SBÍRKA ZÁKONŮ částka 93
rozeslána dne 18.4.2024

93

VYHLÁŠKA

ze dne 28. března 2024,

kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. a), § 3e odst. 5, § 7 odst. 6 písm. d), i) a u), § 19 odst. 17 písm. a), c), f) a h), § 24 odst. 8 a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 334/2020 Sb. a zákona č. 277/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb., vyhlášky č. 366/2020 Sb. a vyhlášky č. 188/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se doplňuje odstavec 14, který zní:

„(14) Rozmnožovací materiál uznaný v kategorii rozmnožovací materiál předstupně nebo základní rozmnožovací materiál může být uváděn do oběhu i jako rozmnožovací materiál kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál. “.

2. V § 8 odst. 2 se slova „Matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku“ nahrazují slovy „Semenné stromy, keře a matečné rostliny “.

3. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 4 až 10.

4. V § 9 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„c)

požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii a karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění7), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění7),


7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.“.

Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.

5. V § 9 odst. 4 písm. e) se slovo „ , odlistěné“ nahrazuje slovy „nebo odlistěné letorosty“ a za slovo „rovné“ se vkládá čárka.

6. V § 9 odst. 4 písm. j) se slovo „konformní“ zrušuje.

7. V § 9 odst. 9 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

8. V § 9 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„(11) V případě rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, pro který je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění7), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s dokladem dodavatele spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie8), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.


8) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny.“.

9. Za § 10 se vkládá nový § 10 a, který včetně nadpisu zní:

㤠10a

Požadavky na rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu
(K § 3e odst. 5 zákona)

(1) Rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu musí být prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu rozmnožovacího materiálu. Rozmnožovací materiál musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, RNŠO a případně karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění7), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění7).

(2) Rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu musí splňovat požadavky pro rozmnožovací materiál v kategorii konformní rozmnožovací materiál uvedené v této vyhlášce, s výjimkou požadavků na shodu s popisem odrůdy.“.

10. V § 13 odst. 2 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).

11. V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) případně označení typu rozmnožovacího materiálu.“.

12. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, pro který je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění7), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s úřední návěskou spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie8), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

13. V § 14 odst. 7 se slova „faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty a certifikáty vystavené“ nahrazují slovy „úřední návěska, doklad dodavatele, faktura, dodací list, mezinárodní certifikát a certifikát vystavený“.

14. V § 14 se odstavec 8 zrušuje.

15. § 15 včetně nadpisu zní:

㤠15

Skupiny porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů
(K § 24a odst. 7 zákona)

Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů jsou
a) semenné stromy a keře,
b) podnože generativní a vegetativní,
c) matečné rostliny,
d) zaškolkované podnože,
e) jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu,
f) víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu a
g) kontejnerované a balíčkované rostliny k uvedení do oběhu.“.

16. V příloze č. 4 bodě 11 Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley písm. f) se ve větě první za slovo „materiálu“ vkládají slova „(matečné rostliny)“.

17. V příloze č. 4 bodě 11 Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley písm. f) se věta pátá „Po zjištění konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál vykazujících příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v místě výroby při vizuální přehlídce se z reprezentativní části zbývajícího konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byl nalezen rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky příznaky napadení, odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemuller & Schneider.“ nahrazuje větou „Po zjištění konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a konformních (CAC) ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider v místě výroby při vizuální přehlídce se z reprezentativní části zbývajícího konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.“.

18. V příloze č. 4 bodě 12 Pyrus L. písm. e) bod i) zní:

„i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
- rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se vyrábějí v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo
- v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní a certifikované kategorie nesmí být za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti musí být odstraněny a neprodleně zničeny nebo
- rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie v místě výroby a veškeré rostliny v bezprostřední blízkosti, které při vizuálních prohlídkách během posledních tří vegetačních období vykazovaly příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, musí být odstraněny a neprodleně zničeny;“.

19. Přílohy č. 6 a 7 znějí:

„Příloha č. 6

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

1. Počet a termíny přehlídek ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 6.1
Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník, borůvka, jahodník zahradní velkoplodý
Skupina porostů První přehlídka v době Další přehlídky
Semenné stromy a keře Před sklizní plodů -
Matečné rostliny a matečnice vegetativních podnoží od 1. května do sklizně letních roubů a řízků Před dozráváním plodů (kde je to přípustné, alternativně ve srovnávací výsadbě), vegetativní podnože do konce listopadu, třetí přehlídka jahodníku do konce září při zakořeňování sazenic
Zaškolkované podnože, jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu, víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu Uznávaný rozmnožovací materiál od 1. června do 31. července Uznávaný rozmnožovací materiál od 1. července do 30. září
Kontejnerované a balíčkované rostliny k uvedení do oběhu Uznávaný rozmnožovací materiál před uvedením do oběhu v růstové fázi, kdy je možno provést kontrolu zdravotního stavu a odrůdové pravosti
Podnože generativní a vegetativní od 1. května do 31. srpna od 1. července do 30. listopadu
a) Rozmnožovací materiál pěstovaný v laboratorních nebo skleníkových podmínkách se přehlíží před uváděním do oběhu.
b) U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů v kategorii předstupně se první uznávací řízení provádí ve věku, kdy je možno ověřit pravost odrůdy na plodících rostlinách stejného původu, které jsou vysázeny mimo technickou izolaci.
c) Další případné přehlídky se provádějí při pochybnostech o zdravotním stavu rozmnožovacího materiálu.
d) CAC rozmnožovací materiál s výjimkou matečných porostů a generativních podnoží se přehlíží namátkově v průběhu výroby společně s kontrolou kritických bodů výrobního procesu.

2. Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny uznávaného rozmnožovacího materiálu

Tabulka č. 6.2
Kdouloň, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník
Rod Škodlivé organismy Minimální vzdálenost v m od potvrzeného výskytu škodlivého organismu
SE 1 E I, E II, E III C
Matečné rostliny včetně podnoží
Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoň European stone fruit yellows phytoplasma1), Plum pox virus1), Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus1) -- 2) 800 500
Angrešt, rybíz Black currant reversion associated virus1), Cucumber mosaic virus1), Gooseberry vein-banding agent1) -- 2) 250 100
Maliník, ostružiník Cucumber mosaic virus1), Raspberry leafspot agent1), Raspberry leaf mottle agent1), Raspberry vein chlorosis virus1), Rubus yellow net agent1) -- 2) 250 100
Třešeň a višeň Prune dwarf virus1), Prunus necrotic ringspot virus1) -- 2) 500 250
Apple proliferation phytoplasma1) -- 2) 500 250
Jabloň Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 5002) 500 500
Pear decline phytoplasma1) -- 2) 500 250
Kdouloň, hrušeň Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 5002) 500 500
Semenné stromy a keře
Broskvoň, mandloň, meruňka, slivoň Prune dwarf virus1), Prunus necrotic ringspot virus1) -- 2) 800 500
Třešeň Prunus necrotic ringspot virus1), Prune dwarf virus1) -- 2) 800 500
Jabloň Apple proliferation phytoplasma1) -- 2) 500 250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.1) 5002) 500 500
Hrušeň Pear decline phytoplasma1) -- 2) 500 250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.1) 5002) 500 500
Zaškolkované podnože a školkařské výpěstky
Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoň Plum poxvirus1), European stone fruit yellows phytoplasma1) -- 2) 800 250
Angrešt, rybíz Gooseberry vein-banding agent1), Cucumber mosaic virus1), Black currant reversion associated virus1) -- 2) 250 0
Maliník, ostružiník Cucumber mosaic virus1), Raspberry leafspot agent1), Raspberry leaf mottle agent1), Raspberry vein chlorosis virus1), Rubus yellow net agent1) -- 2) 500 0
Jabloň Apple proliferation phytoplasma1) -- 2) 500 0
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.1) 5002) 500 500
Kdouloň, hrušeň Pear decline phytoplasma1) -- 2) 500 250
Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.1) 5002) 500 500

Maliník a ostružiník - 3 metry mezi jednotlivými druhy, odrůdami, kategoriemi a generacemi.

Vysvětlivky:
1) Požadavky na minimální izolační vzdálenosti se vztahují na výskyt virů a virům podobných škodlivých organismů v rámci rodu nebo druhu, pokud je na rozmnožovaný rod nebo druh škodlivý organismus pylem nebo přenašeči přenosný.
2) Rozmnožovací materiál předstupně je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin pomocí účinného technického opatření.

Tabulka č. 6.3
Jahodník zahradní velkoplodý
Druh Kategorie, generace Izolační vzdálenost
Jahodník EI-EV 2 m od jiného porostu jahodníku 200 m od planých rostlin jahodníku a porostů jahodníku s neověřeným zdravotním stavem
C 2 m od jiného porostu jahodníku
a) Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého mohou být pěstovány pouze na pozemcích, kde v předcházejících 3 letech jahodník nebyl pěstován.
b) Minimální vzdálenost od výskytu škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu a izolace k zamezení mechanické příměsi může být nahrazena účinným technickým opatřením.

3. Požadavky na vlastnosti uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 6.4
Rouby, řízky
a) Rouby a řízky se expedují jako jednoleté výhony nebo letorosty, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné, svěží, s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky. Letní řízky se expedují olistěné.
b) V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 6.5
Podnože
a) Podnože rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené.
b) Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí po odlistění.
c) Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu a
2. ostatní druhy po 1. říjnu.

Tabulka č. 6.6
Školkařské výpěstky
Kořeny Svěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé
Na generativní podnoži nejméně 4 (hrušeň a mandloň 2) dále rozvětvené hlavní kořeny, nejméně 20 cm dlouhé, s odpovídajícím kořenovým vlášením.
Na vegetativní podnoži nejméně 14 cm (meruzalka 7 cm) dlouhé, svazčité, v dostatečném množství vyvinuté na nejméně 12 cm (meruzalka 8 cm) dlouhé bazální části kmene. Meruzalku je možno uvádět do oběhu i jako nezakořenělý jednoletý výhon.
Kmen, popřípadě výhon1) Rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku s okrajovým závalem.
Korunka2) Odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony a upravenými konkurenčními výhony.
a) Školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné.
b) Odlisťovat, sklízet a uvádět do oběhu na území České republiky se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:
1. angrešt a rybíz až po 20. září,
2. broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu a
3. ostatní druhy po 1. říjnu.
c) V partii musí být rozmnožovací materiál školkařských výpěstků odrůdově pravý a čistý.

Vysvětlivky:
1) U broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu.
2) Terminální výhon u broskvoní při zapěstování korunky se odstraňuje v bylinném stavu.

Tabulka č. 6.7
Tvar, výška kmene, počet a délka výhonů školkařských výpěstků
a) Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slivoň, třešeň, višeň
1. Výška školkařských výpěstků
Minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na slabě rostoucí podnoži je 80 cm, minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na ostatních podnožích je 100 cm, s výjimkou přirozeně kolumnárních odrůd a odrůd s přirozeně zakrslou formou růstu.
2. Počet a délka výhonů v korunce u školkařských výpěstků štěpovaných u země
Tvar Nejmenší počet výhonů Nejmenší délka výhonu v cm
Výpěstky s korunkou 3 25
Školkařské výpěstky s více než jednoletou korunkou mají odborně ošetřenou korunku.
3. Počet a délka výhonů v jednoleté korunce u školkařských výpěstků štěpovaných v korunce
Druh Nejmenší počet výhonů Nejmenší délka výhonu v cm
Všechny druhy 1 25
b) Angrešt, rybíz
Počet a délka jednoletých výhonů školkařských výpěstků
Tvar Nejmenší délka výhonu v cm
Jednovýhonový dvou a více výhonový
Keře 40 25
Kmenné tvary 20 10
Školkařské výpěstky pěstované v kontejnerech musí před uváděním do oběhu v nadzemních částech odpovídat požadavkům této přílohy a vykazovat dobře prokořeněný bal.

Tabulka č. 6.8
Sazenice maliníku a ostružiníku
Síla kořenového krčku 7 až 20 mm
Podzemní pupen u odrůd, které podzemní pupen vytváří Vyvinutý
Sazenice maliníku a ostružiníku se pro expedici zkracují až na délku 50 cm.
V partii musí být rozmnožovací materiál sazenic maliníku a ostružiníku odrůdově pravý a čistý.

Tabulka č. 6.9
Jahodník zahradní velkoplodý - prostokořenné sazenice
Znaky Vlastnosti
Vnější vzhled Sadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem, se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo bez listu, v případě hrnkovaných sazenic dobré prokořenění, které zachovává původní tvar i po odstranění sadbovače
Průměr v kořenovém krčku nejméně 7 mm
Délka jednotlivých kořenů nejméně 50 mm
Sadba se těží přímo z množitelského záhonu, popřípadě může být dopěstována mimo původní porost.

Tabulka č. 6.10
Zařazování štěpovaného rozmnožovacího materiálu sloužícího k výrobě matečných rostlin do kategorií nebo generací
Výsledná kategorie nebo generace školkařského výpěstku Nejnižší generace použitého komponentu
Podnož Roub
SE 1 SE 1 nebo semenná u druhů kde není riziko pylem přenosných virů. SE1
E I E I SE1
E II E II E I
E III (Ribes L.) E III E II
C C E II, EIII (Ribes L.)

Tabulka č. 6.11
Zařazování štěpovaných výpěstků k expedici do kategorií nebo generací
Výsledná kategorie nebo generace školkařského výpěstku Nejnižší generace použitého komponentu
Podnož Roub (kategorie matečného porostu)
C C C

Tabulka č. 6.12

Osivo druhu Čistota nejméně v % Životnost nejméně %1) Hmotnost partie nejvýše kg Hmotnost laboratorního vzorku nejméně g nebo počet ks Hmotnost vzorku pro zkoušku čistoty nejméně g nebo počet ks Zdravotní stav: bez výskytu
Broskvoň 95 70 5000 500 semen 500 semen PNRSV, PDV2)
Hrušeň 70 60 1000 180 90
Jabloň, kromě Malus sargentii a Malus sylvestris 80 70 1000 50 25
Malus sargentii 80 70 1000 24 12
Malus sylvestris 80 70 1000 160 80
Líska 95 70 5000 500 semen 500 semen
Mandloň, Mahalebka, Myrobalán, Meruňka, Slivoň, vše HTS3) ≤ 200 g 95 70 1000 1000 500 PNRSV, PDV2)
Mandloň, Mahalebka, Myrobalán, Meruňka, Slivoň, vše HTS nad 200 g 95 70 1000 500 semen 500 semen PNRSV, PDV2)
Ořešák vlašský 95 70 5000 2000 1000
Třešeň 95 70 1000 900 450 PNRSV, PDV2)
Nejvyšší dovolená příměs jiných druhů nebo odrůd v osivu v %
Kategorie, generace
SE 1 E I, E II C
0,0 0,0 0,2
U osiva pro vlastní potřebu kromě zdravotního stavu se úřední laboratorní ověření semenářských hodnot nevyžaduje.

Vysvětlivky:
1) Životaschopnost osiva se zjišťuje testem TTC - biochemická zkouška životaschopnosti.
2) Testování na výskyt viróz (PNRSV = Prunus necrotic ringspot virus - nekrotická kroužkovitost slivoně, PDV = Prune dwarf virus - zakrslost slivoně) je provedeno metodou ELISA je-li rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů označen jako viruprostý nebo testovaný na virózy.
3) Hmotnost tisíce semen.

Příloha č. 7

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek podle jednotlivých skupin porostů

Termín podání Název skupiny porostů
do 30. dubna Semenné stromy a keře
Matečné rostliny
do 31. května Zaškolkované podnože
Jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu
Víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu
Podnože generativní a vegetativní
Nejpozději 20 dnů před expedicí Kontejnerované a balíčkované rostliny k uvedení do oběhu.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2024.

Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.