SBÍRKA ZÁKONŮ částka 92
rozeslána dne 18.4.2024

92

VYHLÁŠKA

ze dne 28. března 2024,

kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. a), § 3e odst. 5, § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. d), g), h), i), j), k) a u), § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h), i), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) a f), § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 334/2020 Sb. a zákona č. 277/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. q) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno q) se vkládá nové písmeno r), které zní:

„r) výrazem prakticky prostý škodlivých organismů, že míra, v jaké se škodlivé organismy vyskytují v daném rozmnožovacím materiálu nebo ovocných rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota tohoto rozmnožovacího materiálu, a“.

Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno s).

2. V § 6 odst. 4 se slova „faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty, certifikáty a uznávací listy vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě“ nahrazují slovy „úřední návěska, návěska dodavatele, faktura, dodací list, mezinárodní certifikát, certifikát a uznávací list vystavený příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě“.

3. V § 6 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

4. V § 8 odst. 4 písm. a) se slova „v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami“ nahrazují slovem „vizuálně“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a je otestován na škodlivé organismy podle bodu 6 přílohy č. 1 k této vyhlášce s vyhovujícím výsledkem“.

5. V § 8 odst. 4 písm. b) se za slovo „podle“ vkládají slova „bodu 6“ a za slovo „vyhlášce“ se vkládají slova „s vyhovujícím výsledkem“.

6. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Seznam RNŠO, kterých musí být rozmnožovací materiál okrasných druhů prakticky prostý alespoň při vizuální přehlídce v místě výroby, a prahové hodnoty těchto RNŠO, které nesmějí být překročeny alespoň při vizuální přehlídce rozmnožovacího materiálu okrasných druhů uváděného do oběhu, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

7. V § 9 odst. 2 se slova „Množitelské chmelnice a“ nahrazují slovy „Matečné rostliny chmele, množitelské chmelnice a“.

8. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.

9. V § 11 odst. 2 se za slovo „návěskou“ vkládá slovo „dodavatele“.

10. V § 11 odst. 4 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

11. V § 11 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

„(11) Při uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele musí být podle prováděcích aktů přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), s úřední návěskou a návěskou dodavatele spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.


5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.
6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny.“.

12. V § 12 odst. 3 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

13. V §12 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Při uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu révy musí být podle prováděcích aktů přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), s úřední návěskou spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

14. V § 14 odst. 1 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

15. V § 14 odstavec 2 zní:

„(2) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 1 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle prováděcích aktů přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v odstavci 1, a pokud jsou náležitosti rostlinolékařského pasu zřetelně odděleny.“.

16. V § 14 odst. 7 písm. c) se text „RNŠO“ nahrazuje slovy „karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii“.

17. V § 14 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) V případě rozmnožovacího materiálu okrasných druhů, pro který je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou nebo průvodním dokladem spojen rostlinolékařský pas, který splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie6), pokud se nejedná o přímou dodávku konečnému spotřebiteli. V případě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a prodeje do chráněných zón musí být rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné.“.

18. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

㤠14a

Požadavky na rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu révy a okrasných druhů
(K § 3e odst. 5 zákona)

(1) Rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu musí být prostý veškerých škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu a kvalitu rozmnožovacího materiálu. Rozmnožovací materiál musí rovněž splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii, RNŠO a případně karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění5).

(2) Rozmnožovací materiál ekologického heterogenního materiálu musí splňovat v případě rozmnožovacího materiálu
a) révy požadavky pro rozmnožovací materiál v kategorii standardní rozmnožovací materiál uvedené v této vyhlášce, s výjimkou požadavků na odrůdovou čistotu a odrůdovou pravost, a
b) okrasných druhů požadavky pro rozmnožovací materiál okrasných druhů uvedené v této vyhlášce, s výjimkou požadavků na pravost a čistotu rodu, druhu nebo odrůdy.“.

19. V příloze č. 2 části 2 se v nadpisu oddílu 3 slova „révové školky“ nahrazují slovy „selektované vinice“.

20. V příloze č. 3 se v tabulce pod slova „Kořenáče chmele (prostokořenné i obalované)“ doplňují v téže buňce na nový řádek slova „Matečné rostliny chmele v kontejnerech“ a v posledním řádku se číslo „14“ nahrazuje číslem „20“.

21. V nadpisu přílohy č. 4 se slova „specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů“ nahrazují slovy „RNŠO, kterých musí být rozmnožovací materiál okrasných druhů prakticky prostý alespoň při vizuální přehlídce v místě výroby, a prahové hodnoty těchto RNŠO, které nesmějí být překročeny alespoň při vizuální přehlídce rozmnožovacího materiálu okrasných druhů uváděného do oběhu“.

22. Příloha č. 5 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2024.

Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.