SBÍRKA ZÁKONŮ částka 90
rozeslána dne 16.4.2024

90

ZÁKON

ze dne 6. března 2024

o zbraních a střelivu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Působnost zákona

(1) Právo nabývat, držet a nosit zbraně je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem, provozování střelnic a výkon státní správy na tomto úseku.

(3) Nakládá-li se zbraní nebo střelivem nebo provozuje-li střelnici vyňatá veřejnoprávní instituce, kterou je Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbor České republiky nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, použije se tento zákon, pouze je-li tak dále výslovně stanoveno.

(4) Kdo při plnění úkolů vyňaté veřejnoprávní instituce užívá střelnici provozovanou podle tohoto zákona, je povinen dodržovat provozní řád takové střelnice.

Vymezení některých pojmů

§ 2

(1) Druhy zbraní včetně jejich regulovaných součástí a střeliva včetně jeho aktivních komponentů stanovuje příloha č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Zbraní je pro účely tohoto zákona palná zbraň, plynová zbraň a další zařízení nebo přístroj, které jsou zařazeny do některé z kategorií zbraní nebo na které se podle § 9 použijí ustanovení o nakládání se zbraní určité kategorie.

(3) Střelivem jsou pro účely tohoto zákona náboje, nábojky a aktivní komponenty střeliva, které jsou zařazeny do některé z kategorií střeliva.

(4) Regulovanou součástí zbraně jsou pro účely tohoto zákona
a) hlavní část zbraně,
b) součást zbraně umožňující samočinnou střelbu,
c) polotovar hlavní části zbraně,
d) tlumič hluku výstřelu, nebo
e) nadlimitní zásobník.

§ 3

Pro účely tohoto zákona je
a) nakládáním se zbraní nebo střelivem jakékoli fyzické zacházení se zbraní nebo střelivem, a to včetně zajištění jejich přepravy nebo uložení; právní jednání se považuje za nakládání se zbraní nebo střelivem, upravuje-li jej výslovně tento zákon,
b) nošením zbraně způsob nakládání se zbraní, při kterém ji fyzická osoba má na místě veřejnosti přístupném při sobě nabitou nebo viditelně,
c) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu občana České republiky nebo adresa místa pobytu cizince vedená v základním registru obyvatel,
d) místem pobytu v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“) adresa bydliště zapsaná v cestovním pasu, vnitrostátním průkazu totožnosti nebo v jiném obdobném úředním dokladu vydaném nebo uznaném jiným členským státem,
e) údaji identifikujícími osobu v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, místo pobytu a datum narození a v případě právnické osoby název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a
f) sběratelskou činností činnost spočívající ve shromažďování a uchovávání zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací nebo památkové účely.

ČÁST DRUHÁ
KATEGORIZACE ZBRANÍ A STŘELIVA

§ 4

Kategorie zbraní a střeliva

(1) Zbraně se dělí na zbraně
a) kategorie R1, R2, R3 a R4, které podléhají registraci; zbraně kategorie R1 a R2 jsou zakázanými zbraněmi,
b) kategorie PO, které podléhají ohlášení, a
c) kategorie NO, které nepodléhají ohlášení.

(2) Střelivo se dělí na zakázané střelivo kategorií S1 a S2 a ostatní střelivo kategorií S3 a S4.

(3) Kategorie jednotlivých druhů zbraní a střeliva stanovuje příloha č. 2 k tomuto zákonu.

§ 5

Zásady kategorizace zbraně a střeliva

(1) Zbrani nebo střelivu, kterým lze na základě konstrukčních vlastností nebo funkčního principu přiřadit různé kategorie, se přiřadí kategorie, která je z těchto kategorií nejpřísněji regulována; to neplatí v případě zbraní historických nebo neaktivních.

(2) Palná zbraň, která není uvedena v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je zbraní stejné kategorie jako zbraň uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, které je svou konstrukcí, funkcí nebo účelem a účinkem nejbližší.

§ 6

Další technické podmínky zařazení zbraně do kategorie PO a NO

(1) Zbraň, která by jinak byla na základě konstrukčních vlastností nebo funkčního principu považována za zbraň kategorie PO nebo NO, ale která vznikla nevratnou úpravou zbraně podléhající registraci, je zbraní stejné kategorie jako zbraň podléhající registraci, z níž byla upravena; to neplatí v případě znehodnocené zbraně a řezu zbraně, které odpovídají požadavkům tohoto zákona.

(2) Vláda stanoví nařízením technické požadavky na výrobní provedení zbraní kategorie PO nebo NO za účelem vyloučení možnosti jejich úpravy na zbraně podléhající registraci.

(3) Zbraň, která nesplňuje technické požadavky stanovené nařízením vlády podle odstavce 2, § 94 odst. 1 nebo § 95 odst. 1, je zbraní podléhající registraci a zařadí se do kategorie na základě § 5.

ČÁST TŘETÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM

§ 7

Oprávnění nakládat se zbraněmi

Osobou oprávněnou nakládat za podmínek stanovených tímto zákonem se zbraněmi je v případě zbraní kategorie
a) R1
1. držitel zbrojní licence skupiny ZL1,
2. držitel zbrojní licence skupiny ZL2, kterému byla pro nakládání s každou takovou zbraní vydána výjimka kategorie R1,
3. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takové zbraně, nebo
4. nevyňatá veřejnoprávní instituce, které Policejní prezidium České republiky (dále jen „Policejní prezidium“) vydalo souhlas v rozsahu zahrnujícím nakládání s takovými zbraněmi,
b) R2
1. držitel zbrojní licence skupiny ZL1,
2. držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2, kterému byla vydána pro nakládání s každou takovou zbraní výjimka kategorie R2,
3. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takové zbraně, nebo
4. nevyňatá veřejnoprávní instituce, které Policejní prezidium vydalo souhlas v rozsahu zahrnujícím nakládání s takovými zbraněmi,
c) R3
1. držitel zbrojní licence skupiny ZL1,
2. držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2, kterému bylo vydáno pro nakládání s každou takovou zbraní povolení kategorie R3,
3. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takové zbraně, nebo
4. nevyňatá veřejnoprávní instituce, které Policejní prezidium vydalo souhlas v rozsahu zahrnujícím nakládání s takovými zbraněmi,
d) R4
1. držitel zbrojní licence,
2. držitel zbrojního oprávnění,
3. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takové zbraně, nebo
4. nevyňatá veřejnoprávní instituce, které Policejní prezidium vydalo souhlas v rozsahu zahrnujícím nakládání s takovými zbraněmi,
e) PO
1. držitel autorizace k nakládání se zbraní kategorie PO zapsané do centrálního registru zbraní (dále jen „zapsaná autorizace“),
2. držitel zbrojní licence,
3. držitel zbrojního oprávnění,
4. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takové zbraně, nebo
5. nevyňatá veřejnoprávní instituce, nebo
f) NO
1. plně svéprávná zletilá fyzická osoba, která má místo pobytu na území České republiky,
2. právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky,
3. držitel zbrojní licence,
4. držitel zbrojního oprávnění,
5. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takové zbraně, nebo
6. nevyňatá veřejnoprávní instituce.

§ 8

Oprávnění nakládat se střelivem

Osobou oprávněnou nakládat za podmínek stanovených tímto zákonem se střelivem je v případě střeliva kategorie
a) S1
1. držitel zbrojní licence skupiny ZL1,
2. držitel zbrojní licence skupiny ZL2, kterému byla pro nakládání s určitým počtem kusů takového střeliva vydána výjimka kategorie S1,
3. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takového střeliva, nebo
4. nevyňatá veřejnoprávní instituce, které Policejní prezidium vydalo souhlas v rozsahu zahrnujícím nakládání s takovým střelivem,
b) S2
1. držitel zbrojní licence skupiny ZL1,
2. držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2, kterému byla vydána výjimka kategorie S2,
3. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takového střeliva, nebo
4. nevyňatá veřejnoprávní instituce, které Policejní prezidium vydalo souhlas v rozsahu zahrnujícím nakládání s takovým střelivem,
c) S3
1. osoba uvedená v § 7 písm. a) až d),
2. osoba uvedená v § 7 písm. e) nebo f), která nakládá se zbraní kategorie PO nebo NO určenou pro použití takového střeliva,
3. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takového střeliva, nebo
4. nevyňatá veřejnoprávní instituce, které Policejní prezidium vydalo souhlas v rozsahu zahrnujícím nakládání s takovým střelivem, nebo
d) S4
1. plně svéprávná zletilá fyzická osoba, která má místo pobytu na území České republiky,
2. právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky,
3. držitel zbrojní licence,
4. držitel zbrojního oprávnění,
5. osoba oprávněná uskutečnit přeshraniční přemístění takového střeliva, nebo
6. nevyňatá veřejnoprávní instituce.

§ 9

Oprávnění nakládat s regulovanými součástmi zbraní

(1) Na nakládání s hlavní částí zbraně jako se samostatným předmětem se použijí ustanovení o nakládání se zbraní, jejíž taková hlavní část zbraně je nebo má být součástí. Pokud lze hlavní část zbraně použít ve zbraních různých kategorií a není-li kategorie konkrétní hlavní části určena podle věty první, použijí se na nakládání s ní ustanovení o zbrani té kategorie, pro kterou je taková hlavní část zbraně původně nebo obvykle určena.

(2) Se součástí zbraně umožňující samočinnou střelbu smí nakládat pouze osoba oprávněná nakládat se samočinnou zbraní příslušné kategorie.

(3) S polotovarem hlavní části zbraně určeným pro zhotovení hlavní části zbraně podléhající registraci smí nakládat pouze držitel zbrojní licence nebo osoba oprávněná provést přeshraniční přemístění takového polotovaru.

(4) Na nakládání s tlumičem hluku výstřelu se použijí ustanovení o nakládání se zbraní kategorie R4.

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na nakládání s nadlimitním zásobníkem přiměřeně ustanovení o střelivu kategorie S2.

§ 10

Některá omezení oprávnění nakládat se zbraněmi a střelivem

(1) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je oprávněn se zbraněmi podléhajícími registraci, zbraněmi kategorie PO nebo se střelivem kategorie S1, S2 nebo S3 způsobem uvedeným v § 37 odst. 3 nakládat, pouze je-li držitelem zbrojní licence skupiny ZL1.

(2) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je oprávněn se zbraněmi kategorie NO nebo se střelivem kategorie S4 způsobem uvedeným v § 37 odst. 3 nakládat, pouze je-li držitelem zbrojní licence; toto omezení neplatí, pokud jde o expanzní přístroje a pro takové přístroje určené nábojky.

(3) Se samonabíjecí palnou zbraní určenou pro jednotné střelivo se středovým zápalem, do které je vložen nadlimitní zásobník, je držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2 oprávněn nakládat na základě výjimky kategorie R2 nebo výjimky kategorie S2 vydané pro nadlimitní zásobníky.

(4) Nabývání zbraní podléhajících registraci, zbraní kategorie PO, palných zbraní kategorie NO a střeliva prostřednictvím spotřebitelských smluv uzavřených na dálku je zakázáno.

§ 11

Obecné povinnosti při nakládání se zbraněmi a střelivem

(1) Každý je povinen
a) předložit na výzvu
1. Policie České republiky (dále jen „policie“) zbraň nebo střelivo, se kterými nakládá, popřípadě související doklady a listiny, nebo
2. Ministerstva obrany zbraň zvláště účinnou, na kterou se vztahuje mezinárodní kontrolní režim3), jakož i související doklady a listiny,
b) neprodleně ohlásit
1. policii ztrátu nebo odcizení zbraně, jde-li o zbraň podléhající registraci nebo zbraň kategorie PO,
2. Ministerstvu obrany havárii zbraně zvláště účinné, s níž nakládá a která podléhá mezinárodnímu kontrolnímu režimu, je-li následkem havárie destrukce takové zbraně nebo její hlavní části, nebo
3. policii použití zbraně k ostré střelbě v krajní nouzi nebo nutné obraně,
c) střílet ze zbraně, se kterou nakládá, pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle tohoto zákona nebo podle jiného právního předpisu,
d) uposlechnout na místě konání akce, při které se nakládá se zbraněmi a střelivem, pokyny pořadatele, které směřují k zajištění bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem,
e) dodržovat provozní řád střelnice a uposlechnout pokyny správce střelnice, které směřují k zajištění bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem,
f) podrobit se při nakládání se zbraní nebo střelivem na výzvu policisty vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
g) v případě, že je držitelem evropského zbrojního pasu, ohlásit bez zbytečného odkladu jeho ztrátu nebo odcizení krajskému ředitelství policie a
h) oznámit policii na hraničním přechodu podle zákona o ochraně státních hranic, že cestuje se zbraní nebo se střelivem.

(2) Každý je dále povinen
a) podle § 70 až 76 ohlásit nabytí a převod zbraně nebo vést stanovenou evidenci,
b) nosit zbraň nebo střelivo anebo je veřejně vystavovat pouze za podmínek stanovených v § 80 až 82,
c) zabezpečit podle § 83 a 84 zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení, pokud je nemá pod svou bezprostřední kontrolou,
d) zajistit v souladu s § 86 až 96 dodržování pravidel pro označování zbraní a střeliva, zajišťování činností držitele zbrojní licence k tomu oprávněnými osobami a jejich pravidelné školení, výrobu, provádění nevratné úpravy, znehodnocování a zhotovování řezu zbraně a pravidel pro nakládání se střelivem při jeho vývoji, výrobě, přebíjení, delaboraci, znehodnocování, zhotovování řezů nebo ničení,
e) dodržovat při nakládání se znehodnocenou zbraní povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím znehodnocování palných zbraní,
f) při zajišťování přepravy zbraní nebo střeliva postupovat podle § 111 až 113,
g) postupovat při nálezu zbraně nebo střeliva podle § 115 a 116,
h) zajistit ničení zbraně pouze v souladu s § 117,
i) umožnit provedení preventivních opatření a dodržovat uložené povinnosti podle § 122 až 124,
j) v případě pozastavení nebo zániku oprávnění nakládat se zbraní nebo se střelivem odevzdat zbraň a střelivo krajskému ředitelství policie nebo mu umožnit jejich převzetí nebo zabezpečení na místě dosavadního uložení v souladu s § 125 a
k) provést a dodržovat opatření k nápravě, které mu bylo uloženo podle § 140.

(3) Nikdo nesmí
a) nakládat se zbraní nebo střelivem, pokud k tomu není oprávněn,
b) převést zbraň nebo střelivo nebo jinak s nimi umožnit nakládat osobě, která k tomu není oprávněna,
c) dodat na trh zbraň nebo střelivo jako zbraň nebo střelivo jiné kategorie, než která odpovídá jejich konstrukčním vlastnostem nebo funkčnímu principu,
d) nakládat se zbraní nebo střelivem tak, že ohrozí život, zdraví nebo majetek jiné osoby tím, že
1. nedbá zvýšené opatrnosti odpovídající povaze a stavu zbraně nebo střeliva, nebo
2. manipuluje se zbraní nebo střelivem pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky anebo je-li jeho schopnost bezpečně nakládat se zbraní nebo střelivem snížena užitím léků nebo v důsledku jeho zdravotního stavu,
e) střílet nebo nosit zbraň pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky anebo je-li jeho schopnost bezpečně nakládat se zbraní nebo střelivem snížena užitím léků nebo v důsledku jeho zdravotního stavu,
f) bez povolení provozovat střelnici, jejíž provozování podléhá povolení podle tohoto zákona,
g) nosit zbraň podléhající registraci, která nebyla zaregistrována, nejde-li o zbraň přenechanou držitelem zbrojní licence skupiny ZL1,
h) jakkoli šířit nebo dále poskytnout ministerstvem sestavené písemné testy určené pro ověřování odborné způsobilosti podle tohoto zákona,
i) provést přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva v rozporu s tímto zákonem nebo s jiným právním předpisem a
j) ohrozit život, zdraví nebo majetek jiné osoby v důsledku použití zbraně nebo střeliva ve špatném technickém stavu anebo zbraně nebo střeliva, které neodpovídají požadavkům zákona o ověřování zbraní a střeliva.

ČÁST ČTVRTÁ
OPRÁVNĚNÍ NAKLÁDAT SE ZBRANĚMI PODLÉHAJÍCÍMI REGISTRACI NEBO OHLÁŠENÍ

HLAVA I
Zbrojní oprávnění

Díl 1
Druhy zbrojního oprávnění

§ 12

(1) Zbrojní oprávnění je obecné nebo rozšířené. Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vyžaduje od fyzické osoby zbrojní oprávnění a nestanoví-li, že se musí jednat o rozšířené zbrojní oprávnění, postačuje obecné zbrojní oprávnění.

(2) Součástí rozšířeného zbrojního oprávnění je rovněž obecné zbrojní oprávnění. Rozšířené zbrojní oprávnění je podle tohoto zákona vyžadováno
a) pro výkon činnosti zkušebního komisaře,
b) pro výkon činnosti hlavního zbrojíře držitele zbrojní licence skupiny ZL1 nebo ZL3,
c) pro skryté nošení zbraně podléhající registraci a
d) u osob, které plní některé úkoly držitele zbrojní licence a o kterých tak stanoví § 90.

Díl 2
Podmínky zbrojního oprávnění

§ 13

Podmínky zbrojního oprávnění a jeho vydání

(1) Zbrojní oprávnění vydá krajské ředitelství policie žadateli, který splňuje podmínky pro vydání a držení zbrojního oprávnění příslušného druhu (dále jen „podmínky zbrojního oprávnění“). Podmínky zbrojního oprávnění splňuje fyzická osoba, která
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla stanoveného věku,
c) je plně svéprávná, nejde-li o vydání zbrojního oprávnění podle § 14 odst. 1 písm. a),
d) je zdravotně způsobilá,
e) je bezúhonná a spolehlivá a
f) je odborně způsobilá.

(2) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti zamítnout žádost o vydání zbrojního oprávnění i v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, jestliže je žadatelem cizinec, který není
a) občanem členského státu,
b) občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,
c) rodinným příslušníkem občana členského státu, kterému byla vydána pobytová karta, karta trvalého pobytu nebo průkaz o povolení k pobytu,
d) cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky, nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky,
e) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo
f) osobou, které byl Českou republikou udělen azyl.

§ 14

Věková hranice pro vydání zbrojního oprávnění

(1) Zbrojní oprávnění lze vydat fyzické osobě, která
a) dosáhla věku 15 let, pokud jde o obecné zbrojní oprávnění a žadatel je
1. žákem střední školy v oboru zahrnujícím výuku myslivosti, puškařství, sportovní střelby, v bezpečnostně-právní oblasti nebo vojenství anebo v obdobném oboru, jehož součástí je nakládání se zbraněmi, nebo střední školy, která mu zajišťuje sportovně-střeleckou nebo obdobnou zájmovou činnost v době mimo vyučování, nebo
2. členem spolku, který se zabývá sportovně-střeleckou nebo obdobnou zájmovou činností, a je držitelem zbrojní licence,
b) je zletilá, pokud jde o obecné zbrojní oprávnění, nebo
c) dosáhla věku 21 let, pokud jde o rozšířené zbrojní oprávnění.

(2) V případě osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) musí být k žádosti o vydání zbrojního oprávnění přiložen písemný souhlas jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka a příslušné střední školy nebo spolku.

Zdravotní způsobilost

§ 15

(1) Zdravotně způsobilý není ten, jehož způsobilost bezpečně nakládat se zbraní nebo střelivem je vyloučena nebo omezena v důsledku stanovené nemoci, vady nebo stavu anebo stanoví-li tak § 16.

(2) Splnění podmínky zdravotní způsobilosti musí vyplývat ze závěru lékařského posudku vydaného na základě lékařské prohlídky a v případech uvedených v § 16 také ze závěru znaleckého posudku. Lékařský posudek se vydává s dobou platnosti 5 let, nejsou-li s ohledem na výhled aktuálně zjištěného zdravotního stavu dány podmínky pro vydání lékařského posudku s dobou platnosti kratší.

(3) Osoba, u níž se zjišťuje splnění podmínek zbrojního oprávnění, předkládá krajskému ředitelství policie lékařský posudek k ověření její zdravotní způsobilosti jako přílohu žádosti o vydání zbrojního oprávnění a vždy nejpozději ke dni uplynutí platnosti předchozího lékařského posudku.

(4) Krajské ředitelství policie požádá v případě pochybností o trvání zdravotní způsobilosti držitele zbrojního oprávnění poskytovatele zdravotních služeb o vydání mimořádného lékařského posudku; krajské ředitelství policie současně držitele zbrojního oprávnění vyzve, aby se k lékařské prohlídce dostavil ve lhůtě, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.

(5) Lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Nemůže-li takový poskytovatel zdravotních služeb lékařský posudek vydat nebo je-li podezření, že se posuzovaná osoba snaží ovlivnit nestrannost zjištění své zdravotní způsobilosti, anebo nelze-li její zdravotní způsobilost zjistit jiným způsobem, krajské ředitelství policie usnesením určí poskytovatele zdravotních služeb, který lékařský posudek vydá.

(6) Vláda stanoví nařízením seznam nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, a náležitosti lékařského posudku.

§ 16

(1) Zdravotně způsobilou není osoba, které bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence. Osoba, u níž bylo upuštěno od výkonu ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, nebo osoba, která byla z ochranného léčení nebo ze zabezpečovací detence propuštěna, prokazuje svou zdravotní způsobilost podle § 15 odst. 2 předložením lékařského posudku a znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví odpovídajícího důvodům, pro které byly ochranné léčení nebo zabezpečovací detence uloženy.

(2) Obdobně jako podle odstavce 1 se posuzuje zdravotní způsobilost osoby,
a) u níž bylo v minulosti zastaveno trestní stíhání nebo řízení o odpovědnosti za přestupek pro nepříčetnost, nebo
b) která je nebo byla hospitalizována ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb bez svého souhlasu podle zákona o zdravotních službách z důvodu, že ohrožovala bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jevila známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpěla; poskytovatel zdravotních služeb, u kterého je nebo byla taková osoba hospitalizována, nebo soud, jemuž byla hospitalizace takové osoby oznámena, sdělí bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství policie na jeho žádost údaje o takové osobě a důvod a datum zahájení a ukončení její hospitalizace.

§ 17

(1) Ošetřující lékař, který zjistí, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu policii, je-li mu známo, že pacient je držitelem oprávnění k nakládání se zbraněmi a střelivem.

(2) Lékař uvedený v odstavci 1 je oprávněn prostřednictvím centrálního registru zbraní nebo krajského ředitelství policie ověřit, zda je daná osoba držitelem zbrojního oprávnění nebo držitelem zapsané autorizace; tato skutečnost musí být lékaři sdělena bez zbytečného odkladu.

§ 18

Bezúhonnost

(1) Za bezúhonného se podle tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za
a) trestný čin, za jehož spáchání trestní zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu,
b) úmyslný trestný čin neuvedený v písmenu a), pokud byl za jeho spáchání fyzické osobě uložen
1. trest odnětí svobody převyšující 5 let a od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí neuplynulo alespoň 20 let,
2. trest odnětí svobody převyšující 2 roky a nepřevyšující 5 let a od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí neuplynulo alespoň 10 let,
3. trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky a od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí neuplynulo alespoň 5 let,
4. trest odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen nebo podmíněně odložen s dohledem, a neuplynuly alespoň 3 roky od uplynutí zkušební doby, bylo-li rozhodnuto, že se podmíněně odsouzený osvědčil, nebo má-li se za to, že se osvědčil, nebo
5. jiný trest než trest odnětí svobody a od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí neuplynuly alespoň 3 roky, nebo
c) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem, municí nebo výbušninou, jestliže neuplynuly alespoň 3 roky od vykonání trestu, jeho promlčení nebo prominutí nebo uplynutí zkušební doby, bylo-li rozhodnuto, že se podmíněně odsouzený osvědčil, nebo má-li se za to, že se osvědčil.

(2) Byl-li úmyslný trestný čin spáchán násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nebo v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem, municí nebo výbušninou, doba, po kterou se osoba nepovažuje za bezúhonnou, činí
a) 30 let, stanoví-li odstavec 1 písm. b) dobu 20 let,
b) 15 let, stanoví-li odstavec 1 písm. b) dobu 10 let,
c) 10 let, stanoví-li odstavec 1 písm. b) dobu nižší než 10 let.

(3) Za bezúhonného se dále nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně odsouzen za čin, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.

(4) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle jiného právního předpisu, ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 19

Spolehlivost

Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem, municí nebo výbušninou
1. bylo pravomocně podmíněně zastaveno a od pravomocného rozhodnutí o tom, že se obviněný osvědčil, nebo od okamžiku, od kterého se má za to, že se osvědčil, neuplynuly alespoň 3 roky, nebo
2. v posledních 3 letech skončilo pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání, rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání mladistvého, rozhodnutím o upuštění od potrestání nebo upuštění od potrestání s dohledem,
b) u něhož bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, dopustil-li se úmyslného trestného činu nebo trestného činu spáchaného z nedbalosti v souvislosti s nakládáním se zbraní, střelivem, municí nebo výbušninou, pokud od pravomocného rozhodnutí o osvědčení nebo od okamžiku, od kterého se má za to, že se osvědčil, neuplynuly alespoň 3 roky,
c) kdo nadměrně požívá alkohol nebo zneužívá jiné návykové látky,
d) kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než 1 přestupku nebo jednání, které má znaky takového přestupku, pokud jej je třeba s ohledem na povahu činů, jimiž byly takové přestupky nebo jednání spáchány, považovat za vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost, a jde-li o přestupek
1. na úseku nakládání se zbraněmi a střelivem,
2. na úseku nakládání s municí,
3. na úseku pyrotechnického průzkumu,
4. na úseku nakládání s výbušninami,
5. na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo na úseku provozu na pozemních komunikacích, spáchaného tím, že pachatel po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonával činnost, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo tím, že se odmítl podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření,
6. proti veřejnému pořádku,
7. proti občanskému soužití,
8. proti majetku, nebo
9. neoprávněného lovu zvěře podle zákona o myslivosti, nebo
e) komu byl pravomocně uložen správní trest zákazu činnosti související s nakládáním se zbraněmi nebo střelivem, a to po dobu, na kterou je tento zákaz uložen.

§ 20

Odborná způsobilost

(1) Odborná způsobilost žadatele o vydání zbrojního oprávnění se ověřuje zkouškou odborné způsobilosti nebo komisionální zkouškou, které se skládají z
a) teoretické části konané formou písemného testu, při němž žadatel o vydání zbrojního oprávnění prokazuje znalosti právních předpisů z oblasti nakládání se zbraněmi a střelivem, ověřování střelných zbraní a střeliva, trestněprávních aspektů nakládání se zbraněmi a střelivem, nauky o zbraních a střelivu, zásad bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem a ze zdravotnického minima, a
b) praktické části, při níž žadatel o vydání zbrojního oprávnění prokazuje znalosti, schopnosti a dovednosti v oblasti postupů bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem a střelby na terč.

(2) Žadatel o vydání zbrojního oprávnění je povinen zkoušku odborné způsobilosti a komisionální zkoušku vykonat osobně. Využití tlumočníka, podpůrce nebo obdobné osoby při vykonání teoretické nebo praktické části zkoušky odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušky se nepřipouští.

(3) Žadatel při zkoušce odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušce prokáže, že je odborně způsobilý, pokud

a) v teoretické části v čase nejdéle 40 minut správně zodpoví z 30 testových otázek alespoň 26 testových otázek, jde-li o žadatele o obecné zbrojní oprávnění, nebo alespoň 28 testových otázek, jde-li o žadatele o rozšířené zbrojní oprávnění,
b) v praktické části zkoušky při manipulaci se zbraní a se střelivem a při střelbě neohrozí nebo by v praxi neohrozil bezpečnost osob a současně v předepsaném rozsahu prokáže znalosti, schopnosti a dovednosti v oblasti postupů bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem a
c) v praktické části zkoušky dosáhne při střelbě na kruhový terč o průměru 500 mm na vzdálenost 10 m z 5 výstřelů krátkou kulovou zbraní a na vzdálenost 25 m z 5 výstřelů dlouhou kulovou zbraní v čase nejvýše 5 minut alespoň celkem
1. 6 zásahů, jde-li o žadatele o obecné zbrojní oprávnění, nebo
2. 8 zásahů, jde-li o žadatele o rozšířené zbrojní oprávnění.

Díl 3
Pozastavení, odnětí a zánik zbrojního oprávnění

§ 21

Pozastavení zbrojního oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti zbrojní oprávnění pozastavit na dobu, po kterou
a) je u držitele zbrojního oprávnění dán důvod pro zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny,
b) se držitel zbrojního oprávnění považuje za zdravotně nezpůsobilého, nebo
c) zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník, spolek nebo střední škola odvolá svůj souhlas s vydáním zbrojního oprávnění nezletilé osobě.

(2) Vydání rozhodnutí o pozastavení zbrojního oprávnění může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení zbrojního oprávnění nemá odkladný účinek.

§ 22

Odnětí zbrojního oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie odejme zbrojní oprávnění, jestliže jeho držitel přestal splňovat podmínku zbrojního oprávnění uvedenou v § 13 odst. 1 písm. a), c) nebo e).

(2) Zbrojní oprávnění krajské ředitelství policie odejme z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti jeho držitele, pokud
a) je držitel zbrojního oprávnění podle závěru lékařského posudku zdravotně nezpůsobilý k nakládání se zbraněmi a střelivem, nebo
b) se držitel zbrojního oprávnění bez vážného důvodu ve lhůtě stanovené krajským ředitelstvím policie nedostaví k poskytovateli zdravotních služeb, kterého mu určí krajské ředitelství policie, nebo se takové lékařské prohlídce nepodrobí.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního oprávnění nemá odkladný účinek.

§ 23

Zánik zbrojního oprávněni

Zbrojní oprávnění zaniká dnem
a) následujícím po dni, ve kterém se jej jeho držitel vzdá,
b) smrti jeho držitele nebo nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení jeho držitele za mrtvého,
c) nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí, nebo
d) nabytí právní moci rozhodnutí o uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence jeho držiteli.

Díl 4
Organizace zkoušek odborné způsobilosti a komisionálních zkoušek, zapsaná zkoušková střelnice a zkušební komisař

Oddíl 1
Organizace zkoušek odborné způsobilosti a komisionálních zkoušek

§ 24

Možnost prokázat odbornou způsobilost

(1) Splňuje-li žadatel o vydání zbrojního oprávnění podmínky zbrojního oprávnění, s výjimkou odborné způsobilosti, krajské ředitelství policie zapíše do centrálního registru zbraní, že je žadatel oprávněn prokázat odbornou způsobilost, a současně jej o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozumí.

(2) Žadatel o vydání zbrojního oprávnění může odbornou způsobilost prokázat tak, že do 12 měsíců ode dne zápisu skutečnosti uvedené v odstavci 1 do centrálního registru zbraní úspěšně složí
a) zkoušku odborné způsobilosti, kterou je oprávněn jednou opakovat, nebo
b) komisionální zkoušku.

(3) Komisionální zkoušku může vykonat žadatel o vydání zbrojního oprávnění, který neuspěl ani při opakované zkoušce odborné způsobilosti, pokud alespoň jednou uspěl v teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Žadatel se na komisionální zkoušku přihlašuje prostřednictvím krajského ředitelství policie.

(4) Ode dne zápisu skutečnosti uvedené v odstavci 1 do centrálního registru zbraní do dne, kdy žadatel o vydání zbrojního oprávnění úspěšně složí zkoušku odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušku, neuspěje u komisionální zkoušky nebo uplyne lhůta uvedená v odstavci 2, se řízení o žádosti o vydání zbrojního oprávnění považuje za přerušené.

§ 25

Termín a místo konání zkoušky

(1) Zkouška odborné způsobilosti se koná na střelnici zapsané v seznamu střelnic, na nichž lze konat zkoušku odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušku (dále jen „zapsaná zkoušková střelnice“). Žadatel o vydání zbrojního oprávnění se na konkrétní termín zkoušky odborné způsobilosti přihlašuje u provozovatele zapsané zkouškové střelnice. Žadatel o vydání zbrojního oprávnění může být současně přihlášen pouze na 1 termín zkoušky odborné způsobilosti.

(2) Krajské ředitelství policie zapíše po dohodě s provozovatelem zapsané zkouškové střelnice termíny zkoušek odborné způsobilosti, které se na této střelnici budou konat, do centrálního registru zbraní, a to zpravidla tak, aby se termínu mohlo zúčastnit alespoň 10 a nejvýše 20 žadatelů o vydání zbrojního oprávnění.

(3) Provozovatel zapsané zkouškové střelnice vyznačí k termínu zkoušky odborné způsobilosti zapsanému do centrálního registru zbraní žadatele, kteří se u něj ke zkoušce odborné způsobilosti přihlásili a kteří jsou oprávněni zkoušku odborné způsobilosti vykonat.

(4) Termín a místo konání komisionální zkoušky určuje Policejní prezidium, a to zpravidla tak, aby byl určen jeden termín komisionální zkoušky alespoň každých 60 dnů.

(5) Komisionální zkouška se koná na střelnici provozované vyňatou veřejnoprávní institucí. Ve výjimečných případech, nemůže-li být komisionální zkouška z kapacitních důvodů konána podle věty první, může Policejní prezidium zajistit konání komisionální zkoušky na zapsané zkouškové střelnici; při tom postupuje obdobně podle odstavce 2.

§ 26

Průběh zkoušky

(1) Zkoušku odborné způsobilosti vykonává žadatel o vydání zbrojního oprávnění před zkušebním komisařem, kterého určí krajské ředitelství policie. Krajské ředitelství policie umožňuje provádět zkoušky odborné způsobilosti rovnoměrně všem zkušebním komisařům oprávněným v příslušném kraji činnost zkušebního komisaře vykonávat.

(2) Za odbornou úroveň provedení zkoušky odborné způsobilosti odpovídá zkušební komisař.

(3) Komisionální zkouška se vykonává před tříčlennou zkušební komisí určenou Policejním prezidiem z osob uvedených v seznamu odborných osob oprávněných provádět komisionální zkoušku. Seznam odborných osob oprávněných provádět komisionální zkoušku vede pro potřeby organizace komisionálních zkoušek ministerstvo, které do něj zapíše zástupce ministerstva, Policejního prezidia a krajského ředitelství policie a zkušební komisaře.

(4) Zkouška odborné způsobilosti a komisionální zkouška jsou neveřejné.

§ 27

Testy pro teoretickou část zkoušky

(1) Ministerstvo zpracovává soubor otázek, z nichž jsou sestavovány písemné testy pro zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky, a s vyznačením správných odpovědí jej zveřejňuje na svých internetových stránkách.

(2) Ministerstvo sestavuje a zajišťuje vydání písemných testů pro zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky. Písemné testy ministerstvo předává Policejnímu prezidiu a krajskému ředitelství policie.

(3) Písemné testy smí být použity pouze pro provedení teoretické části zkoušky odborné způsobilosti nebo teoretické části komisionální zkoušky.

(4) Písemné testy v listinné podobě předává na místě konání zkoušky odborné způsobilosti krajské ředitelství policie zkušebnímu komisaři, a to na dobu provádění teoretické části zkoušky odborné způsobilosti.

§ 28

Dozor nad průběhem zkoušky

(1) Krajské ředitelství policie vykonává dozor nad průběhem zkoušky odborné způsobilosti a nad postupem osob zúčastněných na jejím konání.

(2) O průběhu praktické části každé zkoušky odborné způsobilosti pořizuje krajské ředitelství policie zvukový a obrazový záznam, který je součástí protokolu o vykonání dozoru.

(3) Dozor nad průběhem komisionální zkoušky vykonává ministerstvo nebo Policejní prezidium.

(4) Orgán provádějící dozor před začátkem zkoušky odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušky osobám zúčastněným na jejich konání oznámí ústně zahájení výkonu dozoru a na požádání prokáže oprávnění dozor vykonávat.

§ 29

Protest

(1) Žadatel o vydání zbrojního oprávnění, který neuspěl u zkoušky odborné způsobilosti, je proti jejímu průběhu nebo výsledku oprávněn vznést protest. Zkušební komisař je povinen při oznámení takového výsledku zkoušky odborné způsobilosti žadatele o možnosti vznést protest poučit.

(2) Protest se vznáší na místě konání zkoušky odborné způsobilosti u krajského ředitelství policie, které provádí dozor nad jejím průběhem, a to ihned po oznámení výsledku zkoušky odborné způsobilosti a poučení o možnosti jej vznést; na později vznesený protest nelze brát zřetel. Žadatel musí současně uvést nedostatky, které v průběhu nebo na výsledku zkoušky spatřuje a na jejichž základě protest vznáší.

(3) Krajské ředitelství policie, které provádí dozor nad průběhem zkoušky odborné způsobilosti, protest na místě přezkoumá z hlediska souladu průběhu zkoušky s tímto zákonem a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a shledá-li jej důvodným, umožní žadateli o vydání zbrojního oprávnění opakování příslušné části zkoušky odborné způsobilosti.

(4) Protest, vyjádření zkušebního komisaře k protestu a způsob vyřízení protestu krajské ředitelství policie uvede v protokolu o provedení dozoru.

§ 30

Zápis výsledku zkoušky do centrálního registru zbraní

(1) Zkušební komisař vyhotovuje o výsledcích zkoušky odborné způsobilosti záznam, ve kterém uvede hodnocení žadatele o vydání zbrojního oprávnění v jednotlivých částech zkoušky odborné způsobilosti a jeho celkové hodnocení. Krajské ředitelství policie zapíše výsledky zkoušky odborné způsobilosti na základě záznamu uvedeného ve větě první bez zbytečného odkladu do centrálního registru zbraní.

(2) Předseda zkušební komise vyhotovuje o výsledcích komisionální zkoušky záznam, ve kterém uvede hodnocení žadatele o vydání zbrojního oprávnění v jednotlivých částech komisionální zkoušky a jeho celkové hodnocení. Policejní prezidium zapíše výsledky komisionální zkoušky na základě záznamu uvedeného ve větě první bez zbytečného odkladu do centrálního registru zbraní.

§ 31

Úhrady v souvislosti se zkouškami

(1) Odměnu zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti a za jeho účast u komisionální zkoušky a náklady střelnice, na níž se koná komisionální zkouška, hradí policie. Náklady na využití zapsané zkouškové střelnice, na níž se koná zkouška odborné způsobilosti, hradí žadatel.

(2) Zkušební komisař nebo člen zkušební komise v souvislosti s konáním zkoušky odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušky nebo střelnice v souvislosti s konáním komisionální zkoušky nemohou vyžadovat jiné úhrady než úhrady stanovené nařízením vlády vydaným podle § 32.

§ 32

Prováděcí právní předpisy upravující obsah, průběh a organizaci zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky

(1) Vláda stanoví nařízením
a) pravidla určování zkušebních komisařů na zkoušky odborné způsobilosti, a to tak, aby byla zajištěna nezávislost průběhu zkoušek a rovnoměrnost určování jednotlivých zkušebních komisařů,
b) vzor záznamu o výsledcích zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky,
c) výši odměny zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti a za účast ve zkušební komisi a
d) nejvyšší možnou výši a obsahové vymezení uplatnitelných nákladů zapsané zkouškové střelnice, na níž se koná komisionální zkouška.

(2) Vláda nařízením dále stanoví organizační a zkušební řád zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky, ve kterém upraví zejména
a) způsob a rozsah prokázání znalostí, schopností a dovedností v oblasti postupů bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem při praktické části zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky,
b) druhy a typy zbraní, které lze použít pro praktickou část zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky, a
c) způsob provedení střelby na terč v praktické části zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky.

Oddíl 2
Zapsaná zkoušková střelnice

§ 33

(1) Krajské ředitelství policie přizná na žádost provozovatele střelnice právo provozovat střelnici jako zapsanou zkouškovou střelnici, pokud
a) provozovatelem střelnice je držitel zbrojní licence nebo nevyňatá veřejnoprávní instituce,
b) střelnice splňuje technické požadavky a požadavky na vybavenost za účelem zajištění průběhu zkoušek odborné způsobilosti a komisionálních zkoušek a
c) v posledních 5 letech nebylo vůči stejnému provozovateli rozhodnuto o odnětí práva provozovat střelnici jako zapsanou zkouškovou střelnici z důvodu uvedeného v odstavci 3 písm. c).

(2) Provozovatel zapsané zkouškové střelnice je povinen vytvářet podmínky pro zajištění zkoušky odborné způsobilosti a komisionální zkoušky, a to včetně zabezpečení nezbytného materiálu, pomůcek, zbraní a střeliva.

(3) Krajské ředitelství policie odejme právo provozovat střelnici jako zapsanou zkouškovou střelnici, pokud
a) se změní provozovatel střelnice,
b) střelnice přestane splňovat podmínky uvedené v odstavci 1, nebo
c) provozovatel střelnice opakovaně neumožní uskutečnění zkoušky odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušky v termínu zapsaném do centrálního registru zbraní, nevytváří podmínky pro zajištění takové zkoušky v souladu s odstavcem 2 nebo znemožňuje dosažení jejich účelu.

(4) Pokud krajské ředitelství policie rozhodne o odnětí práva provozovat střelnici jako zapsanou zkouškovou střelnici, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu žadatele, kteří jsou na zkoušku odborné způsobilosti na takové střelnici přihlášeni a byli jejím provozovatelem vyznačeni v centrálním registru zbraní.

(5) Vláda stanoví nařízením technické požadavky a požadavky na vybavenost zapsané zkouškové střelnice za účelem zajištění průběhu zkoušek odborné způsobilosti a komisionálních zkoušek.

Oddíl 3
Zkušební komisař

§ 34

Jmenování zkušebního komisaře

(1) Ministerstvo rozhodne o jmenování žadatele zkušebním komisařem na dobu 5 let, pokud žadatel
a) dosáhl věku 30 let,
b) prokázal odbornou způsobilost úspěšným složením zkoušky vykonané před komisí jmenovanou ministerstvem ze zástupců ministerstva a policie (dále jen „zkouška zkušebního komisaře“),
c) je po dobu nejméně 3 let držitelem rozšířeného zbrojního oprávnění,
d) má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a
e) nebyl v posledních 5 letech odvolán z funkce zkušebního komisaře z důvodu uvedeného v § 36 odst. 2 písm. a) nebo b) anebo u něj v posledních 5 letech ministerstvo takové důvody pro odvolání neshledalo.

(2) Žadatel o jmenování zkušebním komisařem je oprávněn složit zkoušku zkušebního komisaře nejpozději do 12 měsíců ode dne podání žádosti ministerstvu. Zkoušku zkušebního komisaře je žadatel, který u zkoušky zkušebního komisaře neuspěl, oprávněn v této lhůtě jednou opakovat.

(3) Zkouška zkušebního komisaře se skládá z
a) písemného testu zaměřeného na ověření znalostí právních předpisů z oblasti nakládání se zbraněmi a střelivem, ověřování střelných zbraní a střeliva, trestněprávních aspektů nakládání se zbraněmi a střelivem, nauky o zbraních a střelivu, zásad bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem a ze zdravotnického minima,
b) pohovoru zaměřeného na ověření znalostí, schopností a dovedností z oblastí uvedených v písmenu a) a
c) ověření praktických znalostí, schopností a dovedností nezbytných pro zajišťování průběhu praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního oprávnění.

(4) Žadatel je povinen zkoušku zkušebního komisaře vykonat osobně. Využití tlumočníka, podpůrce nebo obdobné osoby při vykonání písemného testu, pohovoru nebo při ověření praktických znalostí žadatele se nepřipouští.

(5) Žadatel o jmenování zkušebním komisařem úspěšně složí zkoušku zkušebního komisaře, pokud
a) v písemném testu v čase nejdéle 60 minut správně zodpoví alespoň 57 z 60 testových otázek a
b) při pohovoru a při ověření praktických znalostí, schopností a dovedností neohrozí nebo by v praxi neohrozil bezpečnost osob a prokáže v dostatečném rozsahu stanovené znalosti, schopnosti a dovednosti.

(6) Ministerstvo zpracovává soubor otázek, z nichž jsou sestavovány písemné testy pro zkoušky zkušebního komisaře, a s vyznačením správných odpovědí jej zveřejňuje na svých internetových stránkách.

(7) Vláda stanoví nařízením
a) požadavky na obsah písemných testů podle odstavce 3 písm. a),
b) způsob prokázání znalostí, schopností a dovedností v oblastech, které jsou předmětem činnosti zkušebního komisaře, a
c) organizační a zkušební řád zkoušky zkušebního komisaře.

§ 35

Územní rozsah oprávnění zkušebního komisaře

(1) Ministerstvo zapíše jmenovaného zkušebního komisaře do centrálního registru zbraní a vyznačí kraj, v němž může zkušební komisař provádět zkoušky odborné způsobilosti. Krajem podle věty první je kraj, v němž má zkušební komisař místo pobytu; ministerstvo vyznačí na žádost zkušebního komisaře namísto tohoto kraje jiný kraj, pokud s tím vyjádří souhlas místně příslušná krajská ředitelství policie.

(2) Je-li to nezbytné pro zajištění konání zkoušky odborné způsobilosti, ministerstvo určí na základě dožádání krajského ředitelství policie zkušebního komisaře zapsaného podle odstavce 1 pro jiný kraj.

§ 36

Překážky výkonu činnosti zkušebního komisaře, zánik oprávnění zkušebního komisaře a jeho odvolání

(1) Zkušební komisař nesmí vykonávat svou činnost po dobu
a) pozastavení jeho zbrojního oprávnění,
b) řízení o odvolání zkušebního komisaře, nebo
c) svého zařazení k plnění úkolů podle tohoto zákona při výkonu působnosti krajského ředitelství policie, Policejního prezidia nebo ministerstva.

(2) Ministerstvo odvolá zkušebního komisaře, který
a) závažným způsobem nebo opakovaně poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem nebo právním předpisem vydaným k jeho provedení,
b) opakovaně znemožňuje dosažení účelu zkoušky odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušky, nebo
c) přestal splňovat některou z podmínek pro jmenování zkušebním komisařem.

(3) Oprávnění vykonávat činnost zkušebního komisaře zaniká dnem
a) zániku zbrojního oprávnění zkušebního komisaře,
b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je zkušební komisař odvolán, nebo
c) následujícím po dni, kdy se zkušební komisař oprávnění vykonávat činnost zkušebního komisaře vzdá.

(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

HLAVA II
Zbrojní licence

Díl 1
Skupiny zbrojní licence

§ 37

(1) Rozlišuje se zbrojní licence skupiny ZL1, ZL2 a ZL3. Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vyžaduje pro určitou činnost zbrojní licenci a nestanoví-li, že se musí jednat o zbrojní licenci konkrétní skupiny, platí, že postačuje zbrojní licence skupiny ZL1 nebo ZL2 anebo zbrojní licence skupiny ZL3, pokud je pro takovou činnost vydána.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 nebo ZL2 nemůže být současně držitelem zbrojní licence skupiny ZL3.

(3) Zbrojní licence skupiny ZL1 opravňuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu k nakládání se zbraněmi nebo střelivem spočívajícímu
a) ve vývoji, výrobě, zkoušení, opravách nebo nevratných úpravách zbraní,
b) ve vývoji, výrobě, zkoušení, delaboraci, znehodnocování, zhotovování řezů nebo ničení střeliva,
c) v úschově, skladování, vypůjčování, nákupu nebo prodeji zbraní nebo střeliva,
d) v přepravě nebo zajišťování dopravy zbraní nebo střeliva, nebo
e) ve zprostředkování činnosti uvedené v písmenech a) až d).

(4) Zbrojní licence skupiny ZL2 opravňuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu k nakládání se zbraněmi nebo střelivem při činnosti, která není činností uvedenou v odstavci 3.

(5) Zbrojní licence skupiny ZL3 opravňuje svého držitele jednorázově provést nebo za konkrétním účelem provádět činnost, pro kterou se jinak vyžaduje zbrojní licence skupiny ZL1 nebo ZL2; účelem vydání zbrojní licence skupiny ZL3 nesmí být podnikatelská činnost. Není-li dále stanoveno jinak, použijí se na držitele zbrojní licence skupiny ZL3 ustanovení tohoto zákona o držiteli zbrojní licence skupiny ZL2.

Díl 2
Podmínky zbrojní licence

§ 38

Podmínky zbrojní licence a její vydání

(1) Krajské ředitelství policie vydá zbrojní licenci žadateli, který splňuje podmínky pro vydání a držení zbrojní licence příslušné skupiny (dále jen „podmínky zbrojní licence“).

(2) Podmínky zbrojní licence skupiny ZL1 nebo ZL2 splňuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která
a) má sídlo na území České republiky,
b) je oprávněna vykonávat podnikatelskou nebo jinou činnost, pro niž má být zbrojní licence vydána,
c) je oprávněna užívat místo způsobilé k nakládání se zbraněmi a střelivem pro účely činnosti podle tohoto zákona (dále jen „provozovna“), a to v rozsahu odpovídajícím povaze činnosti, kterou hodlá na základě zbrojní licence vykonávat; to neplatí, nenakládá-li při své činnosti se zbraněmi nebo střelivem,
d) je odborně způsobilá,
e) je bezúhonná a spolehlivá a
f) předložila krajskému ředitelství policie vnitřní předpis odpovídající požadavkům tohoto zákona.

(3) Žadatel o vydání zbrojní licence skupiny ZL3 musí splňovat podmínky zbrojní licence podle odstavce 2 písm. a) a d) až f). Ve vnitřním předpisu žadatel o vydání zbrojní licence skupiny ZL3 jednoznačně vymezí činnost, pro kterou o vydání zbrojní licence skupiny ZL3 žádá.

(4) Není-li účelem vydání zbrojní licence skupiny ZL3 sběratelská činnost, krajské ředitelství policie zbrojní licenci skupiny ZL3 omezí na přiměřenou dobu nezbytnou pro uskutečnění jejího účelu; krajské ředitelství policie může v rozhodnutí o vydání zbrojní licence skupiny ZL3 stanovit pro činnost jejího držitele další podmínky, je-li to potřeba v zájmu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti.

§ 39

Odborná způsobilost

(1) Podmínka zbrojní licence spočívající v odborné způsobilosti se plní prostřednictvím odborně způsobilého hlavního zbrojíře, který splňuje požadavky podle odstavců 2 a 3 a který byl uveden v žádosti o vydání zbrojní licence nebo jehož ustanovení bylo krajskému ředitelství policie oznámeno v souladu s § 42 odst. 1 písm. d).

(2) Hlavní zbrojíř je odborně způsobilý, pokud je držitelem
a) rozšířeného zbrojního oprávnění a má alespoň střední vzdělání s výučním listem v oboru zaměřeném na oblast zbraní nebo střeliva anebo alespoň 3 roky praxe zaměřené na nakládání se zbraněmi nebo střelivem, pokud jde o podmínku zbrojní licence skupiny ZL1,
b) zbrojního oprávnění alespoň po dobu 3 let nebo splňuje podmínky uvedené v písmenu a), pokud jde o podmínku zbrojní licence skupiny ZL2, nebo
c) rozšířeného zbrojního oprávnění, pokud jde o podmínku zbrojní licence skupiny ZL3.

(3) Hlavním zbrojířem může žadatel o vydání zbrojní licence nebo držitel zbrojní licence ustanovit plně svéprávnou zletilou osobu, která je
a) tímto žadatelem o vydání zbrojní licence nebo držitelem zbrojní licence,
b) členem nebo společníkem žadatele o vydání zbrojní licence nebo držitele zbrojní licence nebo členem jeho orgánu,
c) odpovědným zástupcem žadatele o vydání zbrojní licence nebo držitele zbrojní licence, byl-li ustanoven, nebo
d) v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli o vydání zbrojní licence nebo držiteli zbrojní licence.

§ 40

Bezúhonnost a spolehlivost

(1) Žadatel o vydání zbrojní licence nebo její držitel není podle tohoto zákona bezúhonný, pokud
a) je fyzickou osobou a není bezúhonný podle § 18,
b) člen jeho statutárního orgánu, který je fyzickou osobou, zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, nebo odpovědný zástupce žadatele o vydání zbrojní licence nebo jejího držitele podle živnostenského zákona nejsou bezúhonní podle § 18 a
c) je sám žadatel nebo člen jeho statutárního orgánu právnickou osobou a byl pravomocně odsouzen za trestný čin, za jehož spáchání byl uložen
1. trest propadnutí majetku, peněžitý trest v nejméně 200 denních sazbách, trest zákazu držení a chovu zvířat převyšující 5 let, trest zákazu činnosti převyšující 5 let, trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži převyšující 5 let nebo trest zákazu přijímání dotací a subvencí převyšující 5 let a od jejich vykonání neuplynulo alespoň 20 let, nebo
2. jiný trest, od jehož vykonání neuplynulo alespoň 10 let.

(2) Žadatel o vydání zbrojní licence nebo její držitel není podle tohoto zákona spolehlivý, pokud žadatel, člen jeho statutárního orgánu, jeho odpovědný zástupce podle živnostenského zákona nebo vedoucí jeho odštěpného závodu nejsou spolehliví podle § 19.

(3) Krajské ředitelství policie při posuzování splnění podmínky zbrojní licence spočívající v bezúhonnosti a spolehlivosti posoudí také bezúhonnost a spolehlivost skutečného majitele žadatele o vydání zbrojní licence nebo držitele zbrojní licence, je-li to účelné k posouzení toho, zda činnost takového držitele zbrojní licence může představovat ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti policii získat z evidence skutečných majitelů podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů prostřednictvím příslušných informačních rozhraní úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle téhož zákona.

§ 41

Vnitřní předpis držitele zbrojní licence

(1) Ve vnitřním předpisu držitele zbrojní licence se uvede zejména
a) vymezení činnosti vykonávané na základě zbrojní licence,
b) každá provozovna, ve které při své činnosti držitel zbrojní licence nakládá se zbraněmi nebo střelivem,
c) způsob nakládání se zbraněmi a střelivem v souladu s tímto zákonem a zásady bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem s přihlédnutím k povaze činnosti držitele zbrojní licence,
d) pravidla vedení soupisu zbraní a střeliva podle § 75 a způsob vedení evidence přenechávaných a svěřovaných zbraní a střeliva,
e) způsob ustanovování a vymezení úkolů hlavního zbrojíře a případného každého dalšího zbrojíře a
f) způsob zajišťování a obsah pravidelného školení osob, které ve svém pracovněprávním, členském nebo obdobném vztahu plní úkoly držitele zbrojní licence.

(2) Ve vnitřním předpisu držitele zbrojní licence, který při své činnosti nenakládá se zbraněmi nebo střelivem, lze uvést pouze základní vymezení jeho činnosti.

§ 42

Další povinnosti držitele zbrojní licence

(1) Držitel zbrojní licence je dále povinen
a) zajistit dodržování svého vnitřního předpisu a zpřístupnit jej osobám, které plní jeho úkoly,
b) zajistit bez zbytečného odkladu změnu vnitřního předpisu v případech, kdy již neodpovídá podmínkám činnosti držitele zbrojní licence nebo požadavkům tohoto zákona,
c) předložit bez zbytečného odkladu vnitřní předpis nebo jeho změnu krajskému ředitelství policie; vnitřní předpis nebo jeho změna, které nebyly předloženy odbornému útvaru policie, se považují za neúčinné,
d) oznámit krajskému ředitelství policie bez zbytečného odkladu ustanovení a ukončení výkonu hlavního zbrojíře a
e) umožnit za účelem provedení kontroly činnosti držitele zbrojní licence kontrolujícímu vstup do obydlí, ve kterém takový držitel zbrojní licence při své činnosti nakládá se zbraněmi nebo střelivem.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny ZL3 je dále povinen dodržovat omezující podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání zbrojní licence.

(3) Držitel zbrojní licence, který podniká v oboru zbraní a střeliva, oznámí policii převod zbraně nebo střeliva nebo právní jednání směřující k takovému převodu, které důvodně považuje za podezřelé.

Díl 3
Pozastavení, odnětí a zánik zbrojní licence

§ 43

Pozastavení zbrojní licence

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti zbrojní licenci pozastavit na dobu, po kterou
a) je u držitele zbrojní licence dán důvod pro zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny,
b) držitel zbrojní licence nemá ustanoveného hlavního zbrojíře, pokud takový stav trvá po dobu delší než 30 dnů,
c) držitel zbrojní licence přeruší výkon činnosti, pro kterou byla zbrojní licence vydána, nebo po dobu přerušení nebo pozastavení výkonu této činnosti rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci, nebo
d) vnitřní předpis neodpovídá podmínkám činnosti držitele zbrojní licence nebo požadavkům tohoto zákona v rozsahu, že je tím ohrožen vnitřní pořádek nebo bezpečnost.

(2) Vydání rozhodnutí o pozastavení zbrojní licence může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení zbrojní licence nemá odkladný účinek.

§ 44

Odnětí zbrojní licence

(1) Krajské ředitelství policie odejme zbrojní licenci, jestliže držitel zbrojní licence přestal splňovat některou z podmínek zbrojní licence.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojní licence nemá odkladný účinek.

§ 45

Zánik zbrojní licence

Zbrojní licence zaniká dnem
a) nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence,
b) smrti nebo zániku držitele zbrojní licence,
c) nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení držitele zbrojní licence za mrtvého, nebo
d) následujícím po dni, ve kterém se její držitel zbrojní licence vzdal.

HLAVA III
Výjimka kategorie R1, S1, R2 a S2 a povolení kategorie R3

Díl 1
Podmínky vydání výjimky nebo povolení

Výjimka kategorie R1 a S1

§ 46

(1) Krajské ředitelství policie na žádost vydá výjimku kategorie R1 nebo S1 držiteli zbrojní licence skupiny ZL2 z důvodu uvedeného v § 47, pokud žadatel
a) prokáže potřebnost nakládání se zbraní kategorie R1 nebo střelivem kategorie S1 při své činnosti vykonávané na základě zbrojní licence skupiny ZL2 a
b) prokáže, že disponuje zabezpečovacím zařízením stanoveným tímto zákonem nebo mu byl povolen odpovídající jiný způsob zabezpečení.

(2) Je-li předmětem žádosti o vydání výjimky kategorie R1 zbraň zvláště účinná, která podléhá mezinárodním kontrolním režimům, lze výjimku vydat pouze na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, které žádost posoudí z hlediska závazků České republiky podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a z hlediska zájmů na zajišťování obrany České republiky.

§ 47

Důvodem vydání výjimky podle § 46 je pouze
a) ochrana života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách; citlivými prostorami jsou prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle,
b) zabezpečení nebo ochrana kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek,
c) sběratelská činnost nebo provozování muzea podle zákona upravujícího ochranu sbírek muzejní povahy,
d) filmová nebo divadelní činnost nebo jiná kulturní činnost,
e) výuka nebo výcvik v nakládání se zbraněmi nebo střelivem,
f) výzkum nebo zkoušení zbraní nebo střeliva, nejde-li o činnosti vykonávané držitelem zbrojní licence skupiny ZL1, nebo
g) výkon činností podle jiného zákona4), k jejichž zajištění je nakládání s takovou zbraní potřebné.

Výjimka kategorie R2 a S2

§ 48

(1) Krajské ředitelství policie na žádost vydá výjimku kategorie R2 držiteli zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence skupiny ZL2 z důvodu
a) uvedeného v § 47,
b) spočívajícího v rekonstruování historických bitev nebo obdobných událostí, nebo
c) uvedeného v § 50 písm. a) nebo d), jde-li o zbraň, která byla zaregistrována nejpozději ke dni 13. června 2017.

(2) Krajské ředitelství policie na žádost vydá výjimku kategorie R2 držiteli zbrojního oprávnění z důvodu spočívajícího ve sportovně-střelecké činnosti. K žádosti musí být přiloženo potvrzení držitele zbrojní licence, že
a) žadatel během posledních 12 měsíců jako osoba v pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru k tomuto držiteli zbrojní licence opakovaně aktivně trénoval nebo se opakovaně účastnil soutěží ve střelbě a
b) zbraň kategorie R2 uvedená v žádosti splňuje specifikace požadované pro mezinárodně uznanou střeleckou disciplínu, kterou se tento držitel zbrojní licence při své činnosti zabývá.

(3) Za podmínek podle odstavce 2 lze výjimku kategorie R2 vydat pouze pro samonabíjecí palnou zbraň, která vznikla nevratnou úpravou ze samočinné palné zbraně nebo pro samonabíjecí palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem vybavenou nadlimitním zásobníkem.

§ 49

Krajské ředitelství policie na žádost vydá výjimku kategorie S2 pro nakládání se střelivem kategorie S2 nebo pro nadlimitní zásobníky držiteli zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence skupiny ZL2 za obdobných podmínek jako výjimku kategorie R2.

§ 50

Povolení kategorie R3

Krajské ředitelství policie na žádost vydá povolení kategorie R3 držiteli zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence skupiny ZL2 z důvodu
a) ochrany života, zdraví nebo majetku,
b) uvedeného v § 47,
c) spočívajícího v rekonstruování historických bitev nebo obdobných událostí, nebo
d) spočívajícího ve sportovně-střelecké, lovecké nebo obdobné zájmové činnosti.

Díl 2
Společná ustanovení o výjimce a povolení

§ 51

Řízení o vydání výjimky nebo povolení

(1) Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu v případě výjimky kategorie
a) R1 údaje identifikující konkrétní zbraň, které se žádost týká, a
b) S1 ráži, výrobní provedení a počet kusů střeliva, kterého se žádost týká.

(2) Žadatel, který má místo pobytu také v jiném členském státě, je dále povinen krajskému ředitelství policie k žádosti o výjimku kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo o povolení kategorie R3 doložit předchozí souhlas orgánu tohoto členského státu s vydáním této výjimky nebo povolení nebo prohlášení tohoto členského státu, že takový předchozí souhlas není nezbytný.

(3) Pro každou zbraň kategorie R1, R2 a R3, s níž držitel zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence skupiny ZL2 nakládá, musí být vydáno samostatné rozhodnutí o výjimce nebo o povolení.

(4) V odůvodnění rozhodnutí o vydání výjimky kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3 musí být uveden důvod, na jehož základě se výjimka nebo povolení vydává.

(5) Před vydáním výjimky kategorie R1, S1, R2 nebo S2 krajské ředitelství policie prověří, zda jejich vydáním nemůže být ohrožen vnitřní pořádek nebo bezpečnost, a to v rozsahu prověření podmínek příslušného oprávnění podle § 145 odst. 1 písm. a) nebo b).

§ 52

Pozastavení výjimky nebo povolení

Výjimka kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3 jsou pozastaveny po dobu, po kterou je jejich držiteli pozastaveno zbrojní oprávnění nebo zbrojní licence.

§ 53

Odnětí výjimky nebo povolení

(1) Krajské ředitelství policie odejme výjimku kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3, pominul-li trvale důvod, pro který byly vydány; to neplatí, pokud byly výjimka nebo povolení vydány z důvodu uvedeného v § 47 písm. a) nebo v § 50 písm. a).

(2) Krajské ředitelství policie odejme povolení kategorie R3 vydané pro příslušnou samonabíjecí palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem, pokud osoba, která s takovou zbraní nakládá, neoprávněně nakládá s nadlimitním zásobníkem určeným pro použití v této zbrani.

§ 54

Zánik výjimky nebo povolení

Výjimka kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3 zaniká dnem
a) zániku zbrojního oprávnění nebo zbrojní licence držitele výjimky nebo povolení, nebo
b) nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí takové výjimky nebo povolení.

HLAVA IV
Zapsaná autorizace

§ 55

Držitel zapsané autorizace

(1) Krajské ředitelství policie vydá fyzické osobě na její žádost zapsanou autorizaci, pokud žadatel
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) je zletilý,
c) je plně svéprávný,
d) splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 18 a
e) doloží svou zdravotní způsobilost podle § 15 a 16, jde-li o žadatele, který byl v předchozích 5 letech shledán zdravotně nezpůsobilým podle tohoto zákona.

(2) Krajské ředitelství policie vydá právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě na její žádost zapsanou autorizaci, pokud žadatel
a) má sídlo na území České republiky a
b) splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 40.

(3) Za bezúhonného se podle odstavců 1 a 2 považuje i ten, na koho se hledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 56

Pozastavení zapsané autorizace

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti rozhodnutím pozastavit zapsanou autorizaci na dobu, po kterou je u jejího držitele dán důvod pro zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny.

(2) Vydání rozhodnutí podle odstavce 1 může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 57

Odnětí zapsané autorizace

(1) Krajské ředitelství policie odejme zapsanou autorizaci, pokud
a) její držitel přestane splňovat podmínky uvedené v § 55, nebo
b) se prokáže, že zdravotní stav jejího držitele by mohl v souvislosti s nakládáním se zbraní nebo střelivem představovat ohrožení života nebo zdraví; § 15 až 17 se použijí obdobně.

(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

§ 58

Zánik zapsané autorizace

Zapsaná autorizace zaniká dnem
a) nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí,
b) smrti jejího držitele nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o jeho prohlášení za mrtvého,
c) zániku jejího držitele, který je právnickou osobou, nebo
d) následujícím po dni, ve kterém se zapsané autorizace její držitel vzdal.

ČÁST PÁTÁ
STŘELBA A STŘELNICE

HLAVA I
Střelba

§ 59

(1) Osoba nakládající se zbraní a střelivem je oprávněna střílet na
a) střelnici,
b) střelnici provozované vyňatou veřejnoprávní institucí,
c) místě, kde je zajištěno, že nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek, pokud jde o střelbu ze zbraně, u které není úsťová energie střely vyšší než 50 J, nebo ze signální zbraně nebo o jinou než ostrou střelbu, nebo
d) jiném místě v souladu s jiným zákonem5).

(2) Používat zbraně podle tohoto zákona, které nejsou zbraněmi palnými nebo plynovými, je dovoleno na místě, kde je zajištěno, že nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

(3) Střelbu munice upravuje zákon o munici. Na střelnici, jejíž provoz byl povolen podle tohoto zákona, lze střílet munici se střelou bez obsahu aktivních muničních náplní, pokud je její kinetická energie srovnatelná se střelivem, jehož použití je na střelnici povoleno.

HLAVA II
Střelnice

§ 60

Vymezení a obecné podmínky provozování střelnic

(1) Jako střelnici lze využít zejména pozemek, stavbu nebo technické zařízení, pokud je v souladu s pravidly stanovenými tímto zákonem zajištěna bezpečnost jejího provozu.

(2) Provoz střelnice pro střelbu ze zbraně, u které je úsťová energie střely vyšší než 50 J, podléhá povolení krajského ředitelství policie.

(3) Pro účely tohoto zákona se rozlišují střelnice podle
a) způsobu provozování na střelnice
1. příležitostné, které nejsou podle provozního řádu využívány častěji než 26 dnů v kalendářním roce, nebo
2. stálé, kterými jsou střelnice, které nejsou příležitostnými střelnicemi, nebo
b) konstrukce na střelnice
1. kryté, u nichž se celý ohrožený prostor nachází v uzavřeném objektu, který je konstruován tak, aby byl únik střel do okolního prostoru při dodržení provozního řádu vyloučen, nebo
2. otevřené, kterými jsou střelnice, které nejsou krytými střelnicemi.

(4) Provozovatelem střelnice je osoba, které bylo vydáno povolení provozovat střelnici.

(5) Provozovatel zapsané zkouškové střelnice a provozovatel střelnice, jejíž provozní řád umožňuje střelbu osobám uvedeným v § 63 odst. 2, musí být držiteli zbrojní licence.

§ 61

Povolení provozovat střelnici

(1) Krajské ředitelství policie vydá povolení provozovat střelnici, pokud žadatel
a) je plně svéprávnou zletilou fyzickou osobou nebo právnickou osobou,
b) splňuje podmínku bezúhonnosti a spolehlivosti podle § 40,
c) ustanovil správce střelnice a
d) prokáže, že střelnice splňuje technické a organizační požadavky, které stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Žadatel k žádosti o povolení provozovat střelnici přiloží
a) provozní řád střelnice odpovídající požadavkům tohoto zákona,
b) znalecký posudek vyhotovený znalcem zapsaným v seznamu znalců nebo projektovou, popřípadě technickou dokumentaci, a to za účelem prokázání bezpečnosti provozu střelnice,
c) povolení využití pozemku, stavby nebo technického zařízení určených pro provoz střelnice pro tento účel, je-li takové povolení jiným právním předpisem6) vyžadováno, a
d) vyjádření krajské hygienické stanice k provoznímu řádu střelnice z hlediska ochrany veřejného zdraví před hlukem.

(3) Vláda stanoví nařízením technicko-organizační vymezení střelnic, jejichž provozování lze povolit i bez předložení vyjádření krajské hygienické stanice podle odstavce 2 písm. d).

§ 62

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice musí být zpracován v souladu s technickými a organizačními požadavky, které stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu, a musí vymezovat zejména
a) pravidla bezpečného provozu střelnice s ohledem na místní podmínky a používané zbraně a střelivo, a to v rozsahu zajišťujícím, aby provádění střelby v souladu s provozním řádem neohrožovalo životy a zdraví osob nebo majetek jiných osob,
b) způsob vedení seznamu osob, které budou na střelnici provádět střelbu, a zbraní, které k tomu použijí (dále jen „provozní kniha střelnice“); v provozní knize střelnice musí být uvedeny alespoň jméno, příjmení, druh a číslo dokladu totožnosti osoby, která na střelnici provádí střelbu, datum a čas užívání střelnice a v případě cizince také jeho státní příslušnost,
c) způsob ověření totožnosti osoby, která na střelnici provádí střelbu,
d) způsob ustanovování a vymezení úkolů správce střelnice,
e) pravidla provádění dohledu správce střelnice nad nakládáním se zbraněmi a střelivem na střelnici, a to pro celou dobu, po kterou je na střelnici prováděna střelba, a způsob viditelného označení správce střelnice,
f) zásady postupu řešení vzniklé mimořádné situace na střelnici, zejména situace zahrnující zranění nebo usmrcení osoby anebo vznik požáru, a to s ohledem na ochranu života, zdraví a majetku osob, a
g) způsob zajištění přístupnosti provozního řádu na střelnici.

§ 63

Další povinnosti provozovatele střelnice

(1) Provozovatel střelnice je dále povinen
a) zajistit seznámení osob, které budou na střelnici provádět střelbu, s provozním řádem střelnice a dohlížet na jeho dodržování,
b) zajistit zpřístupnění aktuálního znění provozního řádu střelnice na střelnici a předložit jej včetně každé jeho změny bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství policie; provozní řád střelnice, který nebyl zpřístupněn na střelnici nebo předložen krajskému ředitelství policie, se považuje za neúčinný,
c) provést změnu provozního řádu střelnice v případech, kdy již neodpovídá podmínkám provozování střelnice nebo požadavkům tohoto zákona,
d) ustanovit správce střelnice a oznámit krajskému ředitelství policie bez zbytečného odkladu ustanovení a ukončení výkonu funkce každého správce střelnice a
e) zajistit vedení provozní knihy střelnice a její uchování nejméně po dobu 36 měsíců po skončení daného kalendářního roku.

(2) Provozovatel střelnice je povinen kromě zápisu do provozní knihy střelnice zajistit zápis do centrálního registru zbraní v případě, že na střelnici provádí střelbu cizinec, který nemá místo pobytu na území České republiky a který se neprokáže oprávněním pro přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva. Tento zápis musí být proveden do centrálního registru zbraní v obdobném rozsahu jako zápis do provozní knihy střelnice, a to bez zbytečného odkladu a v mimořádných odůvodněných případech pak nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy cizinec na střelnici prováděl střelbu.

§ 64

Správce střelnice

(1) Správcem střelnice může žadatel o povolení provozovat střelnici nebo provozovatel střelnice ustanovit plně svéprávnou zletilou osobu, která je držitelem zbrojního oprávnění a která je
a) žadatelem o povolení provozovat tuto střelnici nebo jejím provozovatelem,
b) členem nebo společníkem žadatele o povolení provozovat tuto střelnici nebo jejího provozovatele nebo členem jeho orgánu,
c) odpovědným zástupcem žadatele o povolení provozovat tuto střelnici nebo jejího provozovatele, byl-li ustanoven, nebo
d) v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli o povolení provozovat tuto střelnici nebo jejímu provozovateli.

(2) Správce střelnice v souladu s provozním řádem střelnice dohlíží na dodržování provozního řádu střelnice a je oprávněn za účelem zajištění bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem udělovat osobám na střelnici pokyny.

§ 65

Řídící střelby

(1) Stanoví-li tak provozní řád střelnice, může správce střelnice určit řídícího střelby, který správci střelnice poskytuje součinnost při dohledu nad dodržováním provozního řádu střelnice a při zajišťování bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem na střelnici.

(2) Řídícím střelby může být určena plně svéprávná zletilá osoba, která je držitelem zbrojního oprávnění.

(3) O určení řídícího střelby musí být vyhotoven písemný záznam, který podepíše správce střelnice a řídící střelby a ve kterém se vymezí rozsah úkolů řídícího střelby; není-li záznam vyhotoven, je určení řídícího střelby neplatné. Tento záznam se uchovává obdobně jako provozní kniha střelnice.

§ 66

Povolení provozovat střelnici na místě dřívější střelnice a ochranné pásmo střelnice

(1) Krajské ředitelství policie vydá povolení provozovat střelnici za podmínek uvedených v § 61 odst. 1, pokud žadatel žádá o povolení provozovat střelnici, která se svou povahou v podstatných znacích neodlišuje od střelnice, která byla v 24 měsících předcházejících podání žádosti o povolení provozovat střelnici v daném místě již provozována, a k žádosti přiloží provozní řád střelnice odpovídající požadavkům tohoto zákona; § 61 odst. 2 písm. b) až d) se nepoužijí, pokud původní povolení provozovat střelnici nebylo odňato z důvodu uvedeného v § 68 odst. 1 písm. b).

(2) Je-li stanovováno ochranné pásmo střelnice podle stavebního zákona, musí omezující podmínky výstavby, využití pozemku, stavby nebo zařízení vycházet z obdobných podkladů jako povolení provozovat střelnici.

§ 67

Pozastavení povolení provozovat střelnici

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti povolení provozovat střelnici pozastavit na dobu, po kterou
a) provozovatel střelnice nemá ustanoveného žádného správce střelnice, pokud takový stav trvá po dobu delší než 60 dnů,
b) je ohrožován život, zdraví nebo majetek jiné osoby z důvodu rozporu skutečného technického stavu střelnice s jejím provozním řádem nebo s technicko-organizačními požadavky, které stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu,
c) provozovatel střelnice přerušil provoz střelnice, nebo
d) provozní řád střelnice vážným způsobem neodpovídá podmínkám stanoveným tímto zákonem nebo provozovatel střelnice nepřijme účinná opatření, aby zamezil opakovanému hrubému porušování tohoto zákona nebo provozního řádu střelnice při jejím provozu.

(2) Vydání rozhodnutí o pozastavení povolení provozovat střelnici může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí uvedenému ve větě první nemá odkladný účinek.

§ 68

Odnětí povolení provozovat střelnici

(1) Krajské ředitelství policie povolení provozovat střelnici odejme, jestliže provozovatel střelnice
a) přestane splňovat podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti, anebo, je-li fyzickou osobou, bylo rozhodnuto o omezení jeho svéprávnosti, nebo
b) ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou stanoví krajské ředitelství policie a která nesmí být kratší než 60 dnů, neodstraní nedostatky, které vedly k pozastavení povolení provozovat střelnici.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí povolení provozovat střelnici nemá odkladný účinek.

§ 69

Zánik povolení provozovat střelnici

Povolení provozovat střelnici zaniká dnem
a) nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí,
b) smrti nebo zániku provozovatele střelnice,
c) nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení provozovatele střelnice za mrtvého, nebo
d) následujícím po dni, ve kterém se jej provozovatel střelnice vzdal.

ČÁST ŠESTÁ
REGISTRACE, EVIDENCE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM

HLAVA I
Registrace, ohlášení, vedení evidencí a převod zbraně nebo střeliva

Díl 1
Registrace a ohlášení

§ 70

Registrace zbraně podléhající registraci

(1) Držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2, který nabude zbraň podléhající registraci, je povinen ohlásit tuto skutečnost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy s takovou zbraní začal nakládat, krajskému ředitelství policie a předložit mu tuto zbraň k prohlídce jejího označení a technického stavu. Krajské ředitelství policie zbraň zaregistruje osobě, která provedla ohlášení podle věty první.

(2) Držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2, který převedl registrovanou zbraň na jinou osobu, je povinen ohlásit její převod krajskému ředitelství policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne jeho uskutečnění.

(3) Krajské ředitelství policie rozhodne o odmítnutí provést registraci zbraně podléhající registraci, pokud jde o zbraň, s níž její držitel není oprávněn nakládat; v takovém případě krajské ředitelství policie zbraň zadrží.

§ 71

Hlavní a vedlejší držitel zbraně

(1) Hlavním držitelem zbraně je osoba, které byla tato zbraň zaregistrována podle § 70 odst. 1.

(2) Hlavní držitel zbraně může požádat krajské ředitelství policie, aby do centrálního registru zbraní ke zbrani podléhající registraci, s níž nakládá, zapsal jednoho nebo více vedlejších držitelů zbraně.

(3) Jako vedlejší držitel zbraně může být do centrálního registru zbraní zapsána osoba, která je oprávněna v souladu s § 7 s danou zbraní nakládat a se svým zapsáním souhlasí.

(4) Krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu uvědomí hlavního držitele zbraně o skutečnosti, že vedlejšímu držiteli zbraně bylo zbrojní oprávnění pozastaveno nebo mu zaniklo.

§ 72

Ohlášení zbraně kategorie PO

(1) Nabytí zbraně kategorie PO musí být ohlášeno krajskému ředitelství policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy s ní začal její držitel nakládat.

(2) Držitel zbraně kategorie PO, který tuto zbraň převedl na jinou osobu, je povinen ohlásit její převod krajskému ředitelství policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne jeho uskutečnění.

(3) Zápis změny stavu zbraně kategorie PO do centrálního registru zbraní na základě ohlášení krajské ředitelství policie neprovede, pokud jde o zbraň, s níž její držitel není oprávněn nakládat; v takovém případě krajské ředitelství policie zbraň zadrží.

§ 73

Zvláštní ustanovení o registraci a ohlášení zbraně

(1) Podle § 70 odst. 2 a § 72 odst. 2 se nepostupuje, pokud jde o zbraň,
a) která byla předána vyňaté veřejnoprávní instituci nebo držiteli zbrojní licence skupiny ZL1, s výjimkou případu, kdy byla zbraň převedena, nebo
b) kterou nabyla k tomu oprávněná osoba, která tuto zbraň do 10 pracovních dnů ode dne, kdy s ní začala nakládat, v souladu s jiným právním předpisem trvale přeshraničně přemístí mimo území České republiky.

(2) Podle § 70 a 72 se dále nepostupuje, jde-li o přenechání nebo svěření zbraně v souladu s tímto zákonem.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 namísto postupu podle tohoto dílu vede evidenci podle § 76.

(4) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 je oprávněn zapsat do centrálního registru zbraní ke zbrani podléhající registraci, se kterou nakládá, držitele zbrojního oprávnění nebo držitele zbrojní licence skupiny ZL2 jako vedlejšího držitele, je-li takový držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2 oprávněn s touto zbraní nakládat.

Díl 2
Evidenční povinnosti držitele zbrojní licence a postup vyňaté veřejnoprávní instituce při převodu zbraně nebo střeliva

§ 74

Zápis a výmaz osoby, pro kterou je držitel zbrojní licence povinen zajišťovat pravidelné školení, a zápis údaje o takovém školení

(1) Držitel zbrojní licence bez zbytečného odkladu zapíše do centrálního registru zbraní každou osobu, pro kterou je podle § 91 povinen zajišťovat pravidelné školení.

(2) Držitel zbrojní licence provede bez zbytečného odkladu výmaz osoby zapsané do centrálního registru zbraní podle odstavce 1, zanikne-li jeho povinnost zajišťovat pro ni podle § 91 pravidelné školení.

(3) Krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu uvědomí držitele zbrojní licence o skutečnosti, že osobě, kterou zapsal do centrálního registru zbraní podle odstavce 1, bylo zbrojní oprávnění pozastaveno nebo jí zaniklo.

(4) Držitel zbrojní licence zapisuje do centrálního registru zbraní údaje o provedených pravidelných školeních stanovených jeho vnitřním předpisem a vyznačí u osoby, kterou zapsal do centrálního registru zbraní podle odstavce 1, rozsah a datum pravidelného školení.

§ 75

Soupis zbraní a střeliva

(1) Držitel zbrojní licence vede o zbraních a střelivu, se kterými nakládá, soupis zbraní a střeliva, jde-li o
a) palné zbraně kategorie NO,
b) součásti zbraně umožňující samočinnou střelbu,
c) polotovary hlavních částí zbraní podléhajících registraci a
d) střelivo kategorie S2, S3 a S4.

(2) Držitel zbrojní licence vede soupis zbraní a střeliva v listinné nebo elektronické podobě; soupis může vést i jako součást jiné jím vedené evidence.

(3) Držitel zbrojní licence musí zajistit, aby soupis zbraní a střeliva obsahoval aktuální údaje
a) identifikující každou palnou zbraň kategorie NO,
b) o druhu a množství součástí zbraně umožňujících samočinnou střelbu a polotovarů hlavních částí zbraní podléhajících registraci,
c) o střelivu kategorie S2, S3 a S4, a to o ráži a počtu nábojů a nábojek a o druhu a množství aktivních komponentů střeliva, a
d) identifikující osobu, které zbraň, střelivo a regulovanou součást zbraně předal nebo na niž je převedl.

(4) Držitel zbrojní licence musí zajistit, aby údaje uvedené v odstavci 3 byly ze soupisu dostupné pro potřeby provedení kontroly.

(5) Údaje, které jsou vedeny v soupisu zbraní a střeliva, je držitel zbrojní licence povinen uchovávat po dobu 10 let ode dne jejich zápisu do soupisu. V případě zániku držitele zbrojní licence nebo ukončení jeho činnosti musí být údaje vedené v soupisu předány krajskému ředitelství policie, které je uchová po dobu 10 let ode dne jejich převzetí.

(6) Výmaz osobních údajů vedených v soupisu zajistí ten, kdo tyto údaje v době uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5 zpracovává.

§ 76

Další evidenční povinnost držitele zbrojní licence skupiny ZL1

(1) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 je povinen do centrálního registru zbraní zapisovat údaje o zbraních podléhajících registraci, zbraních kategorie PO a střelivu kategorie S1, s nimiž nakládá.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 je povinen zapsat do centrálního registru zbraní nejpozději před předáním a bez zbytečného odkladu po převzetí zbraně nebo střeliva a v mimořádných odůvodněných případech pak nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byly zbraň nebo střelivo převzaty, každou změnu stavu evidované zbraně nebo střeliva podle tohoto zákona, a to v rozsahu
a) datum jejich nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí,
b) údaje identifikující konkrétní zbraň podléhající registraci nebo zbraň kategorie PO a údaje o ráži a počtu kusů střeliva kategorie S1,
c) údaje o místu jejich uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní místo, kde jsou zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO nebo střelivo kategorie S1 uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
d) údaje identifikující osobu, od které byly nabyty nebo převzaty,
e) údaje identifikující osobu, které byly převedeny nebo přenechány; údaj o přenechání se nezapisuje, je-li zbraň přenechána osobě, kterou držitel zbrojní licence zapsal do centrálního registru zbraní podle § 74 odst. 1,
f) údaje o přepravě zbraní nebo střeliva, a to včetně údajů identifikujících osobu zajišťující přepravu, a
g) v případě přeshraničního přemístění zbraně nebo střeliva údaj identifikující povolení nebo licenci podle jiného právního předpisu upravujícího přeshraniční přemístění zbraní nebo střeliva, na jehož základě jsou zbraň nebo střelivo přeshraničně přemisťovány.

(3) Pokud je držiteli zbrojní licence skupiny ZL2 vydána zbrojní licence skupiny ZL1, postupuje podle odstavců 1 a 2 také ve vztahu ke zbraním a střelivu, se kterými začal nakládat před vydáním zbrojní licence skupiny ZL1.

§ 77

Postup vyňaté veřejnoprávní instituce při převodu zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO nebo střeliva kategorie S1

(1) Vyňatá veřejnoprávní instituce je povinna do 10 pracovních dnů ohlásit Policejnímu prezidiu převod zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO nebo střeliva kategorie S1 na osobu, na kterou se vztahuje tento zákon.

(2) Vyňatá veřejnoprávní instituce, která převádí zbraň nebo hlavní část zbraně na osobu, na kterou se vztahuje tento zákon, zajistí na takové zbrani nebo hlavní části zbraně
a) provedení jedinečného označení zbraně identifikačními údaji v souladu s § 87 a
b) vyznačení údaje o orgánu veřejné moci, který zajišťuje převod zbraně nebo hlavní části zbraně na osobu, na kterou se vztahuje tento zákon.

HLAVA II
Přenechání a svěření zbraně nebo střeliva

§ 78

Přenechání zbraně nebo střeliva

(1) Přenecháním zbraně nebo střeliva je pro účely tohoto zákona dočasné umožnění jiné osobě samostatně nakládat se zbraní nebo střelivem osoby, která je přenechává. Ten, komu byly zbraň nebo střelivo přenechány, je nesmí sám přenechat jiné osobě.

(2) Držitel zbrojní licence je oprávněn přenechávat zbraň podléhající registraci držiteli zbrojního oprávnění, který je k němu v pracovněprávním, členském nebo obdobném vztahu, a to pro plnění úkolů při výkonu činnosti, pro kterou byla zbrojní licence vydána.

(3) Držiteli zbrojního oprávnění, nejde-li o přenechání zbraně podle odstavce 2, nebo držiteli zbrojní licence skupiny ZL2 může být zbraň podléhající registraci přenechána, pokud jde o
a) vedlejšího držitele zbraně,
b) přenechání zbraně kategorie R2, R3 nebo R4 držitelem zbrojní licence na střelnici, nebo
c) přenechání zbraně kategorie R4 vždy na dobu nejvýše 30 dnů po sobě jdoucích.

(4) Zbraň kategorie PO nebo NO a střelivo pro takovou zbraň lze přenechat osobě, která je oprávněna s nimi nakládat, nebo plně svéprávné zletilé fyzické osobě. Držitel zbraně kategorie PO nebo NO nesmí takovou zbraň nebo střelivo pro takovou zbraň přenechat osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

(5) Paintballovou a airsoftovou zbraň nebo jinou plynovou zbraň kategorie NO lze přenechat osobě, která dosáhla věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

§ 79

Svěření zbraně nebo střeliva

(1) Svěřením zbraně nebo střeliva je pro účely tohoto zákona umožnění jiné fyzické osobě nakládat se svěřenou zbraní nebo střelivem pod dohledem osoby oprávněné se svěřovanou zbraní a střelivem nakládat.

(2) Zbraň kategorie R1 nebo střelivo kategorie S1 lze svěřit po předchozím poučení a případném jiném nezbytném zaškolení
a) držiteli zbrojního oprávnění, nebo
b) jiné plně svéprávné zletilé fyzické osobě, a to při činnosti držitele zbrojní licence; účelem svěření nesmí být zážitková střelba.

(3) Zbraň kategorie R2, R3 nebo R4 a střelivo pro takovou zbraň je oprávněn jejich oprávněný držitel svěřit
a) držiteli zbrojního oprávnění,
b) plně svéprávné zletilé fyzické osobě, nebo
c) jiné přiměřeně rozumově a tělesně vyspělé nezletilé fyzické osobě; v takovém případě musí dohled zajišťovat fyzická osoba, která dosáhla věku 21 let a je držitelem zbrojního oprávnění po dobu delší než 3 roky.

(4) Zbraň kategorie PO nebo NO a střelivo pro takovou zbraň lze svěřit pouze za dohledu osoby oprávněné s takovou zbraní a střelivem nakládat.

(5) Ten, kdo dohlíží na osobu, které byla svěřena zbraň nebo střelivo, je povinen
a) poučit tuto osobu o bezpečném nakládání se svěřenou zbraní a střelivem a
b) provádět dohled v potřebném rozsahu tak, aby osoba, které byly zbraň a střelivo svěřeny, neporušila povinnost nebo zákaz stanovený tímto zákonem a zejména neohrozila život nebo zdraví.

HLAVA III
Nakládání se zbraněmi nebo střelivem na místech veřejnosti přístupných

Díl 1
Nošení zbraně

§ 80
Skryté nošení zbraně

(1) Zbraň musí být nošena skrytě; to neplatí, jde-li o
a) nošení zbraně v provozovně držitele zbrojní licence, na střelnici nebo v jiném zřetelně ohraničeném prostoru, ve kterém se se zbraní nakládá se souhlasem jeho majitele, nájemce nebo provozovatele, nebo
b) viditelné nošení anebo přepravu zbraně v souladu s § 81.

(2) S výjimkou nošení zbraně při naplňování účelu akce nebo činnosti uvedených v § 81 je oprávněn nosit zbraň podléhající registraci pouze držitel rozšířeného zbrojního oprávnění.

§ 81

Viditelné nošení zbraně

(1) Osoba, která nakládá se zbraní, je oprávněna ji viditelně nosit, pokud se v souladu s tímto nebo jiným zákonem účastní akce nebo provádí činnost, při kterých se obvykle nakládá se zbraněmi, a pokud způsob nošení zbraně je přiměřený povaze této akce nebo činnosti. Účelem akce nebo činnosti uvedené ve větě první může být
a) kulturní činnost, zejména filmová nebo divadelní činnost, rekonstrukce historické bitvy nebo obdobné události nebo pietní akce,
b) výuka nebo výcvik v nakládání se zbraní,
c) sportovně-střelecká nebo obdobná zájmová činnost, nebo
d) provedení lovu nebo obdobné činnosti podle jiného právního předpisu.

(2) Nenabitou zbraň je osoba, která se účastní akce nebo provádí činnost uvedenou v odstavci 1, oprávněna přepravovat na místo a z místa konání příslušné akce nebo provádění činnosti viditelně, připouští-li to zvolený způsob přepravy, a pokud je to s ohledem na místní podmínky obvyklé anebo lze-li takovou přepravu považovat za přiměřenou povaze této akce nebo činnosti; povinnosti, které má osoba, která nosí zbraň, se na takovou přepravu vztahují obdobně.

Díl 2
Veřejné vystavování zbraní a střeliva

§ 82

(1) Veřejně vystavovat zbraň nebo střelivo lze za obdobných podmínek jako viditelně nosit zbraň. Účelem veřejného vystavování zbraní nebo střeliva může být také účast na specializovaných veletrzích, výstavách a předváděcích akcích za účelem uvádění zbraní nebo střeliva na trh.

(2) Osoba, která zbraně nebo střelivo veřejně vystavuje, je povinna
a) zajistit zabezpečení vystavovaných zbraní nebo střeliva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a
b) zajistit, aby při veřejném vystavování zbraní nebo střeliva nebyl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

HLAVA IV
Zabezpečení zbraní a střeliva

§ 83

Zabezpečení uložené zbraně nebo střeliva

(1) Osoba, která nakládá se zbraní nebo střelivem, je povinna zbraně a střelivo, které ukládá mimo svou bezprostřední kontrolu, zabezpečit s ohledem na jejich povahu a místní podmínky tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití, ztrátě, odcizení nebo zašantročení.

(2) Uložené zbraně podléhající registraci se zabezpečují s ohledem na počet současně ukládaných zbraní, a to
a) nejvýše 10 kusů uložením do uzamčené ocelové schránky nebo uzamčené ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení,
b) 11 až 20 kusů uložením v uzamčeném skříňovém trezoru, uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, nebo
c) více než 20 kusů uložením v uzamčeném skříňovém nebo komorovém trezoru, uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, které jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením.

(3) Uložené střelivo kategorie S1, S2 a S3 se zabezpečuje s ohledem na počet současně ukládaných nábojů, a to
a) nejvýše 10 000 nábojů obdobně jako zbraně podléhající registraci v počtu nejvýše 10 kusů,
b) 10 001 až 20 000 nábojů obdobně jako zbraně podléhající registraci v počtu 11 až 20 kusů, nebo
c) více než 20 000 nábojů obdobně jako zbraně podléhající registraci v počtu více než 20 kusů.

(4) Zbraně kategorie R2, R3 nebo R4 a střelivo kategorie S2 nebo S3 lze odchylně od způsobu uvedeného v odstavci 2 nebo 3 vhodně zabezpečit, pokud jde o
a) nejvýše 2 zbraně nebo nejvýše 1 000 nábojů a jde-li zároveň o
1. zbraně nebo střelivo, se kterými nakládá osoba, která současně nenakládá s více než celkem 2 zbraněmi kategorie R2, R3 nebo R4 nebo více než celkem 1 000 náboji kategorie S2 nebo S3,
2. jejich dočasné uložení v obydlí nebo jiném obdobném prostoru, nebo
3. jejich krátkodobé uložení ve vozidle, nebo
b) krátkodobé uložení zbraní nebo střeliva při akci nebo činnosti, při kterých mohou být zbraně nošeny viditelně a současně je nad uloženými zbraněmi a střelivem zajištěn dohled držitele zbrojního oprávnění.

(5) V případě zbraně, s níž nakládá nezletilá osoba, je zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen zajistit dodržování pravidel zabezpečení zbraně, pokud není zabezpečena jinou osobou, která je s ní oprávněna nakládat.

(6) Vláda stanoví nařízením technické požadavky na
a) ocelové schránky a skříně, zvláštní zařízení, skříňové a komorové trezory, místnosti a samostatné objekty a na jejich uzamčení a
b) způsob zabezpečení zbraně nebo střeliva vyžadovaný při jejich krátkodobém uložení ve vozidle.

§ 84

Jiný způsob zabezpečeni

(1) Nelze-li s ohledem na rozměry zbraní nebo střeliva, jejich množství nebo účel zajistit zabezpečení podle § 83 anebo odpovídá-li to zvláštním místním podmínkám, krajské ředitelství policie na žádost povolí jiný způsob zabezpečení, pokud je zaručena jejich ochrana proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(2) Krajské ředitelství policie na žádost držitele zbrojní licence skupiny ZL1 po posouzení jeho provozních potřeb povolí jiný způsob zabezpečení zbraní nebo střeliva v provozovně nebo provozním areálu, je-li zaručena ochrana zbraní nebo střeliva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(3) K žádosti o povolení jiného způsobu zabezpečení zbraní nebo střeliva žadatel přiloží projekt jiného způsobu zabezpečení, o jehož povolení žádá.

(4) Vláda stanoví nařízením povinné náležitosti projektu jiného způsobu zabezpečení.

§ 85

Uloženi a zabezpečeni krátké zbraně v případě zákazu vstupu se zbrani

Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních nebo chráněných prostor, umožní jejímu držiteli bezpečné uložení krátké zbraně.

HLAVA V
Označení a ověření zbraně a střeliva

§ 86

Označení zbraně identifikačními údaji

(1) Palná a plynová zbraň musí být označeny jedinečnými údaji umožňujícími jejich individuální identifikaci, a to vždy alespoň jménem výrobce nebo jeho obchodní značkou, zemí nebo místem výroby, výrobním číslem, rokem výroby, pokud není součástí výrobního čísla, ráží a označením modelu, pokud výrobce nebo dovozce takové označení užívá.

(2) Označení zbraně identifikačními údaji musí být trvalé, je zakázáno existující označení zbraně identifikačními údaji odstraňovat. Je-li při úpravě nebo opravě zbraně její označení identifikačními údaji poškozeno nebo zničeno, musí být na zbrani bez zbytečného odkladu a v původním rozsahu obnoveno.

(3) Zbraň zvláštní historické hodnoty, která je určena výhradně pro sběratelskou činnost, nemusí být označena předepsanými identifikačními údaji, pokud ji lze dostatečně individuálně identifikovat jiným způsobem.

(4) Požadavky na označení identifikačními údaji se nepoužijí na součást zbraně umožňující samočinnou střelbu, polotovar hlavní části zbraně a na nadlimitní zásobník.

(5) Vláda stanoví nařízením způsob označení zbraně identifikačními údaji a jiný způsob individuální identifikace zbraně zvláštní historické hodnoty.

§ 87

Dodatečné provedení označení zbraně identifikačními údaji

(1) Krajské ředitelství policie může držiteli zbraně rozhodnutím uložit, aby zajistil dodatečné provedení označení zbraně identifikačními údaji v souladu s § 86, je-li to nezbytné pro umožnění její individuální identifikace.

(2) Držitel zbraně je povinen ji předat k provedení nařízeného dodatečného označení zbraně identifikačními údaji držiteli zbrojní licence skupiny ZL1, a to ve lhůtě, kterou krajské ředitelství policie v rozhodnutí určí a která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 bez zbytečného odkladu zapíše údaj o provedení nařízeného dodatečného označení zbraně identifikačními údaji do centrálního registru zbraní.

§ 88

Údaje o ověření a kontrole identifikačních údajů zbraně

Údaje o ověření a kontrole identifikačních údajů zbraně podléhající registraci nebo zbraně kategorie PO vyznačí v centrálním registru zbraní
a) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, pokud jde o zbraň, kterou ověřil nebo u které provedl kontrolu identifikačních údajů,
b) držitel zbrojní licence skupiny ZL1, pokud jde o zbraň, kterou dovezl a která je označena platnými ověřovacími značkami, nebo
c) krajské ředitelství policie v ostatních případech.

§ 89

Označení střeliva

Každé jednotlivé základní balení kompletního střeliva musí být označeno tak, aby označení uvádělo jméno výrobce, identifikační číslo série nebo šarže, ráži a druh střeliva.

HLAVA VI
Některá další ustanovení o činnosti držitele zbrojní licence

§ 90

Osoba, která se podílí na činnosti držitele zbrojní licence

(1) Osoba, která se v rámci činnosti držitele zbrojní licence podílí na nakládání se zbraněmi podléhajícími registraci, zbraněmi kategorie PO nebo střelivem kategorie S1, S2 nebo S3, musí být držitelem zbrojního oprávnění. Pokud úkoly držitele zbrojní licence spočívají v ochraně života, zdraví nebo majetku nebo obdobné činnosti, smí při této činnosti se zbraní podléhající registraci tato osoba nakládat pouze, je-li držitelem rozšířeného zbrojního oprávnění.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1, která při činnosti držitele zbrojní licence skupiny ZL1 nakládá se zbraněmi nebo střelivem, ale zbraně nebo střelivo nesvěřuje, nepřenechává, nepřevádí, nenosí nebo nepoužívá ke střelbě, nemusí být držitelem zbrojního oprávnění, pokud
a) je nad takovou osobou při její činnosti zajištěn dohled držitele rozšířeného zbrojního oprávnění,
b) jde o držitele zapsané autorizace, nebo
c) jde o obsluhu dopravního prostředku, kterým jsou přepravovány zbraně nebo střelivo zabezpečené při přepravě v souladu s § 113.

§ 91

Pravidelné školení osoby, která se podílí na činnosti držitele zbrojní licence

(1) Pravidelné školení osoby, která se v rámci činnosti držitele zbrojní licence podílí na nakládání se zbraněmi podléhajícími registraci, zbraněmi kategorie PO nebo střelivem kategorie S1, S2 nebo S3, musí být zajištěno alespoň jednou ročně. Předmětem školení je zejména
a) právní úprava nakládání se zbraněmi a střelivem a zásady bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem s přihlédnutím k povaze úkolů plněných při činnosti držitele zbrojní licence a
b) vnitřní předpis držitele zbrojní licence.

(2) Pokud osoba uvedená v odstavci 1 vykonává pro držitele zbrojní licence činnost spočívající v ochraně života, zdraví nebo majetku anebo obdobnou činnost nebo pokud při takové činnosti nosí zbraň, musí být součástí jejího pravidelného školení rovněž praktické ověření střeleckých dovedností a bezpečné manipulace se zbraní a střelivem.

(3) V případě osoby uvedené v odstavci 1, která pro držitele zbrojní licence vykonává činnost po dobu kratší než 1 rok, anebo nakládá-li taková osoba výhradně se zbraní, jejímž je sama hlavním držitelem, lze pravidelné školení nahradit zkráceným proškolením z bezpečného nakládání se zbraněmi a střelivem v souladu s tímto zákonem a s vnitřním předpisem držitele zbrojní licence; odstavec 2 se v takovém případě nepoužije.

§ 92

Nevratná úprava zbraně

(1) Nevratnou úpravou zbraně je úprava zbraně, kterou dochází ke změně kategorie zbraně, ke změně druhu nebo funkce zbraně anebo ke znemožnění anebo ztížení budoucí balistické identifikace zbraně. Úprava na zbraň jiné kategorie, úprava zbraně určené pro ostrou střelbu na akustickou a salutní zbraň, zkrácení hlavně, změna ráže zbraně, znehodnocení zbraně a zhotovení řezu zbraně se vždy považují za nevratnou úpravu zbraně.

(2) Nevratnou úpravu zbraně podléhající registraci nebo zbraně kategorie PO je oprávněn provést držitel zbrojní licence skupiny ZL1, a to na základě povolení nevratné úpravy zbraně.

(3) Krajské ředitelství policie vydá držiteli zbrojní licence skupiny ZL1 povolení nevratné úpravy zbraně na jeho žádost a na základě předložení zbraně, které se žádost týká; krajské ředitelství policie může před vydáním povolení nevratné úpravy zbraně předloženou zbraň převzít a uložit provedení jejího kriminalistického zkoumání.

(4) Povolení nevratné úpravy zbraně lze vydat pouze na základě závazného stanoviska
a) Ministerstva obrany, jde-li o zbraň zvláště účinnou, která podléhá mezinárodnímu kontrolnímu režimu, nebo
b) příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou.

(5) Žadatel v žádosti o vydání povolení nevratné úpravy zbraně navrhne konkrétní změnu její kategorie a, je-li navrhována změna kategorie na kategorii zbraně podléhající registraci nebo kategorii PO, navrhne dále vložení nové položky číselníku zbraní nebo zařazení upravené zbraně do existující položky číselníku zbraní.

(6) Krajské ředitelství policie může v povolení nevratné úpravy zbraně stanovit technické podmínky provedení nevratné úpravy, povinnost doložení příslušné technické dokumentace nebo povinnost předložit zbraň po provedení nevratné úpravy krajskému ředitelství policie, a to za účelem zajištění souladu nevratné úpravy s navrhovanou změnou kategorie zbraně nebo za účelem vykonání dozoru nad technickou úrovní nevratné úpravy zbraně nebo nad jejím prováděním.

Znehodnocení a řez zbraně

§ 93

(1) Znehodnotit palnou zbraň nebo zhotovit její řez je oprávněn držitel zbrojní licence skupiny ZL1.

(2) Vláda stanoví nařízením vzor
a) kontrolní znehodnocovací značky,
b) verifikačních znehodnocovacích značek Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a Ministerstva obrany a
c) certifikátu znehodnocené zbraně.

§ 94

(1) Technické požadavky na nevratnou úpravu zbraně v případě znehodnocování palných zbraní stanoví
a) přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví technické specifikace pro znehodnocování palných zbraní2), nebo
b) vláda nařízením, pokud jde o zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie uvedený v písmenu a).

(2) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 označí kontrolní znehodnocovací značkou všechny hlavní části palné zbraně ihned po jejich znehodnocení.

(3) Po znehodnocení předkládá držitel zbrojní licence skupiny ZL1 zbraň ke kontrole
a) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nebo
b) Ministerstvu obrany, jde-li o znehodnocení zvláště účinné zbraně, která podléhá mezinárodnímu kontrolnímu režimu.

(4) Pokud nebylo znehodnocení provedeno v souladu se stanovenými technickými požadavky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Ministerstvo obrany sdělí držiteli zbrojní licence skupiny ZL1 zjištěné nedostatky.

(5) Pokud byla zbraň znehodnocena v souladu se stanovenými technickými požadavky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Ministerstvo obrany vydá po provedené kontrole certifikát znehodnocené zbraně a označí znehodnocenou zbraň svou verifikační znehodnocovací značkou; číslo certifikátu znehodnocené zbraně zapíše Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Ministerstvo obrany do centrálního registru zbraní.

§ 95

(1) Technické požadavky na nevratnou úpravu zbraně v případě zhotovení řezu zbraně stanoví vláda nařízením.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 označí kontrolní znehodnocovací značkou všechny hlavní části palné zbraně ihned po provedení jejich řezu.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny ZL1 po zhotovení řezu zbraně předloží tuto zbraň ke kontrole
a) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nebo
b) Ministerstvu obrany, jde-li o zhotovení řezu zvláště účinné zbraně, která podléhá mezinárodnímu kontrolnímu režimu.

(4) Pokud nebyl řez zbraně zhotoven v souladu se stanovenými technickými požadavky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Ministerstvo obrany sdělí držiteli zbrojní licence skupiny ZL1 zjištěné nedostatky.

(5) Pokud byl řez zbraně zhotoven v souladu se stanovenými technickými požadavky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Ministerstvo obrany označí po provedené kontrole řez zbraně svou verifikační znehodnocovací značkou.

HLAVA VII
Některá další ustanovení o nakládání se střelivem

§ 96

(1) Osoba, která není držitelem zbrojní licence skupiny ZL1, je oprávněna vyrábět, přebíjet, delaborovat, znehodnocovat nebo ničit střelivo, se kterým je oprávněna nakládat, nebo zhotovovat jeho řezy pouze pro vlastní potřebu a při tom postupuje tak, aby nebyl ohrožen život, zdraví nebo majetek. Přebíjené střelivo zhotovené podle tohoto ustanovení nepodléhá povinnosti označení a ověření.

(2) Vláda stanoví nařízením technické požadavky na delaboraci, znehodnocení, zhotovování řezů a ničení střeliva.

(3) S aktivními komponenty střeliva lze nakládat pouze v souladu s technickými požadavky a v množství, které stanoví vláda nařízením. Na nakládání s aktivními komponenty střeliva v množství větším, než které stanoví vláda v nařízení vydaném podle věty první, se použijí obdobně právní předpisy upravující nakládání s výbušninami.

HLAVA VIII
Přeshraniční přemístěni zbraní a střeliva

Díl 1
Dočasné přeshraniční přemístění a použití zbraně nebo střeliva

§ 97

Obecné ustanovení o dočasném přeshraničním přemístění a použití zbraně nebo střeliva na území České republiky

(1) Zbraň podléhající registraci, zbraň kategorie PO nebo palnou zbraň kategorie NO, nejde-li o vojenský materiál podle zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, lze za jiným účelem, než je podnikání v oboru zbraní a střeliva, dočasně na území České republiky přemístit a za stanoveným účelem používat pouze na základě zbrojního průvodního listu nebo platného evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem.

(2) Kdo dočasně používá zbraň uvedenou v odstavci 1 na území České republiky, je oprávněn současně přepravit střelivo pro takovou zbraň v množství odpovídajícím účelu dočasného použití, nejde-li o vojenský materiál podle zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.

(3) V době dočasného přeshraničního přemístění a používání zbraně uvedené v odstavci 1 nebo střeliva uvedeného v odstavci 2 na území České republiky má držitel zbrojního průvodního listu nebo držitel evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem shodné postavení jako držitel obecného zbrojního oprávnění, jde-li o zbraně podléhající registraci, jako držitel zapsané autorizace, jde-li o zbraně kategorie PO, nebo jako oprávněný držitel palné zbraně kategorie NO.

(4) Policejní prezidium může držiteli zbrojního průvodního listu nebo držiteli evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem v případech hodných zvláštního zřetele na žádost přiznat rozhodnutím oprávnění nosit zbraň podléhající registraci uvedenou v tomto dokladu.

(5) Povolení provedení dočasného přeshraničního přemístění a použití zbraně nebo střeliva na území České republiky při podnikání v oboru zbraní a střeliva upravuje jiný právní předpis7).

Zbrojní průvodní list

§ 98

(1) Zbrojní průvodní list žadateli vydá zastupitelský úřad České republiky, Policejní prezidium nebo útvar policie na hraničním přechodu, prokáže-li žadatel účel, za kterým má být dočasné přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva provedeno. Účelem přeshraničního přemístění zbraně nebo střeliva může být zejména jejich použití k účelu uvedenému v § 81 odst. 1.

(2) Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu
a) uvede údaje identifikující konkrétní zbraň a počet kusů střeliva,
b) doloží své oprávnění s takovou zbraní nakládat a
c) uvede účel a čas zahájení a ukončení cesty se zbraní a střelivem.

(3) Zbrojní průvodní list může být vydán, neodporuje-li to vnitřnímu pořádku nebo bezpečnosti. Ve zbrojním průvodním listu se stanoví, v jakém rozsahu a za jakým účelem je jeho držitel oprávněn se zbraní a střelivem nakládat, popřípadě další podmínky, je-li to nezbytné pro ochranu vnitřního pořádku nebo bezpečnosti.

(4) Zbrojní průvodní list se vydává na dobu odpovídající době dočasného přemístění a použití zbraně a střeliva, nejvýše však na 1 rok.

(5) Policejní prezidium nebo zastupitelský úřad České republiky mohou namísto vydání zbrojního průvodního listu zapsat údaj o jeho vydání žadateli do evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem.

(6) Zastupitelský úřad České republiky bez zbytečného odkladu zašle údaje o vydaném zbrojním průvodním listu Policejnímu prezidiu.

§ 99

Držitel zbrojního průvodního listu je oprávněn se zbraní a střelivem uvedenými ve zbrojním průvodním listu nakládat pouze v rozsahu a za účelem uvedenými ve zbrojním průvodním listu a je povinen dodržovat další podmínky uvedené ve zbrojním průvodním listu.

§ 100

Krajské ředitelství policie na žádost osoby oprávněné se zbraní nebo střelivem nakládat na území České republiky může vydat zbrojní průvodní list pro dočasný vývoz a zpětný dovoz zbraně a střeliva do jiného státu, pokud účelem takové cesty není podnikání v oboru zbraní a střeliva a pokud takový stát vyžaduje vydání povolení pro dočasný vývoz a zpětný dovoz takové zbraně nebo střeliva na své území.

Evropský zbrojní pas

§ 101

(1) Držitel evropského zbrojního pasu je oprávněn zbraň zapsanou v evropském zbrojním pasu
a) dočasně přemístit a používat na území České republiky způsobem odpovídajícím účelu cesty, nebo
b) převážet takovou zbraň do jiného členského státu nebo přes území jiného členského státu, přičemž je povinen dodržovat podmínky nakládání se zbraní stanovené jiným členským státem.

(2) Neodpovídají-li údaje zapsané v evropském zbrojním pasu skutečnosti, krajské ředitelství policie do evropského zbrojního pasu vyznačí jejich změnu.

§ 102

(1) Evropský zbrojní pas vydávaný Českou republikou vydá na žádost krajské ředitelství policie fyzické osobě, která žádá o zápis zbraně do evropského zbrojního pasu a při podání žádosti doloží, že
a) má místo pobytu na území České republiky a
b) je oprávněným držitelem zbraně.

(2) Evropský zbrojní pas vydávaný Českou republikou lze vydat i fyzické osobě, která má místo pobytu na území České republiky a žádá namísto zápisu zbraně o zápis jiného předmětu do evropského zbrojního pasu, jde-li o předmět, který jiný členský stát považuje za zbraň.

(3) Evropský zbrojní pas vydávaný Českou republikou se vydává na 5 let. Krajské ředitelství policie dobu platnosti evropského zbrojního pasu vydávaného Českou republikou před jejím uplynutím na žádost prodlouží o dalších 5 let, pokud jsou nadále splněny podmínky pro jeho vydání; krajské ředitelství policie do evropského zbrojního pasu vydávaného Českou republikou zapíše údaj o prodloužení doby jeho platnosti.

§ 103

(1) Držitel evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem je za účelem uvedeným v § 81 odst. 1 oprávněn bez jiného předchozího povolení dočasně na území České republiky přemístit a používat zbraň kategorie R2, R3, R4 nebo PO nebo palnou zbraň kategorie NO zapsanou ve svém evropském zbrojním pasu nebo za tímto účelem přes území České republiky cestovat do jiného státu.

(2) Držitel evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem musí být při nakládání se zbraní zapsanou ve svém evropském zbrojním pasu na území České republiky schopen prokázat účel své cesty, a to například předložením pozvání nebo jiného důkazu, že účelem jeho cesty je účel uvedený v § 81 odst. 1.

(3) Držitel evropského zbrojního pasu vydávaného jiným členským státem je oprávněn dočasně přemístit, používat a skrytě nosit zbraň kategorie R2, R3, R4 nebo PO zapsanou v evropském zbrojním pasu, pokud byl evropský zbrojní pas vydán jiným členským státem uvedeným v nařízení vlády a pokud je v něm uvedeno oprávnění jeho držitele nosit zbraň skrytě.

Společná ustanovení pro zbrojní průvodní list a evropský zbrojní pas

§ 104

Vláda stanoví nařízením vzor zbrojního průvodního listu a evropského zbrojního pasu vydávaného Českou republikou.

§ 105

(1) Krajské ředitelství policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti platnost zbrojního průvodního listu nebo evropského zbrojního pasu vydávaného Českou republikou pozastavit na dobu, po kterou je dán důvod pro zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny.

(2) Vydání rozhodnutí o pozastavení platnosti zbrojního průvodního listu nebo evropského zbrojního pasu vydávaného Českou republikou může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 106

(1) Krajské ředitelství policie odejme oprávnění přiznaná podle § 98 nebo 101, pokud
a) jejich držitel přestal splňovat některou z podmínek pro jejich vydání,
b) jejich držitel opakovaně nebo hrubým způsobem porušil své povinnosti v souvislosti s nakládáním se zbraněmi nebo střelivem nebo opakovaně nebo hrubým způsobem porušil podmínky stanovené ve zbrojním průvodním listu, nebo
c) údaje uvedené ve zbrojním průvodním listu nebo v evropském zbrojním pasu vydávaném Českou republikou přestaly odpovídat skutečnosti.

(2) Vydání rozhodnutí podle odstavce 1 může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 107

(1) Platnost zbrojního průvodního listu nebo evropského zbrojního pasu vydávaného Českou republikou zaniká dnem
a) uplynutí doby, na kterou byly vydány,
b) nabytí právní moci rozhodnutí o jejich odnětí,
c) smrti nebo zániku jejich držitele anebo nabytí právní moci rozhodnutí o jeho prohlášení za mrtvého,
d) ohlášení jejich ztráty nebo odcizení, nebo
e) následujícím po dni, ve kterém se jich jejich držitel vzdá.

(2) Platnost zbrojního průvodního listu dále zaniká uskutečněním dočasného přeshraničního přemístění nebo použití, pro které byl vydán.

Díl 2
Trvalé přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva a dovoz a vývoz zbraně nebo střeliva

§ 108

(1) Trvale dovézt, trvale vyvézt nebo v rámci Evropské unie trvale přeshraničně přemístit zbraň nebo střelivo za podmínek, které upravuje jiný právní předpis7), je oprávněn držitel zbrojní licence. Nestanoví-li jiný právní předpis podmínky trvalého dovozu, trvalého vývozu nebo trvalého přeshraničního přemístění zbraně nebo střeliva, je oprávněna je trvale dovézt, trvale vyvézt nebo v rámci Evropské unie trvale přeshraničně přemístit osoba, která je s takovou zbraní nebo střelivem oprávněna nakládat.

(2) Osoba, která trvale dovezla nebo v rámci Evropské unie trvale přeshraničně přemístila zbraň nebo střelivo na území České republiky, má obdobné povinnosti jako osoba, která takovou zbraň nebo střelivo nabyla.

(3) Osoba, která trvale vyvezla nebo v rámci Evropské unie trvale přeshraničně přemístila zbraň nebo střelivo mimo území České republiky, má obdobné povinnosti jako osoba, která takovou zbraň nebo střelivo převedla.

Díl 3
Dočasné přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva ve zvláštních případech

§ 109

(1) Ustanovení této hlavy se nevztahují na dočasné přeshraniční přemístění zbraní nebo střeliva ozbrojeným doprovodem občanů cizích států, kterým je ozbrojená ochrana jako chráněným osobám poskytována se souhlasem jejich státu, a to za předpokladu žádosti cizího státu o umožnění dočasného přeshraničního přemístění zbraní nebo střeliva.

(2) Ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí a Policejní prezidium koordinují svůj postup v případech podle odstavce 1.

HLAVA IX
Přeprava zbraní nebo střeliva

§ 110

Osoba zajišťující přepravu

(1) Osobou zajišťující přepravu je osoba oprávněná provést přepravu zbraní nebo střeliva podle tohoto nebo jiného zákona, která provedla hlášení přepravy zbraní nebo střeliva; nebylo-li hlášení provedeno, je osobou zajišťující přepravu osoba, která je v centrálním registru zbraní za osobu zajišťující přepravu označena, a nelze-li ji ani takto určit, považuje se za osobu zajišťující přepravu odesilatel.

(2) Osoba zajišťující přepravu je povinna zajistit splnění požadavků na provedení přepravy podle tohoto zákona.

Hlášení přepravy zbraní nebo střeliva

§ 111

(1) Hlášení podléhá, jde-li o zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO a palné zbraně kategorie NO nebo střelivo, přeprava
a) více než 100 kusů zbraní nebo více než 200 000 nábojů anebo nábojek, nebo
b) aktivních komponentů střeliva v množství vyšším, než jaké stanoví vláda nařízením.

(2) Hlášení přepravy zbraní nebo střeliva musí být provedeno prostřednictvím centrálního registru zbraní nejméně 1 hodinu před započetím přepravy.

(3) Osobě zajišťující přepravu, která není držitelem zbrojní licence, zbrojního oprávnění nebo držitelem zapsané autorizace, vydá na žádost Policejní prezidium bez zbytečného odkladu přihlašovací údaje do centrálního registru zbraní za účelem provedení hlášení přepravy zbraní a střeliva. Tato žádost musí být podána alespoň 5 pracovních dnů přede dnem započetí přepravy.

(4) Osoba zajišťující přepravu v hlášení přepravy zbraní nebo střeliva uvede

a) údaje identifikující osobu vlastníka, odesilatele a příjemce zbraní nebo střeliva,
b) údaje identifikující jednotlivé přepravované zbraně nebo údaje o přepravovaném střelivu, a to včetně údaje o jejich ověření nebo kontrole identifikačních údajů podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva,
c) čas zahájení a předpokládaný čas ukončení přepravy zbraně nebo střeliva, a v případě přeshraničního přemístění zbraně nebo střeliva také předpokládaný čas překročení státních hranic České republiky,
d) trasu přepravy včetně adresy místa zahájení a ukončení přepravy zbraní nebo střeliva, popřípadě předpokládané místo překročení státních hranic České republiky,
e) způsob přepravy zbraní nebo střeliva,
f) údaje o dopravci, a to
1. identifikační údaje dopravního prostředku, zejména registrační značky a lokalizační údaje, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a
2. telefonní spojení na obsluhu nebo doprovod dopravního prostředku, přičemž musí být zajištěna možnost komunikace v českém nebo anglickém jazyce, a
g) způsob zabezpečení zbraní nebo střeliva při přepravě.

(5) Při přeshraničním přemístění zbraní nebo střeliva musí být spolu s hlášením jejich přepravy předložen Policejnímu prezidiu předchozí souhlas každého dalšího státu s přepravou zbraní a střeliva, pokud tento stát podmiňuje přepravu takových zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím souhlasem.

(6) Jakékoli změny v ohlášené přepravě musejí být neprodleně ohlášeny Policejnímu prezidiu.

§ 112

(1) V případě, že přeprava zbraní a střeliva podléhá hlášení, musí potvrzení o hlášení doprovázet přepravované zbraně a střelivo až do místa určení.

(2) V případě silniční přepravy zbraní a střeliva, která podléhá hlášení, musí být každý dopravní prostředek určený k ohlášené přepravě zbraní nebo střeliva vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(3) Policie sleduje ohlášenou přepravu zbraní nebo střeliva a poskytne osobě zajišťující přepravu nebo dopravci provádějícímu ohlášenou přepravu aktuální informace o mimořádné situaci na území České republiky, má-li takovou informaci k dispozici.

§ 113

Zabezpečení při přepravě

(1) Zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO, palné zbraně kategorie NO, střelivo a aktivní komponenty střeliva se při přepravě zabezpečují proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(2) Vláda stanoví nařízením organizační a technické podmínky pro zabezpečení zbraní nebo střeliva podle odstavce 1.

§ 114

Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy zbraně nebo střeliva

(1) Příslušník policie může z důvodu ochrany vnitřního pořádku nebo bezpečnosti přepravu zbraně nebo střeliva zakázat, na nezbytně nutnou dobu ji pozastavit nebo přikázat provedení přepravy odlišnou trasou nebo splnění dodatečných podmínek pro zabezpečení přepravy, pokud
a) přeprava nebyla v souladu s § 111 ohlášena nebo nejsou splněny další požadavky na provedení přepravy podléhající hlášení,
b) je zjištěn vážný nedostatek v bezpečnosti přepravy,
c) je dán důvod pro zadržení nebo zajištění přepravovaných zbraní nebo střeliva,
d) je to nezbytné z důvodu plnění mezinárodních závazků České republiky nebo zabezpečení jejích zahraničně-politických zájmů, nebo
e) to vyžaduje bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva anebo jiný důležitý veřejný zájem.

(2) Příslušník policie může při postupu podle odstavce 1 zastavovat dopravní prostředky převážející zbraně nebo střelivo.

HLAVA X
Nález zbraně nebo střeliva a opuštění zbraně nebo střeliva

§ 115

(1) Nález zbraně nebo střeliva musí být neprodleně oznámen policii.

(2) Nález neaktivního torza zbraně nebo nález zbraně, u níž lze důvodně předpokládat, že jde o historickou zbraň, nemusí být oznámen podle odstavce 1, pokud jde o zbraň nalezenou při archeologickém výzkumu podle zákona o státní památkové péči. To neplatí v případě nálezu zbraně zvláště účinné, která byla určena pro střelbu munice.

(3) Ten, kdo nalezne zbraň nebo střelivo ve vojenském objektu, nebo policie, pokud jí byl nález zbraně nebo střeliva ve vojenském objektu oznámen v souladu s odstavcem 1 nebo 2, oznámí takový nález Vojenské policii.

§ 116

(1) Nalezené nebo opuštěné zbraně a střelivo se ukládají u krajského ředitelství policie místně příslušného podle místa, kde došlo k nálezu nebo k opuštění zbraně nebo střeliva. Krajské ředitelství policie vyzve vlastníka nalezené zbraně nebo střeliva k jejich převzetí, a není-li vlastník zbraně nebo střeliva znám, krajské ředitelství policie uveřejní informace o nalezené zbrani nebo střelivu na své úřední desce po dobu 12 měsíců.

(2) Do vlastnictví státu připadají
a) opuštěné zbraně nebo střelivo a
b) nalezené zbraně nebo střelivo, u kterých nelze podle předpisů soukromého práva určit osobu, které mají být vráceny.

(3) Má se za to, že vlastník zbraně nebo střeliva uložených u krajského ředitelství policie tuto zbraň nebo střelivo opustil, pokud si je nepřevezme do 12 měsíců ode dne doručení výzvy nebo uveřejnění informace podle odstavce 1.

HLAVA XI
Úřední zničení zbraně a střeliva

§ 117

(1) Zbraň podléhající registraci nebo zbraň kategorie PO lze zničit pouze formou úředního zničení zbraně, není-li dále stanoveno jinak. Úřední zničení zbraně zajišťuje stát.

(2) Zbraň nebo střelivo se k úřednímu zničení předává prostřednictvím krajského ředitelství policie. Zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení předáním krajskému ředitelství policie připadá do vlastnictví státu.

(3) Zbraň nebo střelivo se k úřednímu zničení předává i přijímá bezplatně.

(4) Ministerstvo může rozhodnout, že zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení budou využity pro sbírkové, muzejní, kulturní, výzkumně-vývojové nebo obdobné účely nebo jinak dále využity.

(5) Krajské ředitelství policie může držiteli zbrojní licence skupiny ZL1 povolit provést zničení zbraně uvedené v odstavci 1, pokud je to nezbytné pro vývojové nebo výzkumné účely, pro účely technických zkoušek nebo pro účely zpracování znaleckého posudku. Krajské ředitelství policie v povolení stanoví maximální počet zbraní, které je oprávněn držitel zbrojní licence skupiny ZL1 za konkrétně vymezeným účelem podle věty první zničit, a způsob, kterým držitel zbrojní licence skupiny ZL1 prokáže, že byla skutečně každá zbraň zničena. Na řízení o žádosti o povolení podle věty první se přiměřeně použije § 92.

ČÁST SEDMÁ
NEVYŇATÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE

§ 118

Nevyňatá veřejnoprávní instituce

Nevyňatou veřejnoprávní institucí je pro účely tohoto zákona
a) Česká národní banka,
b) územní samosprávný celek,
c) organizační složka státu nebo právnická osoba veřejného práva, které nejsou vyňatými veřejnoprávními institucemi, a
d) příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je vyňatá veřejnoprávní instituce nebo nevyňatá veřejnoprávní instituce uvedená v písmenech a) až c).

§ 119

Souhlas s nakládáním se zbraněmi a střelivem nebo provozováním střelnice nevyňatou veřejnoprávní institucí

(1) Nevyňatá veřejnoprávní instituce může nakládat se zbraněmi podléhajícími registraci a střelivem kategorie S1, S2 nebo S3 nebo provozovat střelnici na základě souhlasu Policejního prezidia.

(2) Policejní prezidium vydá nevyňaté veřejnoprávní instituci souhlas na základě žádosti, ve které kromě obecných náležitostí podle správního řádu dále nevyňatá veřejnoprávní instituce uvede
a) účel nakládání se zbraněmi a střelivem nebo provozování střelnice a
b) druh zbraní a střeliva, s nimiž hodlá nakládat, a způsob jejich zabezpečení.

(3) K žádosti podle odstavce 2 nevyňatá veřejnoprávní instituce přiloží vnitřní předpis.

(4) Vyžaduje-li to povaha činnosti nevyňaté veřejnoprávní instituce, může Policejní prezidium v souhlasu stanovit podmínky nakládání se zbraněmi a střelivem odchylně od podmínek stanovených tímto zákonem, a to v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů nevyňaté veřejnoprávní instituce v souladu s jiným právním předpisem, jde-li o ustanovení tohoto zákona upravující
a) stanovení druhů zbraní a střeliva, se kterými může nakládat,
b) požadavky na způsobilost osob, které u nevyňaté veřejnoprávní instituce se zbraněmi a střelivem nakládají,
c) povinnost evidovat zbraně, s nimiž nevyňatá veřejnoprávní instituce nakládá, v centrálním registru zbraní nebo povinnost provádět jejich registraci, nebo
d) způsob zabezpečení a podmínky nošení nebo veřejného vystavování zbraní a střeliva.

(5) Nabude-li rozhodnutí o vydání souhlasu právní moci, Policejní prezidium vyrozumí o jeho vydání rovněž krajské ředitelství policie.

§ 120

Sbírkové zbraně a střelivo

(1) Ustanovení tohoto zákona o evidenci a registraci zbraní nebo střeliva se nepoužijí v případě zbraně nebo střeliva spravovaných nevyňatou veřejnoprávní institucí, které jsou
a) součástí sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, nebo
b) kulturními památkami zapsanými do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zákona o státní památkové péči.

(2) Policie může využívat z centrální evidence sbírek a Ústředního seznamu kulturních památek České republiky údaje o zbraních nebo střelivu uvedených v odstavci 1.

§ 121

Použití ustanovení o zbrojní licenci a provozovateli střelnice

(1) Nestanoví-li tato část nebo souhlas Policejního prezidia podle § 119 jinak, vztahují se na nevyňatou veřejnoprávní instituci ustanovení o zbrojních licencích, a jde-li o provozování střelnice, ustanovení o provozování střelnic.

(2) Policejní prezidium zřídí nevyňaté veřejnoprávní instituci v rozsahu odpovídajícím jí vydanému souhlasu přístup do centrálního registru zbraní.

ČÁST OSMÁ
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ A POSTUP V PŘÍPADĚ POZASTAVENÍ NEBO ZÁNIKU OPRÁVNĚNÍ NAKLÁDAT SE ZBRANÍ NEBO STŘELIVEM

HLAVA I
Preventivní opatření

§ 122

Zadržení zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny

(1) Příslušník policie může zadržet zbraň, střelivo nebo související doklad nebo listinu, je-li to nezbytné, aby jejich držiteli zabránil v jednání při nakládání se zbraní nebo střelivem, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto nebo jiným zákonem nebo které může představovat ohrožení života nebo zdraví.

(2) Pokud nejsou zbraň nebo střelivo, které mají být zadrženy, na výzvu příslušníka policie neprodleně vydány a je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, může příslušník policie za účelem jejich zadržení vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se zde zbraň nebo střelivo nalézají.

(3) Je-li to s ohledem na okolnosti případu vhodné, lze zadržení zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny provést tak, že příslušník policie zabrání jejich držiteli v přístupu k nim v místě jejich dosavadního uložení.

(4) Příslušník policie vydá na místě potvrzení o zadržení zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny.

§ 123

Zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny

(1) Krajské ředitelství policie může rozhodnout o zajištění zbraně podléhající registraci nebo zbraně kategorie PO, střeliva kategorie S1, S2 nebo S3 nebo souvisejícího dokladu nebo listiny,
a) bylo-li zahájeno trestní stíhání osoby, která s nimi nakládá, pro úmyslný trestný čin nebo pokud v souvislosti s trestním stíháním hrozí nebezpečí jejich zneužití a nebylo-li rozhodnuto o jejich zajištění, zabrání nebo propadnutí v trestním řízení; krajské ředitelství policie si před vydáním rozhodnutí o zajištění vyžádá vyjádření orgánu, který vede trestní řízení,
b) je-li po osobě, která s nimi nakládá, vyhlášeno pátrání jako po pohřešované osobě,
c) je-li podezření, že zdravotní stav osoby, která s nimi nakládá, představuje v souvislosti s tímto nakládáním ohrožení života nebo zdraví,
d) je-li s osobou, která s nimi nakládá, vedeno řízení o odnětí oprávnění podle tohoto zákona,
e) je-li zajištění nezbytné k naplnění účelu kontroly vykonávané policií podle tohoto zákona,
f) nakládá-li s nimi cizinec, kterému může být odepřen nebo neumožněn vstup na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
g) jsou-li proti osobě, která s nimi nakládá, uplatněna sankční opatření podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo podle sankčního zákona, nebo
h) pokud ze stanoviska nebo informace orgánu veřejné moci vyplývá, že osoba, která s nimi nakládá, představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost.

(2) Vydání rozhodnutí o zajištění může být prvním úkonem v řízení. Odvolání proti rozhodnutí o zajištění nemá odkladný účinek.

(3) Osoba, která zajištěnou zbraň, střelivo nebo související doklad nebo listinu přechovává, je povinna je bez zbytečného odkladu odevzdat do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit jejich převzetí policií. Krajské ředitelství policie o převzetí zajištěné zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny vydá potvrzení.

(4) Pokud nejsou zbraň nebo střelivo, které byly zajištěny, neprodleně odevzdány nebo nebylo umožněno jejich převzetí policií, může příslušník policie za účelem jejich zajištění vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li předpokládat, že se zde zbraň nebo střelivo nalézají.

(5) Je-li to s ohledem na okolnosti případu vhodné, lze zajištění zbraně nebo střeliva provést tak, že krajské ředitelství policie zabrání jejich držiteli v přístupu k nim v místě jejich dosavadního uložení.

(6) Krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu rozhodnutí o zajištění zruší, pokud pominuly důvody, které vedly k zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny.

§ 124

Vrácení zadržené nebo zajištěné zbraně a úhrada nákladů na jejich zadržení nebo zajištění

(1) Krajské ředitelství policie bez zbytečného odkladu vrátí zbraň, střelivo nebo související doklad nebo listinu jejich držiteli poté, co
a) pominuly důvody, které vedly k jejich zadržení, a nebylo-li rozhodnuto o jejich zajištění, nebo
b) rozhodl o zrušení jejich zajištění.

(2) Krajské ředitelství policie uloží tomu, jehož protiprávní jednání bylo důvodem zadržení nebo zajištění zbraně, střeliva nebo souvisejícího dokladu nebo listiny, povinnost uhradit mimořádné náklady na jejich přepravu, skladování nebo zabezpečení.

HLAVA II
Postup v případě pozastavení nebo zániku oprávnění nakládat se zbraní nebo střelivem a nástupnictví

Postup při pozastavení nebo zániku oprávnění nakládat se zbraní nebo střelivem

§ 125

(1) Osoba, jejíž oprávnění k nakládání se zbraní nebo střelivem bylo pozastaveno nebo zaniklo, nebo osoba, která namísto takové osoby v době pozastavení nebo zániku jejího oprávnění se zbraní nebo střelivem nakládá, je povinna do 10 pracovních dnů
a) odevzdat zbraň a střelivo krajskému ředitelství policie, nebo
b) umožnit krajskému ředitelství policie jejich převzetí nebo zabezpečení proti přístupu neoprávněné osoby na místě jejich dosavadního uložení.

(2) Vlastník zbraně nebo střeliva, který pozbude oprávnění s nimi nakládat nebo takové oprávnění nenabude, je oprávněn požádat krajské ředitelství policie o předání zbraně nebo střeliva
a) jiné osobě oprávněné s nimi nakládat, a to za účelem jejich úschovy, převodu, trvalého přeshraničního přemístění nebo nevratné úpravy, nebo
b) k úřednímu zničení.

(3) Nenaloží-li se zbraní nebo střelivem jejich vlastník způsobem uvedeným v odstavci 2 do 12 měsíců ode dne pozbytí oprávnění nebo ode dne, kdy nastala jiná rozhodná skutečnost, nebo pokud sám v této lhůtě příslušné oprávnění nenabude a zbraň nebo střelivo od krajského ředitelství policie nepřevezme, připadá taková zbraň nebo střelivo do vlastnictví státu.

§ 126

Na dobu, po kterou jsou dány podmínky pro pozastavení oprávnění, o jehož vydání ale ještě nebylo rozhodnuto, krajské ředitelství policie řízení o vydání takového oprávnění přeruší.

§ 127

Postup v řízení, v němž lze rozhodnout o propadnutí nebo zabrání zbraně nebo střeliva nebo o zákazu činnosti

(1) Orgán, který rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně nebo střeliva, vyrozumí bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí útvar policie, u něhož jsou zbraň nebo střelivo uloženy.

(2) Orgán, který uložil trest zákazu činnosti nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v nakládání se zbraněmi nebo střelivem, vyrozumí bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí krajské ředitelství policie.

ČÁST DEVÁTÁ
INFORMAČNÍ SYSTÉMY A STÁTNÍ SPRÁVA

HLAVA I
Centrální registr zbraní

Díl 1
Centrální registr zbraní a využívání informací

§ 128

Informační systém centrální registr zbraní

(1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu státní správy v oblasti nakládání se zbraněmi a střelivem, systematickému sledování zbraní a střeliva a provozování střelnic a k plnění dalších úkolů státní správy stanovených tímto zákonem, zákonem o munici nebo jiným zákonem. Centrální registr zbraní má veřejnou část určenou ke zveřejňování informací, o nichž tak stanoví tento zákon.

(2) Správcem centrálního registru zbraní je Policejní prezidium.

(3) V centrálním registru zbraní jsou v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vedeny údaje o
a) osobách,
1. které jsou držiteli oprávnění podle tohoto zákona nebo o vydání takového oprávnění žádají, včetně jejich kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy a telefonního čísla,
2. u nichž se podle tohoto zákona posuzuje jejich bezúhonnost a spolehlivost a
3. které jsou oprávněny vstupovat do centrálního registru zbraní,
b) zbraních a střelivu, na které se vztahuje tento zákon, a o skutečnostech majících vliv na posouzení zbraně a střeliva podle jiného právního předpisu8),
c) zbrojních oprávněních,
d) zkušebních komisařích,
e) zbrojních licencích,
f) výjimkách kategorie R1, S1, R2 a S2 a povoleních kategorie R3,
g) oprávněních, která se vztahují k přeshraničnímu přemístění zbraní nebo střeliva,
h) fyzických přepravách zbraní a střeliva,
i) střelnicích,
j) cizincích s místem pobytu mimo území České republiky, kteří se nemohou prokázat oprávněním provést přeshraniční přemístění a použití zbraně nebo střeliva a kteří provádějí střelbu na střelnici provozované podle tohoto zákona,
k) nevyňatých veřejnoprávních institucích, kterým byl vydán souhlas Policejního prezidia podle části sedmé, a
l) jiných skutečnostech významných pro výkon státní správy a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona, jiného právního předpisu nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti systematické výměny informací9), a to včetně osobních údajů o osobách, jichž se tyto skutečnosti týkají.

(4) Způsob zápisu a vedení údajů podle tohoto zákona v centrálním registru zbraní stanoví vláda nařízením.

§ 129

Přístup držitele zbrojní licence do centrálního registru zbraní

(1) Držitel zbrojní licence nebo jím určená osoba přistupují do centrálního registru zbraní prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci.

(2) Krajské ředitelství policie umožní přístup do centrálního registru zbraní držiteli zbrojní licence, a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence.

(3) Držitel zbrojní licence může požádat krajské ředitelství policie o umožnění nebo zabránění přístupu do centrálního registru zbraní jím určeným osobám.

§ 130

Zpřístupňování informací vedených v centrálním registru zbraní

(1) Správce centrálního registru zbraní zveřejňuje na svých internetových stránkách
a) seznam zapsaných zkouškových střelnic,
b) údaje
1. o ztracených nebo odcizených evropských zbrojních pasech a
2. identifikující držitele zbrojní licence skupiny ZL1 a
c) statistické údaje týkající se údajů vedených v centrálním registru zbraní a jeho provozu.

(2) Údaje vedené v centrálním registru zbraní, které nejsou zveřejňovány podle odstavce 1, nejsou veřejně přístupnými informacemi a neposkytují se podle jiného právního předpisu.

§ 131

Předávání a výměna informací v rámci Evropské unie

(1) Policejní prezidium a krajské ředitelství policie předávají jinému členskému státu údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti systematické výměny informací9).

(2) Ministerstvo předává jiným členským státům a Komisi
a) seznam zbraní, které mohou být bez souhlasu České republiky trvale přeshraničně přemístěny na její území; tento seznam se rovněž uveřejňuje na internetových stránkách ministerstva,
b) informace o palných zbraních, se kterými je na území České republiky zakázáno nakládat anebo se kterými lze nakládat pouze na základě povolení, a informace o ustanoveních právních předpisů České republiky, které jsou přísnější než ustanovení příslušných předpisů Evropské unie1), a
c) informace o kontrolách držení zbraní prováděných na vnějších hranicích Unie a při zajišťování bezpečnosti dopravních prostředků.

(3) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva plní úkoly národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní s technickými specifikacemi pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva poskytne obdobnému národnímu kontaktnímu místu jiného členského státu na požádání informace, které se týkají souladu poplašných a signalizačních zbraní s technickými specifikacemi pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně a které jsou výsledkem jím prováděných ověřování nebo kontrol.

(4) Vláda může nařízením stanovit podrobnosti o způsobu a rozsahu předávání a výměny informací podle odstavců 1 až 3.

§ 132

Uchovávání údajů, omezení oprávnění je využívat a jejich vymazání

(1) Údaje vedené v centrálním registru zbraní se v něm uchovávají po dobu 30 let ode dne
a) prokazatelného zničení zbraně podléhající registraci nebo zbraně kategorie PO, jde-li o údaje týkající se konkrétně určené palné zbraně, nebo
b) zániku povinnosti vést tyto údaje v centrálním registru zbraní, jde-li o údaje neuvedené v písmenu a); údaje o žadateli o vydání zbrojního oprávnění, jehož žádost byla zamítnuta z důvodu, že neuspěl u zkoušky odborné způsobilosti nebo komisionální zkoušky, se uchovávají po dobu 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti.

(2) Údaje vedené v centrálním registru zbraní týkající se konkrétně určené palné zbraně lze ode dne jejího prokazatelného zničení využívat nejdéle po dobu
a) 30 let pro plnění úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestu a ochranných opatření, nebo
b) 10 let pro účely vedení řízení podle tohoto zákona nebo pro účely celního řízení.

(3) Po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 zajistí správce centrálního registru zbraní vymazání příslušných osobních údajů.

Díl 2
Číselník zbraní a rozhodování o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie

§ 133

Číselník zbraní

(1) Číselník zbraní je součástí centrálního registru zbraní a skládá se z položek číselníku zbraní, kterým je přiřazována kategorie zbraně nebo střeliva podle tohoto zákona. Položkou číselníku zbraní je soubor údajů o
a) druhu, výrobci, modelu a ráži zbraně podléhající registraci nebo zbraně kategorie PO a
b) ráži střeliva kategorie S1.

(2) Policejní prezidium vkládá novou položku číselníku zbraní, provádí úpravy stávajících položek a přiřazuje jednotlivým položkám číselníku zbraní kategorii zbraně nebo střeliva.

(3) Zařazení zbraně podléhající registraci, zbraně kategorie PO nebo střeliva kategorie S1 do již existující položky číselníku zbraní provádí
a) držitel zbrojní licence skupiny ZL1, jde-li o zbraň podléhající registraci, zbraň kategorie PO nebo střelivo kategorie S1, které jím byly vyrobeny, přeshraničně přemístěny na území České republiky anebo provedl-li nevratnou úpravu zbraně, nebo
b) krajské ředitelství policie nebo Policejní prezidium.

§ 134

Opatření obecné povahy o kategorizaci zbraně nebo střeliva

(1) Pokud nebylo možné vyřešit pochybnost o kategorii zbraně nebo střeliva postupem podle § 133 odst. 2, zařadí zbraň nebo střelivo do kategorie Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva opatřením obecné povahy o kategorizaci zbraně nebo střeliva.

(2) V návrhu opatření obecné povahy o kategorizaci zbraně nebo střeliva a v opatření obecné povahy o kategorizaci zbraně nebo střeliva se uvedou údaje o druhu zbraně nebo střeliva, jejich výrobci, ráži a modelu nebo výrobním provedení. Popis konstrukčních vlastností nebo funkčního principu zbraně nebo střeliva se v odůvodnění návrhu opatření obecné povahy o kategorizaci zbraně nebo střeliva a v opatření obecné povahy o kategorizaci zbraně nebo střeliva uvede pouze v rozsahu nezbytném pro zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie.

(3) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie posoudí jejich konstrukční vlastnosti a funkční princip, označení identifikačními údaji a ověření a může si vyžádat vyjádření ministerstva za účelem posouzení zbraně, střeliva nebo regulované součásti zbraně z hlediska tohoto zákona a vnitřního pořádku nebo bezpečnosti.

HLAVA II
Státní správa

Díl 1
Výkon státní správy

§ 135

(1) Státní správu na úseku zbraní a střeliva vykonávají
a) ministerstvo,
b) Policejní prezidium,
c) krajské ředitelství policie,
d) Ministerstvo obrany,
e) Ministerstvo zahraničních věcí a
f) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

(2) Ministerstvo dále při výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva
a) plní ve správním řízení úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu,
b) kontroluje výkon působnosti policie podle tohoto zákona,
c) vykonává dozor nad průběhem komisionálních zkoušek,
d) rozhoduje ve věcech zkušebních komisařů a
e) rozhoduje podle části sedmé ve vztahu k zastupitelským úřadům; ustanovení o vydání souhlasu Policejního prezidia a o stanovení podmínek nakládání se zbraněmi nebo střelivem v takovém souhlasu se na postup ministerstva použijí obdobně.

(3) Ministerstvo obrany dále při výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva může kontrolovat fyzický a evidenční stav zvláště účinné zbraně podléhající mezinárodním kontrolním režimům; tuto pravomoc mají v rozsahu vyplývajícím z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, i zahraniční inspekční týmy v doprovodu zaměstnance zařazeného v Ministerstvu obrany.

Díl 2
Příslušnost policie

§ 136
Místní příslušnost krajského ředitelství policie

(1) Místní příslušnost krajského ředitelství policie je určena podle místa
a) pobytu fyzické osoby, jde-li o řízení ve věcech zbrojního oprávnění,
b) konání zkoušky odborné způsobilosti, jde-li o dozor nad jejím průběhem,
c) pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, jde-li o řízení ve věcech zbrojní licence,
d) umístění střelnice, jde-li o řízení ve věcech střelnice, nebo
e) výkonu kontrolované činnosti, jde-li o výkon kontroly.

(2) Nelze-li místní příslušnost krajského ředitelství policie určit podle odstavce 1, je k zahájení řízení z moci úřední nebo k výkonu kontroly příslušné krajské ředitelství policie podle místa
a) kde se nachází zbraň nebo střelivo, nebo
b) pobytu nebo sídla posledního známého držitele zbraně nebo střeliva.

(3) Podat žádost, provést registraci, ohlášení, ověřit skutečnost podle § 17 odst. 2 nebo splnit informační povinnosti podle tohoto zákona lze u kteréhokoli krajského ředitelství policie.

§ 137

Policejní prezidium

Policejní prezidium ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči krajskému ředitelství policie.

Díl 3
Kontrola vykonávaná policií

§ 138

Kontrolní orgány a kontrolované osoby

(1) Kontrolním orgánem příslušným ke kontrole plnění povinností stanovených tímto zákonem a právními předpisy vydanými k jeho provedení je
a) krajské ředitelství policie, pokud jde o kontrolu činnosti
1. držitele zbrojní licence,
2. zahraniční osoby, která při podnikatelské činnosti přepravuje nebo zajišťuje dopravu zbraní nebo střeliva,
3. provozovatele střelnice a
4. nevyňaté veřejnoprávní instituce, nebo
b) Policejní prezidium, pokud jde o kontrolu činnosti držitele zbrojní licence nebo nevyňaté veřejnoprávní instituce, kteří mají v centrálním registru zbraní
1. zapsány provozovny, popřípadě sídlo umístěné na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, nebo
2. uvedeno oprávnění provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem.

(2) Je-li to k dosažení účelu kontroly plnění povinností stanovených tímto zákonem potřebné, může kontrolní orgán kontrolovat také činnost jiné osoby nebo jiné nevyňaté veřejnoprávní instituce, a to v rozsahu, ve kterém jejich činnost souvisí s činností kontrolované osoby.

§ 139

Kontrolní průkaz

(1) Příslušník policie nebo zaměstnanec policie, který je zařazen v krajském ředitelství policie nebo v Policejním prezidiu, prokazuje pověření ke kontrole předložením kontrolního průkazu.

(2) Vzor kontrolního průkazu podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.

§ 140

Opatření k nápravě

(1) Je-li to nezbytné k zajištění bezpečnosti osob, majetku nebo veřejného pořádku, může orgán příslušný ke kontrole podle § 138 odst. 1, a to i bez provedené kontroly, držiteli zbrojní licence, pořadateli výstavy, zahraniční osobě, která při podnikatelské činnosti přepravuje nebo zajišťuje dopravu zbraní nebo střeliva, provozovateli střelnice nebo nevyňaté veřejnoprávní instituci uložit opatření k nápravě, které spočívá v povinnosti odstranit protiprávní stav, pokud byly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že nebyla dodržena povinnost nebo byl porušen zákaz podle tohoto zákona a protiprávní stav trvá.

(2) V rozhodnutí o uložení opatření k nápravě orgán příslušný ke kontrole podle § 138 odst. 1 stanoví zejména rozsah, způsob a podmínky jeho provedení a lhůtu k jeho provedení.

(3) Rozhodnout o uložení opatření k nápravě může orgán příslušný ke kontrole podle § 138 odst. 1 v řízení na místě. Vydání rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení; odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. S účinky pro účastníka řízení lze rozhodnutí vyhlásit ústně kterékoli fyzické osobě, která na místě vykonává nebo zabezpečuje jeho činnosti, jichž se opatření k nápravě týká. Je-li o opatření k nápravě rozhodováno při výkonu kontroly a rozhodnutí je vyhlašováno ústně, uvede se jeho písemné potvrzení jako součást protokolu o kontrole.

(4) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí provedení uloženého opatření k nápravě orgán příslušný ke kontrole podle § 138 odst. 1 a uloží tomu, jehož protiprávní jednání bylo důvodem uložení opatření k nápravě, povinnost uhradit náklady na jeho provedení.

§ 141

Použití kontrolního řádu

Na kontrolu a dozor vykonávané podle tohoto zákona se použije kontrolní řád.

ČÁST DESÁTÁ
PŘESTUPKY

§ 142

Přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo poruší některou z povinností při nakládání se zbraněmi a střelivem uvedených v § 11.

(2) Ošetřující lékař se dopustí přestupku, pokud nesplní povinnost podle § 17 odst. 1.

(3) Držitel zbrojní licence se dopustí přestupku, pokud
a) nesplní některou z povinností podle § 42,
b) nezajistí dodržování svého vnitřního předpisu, neumožní za účelem provedení kontroly činnosti držitele zbrojní licence kontrolujícímu vstup do obydlí, ve kterém takový držitel zbrojní licence při své činnosti nakládá se zbraněmi nebo střelivem, nebo nedodrží omezující podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání zbrojní licence,
c) nevede o větším počtu kusů zbraní nebo střeliva evidenci v souladu s tímto zákonem, nebo
d) úmyslně, opakovaně nebo ve větším množství dodá na trh zbraň nebo střelivo v rozporu s tímto zákonem.

(4) Provozovatel střelnice se dopustí přestupku, pokud
a) nesplní některou z povinností podle § 63, nebo
b) nedohlíží na dodržování provozního řádu jím provozované střelnice, nezajistí vedení provozní knihy střelnice nebo její uchování nebo nezajistí zápis do centrálního registru zbraní v případě, že na střelnici prováděl střelbu cizinec, který neměl místo pobytu na území České republiky a který se neprokázal oprávněním pro přeshraniční přemístění zbraně nebo střeliva.

(5) Nevyňatá veřejnoprávní instituce se dopustí přestupku, pokud nakládá se zbraněmi nebo střelivem v rozporu se souhlasem Policejního prezidia vydaným na základě § 119 nebo bez takového souhlasu.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 30 000 Kč,
b) 50 000 Kč, pokud jde o přestupek podle
1. odstavce 1 a pachatel porušil povinnost stanovenou tímto zákonem opakovaně nebo udržoval-li delší dobu protiprávní stav, nebo
2. odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 4 písm. a),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle
1. odstavce 1 a pachatel zvlášť hrubým porušením povinností stanovených tímto zákonem ohrozil život nebo zdraví, nebo
2. odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 4 písm. b),
d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle
1. odstavce 1 a cílem pachatele bylo získat majetkový prospěch, nebo
2. odstavce 5, nebo
e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c) nebo d).

(7) Za přestupek podle odstavce 3 písm. c) nebo d) lze uložit zákaz činnosti na dobu nejdéle 5 let.

§ 143

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) krajské ředitelství policie, pokud jde o přestupek spáchaný držitelem zbrojní licence nebo nevyňatou veřejnoprávní institucí,
b) Policejní prezidium, pokud jde o přestupek spáchaný
1. držitelem zbrojní licence nebo nevyňatou veřejnoprávní institucí, kteří mají v centrálním registru zbraní zapsány provozovny, popřípadě sídlo umístěné na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, nebo uvedeno oprávnění provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem, nebo
2. při přeshraničním přemístění zbraně nebo střeliva nebo přepravě zbraně nebo střeliva, nebo
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností v ostatních případech.

(2) Příslušník policie může projednat přestupek podle tohoto zákona příkazem na místě.

(3) Pravomocná rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

ČÁST JEDENÁCTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I
Společná ustanovení

§ 144

Informace pro posouzení bezúhonnosti a spolehlivosti

(1) Vyžaduje-li tento zákon splnění podmínky bezúhonnosti, může krajské ředitelství policie za účelem jejího posouzení požádat o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů. Krajské ředitelství policie může požádat příslušný orgán rovněž o vydání stejnopisu rozhodnutí, které má vliv na splnění podmínky bezúhonnosti.

(2) Vyžaduje-li tento zákon splnění podmínky spolehlivosti, může krajské ředitelství policie za účelem jejího posouzení požádat o vydání opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a dále o údaje z dalších evidencí, ve kterých jsou vedeny údaje o spáchání takových přestupků nebo jednání, která mají znaky takových přestupků. Krajské ředitelství policie může požádat příslušný orgán rovněž o vydání stejnopisu rozhodnutí, které má vliv na splnění podmínky spolehlivosti.

(3) Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a opis z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se předávají v elektronické podobě, a to prostřednictvím informačního rozhraní.

(4) Pokud se osoba, jejíž bezúhonnost má být prokázána a která není občanem České republiky, v uplynulých 10 letech zdržovala nepřetržitě déle než 18 měsíců v jiném členském státě nebo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, vyrozumí krajské ředitelství policie o tom, ve kterých z těchto států se zdržovala.

(5) Pokud se osoba, jejíž bezúhonnost má být prokázána, v uplynulých 10 letech zdržovala nepřetržitě déle než 18 měsíců v jiném státě, než je stát uvedený v odstavci 4, předloží krajskému ředitelství policie doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů z tohoto státu nebo, nevydává-li tento stát takový doklad, předloží doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů z tohoto státu, a nevydává-li tento stát ani takový doklad, předloží čestné prohlášení o tom, že může být podle tohoto zákona považována za bezúhonnou.

(6) V případě, že bylo rozhodnutí významné pro posouzení bezúhonnosti vydáno soudem cizího státu, může si krajské ředitelství policie vyžádat předložení opisu pravomocného rozhodnutí soudu od osoby, u které tento zákon splnění podmínky bezúhonnosti vyžaduje. Nepředloží-li tato osoba krajskému ředitelství policie opis dotčeného rozhodnutí ve stanovené lhůtě, má se za to, že podmínku bezúhonnosti nesplňuje. Krajské ředitelství policie si současně může od osoby, jejíž bezúhonnost má být prokázána, vyžádat úředně ověřený překlad odsuzujících rozhodnutí.

§ 145

Prověření podmínek oprávnění

(1) Krajské ředitelství policie prověří alespoň jednou za 5 let, že držitel
a) zbrojního oprávnění splňuje podmínky zbrojního oprávnění; to neplatí, jde-li o podmínku odborné způsobilosti,
b) zbrojní licence splňuje podmínky zbrojní licence a
c) zapsané autorizace splňuje podmínky uvedené v § 55.

(2) Krajské ředitelství policie vyzve držitele zbrojního oprávnění nebo držitele zapsané autorizace k předložení jím držených zbraní nejdéle do uplynutí 10 let ode dne vydání zbrojního oprávnění nebo ode dne jejího zápisu do centrálního registru zbraní a následně alespoň jednou za 10 let. Při určení způsobu a místa předložení zbraní přihlédne krajské ředitelství policie k oprávněným zájmům jejich držitele.

§ 146

Způsob prokázání oprávnění

Oprávnění nakládat se zbraní podléhající registraci nebo zbraní kategorie PO, nejde-li o jejich přeshraniční přemístění, lze prokázat
a) prostřednictvím elektronického přístupu se zaručenou identitou,
b) předložením zbrojního listu spolu s předložením občanského průkazu, cestovního pasu nebo obdobného dokladu osoby, které byl zbrojní list vydán,
c) před krajským ředitelstvím policie nebo Policejním prezidiem, které oprávnění ověří, a to popřípadě i na žádost osob, které navzájem chtějí oprávnění prokázat,
d) před držitelem zbrojní licence, který je oprávněn za tímto účelem v centrálním registru zbraní oprávnění ověřit; držitel zbrojní licence přitom v centrálním registru zbraní uvede jméno, příjmení a číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo obdobného dokladu osoby, která na požádání své oprávnění před držitelem zbrojní licence prokazuje, nebo
e) předložením evropského zbrojního pasu vydávaného Českou republikou, ve kterém je zapsána zbraň, které se oprávnění podle tohoto zákona týká.

§ 147

Zbrojní list

(1) Zbrojní list je ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy, ve kterém se o osobě, pro kterou se zbrojní list vydává, uvádí
a) soupis všech oprávnění podle tohoto zákona, jichž je daná osoba držitelem, nebo oprávnění podle jiného zákona, pokud se zapisují do centrálního registru zbraní,
b) každá zbraň podléhající registraci nebo zbraň kategorie PO, jejichž je daná osoba držitelem, hlavním držitelem nebo vedlejším držitelem, a
c) údaj o dni vzniku oprávnění podle písmene a) nebo o dni registrace nebo oznámení podle písmene b).

(2) Zbrojní list osobě, jíž se týká, vydá na žádost krajské ředitelství policie nebo kontaktní místo veřejné správy. Zbrojní list se osobě, jíž se týká, rovněž zpřístupňuje prostřednictvím portálu veřejné správy, a je-li taková osoba držitelem zbrojní licence, prostřednictvím centrálního registru zbraní.

(3) Žadatel je oprávněn požádat o vydání zbrojního listu, ve kterém budou uvedeny pouze některé údaje podle odstavce 1.

(4) Zbrojní list nenahrazuje
a) evropský zbrojní pas, zbrojní průvodní list nebo jinou listinu vydávanou v souvislosti s přeshraničním přemístěním zbraně nebo střeliva,
b) potvrzení hlášení přepravy zbraní nebo střeliva, nebo
c) certifikát znehodnocené zbraně.

(5) Vzor zbrojního listu stanoví vláda nařízením.

§ 148

Způsob a účinek zápisu oprávnění do centrálního registru zbraní

(1) Krajské ředitelství policie rozhodnutí písemně nevyhotovuje a pouze zapíše údaj o přiznání práva do centrálního registru zbraní, pokud v plném rozsahu vyhoví žádosti o
a) vydání zbrojního oprávnění,
b) přiznání práva provozovat střelnici jako zapsanou zkouškovou střelnici,
c) vydání zbrojní licence,
d) výjimku kategorie R1, S1, R2 nebo S2 anebo povolení kategorie R3,
e) vydání zapsané autorizace,
f) registraci zbraně, nebo
g) zápis vedlejšího držitele zbraně.

(2) Rozhodnutí o přiznání práva podle odstavce 1 nabude právní moci zápisem do centrálního registru zbraní. Krajské ředitelství policie o tomto zápisu žadatele vhodným způsobem vyrozumí.

§ 149

Oznámení technického předpisu

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

HLAVA II
Přechodná ustanovení

§ 150

(1) Řízení zahájená podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na úseku nakládání se zbraněmi, střelivem a provozování střelnic se dokončí podle
a) dosavadních právních předpisů, jde-li o řízení o přestupku, nebo
b) tohoto zákona v ostatních případech; v případě řízení v prvním stupni správní orgán vyzve účastníka řízení k doplnění podání, je-li to pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona nezbytné.

(2) Na zbraň, která byla platně ověřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování, a na zbraň, která byla uvedena na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování nepodléhala, se hledí jako na zbraň
a) kategorie NO, pokud byla ověřena nebo uvedena na trh přede dnem 30. ledna 2021 a jde-li o
1. expanzní zbraň, která v době svého ověření nepodléhala oznámení nebo registraci,
2. zbraň určenou pro střelivo typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
3. jednoranovou nebo dvouranovou zbraň nabíjenou jednotlivě, jejichž konstrukce byla založena na principu doutnákového, kolečkového, křesadlového nebo perkusního zámkového systému, nebo
4. signální zbraň pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm, nebo
b) kategorie PO, pokud byla ověřena v době od 30. ledna 2021 do dne předcházejícího nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o palnou zbraň určenou pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě anebo o palnou zbraň pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J.

(3) Zbraň znehodnocená přede dnem 30. ledna 2021 se považuje za zbraň kategorie NO, pokud byla znehodnocena v souladu s právními předpisy platnými v době svého uvedení na trh; znehodnocení takové zbraně musí být provedeno v souladu s technickými požadavky na nevratnou úpravu zbraně stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie, pokud je taková zbraň po dni nabytí účinnosti tohoto zákona převáděna do jiného členského státu nebo uváděna na trh. Řezy zbraní zhotovené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za zbraně kategorie NO, pokud byly zhotoveny v souladu s právními předpisy platnými v době svého uvedení na trh.

(4) Na držitele zbraně kategorie R1, na níž byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona držiteli zbrojního průkazu vydán průkaz zbraně, nebo střeliva kategorie S1, na které byla podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, držiteli zbrojního průkazu vydána výjimka, se ve vztahu k nakládání s touto zbraní nebo střelivem použijí ustanovení o držiteli zbrojní licence ZL3 přiměřeně; předložení vnitřního předpisu ani ustanovení zbrojíře se nevyžaduje.

(5) Oprávnění nabytá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčena, pokud tento zákon obdobná oprávnění upravuje; ode dne nabytí jeho účinnosti se na ně obdobně použije tento zákon. Věta první se obdobně použije také na nakládání s předměty, jejichž nabytí a držení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zákon č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neupravoval, použijí-li se podle tohoto zákona pro nakládání s takovými předměty ustanovení o nakládání se zbraněmi, a na potvrzení a osvědčení vydaná podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně dokladu o odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.

(6) Osoba, která nabyla regulovanou součást zbraně v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyla takovou regulovanou součást zbraně, pro jejíž nabytí nebo držení zákon č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nevyžadoval udělení příslušného oprávnění, se považuje za oprávněného držitele takové regulované součásti zbraně. Požadavky tohoto zákona na nakládání s regulovanými součástmi zbraně musí být splněny, pokud má být taková regulovaná součást zbraně využita pro zhotovení palné zbraně nebo použita ve zbrani.

(7) Podmínka bezúhonnosti nebo spolehlivosti se posoudí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud rozhodnutí, které má vliv na bezúhonnost nebo spolehlivost podle tohoto zákona, nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(8) Zbrojní průkaz skupiny D nebo E vydaný podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rozšířené zbrojní oprávnění. Zbrojní průkaz skupiny A, B nebo C vydaný podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za obecné zbrojní oprávnění.

(9) Krajské ředitelství policie vyzve držitele zbrojního oprávnění, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojního průkazu, k předložení lékařského posudku ke zjištění jeho zdravotní způsobilosti podle tohoto zákona. Tuto výzvu krajské ředitelství policie zašle držiteli zbrojního oprávnění nejdříve 3 měsíce přede dnem a nejpozději ke dni
a) uplynutí 5 let ode dne vydání zbrojního průkazu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) uplynutí 10 let ode dne vydání zbrojního průkazu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uplynulo ode dne vydání zbrojního průkazu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, více než 5 let,
c) zániku platnosti lékařského posudku ke zjištění zdravotní způsobilosti podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však ke dni uplynutí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byl vydán zbrojní průkaz podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s dobou platnosti kratší než 10 let, nebo
d) uplynutí 5 let ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud krajské ředitelství policie nepostupuje podle písmene a), b) nebo c).

(10) Uchazeč o vydání zbrojního průkazu přihlášený na zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn vykonat zkoušku do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na organizaci této zkoušky a podání žádosti o vydání zbrojního oprávnění se použijí dosavadní právní předpisy přiměřeně. Obsahová náplň teoretické a praktické části takové zkoušky a její hodnocení se řídí podle tohoto zákona.

(11) Osoba, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem platného průkazu zkušebního komisaře, se považuje za zkušebního komisaře jmenovaného podle tohoto zákona do dne, k němuž by zanikla platnost jmenování zkušebního komisaře vydaného podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vyznačí podle § 35 v centrálním registru zbraní kraj, v němž může zkušební komisař provádět zkoušky odborné způsobilosti.

(12) Na držitele zbrojní licence skupiny A, B, C, D nebo E podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na držitele zbrojní licence skupiny ZL1. Na držitele zbrojní licence skupiny F, G, H, I nebo J podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který nebyl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojní licence skupiny A, B, C, D nebo E podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na držitele zbrojní licence skupiny ZL2. Fyzická osoba, nejde-li o fyzickou osobu podnikající, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojní licence, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za držitele zbrojní licence skupiny ZL3 vydané pro sběratelské účely.

(13) Policejní prezidium v součinnosti s krajským ředitelstvím policie umožní osobě, na kterou se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na držitele zbrojní licence skupiny ZL1, správu záznamů o registrovaných zbraních, se kterými taková osoba nakládá, v evidenci vedené v centrálním registru zbraní.

(14) Výjimka vydaná podle § 9 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo povolení vydané podle § 12 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na jejichž základě nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena k registraci zbraň příslušné kategorie, zanikne uplynutím 1 roku ode dne jejich vydání, pokud nebudou do té doby využity.

(15) Držitel zbrojní licence, který byl držitelem zbrojní licence podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
a) zapsat do centrálního registru zbraní každou osobu, pro kterou je podle tohoto zákona povinen zajišťovat pravidelné školení, a
b) pořídit soupis střeliva kategorie S2, S3 a S4, aktivních komponentů střeliva a palných zbraní kategorie NO; byly-li střelivo nebo aktivní komponenty evidovány v centrálním registru zbraní podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, správce centrálního registru zbraní umožní držiteli zbrojní licence využití údajů z této evidence po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(16) Osoba, která ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti tohoto zákona prováděla sběratelskou činnost týkající se nadlimitních zásobníků a která nebyla držitelem zbrojního průkazu, je oprávněna po nabytí účinnosti tohoto zákona při této činnosti nakládat s nadlimitními zásobníky jako držitel zapsané autorizace, pokud je u ní toto oprávnění v centrálním registru zbraní uvedeno. Žádost o zápis podle věty první lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a je třeba ji doložit čestným prohlášením, že žadatel příslušnou činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prováděl.

(17) Povolení k provozování střelnice vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a provozní řád takové střelnice se považují za povolení provozovat střelnici a provozní řád střelnice podle tohoto zákona. Technicko-organizační požadavky na střelnice a požadavky na provozní řád střelnice podle tohoto zákona se v případě povolení k provozování střelnice uvedeného ve větě první považují za splněné.

(18) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který na základě státního povolení k provozování živnosti vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve vztahu ke zbraním kategorie NO prováděl činnost, pro kterou tento zákon vyžaduje zbrojní licenci, je oprávněn tuto činnost ve vztahu ke zbraním kategorie NO vykonávat nadále, pokud do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámí úmysl v této činnosti pokračovat krajskému ředitelství policie. Podnikatel v oboru zbraní a střeliva podle věty první podléhá kontrole v obdobném rozsahu jako držitel zbrojní licence skupiny ZL1.

(19) Povinnost označení zbraně identifikačními údaji podle § 86 nebo postup podle § 87 se nepoužijí na zbraň, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvedena na trh a platně ověřena, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování. Věta první se nepoužije na hlavní část zbraně nebo tlumič hluku výstřelu, které jsou po vyjmutí ze zbraně uváděny na trh samostatně.

(20) Evropský zbrojní pas vydaný podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za evropský zbrojní pas vydaný Českou republikou podle tohoto zákona.

(21) Nevyňatá veřejnoprávní instituce, která nakládá se zbraněmi podléhajícími registraci nebo se střelivem kategorie S1, S2 nebo S3 nebo provozuje střelnici a není držitelem zbrojní licence nebo povolení k provozování střelnice podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinna požádat Policejní prezidium o vydání souhlasu podle § 119.

(22) Policejní prezidium vydá nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z moci úřední souhlas podle § 119 nevyňaté veřejnoprávní instituci, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojní licence. Zbrojní licence nevyňaté veřejnoprávní instituce dnem nabytí právní moci souhlasu vydaného podle věty první zaniká.

(23) Trestní odpovědnost za trestný čin nedovoleného ozbrojování zaniká, jestliže pachatel dobrovolně ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předá policii zbraň nebo střelivo, které neoprávněně přechovával; policie vydá o převzetí potvrzení. Pokud zbraň nebo střelivo není nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti, je ten, kdo je podle věty první policii předal, oprávněn do 6 měsíců ode dne doručení výzvy krajského ředitelství policie požádat o vydání příslušného oprávnění k nakládání s takovou zbraní nebo střelivem nebo je převést do vlastnictví státu; jinak se použije § 125 obdobně.

(24) Osobě, která podle odstavce 23 policii předala zbraň kategorie R1 nebo střelivo kategorie S1, může být za podmínek podle odstavce 23 vydána výjimka kategorie R1. Na osobu, které byla vydána výjimka kategorie R1 podle věty první se ve vztahu k nakládání s touto zbraní nebo střelivem použijí ustanovení o držiteli zbrojní licence ZL3 přiměřeně; předložení vnitřního předpisu ani ustanovení zbrojíře se nevyžaduje.

(25) Jiný způsob zabezpečení zbraní a střeliva povolený podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za jiný způsob zabezpečení zbraní a střeliva povolený podle tohoto zákona.

HLAVA III
Zrušovací ustanovení

§ 151

Zrušují se:
1. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).
2. Část padesátá třetí zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
3. Část druhá zákona č. 227/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony.
4. Část první zákona č. 228/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Zákon č. 537/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
6. Část třetí zákona č. 359/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
7. Část čtyřicátá šestá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
8. Část třetí zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
9. Část čtrnáctá zákona č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru.
10. Část čtyřicátá devátá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
11. Část dvacátá třetí zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
12. Část desátá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
13. Zákon č. 484/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
14. Část desátá zákona č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.
15. Část sto třicátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
16. Část sto osmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
17. Část druhá zákona č. 148/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
18. Část šedesátá čtvrtá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
19. Část dvacátá třetí zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
20. Část dvacátá první zákona č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
21. Část první zákona č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
22. Část třetí zákona č. 281/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.
23. Část čtrnáctá zákona č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
24. Část třetí zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
25. Část první zákona č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
26. Část třicátá čtvrtá zákona č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27. Část třetí zákona č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
28. Část sto dvacátá šestá zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.
29. Část osmá zákona č. 222/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
30. Zákon č. 13/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
31. Část devadesátá pátá zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
32. Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.
33. Nařízení vlády č. 125/2017 Sb., o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení.
34. Nařízení vlády č. 217/2017 Sb., o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti.
35. Nařízení vlády č. 218/2017 Sb., o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu.
36. Nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice.
37. Nařízení vlády č. 220/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.
38. Nařízení vlády č. 24/2021 Sb., o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence.
39. Nařízení vlády č. 27/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice.
40. Nařízení vlády č. 79/2021 Sb., o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití.
41. Nařízení vlády č. 280/2021 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.
42. Vyhláška č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie.
43. Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.
44. Vyhláška č. 11/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele.
45. Vyhláška č. 254/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.
46. Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.
47. Vyhláška č. 28/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.
48. Vyhláška č. 162/2021 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně.

HLAVA IV
Závěrečné ustanovení

§ 152

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Příloha č. 1

Druhy zbraní, střeliva a regulovaných součástí zbraní

1. Druhy zbraní

1.1 palná zbraň - zbraň, jejíž funkce je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie; za palnou zbraň se považují také jiné předměty, na které se vztahuje tento zákon a které lze na palnou zbraň upravit, zejména poplašné a signalizační zbraně, akustické a salutní zbraně a polotovary hlavních částí zbraní,

1.2 plynová zbraň - zbraň, jejíž funkce je odvozena od okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu,

1.3 krátká palná zbraň - palná zbraň, jejíž délka v nejkratším funkčním stavu nepřesahuje 600 mm nebo jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm,

1.4 dlouhá palná zbraň - palná zbraň, která není krátkou zbraní,

1.5 samočinná (automatická) palná zbraň - palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje využitím

1.5.1 energie předchozího výstřelu a jejíž konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, nebo

1.5.2 externího pohonu odlišného od ruční manipulace s jejím závěrovým mechanismem,

1.6 samonabíjecí (poloautomatická) palná zbraň - palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a jejíž konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště,

1.7 opakovači palná zbraň - palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje použití se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím a u níž je opětovné nabití prováděno ruční manipulací se závěrovým mechanismem zbraně,

1.8 palná zbraň nabíjená jednotlivě - jednoranová, dvouranová nebo víceranová palná zbraň, která není zkonstruována nebo upravena pro použití zásobníku, revolverového válce nebo jiného podávacího ústrojí; palná zbraň nabíjená jednotlivě se nabíjí ručním vložením nebo nabitím střeliva do nábojové komory, hlavně nebo nábojiště,

1.9 akustická a salutní zbraň - palná zbraň zvláště upravená pro střelbu pouze s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, pro použití například při divadelních představeních, fotografování, filmových a televizních záznamech, rekonstrukcích historických událostí, přehlídkách nebo sportovních akcích,

1.10 poplašná a signalizační zbraň - palná zbraň pro střelbu nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých nebo obdobných účinných látek anebo pyrotechnických signalizačních nábojů, která nemůže být přeměněna na palnou zbraň umožňující ostrou střelbu,

1.11 expanzní přístroj - pracovní zařízení nebo rázový stroj zkonstruované na principu palné zbraně a určené k průmyslovým nebo technickým účelům nebo k jateční porážce zvířat,

1.12 signální zbraň - jednoúčelová palná zbraň určená pro použití signálních nábojů,

1.13 neaktivní zbraň - původně palná zbraň, která se stala trvale a nevratně nefunkční

1.13.1 znehodnocená zbraň - neaktivní zbraň, která byla, včetně všech jejích hlavních částí, učiněna trvale nefunkční postupem stanoveným tímto zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo jiným právním předpisem,

1.13.2 řez zbraně - neaktivní zbraň, na které byl v souladu s tímto zákonem nebo jiným právním předpisem řezem odhalen vnitřní mechanismus a vývrt hlavně a která je určena pro výukové účely,

1.13.3 neaktivní torzo zbraně - neaktivní zbraň, u níž je poškození nebo degradace takového rozsahu, že její uschopnění ke střelbě je vyloučeno,

1.14 paintballová a airsoftová zbraň - plynová zbraň konstruovaná pro vystřelování neletální střely a určená pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,

1.15 historická zbraň

1.15.1 palná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, za podmínky, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,

1.15.2 jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a jejíž konstrukce je založena na principu doutnákového, kolečkového, křesadlového nebo perkusního zámkového systému nebo na principu jehlovky,

1.15.3 plynová zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890.

2. Druhy střeliva

2.1 aktivní komponenty střeliva - zápalky a střeliviny, se kterými se nakládá za účelem výroby střeliva, jeho přebíjení nebo pro použití ve zbrani, a střely obsahující aktivní náplň, zejména střely výbušné, zápalné a svítící,

2.2 náboj - celek určený k nabití do palné zbraně, který obsahuje aktivní komponent střeliva a který není nábojkou nebo děleným střelivem,

2.2.1 náboj se střelou jednotnou nebo hromadnou - náboj, který je určen pro ostrou střelbu z palné zbraně,

2.2.2 cvičný náboj - výrobní provedení náboje určené pro simulaci ostré střelby, a to zejména prostřednictvím akustického, popřípadě vizuálního efektu,

2.2.3 signální náboj - náboj pro signální zbraň,

2.3 nábojka - celek, který je za nábojku považován podle Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní10),

2.4 dělené střelivo - sestava, která je určena k nabití do palné zbraně a u níž jsou střela a aktivní komponenty střeliva nabíjeny do palné zbraně samostatně,

2.5 střela - pevné těleso nebo více pevných těles určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného účinku,

2.5.1 jednotná střela - střela, které se po opuštění hlavně nerozdělí,

2.5.2 hromadná střela - střela složená ze 2 nebo více pevných těles, které se po opuštění hlavně rozdělí a které jsou určeny k zasažení cíle nebo vyvolání jiného účinku,

2.5.3 střela výbušná - střela pro vojenské nebo speciální účely, která obsahuje výbušnou náplň a je určená k tomu, aby po dopadu nebo za jiných vymezených podmínek explodovala,

2.5.4 střela zápalná - střela pro vojenské nebo speciální účely, která je určena pro vyvolání zápalného účinku,

2.5.5 střela průbojná - střela pro vojenské nebo speciální účely, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB,

2.5.6 svítící střela - střela se stopovkou zkonstruovaná tak, aby bylo možné sledovat její dráhu.

3. Druhy regulovaných součástí zbraní

3.1 hlavní části zbraně:

3.1.1 hlaveň; hlavní je i vložná hlaveň a vložná nábojová komora,

3.1.2 tělo zbraně - tělem zbraně je základní nosná konstrukční součást zbraně, na které jsou ostatní hlavní části a jiné součásti zbraně upevněny nebojsou s ní pohyblivě spojeny; tělem zbraně je také rám revolverové zbraně a pouzdro závěru, včetně horní a dolní části děleného pouzdra závěru,

3.1.3 válec revolverové palné zbraně,

3.1.4 závěr; závěrem je konstrukční součást, která zajišťuje uzavření komory palné zbraně a je vystavena tlakům při výstřelu, závěrem samonabíjecí nebo samočinné palné zbraně jsou také závorník a nosič závorníku,

3.2 součásti zbraně umožňující samočinnou střelbu - součásti zbraně nebo doplňková zařízení, které jsou nezbytné k úpravě palné zbraně, s výjimkou poplašné a signalizační zbraně, na samočinnou palnou zbraň nebo pro použití takové zbraně pro samočinnou střelbu nebo pro střelbu obdobnou samočinné střelbě; součástmi umožňujícími samočinnou střelbu jsou například samočinné spouště a spušťadla, vyřazovače přerušovačů nebo dynamické pažby (bump-fire stock),

3.3 polotovar hlavní části zbraně - polotovar hlavně (hlavňovina) s dokončeným drážkovaným vývrtem,

3.4 tlumič hluku výstřelu - zařízení určené pro použití s palnou zbraní a konstruované pro celkové snížení hluku výstřelu, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby; za tlumič hluku výstřelu se považuje zařízení, které při použití běžného střeliva snižuje hluk výstřelu alespoň o 10 dB,

3.5 nadlimitní zásobník - zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.

Příloha č. 2

Kategorie jednotlivých druhů zbraní a střeliva

1. Kategorie zbraní:

1.1 zbraně kategorie R1:

1.1.1 zbraně zvláště účinné:

1.1.1.1 zbraně určené pro střelbu munice,
Pozn.: Zbraněmi určenými pro střelbu munice nejsou zbraně, které střelbu munice umožňují pouze doplňkově nebo alternativně, například pušky umožňující vystřelování puškových granátů nasazených na ústí hlavně nebo signální zbraně určené pro signální náboje ráže 26,5 mm,

1.1.1.2 zařízení mající povahu zápalné zbraně vymezené v mezinárodní smlouvě, která je součástí právního řádu1), nejde-li o munici, a

1.1.1.3 zbraňové systémy založené na principu laseru, vyzařování částic nebo energie anebo na obdobném principu a určené pro ničení nebo zneschopnění cíle, a to včetně oslepujících laserových zbraní11),

1.1.2 zákeřné zbraně:

1.1.2.1 palné zbraně maskované jako jiné předměty tak, aby byla jejich podstata utajena,

1.1.2.2 palné zbraně vyrobené z takových materiálů, které neumožňují tyto zbraně identifikovat při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních přístrojů, a

1.1.2.3 nástrahová zařízení založená na principu palné zbraně umožňující ostrou střelbu,

1.1.3 samočinné palné zbraně,

1.2 zbraně kategorie R2:

1.2.1 samonabíjecí palná zbraň, která vznikla nevratnou úpravou ze samočinné palné zbraně,

1.2.2 samonabíjecí palná zbraň pro střelivo se středovým zápalem vybavená nadlimitním zásobníkem,

1.2.3 dlouhá samonabíjecí palná zbraň zkonstruovaná pro střelbu s použitím ramenní opěry, kterou lze sklopením, zasunutím nebo obdobnou manipulací s ramenní opěrou zkrátit na délku kratší než 600 mm,

1.2.4 akustická a salutní zbraň, která vznikla nevratnou úpravou ze zbraně kategorie R1,

1.3 zbraně kategorie R3:

1.3.1 krátké samonabíjecí nebo opakovači palné zbraně pro použití střeliva se středovým nebo okrajovým zápalem,

1.3.2 dlouhé samonabíjecí palné zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,

1.3.3 dlouhé samonabíjecí palné zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a jsou odnímatelné, nebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,

1.3.4 dlouhé samonabíjecí nebo opakovači palné zbraně s hlavní s hladkým vývrtem, pokud délka hlavně nepřesahuje 600 mm,

1.3.5 samonabíjecí palné zbraně, pokud mají vzhled samočinných palných zbraní,

1.3.6 krátké palné zbraně nabíjené jednotlivě pro použití střeliva

1.3.6.1 se středovým zápalem, nebo

1.3.6.2 s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, a

1.3.7 signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm,

1.4 zbraně kategorie R4 - samonabíjecí, opakovači a jednotlivě nabíjené palné zbraně neuvedené v jiných kategoriích,

1.5 zbraně kategorie PO:

1.5.1 jednoranové nebo dvouranové palné zbraně nabíjené jednotlivě pro použití děleného střeliva,

1.5.2 poplašné a signalizační zbraně,

1.5.3 signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,

1.5.4 zbraně znehodnocené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví technické specifikace pro znehodnocování palných zbraní2),

1.5.5 plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové, airsoftové nebo obdobné zbraně,

1.5.6 neletální zneschopňující prostředek založený na principu palné nebo plynové zbraně,

1.5.7 laserové značkovače a obdobná přenosná ruční laserová zařízení, která mohou oslepit,
Pozn.: Za laserové značkovače a obdobná přenosná ruční zařízení, která mohou oslepit, se považují takové laserové značkovače a obdobná přenosná ruční zařízení, jejichž součástí je laser zařazený do třídy nebezpečnosti 3B nebo 4 podle ČSN EN 60825-1 ed. 3.

1.6 zbraně kategorie NO:

1.6.1 expanzní přístroje,

1.6.2 neaktivní zbraně nezahrnuté do kategorie PO,

1.6.3 historické zbraně,

1.6.4 plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm,

1.6.5 paintballové, airsoftové a obdobné zbraně.

2. Kategorie střeliva:

2.1 střelivo kategorie S1:

2.1.1 náboje obsahující ve své sestavě střelu výbušnou, zápalnou nebo průbojnou,

2.1.2 náboje nezjistitelné pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,

2.1.3 výbušné nebo zápalné střely, které jsou aktivními komponenty střeliva kategorie S1,

2.2 střelivo kategorie S2:

2.2.1 náboje pro krátké palné zbraně obsahující ve své sestavě střelu s řízenou deformací nebo fragmentací určenou k vyvolání zvýšeného ranivého účinku,

2.2.2 náboje se svítící střelou,

2.2.3 svítící střely, které jsou aktivními komponenty střeliva kategorie S2,

2.3 střelivo kategorie S3:

2.3.1 náboje s hromadnou nebo jednotnou střelou neuvedené v jiných kategoriích střeliva,

2.3.2 cvičné náboje,

2.3.3 signální náboje určené pro signální zbraně ráže větší než 16 mm,

2.3.4 náboje s pyrotechnickým prostředkem podle zákona o pyrotechnice s akustickým, světelným nebo dýmovým efektem určené pro střelbu z palných zbraní,

2.4 střelivo kategorie S4:

2.4.1 signální náboje určené pro signální zbraně nejvýše ráže 16 mm,

2.4.2 nábojky,

2.4.3 aktivní komponenty střeliva, s výjimkou výbušných, zápalných nebo svítících střel.

Příloha č. 3

Technické a organizační požadavky na střelnice

1. Ohrožené prostory

1.1. Ohrožený prostor - prostor, v němž může být při dodržení pravidel a opatření stanovených provozním řádem střelnice ohrožen život nebo zdraví účinkem kinetické energie střel, střepin nebo povýstřelových zplodin.

2. Zajištění bezpečnosti provozu střelnice

2.1. K zajištění ochrany života a zdraví osob v ohroženém prostoru a při zacházení se zbraněmi a střelivem na střelnici i mimo ohrožené prostory, jakož i při příchodu a odchodu ze střelnice stanoví provozní řád přiměřená technicko-organizační opatření. Technicko-organizační opatření spočívají v kombinaci technických opatření (ochranných a dalších technických prvků) a organizačních opatření (zásad a pokynů).

2.2. Technicko-organizační opatření musí stanovovat pravidla pro bezpečné provádění střelby a bezpečné zacházení se zbraní a střelivem, jejich bezpečné používání, kontrolu, odkládání, vnášení a odnášení, a to zejména s cílem předcházet nebo zabraňovat:
- nebezpečnému úniku střel mimo ohrožený prostor (například opatření proti přestřelení nebo prostřelení technických ochranných prvků střelnice),
- nebezpečným odrazům střel a jejich střepin,
- poškození zařízení střelnice střelbou, pokud by v důsledku takového poškození mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob,
- vstupu nezúčastněných osob do ohroženého prostoru, je-li prováděna střelba.

2.3. Při stanovení konkrétní podoby technicko-organizačních opatření a jejich kombinace se vychází z místních podmínek, povahy a účelu střelnice a zbraní a střeliva používaných na střelnici.

3. Některá technická opatření

3.1. Dopadiště
Je-li střelnice vybavena dopadištěm střel, musí mít dopadiště takovou podobu, aby byly střely a jejich fragmenty bezpečně zachyceny. Dopadiště může mít zejména povahu válu nebo záchytného zařízení.

3.2. Terče a terčová zařízení
Terče a terčová zařízení musí být umísťována tak, aby se minimalizovalo riziko nebezpečných odrazů střel.
V případě pohybujících se terčů nebo terčových zařízení a v případě terčů umísťovaných na různých místech primárního ohroženého prostoru (pohyblivá terčová čára), musí stanovená technicko-organizační opatření zohledňovat všechny polohy takového terče nebo terčového zařízení.

3.3. Ochranné prvky
Ochranné prvky zabraňují nebezpečnému úniku střel mimo ohrožený prostor a nebezpečným odrazům střel a jejich fragmentů, pokud nejsou střely a jejich fragmenty zachyceny například v dopadišti, terči nebo terčovém zařízení. Vhodné ochranné prvky se volí v závislosti na zbraních a střelivu používaných na střelnici, způsobu střelby, podobě ohroženého prostoru a přijatých organizačních opatřeních.

3.4. Opatření proti vstupu nezúčastněných osob do ohroženého prostoru
Zvolí se vhodný způsob zabránění vstupu nezúčastněných osob, který v případě otevřených střelnic může mít podobu zejména rozmístění stálých výstražných tabulek, zvukových nebo světelných signálů ohlašujících začátek a konec střelby, výstražné vlajky; tato opatření mohou být nahrazena oplocením nebo obdobným ohrazením ohroženého prostoru nebo jeho části.

4. Některá organizační opatření

4.1. Organizačními opatřeními jsou zejména:
- zásady bezpečné střelby a bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem,
- stanovení způsobu střelby a vymezení směrů a mezních dálek střelby,
- vymezení palebné a terčové čáry,
- vymezení pohyblivé palebné a pohyblivé terčové čáry,
- vymezení zbraní a střeliva, se kterými lze na střelnici střílet.
Organizační opatření mohou být vymezena s ohledem na stupeň střeleckých dovedností osoby provádějící střelbu; provozní řád v takovém případě stanoví způsob ověření stupně střeleckých dovedností.

4.2. Při stanovování organizačních opatření se vychází z předpokladu jejich dodržování průměrně způsobilým střelcem, který dbá zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem; nekázeň a hrubé chyby při zamíření se nepředpokládají.


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 ze dne 24. března 2021 o kontrole nabývání a držení zbraní (kodifikované znění).
2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby, v platném znění.
3) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a Závěrečný akt jednání o početních stavech osob v konvenčních ozbrojených silách v Evropě z 9. listopadu 1992.
Vídeňský dokument o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti v Evropě z 30. listopadu 2011.
Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů k Registru zbraní, Transferu zbraní, Objektivnímu informování o vojenských otázkách, včetně transparentnosti vojenských výdajů a ke Kontrole konvenčních zbraní na regionální a subregionální úrovni.
Ujednání o kontrole exportu konvenční výzbroje, zboží a technologií dvojího použití z 12. července 1996.
Dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě o ručních a lehkých zbraních z 24. listopadu 2000.
Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, vyhlášená pod č. 21/1999 Sb.
4) Například zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
5) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.
6) Například zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8) Například zákon č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/686 ze dne 16. ledna 2019, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Rady 91/477/EHS pro systematickou výměnu informací týkajících se převodu palných zbraní uvnitř Unie elektronickými prostředky.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 pro systematickou výměnu informací týkajících se zamítnutí udělit povolení nabývat nebo držet určité palné zbraně elektronickými prostředky.
10) Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní, vyhlášená pod č. 70/1975 Sb.
11) Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, vyhlášená pod č. 21/1999 Sb.