SBÍRKA ZÁKONŮ částka 107
rozeslána dne 30.4.2024

107

ZÁKON

ze dne 6. března 2024,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu, ve zněm pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 34/2021 Sb., zákona č. 172/2023 Sb. a zákona č. 1/2024 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 12 se slova „oprávněná k poradenské činnosti“ nahrazují slovy „poskytující poradenskou činnost“, slova „nebo k“ se nahrazují slovy „a v souvisejících otázkách nebo poskytující“ a slova „službám v oblasti fúzí a koupě obchodních závodů9)“ se nahrazují slovy „služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci“.
Poznámka pod čarou č. 9 se včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou zrušuje.

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo“ nahrazují slovy „loterie nebo binga, které nejsou provozovány dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, nebo provozovatele“.

3. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

„n) osoba oprávněná vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „insolvenční správce“) nebo osoba oprávněná vykonávat činnost restrukturalizačního správce (dále jen „restrukturalizační správce“),
o) obchodník s drahými kovy nebo drahými kameny podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu při obchodu v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.“.

4. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „ve smyslu trestního zákona15)“ nahrazují slovy „podle trestního zákoníku“.
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

5. V § 4 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:

„(13) Zemí původu se pro účely tohoto zákona rozumí u
a) fyzické osoby každý stát,
1. jehož je státním příslušníkem,
2. v němž je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, nebo
3. v němž má bydliště déle než 1 rok,
b) podnikající fyzické osoby každý stát, který je její zemí původu podle písmene a) nebo ve kterém má sídlo,
c) právnické osoby stát, ve kterém má sídlo, a každý stát, ve kterém má pobočku nebo provozovnu,
d) svěřenského fondu stát, podle jehož práva je založen, a každý stát, který je zemí původu jeho svěřenského správce podle písmen a) až c).“.

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 14.

6. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „pobyt a“ nahrazují slovem „pobyt,“ a za slovo „občanství“ se vkládají slova „a číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti“.

7. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně“ zrušují.

8. V § 8a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „jednající za klienta“ nahrazují slovy „ , která jedná za klienta, “.

9. V § 9 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slovo „usazenou“ nahrazuje slovy „se zemí původu“.

10. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „uvedená v § 2“ nahrazují slovy „podle § 2 odst. 1 písm. o),“ a slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“.

11. V § 9a odst. 2 písm. a) se slovo „usazenou“ nahrazuje slovy „se zemí původu“.

12. Za § 9a se vkládá nový § 9b, který včetně nadpisu zní:

㤠9b

Neprovedení kontroly klienta

Povinná osoba neprovede kontrolu klienta nebo její dílčí část, jestliže
a) by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu, nebo
b) jí Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) dá pokyn k neprovedení kontroly nebo její dílčí části z důvodu, že by její provedení mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.“.

13. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v souvislosti se vznikem obchodního vztahu“ zrušují.

14. V § 11 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „ , s výjimkou povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. c),“ zrušují.

15. V § 11 odst. 7 písm. e) se slova „působící na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „ , který není veden ve vysoce rizikové třetí zemi“.

16. V § 11 odst. 9 se slova „a 5 až“ nahrazují slovy „ , 7 a“.

17. V § 11 odst. 10 se slovo „usazených“ nahrazuje slovy „se zemí původu“.

18. V § 15a odstavec 4 zní:

„(4) Pokud by postup podle odstavců 1 až 3 mohl zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení, může Úřad dát povinné osobě pokyn, aby jej neuplatňovala. “.

19. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povinná osoba podá Úřadu oznámení podezřelého obchodu vždy, když neprovede kontrolu nebo její dílčí část podle § 9b písm. a).“.

20. V § 18 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Jestliže je oznámení podle odstavce 2 podáno v souvislosti s neprovedením kontroly klienta podle § 9b písm. a), uvede povinná osoba v oznámení také
a) okolnosti a důvody neprovedení kontroly nebo její dílčí části v rozsahu, který umožňuje posouzení vhodnosti tohoto postupu,
b) konkrétní postup v rámci kontroly nebo její dílčí části, který neprovedla.“.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

21. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19

Forma oznámení podezřelého obchodu

Oznámení podezřelého obchodu se podává písemně, a to v listinné podobě doporučeným dopisem nebo elektronicky způsobem zajišťujícím důvěrnost přenášených údajů.“.

22. V § 21 odstavec 8 zní:

„(8) Úvěrová instituce, platební instituce, instituce elektronických peněz, právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu, finanční instituce podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 11, povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. c) a osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem oznámí Úřadu znění systému vnitřních zásad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou. Oznámení o změnách v systému vnitřních zásad a nové znění systému vnitřních zásad s vyznačením provedených změn oznámí Úřadu do 30 dnů ode dne jejich přijetí. Povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bodů 1 až 4, s výjimkou investičního zprostředkovatele a právnické osoby, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu, plní tyto povinnosti vůči České národní bance.“.

23. V § 21 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Na oznámení vnitřního předpisu a oznámení o jeho změnách se použije odstavec 8 obdobně.“.

24. V § 21 se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 10 a 11.

25. V § 24a odst. 1 se slova „pro kontrolu klienta a uchovávání záznamů“ nahrazují slovy „proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

26. V § 25 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Úvěrová instituce nebo pojišťovna při provádění opatření ke zjištění původu majetku klienta, který je politicky exponovanou osobou a veřejným funkcionářem podle zákona upravujícího střet zájmů, přednostně využije údaje z oznámení o majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle zákona upravujícího střet zájmů a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů (dále jen „registr oznámení“).

(8) Úvěrová instituce a finanční instituce podle § 2 odst. 1 písm. b) bodů 5 a 14 při postupu podle § 8 odst. 2 pořídí kopii využitého průkazu totožnosti. Je-li při postupu podle § 8 odst. 2 použit digitální stejnopis průkazu, úvěrová instituce a finanční instituce podle § 2 odst. 1 písm. b) bodů 5 a 14 získá elektronický dokument, který obsahuje údaje uvedené v digitálním stejnopisu průkazu.“.

27. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:

㤠27a

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích

Povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. n) má pouze
a) povinnost podávat oznámení podezřelého obchodu podle § 18,
b) informační povinnost podle § 24 odst. 1 a 3.“.

28. V § 28 úvodní části ustanovení se za slovo „pásma,“ vkládají slova „povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. o)“.

29. § 29b včetně nadpisu zní:

㤠29b

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb

Povinná osoba podle § 2 odst. 2 písm. b) má pouze informační povinnost podle § 24 odst. 1.“.

30. V § 30 odst. 4 se slova „o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích“ zrušují.

31. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou povinných osob podle § 2 odst. 2 písm. b)“.

32. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) Ministerstvo spravedlnosti u insolvenčního správce a restrukturalizačního správce. “.

33. V § 35 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Pokud Úřad zjistí porušení povinnosti, může povinné osobě uložit opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze a závažnosti porušení a určit přiměřenou lhůtu k jeho splnění. Povinná osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, informuje Úřad o splnění opatření bez zbytečného odkladu poté, kdy k jeho splnění došlo, nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty určené k jeho splnění.”.

34. V § 41 odst. 6 se slova „příloze k tomuto zákonu” nahrazují slovy „přímo použitelném předpise Evropské unie47)“.
Poznámka pod čarou č. 47 zní:


47) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící.”.

 35. V § 44 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost postupovat v souladu s pokynem Úřadu podle § 9b písm. b).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

36. V § 44 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do
a) 200 000 Kč, nebo
b) 1 000 000 Kč, jestliže bylo tímto jednáním znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu.“.

37. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní:

㤠47a

Nesplnění opatření k nápravě

(1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 35 odst. 13, nebo
b) neinformuje Úřad o splnění opatření k nápravě podle § 35 odst. 13.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do výše, v jaké lze uložit pokutu za přestupek vztahující se k porušení povinnosti, na základě kterého bylo uloženo opatření k nápravě.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.

38. V § 48 odstavec 3 zní:

„(3) Povinná osoba, které je podle § 21 odst. 8 nebo 9 uložena povinnost oznámit Úřadu nebo České národní bance znění systému vnitřních zásad, vnitřního předpisu nebo jejich změny, se dopustí přestupku tím, že znění systému vnitřních zásad, vnitřního předpisu nebo jejich změny neoznámí podle § 21 odst. 8.“.

39. V § 48 odst. 8 se slova „1 nebo“ zrušují.

40. V § 48 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

41. § 50a včetně nadpisu zní:

㤠50a

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou

(1) Přestupku se dopustí fyzická osoba podle § 20 odst. 1 a 2 nebo § 22 odst. 2 a 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou, které je přestupkem podle
a) § 44 odst. 1, § 44a odst. 1 písm. b), § 45 až 48a nebo § 49 odst. 2 až 4,
b) § 44a odst. 1 písm. a),
c) § 44 odst. 2 nebo § 44a odst. 1 písm. c), nebo
d) § 47a odst. 1 písm. a).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit, jde-li o přestupek podle
a) odstavce 1 písm. a), pokutu do 1 000 000 Kč,
b) odstavce 1 písm. b), pokutu do 100 000 Kč,
c) odstavce 1 písm. c), pokutu do
1. 200 000 Kč, nebo
2. 1 000 000 Kč, jestliže bylo tímto jednáním znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu, nebo
d) odstavce 1 písm. d), pokutu do
1. 100 000 Kč, jestliže za způsobené porušení povinnosti povinnou osobou, které je přestupkem podle § 47a odst. 1 písm. a), lze uložit pokutu do 100 000 Kč,
2. 200 000 Kč, jestliže za způsobené porušení povinnosti povinnou osobou, které je přestupkem podle § 47a odst. 1 písm. a), lze uložit pokutu do 200 000 Kč, nebo
3. 1 000 000 Kč.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoli povinné osoby a výkonu závislé práce vedoucího zaměstnance jakékoli povinné osoby.“.

42. V § 52 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokutu za přestupek podle tohoto zákona, kterou uložil Úřad, vybírá Úřad.“.

43. V § 54 odstavec 5 zní:

„(5) Pro účely tohoto zákona se za platbu v hotovosti považuje platba provedená drahým kovem nebo drahým kamenem podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, jinou vysoce hodnotnou komoditou nebo virtuálním aktivem.“.

44. V § 55 odst. 2 se slova „nebo jiného podnětu“ nahrazují slovy „ , jiného podnětu nebo informací získaných při vlastní činnosti“, slova „ , ve kterém postupuje bez zbytečných průtahů “ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Úřad nemusí provádět šetření, pokud to s ohledem na zájem chráněný tímto zákonem není účelné.

45. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1

Drahé kovy a drahé kameny

A. Drahé kovy

1. Zlato
2. Stříbro
3. Platina
4. Iridium
5. Osmium
6. Palladium
7. Rhodium
8. Ruthenium

B. Drahé kameny

1. Diamant
2. Rubín
3. Safír
4. Smaragd“.

46. V příloze č. 2 bodě 1 písm. b) se slova „klient je usazen“ nahrazují slovy „země původu klienta je“.

47. Poznámky pod čarou č. 12 až 14 se včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušují.

48. Na konci textu poznámky pod čarou č. 39 se doplňují slova „ , v platném znění“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel loterie nebo binga, které jsou provozovány dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, má povinnost provést identifikaci a kontrolu klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v souvislosti s obchodním vztahem, který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a není ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ukončen, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Povinná osoba podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemá povinnost zjišťovat číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti u klienta, se kterým navázala obchodní vztah přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který ukončí nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, má povinnost oznámit do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona systém vnitřních zásad podle § 21 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnou osobou a tento stav ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá, pokud jej neoznámila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Zahraniční úvěrová nebo finanční instituce, která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky nebo provozovny, má povinnost oznámit vnitřní předpis podle § 21 odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnou osobou a tento stav ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá, pokud jej neoznámila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije obdobně.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách

Čl. III

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 35/2023 Sb., zákona č. 407/2023 Sb. a zákona č. 417/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 38af odst. 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 38af se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) z registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů.“.

3. V § 38af se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. f) jsou údaje uvedené v oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. IV

V zákoně č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 35/2023 Sb., zákona č. 407/2023 Sb. a zákona č. 417/2023 Sb., se za § 7b vkládá nový § 7c, který zní:

㤠7c

(1) Družstevní záložna je oprávněna k plnění svých povinností stanovených právním předpisem zřídit a spravovat informační systém, který družstevní záložně umožňuje jeho prostřednictvím využívat údaje vedené v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů (dále jen „systém pro využívání údajů“).

(2) Systém pro využívání údajů musí umožnit dálkové a nepřetržité vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů podle zákona upravujícího střet zájmů.

(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 jsou údaje uvedené v oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. V

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 324/2023 Sb. a zákona č. 31/2024 Sb., se mění takto:

1. V § 129 odst. 3 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 129 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) z registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů.“.

3. V § 129 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. g) jsou údaje uvedené v oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona upravujícího střet zájmů.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 26, pokud jde o § 25 odst. 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.