SBÍRKA ZÁKONŮ částka 89
rozeslána dne 16.4.2024

89

ZÁKON

ze dne 6. března 2024,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 72/2018 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 49/2021 Sb. a zákona č. 189/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tento zákon upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do Parlamentu České republiky, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.“.

2. V § 1 odst. 3 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.

3. V § 1 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

4. V § 1 se odstavce 4 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

5. § 2 až 15 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 5k zrušují.

6. V § 16 odst. 1 a 2 a v § 16c odst. 4 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“.

7. V § 16 odst. 1 a 6 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“.

8. V § 16 odst. 1 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“.

9. V § 16 odst. 4 se slova „politických stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátů nahrazují slovy „volebních stran“.

10. V § 16 odst. 5 se slova „politických stranách nebo koalicích“ nahrazují slovy „volebních stranách“.

11. V § 16 odst. 6 se slova „politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni“ nahrazují slovy „volební strany jsou povinny“.

12. V § 16 odst. 8 se slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ nahrazují slovy „volební strany“ a slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ se nahrazují slovy „volebním stranám“.

13. V § 16 odst. 9 se slova „politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty“ nahrazují slovy „volební strany a jejich kandidáty“.

14. V § 16a odst. 1, § 16b odst. 2, § 16c odst. 1, § 16d odst. 1, 2 a v § 16d odst. 3 písm. c) se slova „politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát“ nahrazují slovy „volební strana“.

15. V § 16a odst. 1 a v § 16d odst. 1 se slova „jsou povinni“ nahrazují slovy „je povinna“.

16. V § 16a odst. 4 a v § 16g odst. 2 písm. d) se slova „správním deliktů“ nahrazují slovem „přestupků“.

17. V § 16a odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

18. V § 16c odst. 3 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejich kandidát anebo nezávislý kandidát“ nahrazují slovy „volební strana a její kandidát“.

19. V § 16c odst. 4 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany“.

20. V § 16d odst. 3 písm. a) se slova „politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi“ nahrazují slovy „volební straně“.

21. V § 16d odst. 3 písm. c) se slovo „zavázali“ nahrazuje slovem „zavázala“ a slova „politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátů se nahrazují slovy „volební straně“.

22. V § 16d odst. 4 a 5 se slova „politická strana, politické hnutí, koalice a nezávislý kandidát“ nahrazují slovy „volební strana“.

23. V § 16d odst. 5 se slovo „zašlou“ nahrazuje slovem „zašle“.

24. V § 16f odst. 1 písm. a) se slova „politických stran, politických hnutí, koalic, nezávislých kandidátů nahrazují slovy „volebních stran“.

25. V § 16f odst. 1 písm. b) se slova „politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů nahrazují slovy „volebních stran“.

26. V § 16f odst. 1 písm. d) se slova „a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce“ zrušují.

27. V § 16f se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

28. V § 16g odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Fyzická“ vkládají slova „ , právnická nebo podnikající fyzická“.

29. V § 16g odst. 1 písm. c) se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“.

30. V § 16g odst. 1 písm. d) a v § 16g odst. 2 písm. a) se za slovo „příjmením“ vkládají slova „nebo názvem a zkratkou“.

31. V § 16g odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „Nezávislý kandidát“ vkládají slova „ , kandidující politická strana nebo politické hnutí anebo politická strana nebo politické hnutí zastoupené v koalici“.

32. V § 16g odst. 2 písm. j) se text „písm. b)“ zrušuje a za slova „volební kampaň “ se vkládají slova „pro volby do Poslanecké sněmovny nebo“.

33. V § 16g odst. 2 písm. l) se za slovo „nebo“ vkládají slova „ , jde-li o nezávislého kandidáta,“.

34. V § 16g se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

35. § 16h se včetně nadpisu zrušuje.

36. § 16i včetně nadpisu zní:

㤠16i

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Úřad, jde-li o přestupky podle § 16g odst. 1 písm. a) až d) a f) až k) a § 16g odst. 2,
b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 16g odst. 1 písm. e).

(2) K řízení o přestupku je místně příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku adresu místa trvalého pobytu, je-li fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou. Nemá-li podezřelý z přestupku, který je fyzickou osobou, místo trvalého pobytu, k řízení o přestupku je příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku poslední známé místo pobytu.“.

37. § 17 až 23 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 až 7b zrušují.

38. V § 25 se slova „volebního práva podle § 2 písm. b)“ nahrazují slovy „práva být volen“.

39. Na konci § 26 se doplňuje věta „Volební kraj je volebním obvodem.“.

40. § 27 zní:

㤠27

(1) Státní volební komise vylosuje do 7 dnů od vyhlášení voleb volební kraj, kterému jsou podřazeny zvláštní volební okrsky
a) při zastupitelských úřadech se sídlem na území Evropy a
b) jiné než uvedené v písmenu a).

(2) Do losování se zařadí pouze volební kraje, v nichž nejvyšší počet kandidátů, které může volební strana uvést na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny, je vyšší než 30. Pro zvláštní volební okrsky uvedené v odstavci 1 nelze pro tytéž volby vylosovat stejný volební kraj.“.

41. Za § 27 se vkládá nový § 28, který zní:

㤠28

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče o hlasování v jiném volebním okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v kterémkoli volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku.“.

42. § 31 až 33 včetně nadpisů znějí:

㤠31

Podávání kandidátních listin

(1) Kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou oprávněny podat registrovaná politická strana nebo politické hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, nebo koalice. Ve volbách do Poslanecké sněmovny musí mít koalice stejné složení ve všech volebních krajích. Koalice stejného složení musí mít ve všech volebních krajích, ve kterých kandiduje, stejný název.

(2) Nejvyšší počty kandidátů, které může volební strana v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu.

(3) Volební strana připojí ke kandidátní listině doklad o zaplacení poplatku za registraci kandidátní listiny.

§ 32

Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny

(1) Poplatníkem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny je volební strana.

(2) Předmětem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny je řízení o registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny registračním úřadem.

(3) Výše poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny činí 19 000 Kč.

(4) Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny a úrok z peněžních prostředků na účtu správce poplatku vedeném u České národní banky podle § 33 odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.

(5) Poplatková povinnost k poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny zaniká, pokud kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle soudního řádu správního. Poplatková povinnost zaniká ke dni, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu ve věci odmítnutí registrace kandidátní listiny, nebo ke dni, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci.

§ 33

Správa poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny

(1) Správcem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny je registrační úřad.

(2) Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny je splatný při podání kandidátní listiny, nejpozději však 66 dnů přede dnem voleb. Poplatek se platí na účet správce poplatku vedený u České národní banky zřízený nejpozději 72 dnů přede dnem voleb.

(3) Nezaplatí-li poplatník poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny ve lhůtě splatnosti, vyzve jej písemně správce poplatku nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby tak učinil do 53 dnů přede dnem voleb. Nezaplatí-li poplatník poplatek ani v této lhůtě, registrační úřad rozhodne o odmítnutí kandidátní listiny.

(4) U poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny nevzniká úrok z prodlení a nelze povolit posečkání jeho úhrady, popřípadě rozložení jeho úhrady na splátky.

(5) Správce poplatku vrátí přeplatek na poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny bez žádosti do 1 měsíce od vzniku přeplatku.“.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

43. § 36 a 37 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

44. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny se zhotovují pro každou volební stranu zvlášť.“.

45. Nadpis § 39 zní: „Způsob hlasování“.

46. V § 39 větě první se slova „V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič“ nahrazují slovy „Volič vloží“.

47. § 40 se včetně nadpisu zrušuje.

48. § 41 včetně nadpisu zní:

㤠41

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé volební strany, přičemž vyloučí neplatné hlasy voličů z důvodů stanovených zákonem o správě voleb. Dále posoudí a následně sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, jedná se o platný hlas pro volební stranu; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.“.

49. V § 42 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

50. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu“ nahrazují slovem „voličů“.

51. V § 42 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

52. V § 42 odst. 1 písm. f) se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy „volební stranu“.

53. V § 42 odst. 1 písm. g) se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

54. V § 42 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. g)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; případně použije pomocné sčítací archy poskytnuté elektronicky Českým statistickým úřadem“.

55. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.

56. § 43 se včetně nadpisu zrušuje.

57. V § 46 odst. 1 se slova „pracovišti u krajského úřadu“ nahrazují slovy „krajském pracovišti“ a slova „podle § 43“ se zrušují.

58. V § 46 odst. 3 písm. b) se slova „ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů“ nahrazují slovem „voličů“.

59. V § 46 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) celkový počet voličů, kteří hlasovali ve volebním kraji na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

60. V § 46 odst. 3 se na začátek písmen e) a g) vkládá slovo „celkový“.

61. V § 46 odst. 3 písm. e) se slovo „celkem“ zrušuje.

62. V § 46 odst. 3 písm. f) se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

63. V § 46 odst. 4 se na začátek písmen b) a c) vkládá slovo „pověřený“.

64. V § 48 odst. 1 se slova „u pověřených obecních úřadů podle § 43“ zrušují a slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ se nahrazují slovy „volební strany“.

65. V nadpisu § 49 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

66. V § 49 odst. 2 se slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ nahrazují slovy „volebním stranám“.

67. V § 49 odstavec 3 zní:

„(3) Český statistický úřad zjistí, zda do skrutinia postupují alespoň 2 volební strany.“.

68. V § 49 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

69. V § 50 odst. 2 se slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

70. V § 50 odst. 3 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strana“ a slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ se nahrazují slovy „volební straně“.

71. V § 50 odst. 4 větě první se za text „odst. 2“ vkládají slova „a 3“.

72. V § 50 odst. 4 se slova „politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím“ nahrazují slovy „volebním stranám“ a slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ se nahrazují slovy „volební straně“.

73. V § 50 odst. 5 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

74. V § 50 odst. 6 se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy „volební stranu“.

75. V § 50 odst. 7 a 8 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strana“.

76. V § 51 odst. 1 větě druhé se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“ a slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ se nahrazují slovy „volební strana“.

77. V § 51 odst. 2 větě první se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

78. V § 51 odst. 2 větě čtvrté se slova „politické straně, politickému hnutí a koalici“ nahrazují slovy „volební straně“ a slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ se nahrazují slovy „volební stranu“.

79. V § 51 odst. 3 větě první se slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ nahrazují slovy „volebním stranám“ a slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ se nahrazují slovy „volební straně“.

80. V § 51 odst. 3 větě druhé se slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy „volební straně“.

81. V § 51 odst. 3 větě třetí se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strana“.

82. V § 51 odst. 4 větách první a druhé se slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici “ nahrazují slovy „volební straně“.

83. V § 51 odst. 5 větě první se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“ a slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ se nahrazují slovy „volební straně“.

84. V § 51 odst. 5 větě druhé se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

85. V § 51 odst. 6 větě druhé se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

86. V § 52 odstavec 1 zní:

„(1) Po provedení skrutinií předá Český statistický úřad zjištěné výsledky hlasování Státní volební komisi. Státní volební komise schválí zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepisují přítomní členové Státní volební komise. Člen Státní volební komise může odepřít podepsat zápis o výsledku voleb a učinit k němu výhradu. Důvody odepření podpisu člena Státní volební komise se uvádí v samostatné příloze k zápisu.“.

87. V § 52 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Státní volební komise“ nahrazují slovy „o výsledku voleb“.

88. V § 52 odst. 2 písm. a) se slova „ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů “ nahrazují slovem „voličů“.

89. V § 52 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

90. V § 52 odst. 2 písm. d) se slova „politickou stranu, politické hnutí a koalici“ nahrazují slovy „volební stranu“.

91. V § 52 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) procentní vyjádření počtu platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu z celkového počtu odevzdaných platných hlasů, uvedené na dvě desetinná místa; v případě započetí další 0,01 % hlasů se zvýší druhé desetinné místo,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

92. V § 52 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) jména a příjmení kandidátů v členění podle volebních stran, kteří byli zvoleni v prvním skrutiniu, a kandidátů v členění podle volebních stran zvolených ve druhém skrutiniu, jakož i kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování; v případě koalice se uvede i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.“.

93. V § 52 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g) seznam volebních stran, které získaly nejméně 1,5 procenta bez zaokrouhlení z celkového počtu platných hlasů; v případě koalice se uvede i její složení, h) seznam volebních stran, které získaly nejméně 3 procenta bez zaokrouhlení z celkového počtu platných hlasů; v případě koalice se uvede i její složení.“.

94. V § 52 se odstavec 3 zrušuje.

95. § 52a se včetně nadpisu zrušuje.

96. Nadpis § 54 zní: „Náhradník“.

97. V § 54 odst. 1 a 2 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

98. V § 54 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Postavení náhradníka zaniká
a) uplynutím volebního období Poslanecké sněmovny,
b) okamžikem doručení vzdání se postavení náhradníka ve formě notářského zápisu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny; notářský zápis nesmí být starší než jeden měsíc,
c) okamžikem, v němž u náhradníka nastala okolnost, která má za následek ztrátu volitelnosti,
d) rozpuštěním Poslanecké sněmovny.

(7) Zánik postavení náhradníka oznámí předseda Poslanecké sněmovny nejpozději po zahájení nejbližší schůze Poslanecké sněmovny poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.“.

99. V § 57 se slova „volebního práva podle § 2 písm. b)“ nahrazují slovy „práva být volen“.

100. § 59 zní:

㤠59

(1) Pro volby do Senátu se na území České republiky vytváří 81 volebních obvodů. V každém volebním obvodu se volí jeden senátor. Územní vymezení volebních obvodů a jejich sídla jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Dojde-li ke změně názvu obce, náleží území obce do dosavadního volebního obvodu.

(3) Dojde-li ke sloučení obcí, území obce vzniklé sloučením náleží do volebního obvodu, do kterého náleželo území územně největší ze slučovaných obcí.

(4) Dojde-li k připojení obce k jiné obci, náleží území připojované obce do volebního obvodu, do kterého náleží území obce, ke které se připojuje.

(5) Dojde-li ke vzniku nové obce oddělením části obce, náleží území nově vzniklé obce do volebního obvodu, do kterého náleží území obce, od které se oddělila.

(6) Pro účely odstavců 2 až 5 se za obec považuje také městská část územně členěného statutárního města, městský obvod územně členěného statutárního města a městská část hlavního města Prahy.“.

101. Za § 59 se vkládají nové § 59a až 59c, které znějí:

㤠59a

(1) V roce předcházejícím roku, v němž se konají volby jedné třetiny senátorů, předloží vláda oběma komorám Parlamentu zprávu o počtech voličů připadajících na každý volební obvod. Ve zprávě podle věty první vláda uvede, jaké jsou procentuální odchylky v jednotlivých volebních obvodech od průměrného počtu voličů na volební obvod.

(2) Přesahuje-li odchylka od průměrného počtu voličů v některém volebním obvodu 15 % a uplyne-li do konce kalendářního roku předcházejícího roku, v němž se konají volby jedné třetiny senátorů, alespoň 12 let od nabytí účinnosti poslední změny územního vymezení volebních obvodů, předloží vláda Poslanecké sněmovně spolu se zprávou podle odstavce 1 návrh zákona o změně územního vymezení volebních obvodů tak, aby odchylka od průměrného počtu voličů v žádném volebním obvodu nepřesahovala 15 %. Vláda předloží tento návrh zákona tak, aby změna územního vymezení volebních obvodů mohla nabýt účinnosti k 1. lednu roku, v němž se konají volby jedné třetiny senátorů.

§ 59b

(1) Volební obvody jsou účelovým územním prvkem vedeným v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Editorem identifikačních a lokalizačních údajů volebních obvodů a údajů o vazbách na ostatní územní prvky v registru je Český úřad zeměměřický a katastrální. Při změně ve vymezení volebních obvodů poskytne Ministerstvo vnitra Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu potřebné podklady pro změnu takového vymezení v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

(2) Vznikne-li oprávněná pochybnost o správnosti vymezení volebního obvodu v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, Ministerstvo vnitra ověří správnost takového vymezení. Výsledek ověření oznámí Ministerstvo vnitra Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu; vyplývá-li to z výsledku takového ověření, Český úřad zeměměřický a katastrální provede změnu příslušného údaje týkajícího se vymezení volebního obvodu v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

§ 59c

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče o hlasování v jiném volebním okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do Senátu hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území svého volebního obvodu, pokud se zde konají volby, nebo nemá-li volič v České republice trvalý pobyt a má v seznamu voličů zapsaný údaj o hlasování ve zvláštním volebním okrsku, na území kteréhokoli volebního obvodu, kde se konají volby.“.

102. § 60 až 62 včetně nadpisů znějí:

㤠60

Podávání kandidátních listin

(1) Kandidátní listinu pro volby do Senátu jsou oprávněni podat registrovaná politická strana nebo politické hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, koalice nebo nezávislý kandidát.

(2) Volební strana připojí ke kandidátní listině doklad o zaplacení poplatku za registraci kandidátní listiny.

(3) Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněnými voliči z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič na listinné petici, podpis se nezapočítává. V záhlaví petice a v záhlaví na každém očíslovaném podpisovém archu listinné petice se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury nezávislého kandidáta, jeho jméno a příjmení, rok narození, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb.

(4) K petici nebo části petice podané po lhůtě pro podání kandidátní listiny se nepřihlíží. Vady v petici nelze zhojit.

§ 61

Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu

(1) Poplatníkem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu je volební strana.

(2) Předmětem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu je řízení o registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu registračním úřadem.

(3) Výše poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu činí 20 000 Kč.

(4) Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu a úrok z peněžních prostředků na účtu správce poplatku vedeném u České národní banky podle § 62 odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.

(5) Poplatková povinnost k poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu zaniká, pokud
a) kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle soudního řádu správního, a to ke dni, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu ve věci odmítnutí registrace kandidátní listiny, nebo ke dni, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci, nebo
b) kandidát získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 % z celkového počtu platných hlasů, a to ke dni vyhlášení výsledků prvního kola.

§ 62

Správa poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu

(1) Správcem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu je registrační úřad.

(2) Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu je splatný při podání kandidátní listiny, nejpozději však 66 dnů přede dnem voleb. Poplatek se platí na účet správce poplatku vedený u České národní banky zřízený nejpozději 72 dnů přede dnem voleb.

(3) Nezaplatí-li poplatník poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu ve lhůtě splatnosti, vyzve jej písemně správce poplatku nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby tak učinil do 53 dnů přede dnem voleb. Nezaplatí-li poplatník poplatek ani v této lhůtě, registrační úřad rozhodne o odmítnutí kandidátní listiny.

(4) U poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu nevzniká úrok z prodlení a nelze povolit posečkání jeho úhrady, popřípadě rozložení jeho úhrady na splátky.

(5) Správce poplatku vrátí přeplatek na poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Senátu bez žádosti do 1 měsíce od vzniku přeplatku.“.

103. § 66 se včetně nadpisu zrušuje.

104. § 67 včetně nadpisu zní:

㤠67

Hlasovací lístky

Všichni kandidáti jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku. Pořadí kandidátů stanoví registrační úřad losem. Před jménem každého kandidáta se umístí rámeček.“.

105. § 68 včetně nadpisu zní:

㤠68

Způsob hlasování

Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Hlasovací lístek vloží do úřední obálky.“.

106. § 69 se včetně nadpisu zrušuje.

107. § 70 včetně nadpisu zní:

㤠70

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí hlasovací lístky podle toho, kterým kandidátům byl udělen hlas, a poté je sečte, přičemž vyloučí neplatné hlasy voličů z důvodů stanovených zákonem o správě voleb a v odstavci 2.

(2) Hlas voliče je neplatný, jestliže volič
a) neoznačil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku žádného kandidáta,
b) označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku více než jednoho kandidáta, nebo
c) označil kandidáta jinak než křížkem v rámečku před jeho jménem.“.

108. V § 71 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

109. V § 71 odst. 1 písm. b) se slova „ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu“ nahrazují slovem „voličů“.

110. V § 71 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

111. V § 71 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

112. § 72 se zrušuje.

113. V § 73 odst. 1 se slova „pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu“ nahrazují slovy „registračního úřadu“ a slova „u pověřeného obecního úřadu podle § 72 odst. 1“ se zrušují.

114. V § 73 odst. 2 se slova „pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu“ nahrazují slovy „registračnímu úřadu“.

115. V § 73 odst. 3 písm. b) se slova „ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů“ nahrazují slovem „voličů“.

116. V § 73 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) celkový počet voličů, kteří hlasovali ve volebním obvodu na voličský průkaz,“. Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

117. V § 73 odst. 3 písmeno e) zní:

„e) celkový počet odevzdaných úředních obálek za volební obvod,“.

118. V § 73 odst. 3 písm. g) se slova „ ; je-li počet hlasů stejný, rozhodne los,“ nahrazují slovy „ , pokud získalo více kandidátů stejný počet hlasů, uvedou se v abecedním pořadí,“.

119. V § 73 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) vedoucí registračního úřadu,“.

120. V § 73 odst. 4 se na začátek písmen b) a c) vkládá slovo „pověřený“.

121. V § 73 odst. 4 písm. b) se slova „pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu“ nahrazují slovy „registračního úřadu“.

122. V § 73 odst. 5 se slova „pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu“ nahrazují slovy „registrační úřad“.

123. V § 73 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Souhrnné výsledky obsahují u zvoleného kandidáta i údaj o názvu a druhu volební strany, za kterou kandidoval, a v případě koalice i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.“.

124. V § 75 se za slovo „který“ vkládají slova „v prvním kole“.

125. V § 76 odst. 1 se slova „pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu“ nahrazují slovy „registrační úřad“.

126. V § 76 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.“.

127. V § 76 odstavec 3 zní:

„(3) Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, a nezůstanou alespoň 2 kandidáti, postupuje do druhého kola voleb na místo takového kandidáta kandidát, který v prvním kole voleb získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. V těchto případech se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.“.

128. V § 76 odstavec 4 zní:

„(4) Kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni v pořadí podle vylosovaného čísla, které zůstává zachováno z prvního kola voleb.“.

129. V § 76 odst. 5 se slovo „více“ nahrazuje slovem „nejvíce“ a slova „rozhodne los“ se nahrazují slovy „nebyl zvolen žádný z kandidátů“.

130. V § 76 odstavec 6 zní:

„(6) Pro druhé kolo voleb se použijí přiměřeně ustanovení tohoto zákona a zákona o správě voleb vztahující se na volby do Senátu. Odvolání kandidáta zmocněncem volební strany však není přípustné.“.

131. § 77 a 77a se včetně nadpisu zrušují.

132. V § 79 odstavec 3 zní:

„(3) Opakované volby se konají do 90 dnů poté, kdy nastal důvod podle odstavce 1. Prezident republiky vyhlásí opakované volby do 10 dnů poté, co nastal důvod podle odstavce 1, a zároveň nejpozději 80 dnů před jejich konáním.“.

133. V § 79 odstavec 5 zní:

„(5) Konají-li se opakované volby, registrační úřad vrátí do 1 měsíce od vyhlášení voleb volební straně zaplacený poplatek za registraci.“.

134. V § 79 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Pro opakované volby a opakované hlasování se použijí ustanovení tohoto zákona a zákona o správě voleb upravující volby do Senátu obdobně.

(7) V opakovaných volbách a opakovaném hlasování je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které by příslušelo senátorovi zvolenému ve druhém kole voleb, v nichž jsou senátoři voleni na celé šestileté volební období.“.

135. V § 80 odst. 1 se slova „ , a stanoví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora“ zrušují a na konci odstavce se doplňují věty „Doplňovací volby se konají do 90 dnů po zániku mandátu senátora. Prezident republiky vyhlásí doplňovací volby do 10 dnů po zániku mandátu senátora a zároveň nejpozději 80 dnů před jejich konáním.“.

136. V § 80 odstavec 2 zní:

„(2) Pro doplňovací volby se použijí ustanovení tohoto zákona a zákona o správě voleb upravující volby do Senátu obdobně.“.

137. § 82 se včetně nadpisu zrušuje.

138. V § 83 odst. 1 se slova „nebo přihlášky k registraci“ zrušují.

139. § 84 se zrušuje.

140. § 85 včetně nadpisu zní:

㤠85

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

(1) Volební straně, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu poskytnut příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši 100 Kč.

(2) V případě koalice vyplatí Ministerstvo financí příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám nebo politickým hnutím, které tvoří koalici, rovným dílem nebo podle dohody o rozdělení příspěvku na úhradu volebních nákladů mezi členy koalice, byla-li Ministerstvu financí doručena do posledního dne lhůty pro registraci kandidátních listin.

(3) Ministerstvo vnitra oznámí neprodleně Ministerstvu financí změnu výsledků voleb na základě soudního přezkumu, pokud má změna vliv na výplatu příspěvku na úhradu volebních nákladů.“.

141. V části první nadpis oddílu pátého zní: „Soudní přezkum“.

142. § 86 se včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

143. V § 87 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle jiného právního předpisu14) navrhovatel, jímž je každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá volební strana, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována.“.

144. V § 87 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle jiného právního předpisu14) navrhovatel, jímž je každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, a každá volební strana, jejíž kandidátní listina ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována.“.

145. V § 88 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

146. § 89, 92, 95 a 97 až 97d se včetně nadpisu zrušují.

147. V příloze č. 3 se ve Volebním obvodu č. 68 Sídlo: Opava slovo „Moravice,“ zrušuje.

148. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3

Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu a jejich sídla

Volební obvod č. 1 Sídlo: Karlovy Vary

Abertamy, Andělská Hora (okres Karlovy Vary), Bečov nad Teplou, Bochov, Boží Dar, Božičany, Bražec, Březová (okres Karlovy Vary), Černava, Čichalov, Dalovice (okres Karlovy Vary), Děpoltovice, Doupovské Hradiště, Hájek (okres Karlovy Vary), Horní Blatná, Hory, Hroznětín, Chodov (okres Karlovy Vary), Chýše, Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Krásný Les (okres Karlovy Vary), Kyselka, Merklín (okres Karlovy Vary), Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Ostrov (okres Karlovy Vary), Otovice (okres Karlovy Vary), Pernink, Pila, Potůčky, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovíce (okres Karlovy Vary), Stráž nad Ohří, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Útvina, Valeč (okres Karlovy Vary), Velichov, Verušičky, Vojkovice (okres Karlovy Vary), Vrbice (okres Karlovy Vary), Vysoká Pec (okres Karlovy Vary), Žlutíce

Volební obvod č. 2 Sídlo: Sokolov

Březová (okres Sokolov), Bublava, Bukovany (okres Sokolov), Cítíce, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov (okres Sokolov), Jindřichovice (okres Sokolov), Josefov (okres Sokolov), Kaceřov (okres Sokolov), Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket (okres Sokolov), Lomnice (okres Sokolov), Mariánské Lázně, Mnichov (okres Cheb), Nová Ves (okres Sokolov), Nové Sedlo (okres Sokolov), Oloví, Otročin, Ovesné Kladruby, Prameny, Přebuz, Rotava, Rovná (okres Sokolov), Sokolov, Staré Sedlo (okres Sokolov), Stříbrná, Svatava, Sabina, Šindelová, Tatrovice, Teplá, Těšovice (okres Sokolov), Toužím, Vintířov, Vlkovice, Vřesová, Zádub-Závišín

Volební obvod č. 3 Sídlo: Cheb

Aš, Benešovice, Bezdružice, Bor, Brod nad Tichou, Broumov (okres Tachov), Cebiv, Ctiboř (okres Tachov), Částkov (okres Tachov), Černošín, Dlouhý Újezd, Dolní Žandov, Drmoul, Erpužice, Františkovy Lázně, Halže, Hazlov, Horní Kozolupy, Hošťka, Hranice (okres Cheb), Cheb, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby (okres Tachov), Kočov, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec (okres Tachov), Krásná (okres Cheb), Křižovatka, Kšice, Lázně Kynžvart, Lesná (okres Tachov), Lestkov, Libá, Lipová (okres Cheb), Lom u Tachova, Luby, Milhostov, Milíkov (okres Cheb), Milíře, Nebanice, Nový Kostel, Obora (okres Tachov), Odrava, Okrouhlá (okres Cheb), Olbramov, Ošelín, Planá (okres Tachov), Plesná, Podhradí (okres Cheb), Pomezí nad Ohří, Poustka, Prostiboř, Přimda, Rozvadov, Skalná, Skapce, Stará Voda (okres Cheb), Staré Sedliště, Staré Sedlo (okres Tachov), Stráž (okres Tachov), Stříbro, Studánka, Sulislav, Svojšín, Sytno, Tachov (okres Tachov), Tisová (okres Tachov), Trpísty, Trstěnice (okres Cheb), Třebeň, Třemešné, Tři Sekery, Tuřany (okres Cheb), Únehle, Valy (okres Cheb), Velká Hleďsebe, Velký Luh, Vojtanov, Vranov (okres Tachov), Zadní Chodov, Záchlumí (okres Tachov), Zhoř (okres Tachov)

Volební obvod č. 4 Sídlo: Most

Bečov, Bělušice (okres Most), Braňany, Brandov, Český Jiřetín, Havraň, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Korozluky, Lišnice, Litvínov, Lom (okres Most), Louka u Litvínova, Lužice (okres Most), Malé Březno (okres Most), Mariánské Radčice, Meziboří, Most, Nová Ves v Horách, Obrnice, Patokryje, Polerady (okres Most), Skršín, Volevčice (okres Most), Želenice (okres Most)

Volební obvod č. 5 Sídlo: Chomutov

Bílence, Blatno (okres Chomutov), Boleboř, Březno (okres Chomutov), Černovice (okres Chomutov), Domašín, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chbany, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Kalek, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Křimov, Libědice, Loučná pod Klínovcem, Málkov (okres Chomutov), Mašťov, Měděnec, Místo, Nezabylice, Okounov, Otvice, Perštejn, Pesvice, Pětipsy, Račetice, Radonice (okres Chomutov), Rokle, Spořiče, Strupčice, Údlice, Vejprty, Veliká Ves (okres Chomutov), Vilémov (okres Chomutov), Vrskmaň, Všehrdy (okres Chomutov), Všestudy (okres Chomutov), Výsluní, Vysoká Pec (okres Chomutov)

Volební obvod č. 6 Sídlo: Louny

Bdín, Bitozeves, Blatno (okres Louny), Blažím (okres Louny), Blšany, Blšany u Loun, Branov, Brodec, Břežany (okres Rakovník), Břvany, Cítoliby, Čeradice, Černčice (okres Louny), Čistá (okres Rakovník), Děkov, Deštnice, Dobroměřice, Domoušice, Drahouš, Drnek, Holedeč, Hořesedly, Hořovický, Hradečno, Hracholusky (okres Rakovník), Hrdlív, Hřebečníky, Hředle (okres Rakovník), Hříškov, Hřivice, Hvozd (okres Rakovník), Chlumčany (okres Louny), Chožov, Chraberce, Chrášťany (okres Rakovník), Janov (okres Rakovník), Jedomělice, Jesenice (okres Rakovník), Jimlín, Kalivody, Karlova Ves, Kněževes (okres Rakovník), Kolešov, Kolešovice, Kostice, Kounov (okres Rakovník), Kozly (okres Louny), Kozojedy (okres Rakovník), Krakov, Krakovec, Krásný Dvůr, Kroučová, Krty, Křupá (okres Rakovník), Krušovice, Kryry, Křivoklát, Lašovice, Ledce (okres Kladno), Lenešice, Libčeves, Liběšice (okres Louny), Libočany, Libořice, Lipno, Lišany (okres Louny), Lišany (okres Rakovník), Líšťany (okres Louny), Louny, Lubenec, Lubná (okres Rakovník), Lužná (okres Rakovník), Malíkovice, Malinová, Měcholupy (okres Louny), Městečko, Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nepomyšl, Nesuchyně, Nezabudice, Nová Ves (okres Louny), Nové Sedlo (okres Louny), Nové Strašecí, Nový Dům, Obora (okres Louny), Očihov, Olešná (okres Rakovník), Opočno (okres Louny), Oráčov, Panenský Týnec, Panoší Újezd, Pavlíkov, Peruc, Petrohrad, Petrovice (okres Rakovník), Pnětluky, Počedělice, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Pochvalov, Postoloprty, Přelič, Přerubenice, Příčina, Přílepy (okres Rakovník), Pšovlky, Pustověty, Račice (okres Rakovník), Rakovník, Raná (okres Louny), Ročov, Roztoky (okres Rakovník), Ruda (okres Rakovník), Rynholec, Řeřichy, Řevničov, Řisuty, Senec, Senomaty, Skryje (okres Rakovník), Slabce, Slavětín (okres Louny), Smečno, Smilovice (okres Rakovník), Smolnice, Srbeč, Staňkovice (okres Louny), Svojetín, Sýkořice, Šanov (okres Rakovník), Šípy, Švihov (okres Rakovník), Toužetín, Třeboc, Třtice, Tuchořice, Úherce (okres Louny), Václavy, Velemyšleves, Velká Buková, Velká Chmelištná, Veltěže, Vinaříce (okres Louny), Vrbno nad Lesy, Vroutek, Vršovice (okres Louny), Všesulov, Všetaty (okres Rakovník), Výškov, Zálužice, Zavidov, Zbečno, Zbrašín, Žatec (okres Louny), Žďár (okres Rakovník), Želkovice, Žerotín (okres Louny), Žiželice (okres Louny)

Volební obvod č. 7 Sídlo: Plzeň-město

městský obvod Plzeň 2-Slovany, obce Biřkov, Blovice, Bolkov, Borovno, Borový, Břežany (okres Klatovy), Buková (okres Plzeň-jih), Bukovec, Čečovice, Černovice, Červené Poříčí, Čižice, Čížkov (okres Plzeň-jih), Čmelíny, Dnešice, Dobřany (okres Plzeň-jih), Dolce, Dolní Lukavice, Drahkov, Hnačov, Holýšov, Honezovice, Horažďovice, Horní Kamenice, Horní Lukavice, Horšíce, Hradec (okres Plzeň-jih), Hradešice, Hradiště (okres Plzeň-jih), Chanovice, Chlum (okres Plzeň-jih), Chlumčany (okres Plzeň-jih), Chlumy, Chocenice, Chotěšov (okres Plzeň-jih), Chválenice, Jarov (okres Plzeň-jih), Ježovy, Kasejovice, Kbel (okres Plzeň-jih), Klášter, Kotovice, Kovčín, Kozlovice (okres Plzeň-jih), Kramolín (okres Plzeň-jih), Křenice (okres Klatovy), Kvášňovice, Kvíčovice, Letiny, Letkov, Lhůta, Lisov, Líšina, Losiná, Louhová, Lužany (okres Plzeň-jih), Malý Bor, Maňovice, Měčín, Měcholupy (okres Plzeň-jih), Merklín (okres Plzeň-jih), Mezihoří, Mileč, Milínov, Míšov, Mladý Smolivec, Mlýnské Struhadlo, Mohelnice (okres Plzeň-jih), Mokrouše, Myslív, Nalžovské Hory, Nebílovy, Nehodiv, Nekvasový, Nepomuk (okres Plzeň-jih), Netunice, Neuměř, Neurazy, Nezbavětice, Nezdíce, Nezdřev, Nezvěstice, Nová Ves (okres Plzeň-jih), Nové Mitrovice, Olšany (okres Klatovy), Oplot, Oselce, Otěšice, Pačejov, Plánice, Polánka, Prádlo, Předenice, Přestavlky (okres Plzeň-jih), Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Seč (okres Plzeň-jih), Sedliště (okres Plzeň-jih), Skašov, Slatina (okres Klatovy), Soběkury, Spálené Poříčí, Srby (okres Plzeň-jih), Starý Plzenec, Stod, Střelice (okres Plzeň-jih), Střížovice (okres Plzeň-jih), Svéradice, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Bořek, Štichov, Švihov (okres Klatovy), Tojice, Třebčice, Tužíce, Tymákov, Týniště, Újezd u Plánice, Únětice (okres Plzeň-jih), Útušice, Velké Hydčice, Velký Bor, Ves Touškov, Vlčí, Vlčtejn, Vrčeň, Vřeskovice, Vstiš, Všekary, Zavlekov, Zborovy, Zdemyslice, Zemětice, Žákava, Ždírec (okres Plzeň-jih), Žínko vy, Životice

Volební obvod č. 8 Sídlo: Rokycany

Bdeněves, Bezděkov (okres Rokycany), Bezvěrov, Bílov (okres Plzeň-sever), Blatnice (okres Plzeň-sever), Blažím (okres Plzeň-sever), Bohy, Brodeslavy, Broumy, Břasy, Březina (okres Rokycany), Březová (okres Beroun), Bučí, Bujesily, Bušovice, Bzová, Cekov, Cerhovice, Černíny, Černíkovice (okres Plzeň-sever), Čerňovice, Česká Bříza, Čilá, Dobříč (okres Plzeň-sever), Dobřív, Dolany (okres Plzeň-sever), Dolní Bělá, Dolní Hradiště, Drahoňův Újezd, Dražeň, Drozdov (okres Beroun), Druztová, Dýšina, Ejpovice, Heřmanova Huť, Hlince, Hlohovice, Hněvnice, Holoubkov, Holovousy (okres Plzeň-sever), Horní Bělá, Horní Bříza, Hrádek (okres Rokycany), Hradiště (okres Rokycany), Hromnice, Hůrky, Hvozd (okres Plzeň-sever), Hvozdec (okres Beroun), Chaloupky, Cheznovice, Chlum (okres Rokycany), Chomle, Chotíkov, Chrást (okres Plzeň-město), Chříč, Jarov (okres Plzeň-sever), Jivina (okres Beroun), Kaceřov (okres Plzeň-sever), Kakejcov, Kamenec, Kamenný Újezd (okres Rokycany), Kařez, Kařízek, Kaznějov, Kbelany, Klabava, Kladruby (okres Rokycany), Kočín, Komárov (okres Beroun), Kopidlo, Kornatice, Koryta (okres Plzeň-sever), Kozojedy (okres Plzeň-sever), Kozolupy, Kožlany, Královice, Krašovice, Krsy, Křelovice (okres Plzeň-sever), Kublov, Kunějovice, Kyšice (okres Plzeň-město), Ledce (okres Plzeň-sever), Lhota pod Radčem, Lhotka u Radnic, Liblín, Líně, Líšná (okres Rokycany), Líšťany (okres Plzeň-sever), Líté, Litohlavy, Lochousice, Loza, Malá Víska, Manětín, Medový Újezd, Město Touškov, Mešno, Mirošov (okres Rokycany), Mladotice, Mlečice, Mrtník, Myslinka, Mýto, Nadryby, Nečtiny, Nekmíř, Němčovice, Nevid, Nevřeň, Nýřany, Obora (okres Plzeň-sever), Olešná (okres Beroun), Osek (okres Beroun), Osek (okres Rokycany), Ostrov u Bezdružic, Ostrovec-Lhotka, Pastuchovice, Pernarec, Pláně, Plasy, Plešnice, Plískov, Pňovany, Podmokly (okres Rokycany), Potvorov, Přehýšov, Příkosice, Příšov, Přívětice, Radnice, Raková, Rochlov, Rokycany, Rybníce, Sebečice, Sedlec (okres Plzeň-sever), Sirá, Skomelno, Skořice, Slatina (okres Plzeň-sever), Smědčice, Strašíce (okres Rokycany), Studená (okres Plzeň-sever), Svojkovice (okres Rokycany), Štichovice, Štítov, Tatiná, Těně, Terešov, Těškov, Tis u Blatna, Tlučná, Trnová (okres Plzeň-sever), Trokavec, Třemošná, Týček, Úherce (okres Plzeň-sever), Újezd (okres Beroun), Újezd nade Mží, Újezd u Svatého Kříže, Úlice, Úněšov, Úterý, Vejprnice, Vejvanov, Velečín, Veselá (okres Rokycany), Vísky (okres Rokycany), Vochov, Volduchy, Všehrdy (okres Plzeň-sever), Všenice, Všeruby (okres Plzeň-sever), Výrov, Vysoká Libyně, Zahrádka (okres Plzeň-sever), Zaječov, Záluží (okres Beroun), Zbiroh, Zbůch, Zruč-Senec, Zvíkovec, Žihle, Žilov

Volební obvod č. 9 Sídlo: Plzeň-město

městské obvody Plzeň 1, Plzeň 3, Plzeň 4, Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Litice, Plzeň 7-Radčice, Plzeň 8-Černice, Plzeň 9-Malesice, Plzeň 10-Lhota

Volební obvod č. 10 Sídlo: Český Krumlov

Babice (okres Prachatice), Benešov nad Černou, Besednice, Bohdalovice, Borovnice (okres České Budějovice), Boršov nad Vltavou, Branišov, Brloh (okres Český Krumlov), Břehov, Bujanov, Čakov (okres České Budějovice), Čejkovice (okres České Budějovice), Černá v Pošumaví, Český Krumlov, Čížkrajice, Dasný, Dívčice, Dolní Dvořiště, Dolní Třebonín, Doubravice (okres České Budějovice), Doudleby, Dražíč, Drslavice (okres Prachatice), Dříteň, Dubne, Frymburk (okres Český Krumlov), Habří, Heřmaň (okres České Budějovice), Hlavatce (okres České Budějovice), Hluboká nad Vltavou, Holubov, Homole, Horní Dvořiště, Horní Kněžeklady, Horní Planá, Horní Stropnice, Hořice na Šumavě, Hosty, Hradce, Hranice (okres České Budějovice), Chlumec (okres Český Krumlov), Chrášťany (okres České Budějovice), Chroboly, Chvalovice (okres Prachatice), Chvalšiny, Jankov (okres České Budějovice), Kájov, Kamenná (okres České Budějovice), Kamenný Újezd (okres České Budějovice), Kaplice, Komařice, Kratušín, Křemže, Křišťanov, Ktiš, Kvítkovice, Lhenice, Lipí, Lipno nad Vltavou, Litvínovice, Ločenice, Loučovice, Lužice (okres Prachatice), Mahouš, Malonty, Malovice, Malšín, Mičovice, Mirkovice, Modrá Hůrka, Mojné, Mokrý Lom, Mydlovary, Nákří, Nebahovy, Nedabyle, Němčíce (okres Prachatice), Netolice, Netřebice (okres Český Krumlov), Nová Pec, Nová Ves (okres České Budějovice), Nová Ves (okres Český Krumlov), Nové Hrady (okres České Budějovice), Olešnice (okres České Budějovice), Olešník, Olšovice, Omlenice, Ostrolovský Újezd, Pištín, Planá (okres České Budějovice), Plav, Pohorská Ves, Polná na Šumavě, Prachatice, Přední Výtoň, Přídolí, Přísečná, Radošovice (okres České Budějovice), Roudné, Rožmberk nad Vltavou, Rožmitál na Šumavě, Římov (okres České Budějovice), Sedlec (okres České Budějovice), Slavče, Soběnov, Srnín, Staré Hodějovice, Stožec, Strážkovice, Strýčice, Střítež (okres Český Krumlov), Střížov, Svatý Jan nad Malší, Světlík, Temelín, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Včelná, Velešín, Větrní, Věžovatá Pláně, Vidov, Volary, Vrábče, Všemyslice, Vyšší Brod, Záblatí (okres Prachatice), Záboří (okres České Budějovice), Zábrdí, Zahájí, Závraty, Zbytiny, Zlatá Koruna, Zliv, Zubčice, Zvíkov (okres Český Krumlov), Žabovřesky, Žár, Želnava, Žernovice

Volební obvod č. 11 Sídlo: Domažlice

Babylon, Běhařov, Bělá nad Radbuzou, Běšiny, Bezděkov (okres Klatovy), Blížejov, Bolešiny, Brnířov, Budětice, Bukovník, Čachrov, Čermná (okres Domažlice), Černíkov, Česká Kubice, Číhaň, Čímice, Dešenice, Díly, Dlažov, Dlouhá Ves (okres Klatovy), Dobršín, Dolany (okres Klatovy), Domažlice, Domoraz, Drahotín, Draženov, Dražovice (okres Klatovy), Frymburk (okres Klatovy), Hamry (okres Klatovy), Hartmanice (okres Klatovy), Hejná, Hlavňovice, Hlohová, Hlohovčice, Hora Svatého Václava, Horská Kvilda, Horšovský Týn, Hostouň (okres Domažlice), Hrádek (okres Klatovy), Hradiště (okres Domažlice), Hvožďany (okres Domažlice), Chlistov, Chocomyšl, Chodov (okres Domažlice), Chodská Lhota, Chrastavice, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, Kanice (okres Domažlice), Kaničky, Kašperské Hory, Kdyně, Kejnice, Klatovy, Klenčí pod Čerchovem, Klenová, Kolinec, Koloveč, Kout na Šumavě, Křenový, Libkov (okres Domažlice), Lomec, Loučím, Luženičky, Meclov, Mezholezy (okres Domažlice), Mezholezy (okres Domažlice), Milavče, Mířkov, Mnichov (okres Domažlice), Močerady, Modrává, Mochtín, Mokrosuky, Mrákov, Mutěnín, Myslovice, Nemanice, Němčíce (okres Domažlice), Nevolíce, Nezamyslice (okres Klatovy), Nezdíce na Šumavě, Nová Ves (okres Domažlice), Nový Kramolín, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Osvračín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Petrovice u Sušice, Poběžovice, Pocinovice, Poděvousy, Podmokly (okres Klatovy), Poleň, Postřekov, Prášily, Předslav, Puclice, Rabí, Rejštejn, Rybník (okres Domažlice), Semněvice, Soběšice, Spáňov, Srbice (okres Domažlice), Srby (okres Domažlice), Srní, Staňkov (okres Domažlice), Strašín, Stráž (okres Domažlice), Strážov, Sušice (okres Klatovy), Tlumačov (okres Domažlice), Trhanov, Týnec (okres Klatovy), Úboč, Újezd (okres Domažlice), Únějovice, Úsilov, Velhartice, Velký Malahov, Vidice (okres Domažlice), Vlkanov (okres Domažlice), Vrhaveč, Všepadly, Všeruby (okres Domažlice), Zahořany (okres Domažlice), Ždánov, Železná Ruda, Žihobce, Žichovice

Volební obvod č. 12 Sídlo: Strakonice

Bavorov, Bělčice, Bezdědovice, Bílsko (okres Strakonice), Blatná, Bohumilice, Bohunice, Borová Lada, Bošice, Boudy, Bratronice (okres Strakonice), Březí (okres Strakonice), Budkov (okres Prachatice), Budyně, Buk (okres Prachatice), Bušanovice, Buzice, Cehnice, Cerhonice, Čečelovice, Čejetice, Čepřovice, Češtíce (okres Strakonice), Číčenice, Čížová, Čkyně, Dobev, Doubravice (okres Strakonice), Drahonice, Drachkov, Drážov, Drhovle, Droužetice, Dřešín, Dub, Dvory (okres Prachatice), Hajany (okres Strakonice), Hájek (okres Strakonice), Heřmaň (okres Písek), Hlupín, Horní Poříčí (okres Strakonice), Horní Vltavice, Hornosín, Hoslovice, Hoštice (okres Strakonice), Hracholusky (okres Prachatice), Husinec (okres Prachatice), Chelčice, Chlum (okres Strakonice), Chlumany, Chobot, Chrášťovice, Jinín, Kadov (okres Strakonice), Kalenice, Katovice, Kestřany, Kladruby (okres Strakonice), Kocelovice, Krajníčko, Kraselov, Krašlovice, Krejnice, Krty-Hradec, Kubova Huť, Kuřimany, Kváskovice, Kvilda, Lažánky (okres Strakonice), Lažany (okres Strakonice), Lažiště, Lčovice, Lenora, Libějovice, Libětice, Lipovice, Litochovice, Lnáře, Lom (okres Strakonice), Mačkov, Malenice, Mečichov, Měkynec, Milejovice, Miloňovice, Míníce, Mirotice, Mišovice, Mnichov (okres Strakonice), Mutěnice (okres Strakonice), Myštice, Nebřehovice, Němčíce (okres Strakonice), Němětice, Nicov, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves (okres Strakonice), Nové Hutě, Novosedly (okres Strakonice), Osek (okres Strakonice), Paračov, Pěčnov, Písek (okres Písek), Pivkovice, Pohorovice, Pracejovice, Protivín, Předmíř, Přední Zborovice, Předotice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Putim, Radějovice (okres Strakonice), Radhostice, Radomyšl, Radošovice (okres Strakonice), Rakovice, Ražice, Rovná (okres Strakonice), Řepice, Sedlice (okres Strakonice), Skály (okres Písek), Skály (okres Strakonice), Skočice, Slaník, Sousedovice, Stachy, Stožice, Strakonice, Strašíce (okres Strakonice), Strážný, Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Svatá Maří, Škvořetice, Štěchovice (okres Strakonice), Štěkeň, Šumavské Hoštice, Těšovice (okres Prachatice), Tchořovice, Truskovice, Třebohostice, Třešovice, Tvrzice, Újezdec (okres Prachatice), Úlehle, Únice, Uzenice, Uzeničky, Vacov, Vacovice, Velká Turná, Vimperk, Vitějovice, Vlachovo Březí, Vodňany, Volenice (okres Strakonice), Volyně, Vrbice (okres Prachatice), Záboří (okres Strakonice), Zahorčice, Zálezly, Zdíkov, Zvotoky, Žárovná

Volební obvod č. 13 Sídlo: Tábor

Albrechtice nad Vltavou, Balkova Lhota, Bečice (okres Tábor), Bechyně, Běleč (okres Tábor), Bernartice (okres Písek), Borkovice, Borotín (okres Tábor), Borovany (okres Písek), Božetice, Bradáčov, Bránice, Březnice (okres Tábor), Budislav (okres Tábor), Černýšovice, Čimelice, Dírná, Dlouhá Lhota (okres Tábor), Dobronice u Bechyně, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dolní Novosedly, Drahov, Dráchov, Dražíce, Dražičky, Drhovice, Haškovcova Lhota, Hlasivo, Hlavatce (okres Tábor), Hodětín, Hodonice (okres Tábor), Horosedly, Hrazany, Hrejkovice, Chotěmice, Chotoviny, Choustník, Chrbonín, Chýnov, Chyšky, Jankov (okres Benešov), Jedlany, Jetětice, Jickovice, Jistebnice, Katov (okres Tábor), Klenovice, Kluky (okres Písek), Komárov (okres Tábor), Kostelec nad Vltavou, Košice (okres Tábor), Košín, Kovářov, Kožlí (okres Písek), Králova Lhota (okres Písek), Krátošice, Krtov, Křenovice (okres Písek), Křižanov (okres Písek), Kučeř, Květov, Lety (okres Písek), Libějice, Lom (okres Tábor), Malšice, Mažice, Meziříčí, Mezná (okres Tábor), Mezno, Milevsko, Miličín, Mirovice, Mladá Vožice, Mlýny, Myslín, Myslkovice, Nadějkov, Nasavrky (okres Tábor), Nemyšl, Nerestce, Neustupov, Nevězíce, Nová Ves u Chýnova, Nová Ves u Mladé Vožice, Okrouhlá (okres Písek), Oldřichov (okres Tábor), Olešná (okres Písek), Opařany, Orlík nad Vltavou, Osek (okres Písek), Oslov, Ostrovec, Paseky, Planá nad Lužnicí, Podolí I, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Probulov, Přeborov, Přehořov, Přeštěnice, Psárov, Radenín, Radětice (okres Tábor), Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radkov (okres Tábor), Rataje (okres Tábor), Ratibořské Hory, Ratměřice, Rodná, Roudná, Řemíčov, Řepeč, Řípec, Sedlečko u Soběslave, Sepekov, Sezimovo Ústí, Skalice (okres Tábor), Skopytce, Skrýchov u Malšic, Slabčice, Slapsko, Slapy (okres Tábor), Smetanova Lhota, Smilovy Hory, Soběslav, Stádlec, Stehlovice, Střezimíř, Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Tábora, Sviny (okres Tábor), Svrabov, Šebířov, Tábor, Tálín, Temešvár, Třebějice, Tučapy (okres Tábor), Turovec, Ústrašice, Val (okres Tábor), Varvažov, Vesce, Veselí nad Lužnicí, Veselíčko (okres Písek), Vilice, Vlastec, Vlastiboř (okres Tábor), Vlčeves, Vlkov (okres Tábor), Vlksice, Vodice, Vojníkov, Votice, Vráž (okres Písek), Vrcovice, Zadní Střítež, Záhoří (okres Písek), Záhoří (okres Tábor), Zálší (okres Tábor), Zbelítov, Zběšičky, Zhoř (okres Písek), Zhoř u Mladé Vožice, Zhoř u Tábora, Zlukov, Zvěrotice, Zvěstov, Zvíkovské Podhradí, Žďár (okres Písek), Želeč (okres Tábor), Žíšov

Volební obvod č. 14 Sídlo: České Budějovice

Adamov (okres České Budějovice), Bečice (okres České Budějovice), Bořek (okres České Budějovice), Borovany (okres České Budějovice), Bošilec, Cep, Čenkov u Bechyně, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobšice (okres České Budějovice), Dolní Bukovsko, Domanín (okres Jindřichův Hradec), Drahotěšice, Dubičné, Dunajovice, Dynín, Frahelž, Hartmanice (okres České Budějovice), Hlincová Hora, Hosín, Hrachoviště, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec (okres České Budějovice), Chotýčany, Jílovice (okres České Budějovice), Jivno, Klec, Ledenice, Libin, Libníč, Lišov, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Mazelov, Mladošovice, Neplachov, Petříkov (okres České Budějovice), Ponědraž, Ponědrážka, Rudolfov, Smržov (okres Jindřichův Hradec), Srubec, Ševětín, Štěpánovice (okres České Budějovice), Třeboň, Úsilné, Vitín, Vlkov (okres České Budějovice), Vráto, Záblatí (okres Jindřichův Hradec), Zvíkov (okres České Budějovice), Žimutice

Volební obvod č. 15 Sídlo: Pelhřimov

Arneštovice, Bácovice, Bednárec, Bednáreček, Bělá (okres Pelhřimov), Blažejov, Bohdalín, Bořetice (okres Pelhřimov), Bořetín (okres Jindřichův Hradec), Bořetín (okres Pelhřimov), Božejov, Bratřice, Březina (okres Jindřichův Hradec), Budíkov, Buřenice, Bystrá, Cetoraz, Čáslavsko, Častrov, Čejov, Čelistná, Černov, Černovice (okres Pelhřimov), Červená Řečice, České Velenice, Český Rudolec, Číměř (okres Jindřichův Hradec), Čížkov (okres Pelhřimov), Člunek, Dehtáře, Deštná (okres Jindřichův Hradec), Dívčí Kopy, Dobrá Voda (okres Pelhřimov), Dobrá Voda u Pacova, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Dubovice, Důl, Dvory nad Lužnicí, Eš, Hadravova Rosička, Halámky, Hamr, Hatín, Heřmaneč, Hojanovice, Hojovice, Horní Cerekev, Horní Meziříčko, Horní Němčíce, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Rápotice, Horní Skrýchov, Horní Ves, Hořepník, Hořice (okres Pelhřimov), Hospříz, Humpolec, Chlum u Třeboně, Chýstovice, Chyšná, Jankov (okres Pelhřimov), Jarošov nad Nežárkou, Ježov (okres Pelhřimov), Jílem (okres Jindřichův Hradec), Jindřichův Hradec, Jiřice (okres Pelhřimov), Kačlehy, Kaliště (okres Pelhřimov), Kámen (okres Pelhřimov), Kamenice nad Lipou, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Kejžlice, Koberovice, Kojčice, Komorovice, Kostelní Radouň, Košetice, Krasíkovice, Křeč, Křelovice (okres Pelhřimov), Křešín (okres Pelhřimov), Kunžak, Lásenice, Leskovice, Lesná (okres Pelhřimov), Lhota-Vlasenice, Libkova Voda, Lidmaň, Litohošť, Lodhéřov, Lukavec (okres Pelhřimov), Martinice u Onšova, Mezilesí (okres Pelhřimov), Mezná (okres Pelhřimov), Mladé Bříště, Mnich, Moraveč, Mysletín, Nová Buková, Nová Bystřice, Nová Cerekev, Nová Olešná, Nová Včelnice, Nová Ves nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Nový Rychnov, Obrataň, Okrouhlá Radouň, Olešná (okres Pelhřimov), Ondřejov (okres Pelhřimov), Onšov (okres Pelhřimov), Pacov, Pavlov (okres Pelhřimov), Pelhřimov, Pístina, Píšť (okres Pelhřimov), Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Počátky, Polesí, Polště, Popelín, Pošná, Proseč (okres Pelhřimov), Proseč pod Křemešníkem, Příbraz, Putimov, Rapšach, Ratiboř (okres Jindřichův Hradec), Rodinov, Rodvínov, Roseč, Rosička (okres Jindřichův Hradec), Rovná (okres Pelhřimov), Rynárec, Řečice (okres Pelhřimov), Salačova Lhota, Samšín, Sedlice (okres Pelhřimov), Senožaty, Staňkov (okres Jindřichův Hradec), Staré Bříště, Stojčín, Stráž nad Nežárkou, Strmilov, Stříbřec, Střítež (okres Pelhřimov), Střítež pod Křemešníkem, Střížovice (okres Jindřichův Hradec), Studená (okres Jindřichův Hradec), Suchdol nad Lužnicí, Svépravice, Světce, Syrov, Těchobuz, Těmice (okres Pelhřimov), Újezdec (okres Jindřichův Hradec), Ústrašín, Útěchovice, Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovičky, Včelnička, Velká Chyška, Velký Ratmírov, Velký Rybník, Veselá (okres Pelhřimov), Věžná (okres Pelhřimov), Vícemil, Višňová (okres Jindřichův Hradec), Vlčetínec, Vojslavice, Vokov, Volfířov, Vydří, Vyklantice, Vyskytná, Vysoká Lhota, Vystrkov, Záhoří (okres Jindřichův Hradec), Zahrádky (okres Jindřichův Hradec), Zachotín, Zajíčkov, Zhořec, Zlátenka, Žďár (okres Jindřichův Hradec), Želiv, Žirov, Žirovnice

Volební obvod č. 16 Sídlo: Beroun

Bavoryně, Beroun, Běštín, Březová-Oleško, Bubovice, Bykoš, Černolice, Černošice, Červený Újezd (okres Praha-západ), Číčovice, Dobrovíz, Dobříč (okres Praha-západ), Dobřichovice, Dolní Břežany, Drahelčice, Felbabka, Hlásná Třebaň, Hořovice, Hostivice, Hostomice (okres Beroun), Hředle (okres Beroun), Hudlice, Hýskov, Chlustina, Chodouň, Choteč (okres Praha-západ), Chrášťany (okres Praha-západ), Chrustenice, Chyňava, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jíloviště, Jinočany, Karlík, Karlštejn, Klínec, Kněževes (okres Praha-západ), Koněprusy, Korno, Kosoř, Kotopeky, Králův Dvůr, Lážovice, Lety (okres Praha-západ), Lhotka (okres Beroun), Libomyšl, Liteň, Loděnice (okres Beroun), Lochovice, Lužce, Málkov (okres Beroun), Měchenice, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Nučice (okres Praha-západ), Ohrobec, Okrouhlo, Ořech, Osov, Otmíče, Otročiněves, Podbrdy, Podluhy, Praskolesy, Ptice, Roblín, Rpety, Rudná (okres Praha-západ), Řevnice, Skřípěl, Skuhrov (okres Beroun), Srbsko, Stašov (okres Beroun), Středokluky, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tachlovice, Tetín (okres Beroun), Hustíce, Tmaň, Točník, Trnová (okres Praha-západ), Trubín, Trubská, Třebotov, Tuchoměřice, Úhonice, Velký Chlumec, Vestec (okres Praha-západ), Vinaříce (okres Beroun), Vižina, Vonoklasy, Vrané nad Vltavou, Vráž (okres Beroun), Všenory, Všeradice, Vysoký Újezd (okres Beroun), Zadní Třebaň, Zbuzany, Zdice, Zlatníky-Hodkovice, Zvole (okres Praha-západ), Žebrák, Železná

Volební obvod č. 17 Sídlo: Praha 12

městské části Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Řeporyje, Praha-Libuš

Volební obvod č. 18 Sídlo: Příbram

Bezděkov pod Třemšínem, Bohostice, Bohutín (okres Příbram), Bojanovice (okres Praha-západ), Borotice (okres Příbram), Bratkovice, Bratřínov, Březnice (okres Příbram), Buková u Příbramě, Bukovany (okres Příbram), Buš, Cetyně, Čenkov, Červený Újezd (okres Benešov), Čím, Čisovice, Daleké Dušníky, Davle, Dlouhá Lhota (okres Příbram), Dobříš, Dolní Hbitý, Drahenice, Drahlín, Drásov (okres Příbram), Drevníky, Drhovy, Dubenec (okres Příbram), Dublovice, Dubno, Háje, Heřmaničky, Hluboš, Hlubyně, Horčápsko, Hradištko (okres Praha-západ), Hřiměždice, Hudčice, Hvozdnice (okres Praha-západ), Hvožďany (okres Příbram), Chotilsko, Chrást (okres Příbram), Chraštice, Jablonná, Jesenice (okres Příbram), Ješetice, Jílové u Prahy, Jince, Kamenný Přívoz, Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Kňovice, Korkyně, Kosova Hora, Kotenčice, Koupě, Kozárovice, Krásná Hora nad Vltavou, Křepenice, Křešín (okres Příbram), Kytín, Láz (okres Příbram), Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Libeř, Líšnice (okres Praha-západ), Malá Hraštice, Milešov, Milín, Mníšek pod Brdy, Modřovice, Mokrovraty, Nalžovice, Narysov, Nečiň, Nedrahovice, Nechválíce, Nepomuk (okres Příbram), Nestrašovice, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory (okres Příbram), Nový Knín, Občov, Obecnice, Obory, Obořiště, Ohrazenice (okres Příbram), Olbramovice (okres Benešov), Osečany, Ostrov (okres Příbram), Ouběnice, Pečíce, Petrov (okres Praha-západ), Petrovice (okres Příbram), Pičín, Počaply, Počepice, Podlesí (okres Příbram), Pohoří (okres Praha-západ), Prosenická Lhota, Příbram, Příčovy, Psáry, Radětice (okres Příbram), Řadič, Rosovice, Rožmitál pod Třemšínem, Rybníky (okres Příbram), Řitka, Sádek (okres Příbram), Sedlčany, Sedlec-Prčice, Sedlice (okres Příbram), Slapy (okres Praha-západ), Smilkov, Smolotely, Solenice, Stará Huť, Starosedlský Hrádek, Suchodol, Svaté Pole, Svatý Jan, Svojšice (okres Příbram), Štěchovice (okres Praha-západ), Štětkovice, Těchařovice, Tochovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Tušovice, Velká Lečice, Věšín, Višňová (okres Příbram), Vojkov, Volenice (okres Příbram), Voznice, Vrančice, Vranovice (okres Příbram), Vrchotovy Janovice, Vševily, Vysoká u Příbramě, Vysoký Chlumec, Zahořany (okres Praha-západ), Zalužany, Zbenice, Zduchovice, Županovice (okres Příbram)

Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11

městské části Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice

Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4

městská část Praha 4

Volební obvod č. 21 Sídlo: Praha 5

městské části Praha 5, Praha 13

Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10

městské části Praha 10, Praha 21, Praha-Štěrboholy, Praha-Dubeč, Praha-Běchovice, Praha-Koloděje

Volební obvod č. 23 Sídlo: Praha 8

městské části Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18

Volební obvod č. 24 Sídlo: Praha 9

městské části Praha 9, Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha-Klánovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Satalice, Praha-Vinoř

Volební obvod č. 25 Sídlo: Praha 6

městská část Praha 6, s výjimkou katastrálního území Střešovice, části katastrálního území Bubeneč a části katastrálního území Hradčany, ležícími na území městské části Praha 6, městské části Praha 17, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice, Praha-Suchdol, Praha-Lysolaje, Praha-Zličín

Volební obvod č. 26 Sídlo: Praha 2

městská část Praha 2, s výjimkou části katastrálního území Nové Město, ležící na území městské části Praha 2 a katastrálního území Vyšehrad, městská část Praha 3

Volební obvod č. 27 Sídlo: Praha 1

městské části Praha 1, Praha 7 a Praha-Troja, část území městské části Praha 2, tvořená částí katastrálního území Nové Město, ležící na území městské části Praha 2 a katastrálním územím Vyšehrad, část území městské části Praha 6, tvořená katastrálním územím Střešovice, částí katastrálního území Bubeneč a částí katastrálního území Hradčany, ležícími na území městské části Praha 6

Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník

Bašť, Bořek (okres Praha-východ), Bořanovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdím, Čakovičky, Čečelice, Dolany nad Vltavou (okres Mělník), Dřevčice, Dřínov (okres Mělník), Dřísy, Hlavenec, Hostin u Vojkovic, Hovorčovice, Husinec (okres Praha-východ), Chlumín, Chvatěruby, Jenštejn, Jeviněves, Káraný, Klecany, Klíčany, Kly, Koj etice (okres Mělník), Konětopy, Kostelec nad Labem, Kostelní Hlavno, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Křenek, Lázně Toušeň, Ledčice, Lhota (okres Praha-východ), Líbeznice, Libiš, Liblice, Malý Újezd, Máslovice, Mělník, Měšice, Mratín, Nedomice, Nelahozeves, Neratovice, Nová Ves (okres Mělník), Nová Ves (okres Praha-východ), Nový Vestec, Obříství, Odolena Voda, Olovnice, Ovčáry (okres Mělník), Panenské Břežany, Podolanka, Polerady (okres Praha-východ), Postřižín, Předboj, Přezletice, Radonice (okres Praha-východ), Sedlec (okres Praha-východ), Sluhy, Sudovo Hlavno, Tišíce, Tuhaň (okres Mělník), Újezdec (okres Mělník), Úžice (okres Mělník), Veleň, Veliká Ves (okres Praha-východ), Velký Bořek, Veltrusy, Větrušice, Vodochody, Vojkovice (okres Mělník), Vraňany, Všestudy (okres Mělník), Všetaty (okres Mělník), Zálezlice, Záryby, Zdiby, Zlončice, Zlonín, Zlosyň

Volební obvod č. 29 Sídlo: Litoměřice

Bechlín, Beřovice, Bílichov, Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Brzánky, Bříza, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Ctiněves, Černěves, Černiv, Černouček, Černuc, Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Dobříň, Doksany, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Dřínov (okres Kladno), Dušníky, Evaň, Hlinná, Hobšovice, Horní Beřkovice, Horní Řepčice, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hoštka, Hrobce, Chodouny, Chodovlice, Chotěšov (okres Litoměřice), Chotiněves, Chržín, Chudoslavice, Jarpice, Jenčice, Kamýk, Keblice, Klapý, Kleneč, Klobuky, Kmetiněves, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice, Královice, Křesín, Křešice, Kutrovice, Kvílíce, Kyškovice, Levín, Lhotka nad Labem, Liběšice (okres Litoměřice), Libkovice pod Řípem, Libochovany, Libochovice, Libotenice, Libovice, Líský, Litoměřice, Lkáň, Loucká, Lovečkovice, Lovosice, Lukavec (okres Litoměřice), Malé Žernoseky, Malíč, Martiněves, Michalovice (okres Litoměřice), Miřejovice, Mlékojedy, Mnetěš, Mšené-lázně, Neprobylice, Nové Dvory (okres Litoměřice), Oleško, Páleč, Píšťany, Plchov, Ploskovice, Podsedice, Polepy (okres Litoměřice), Poštovice, Pozdeň, Přestavlky (okres Litoměřice), Račice (okres Litoměřice), Račiněves, Radovesice, Rochov, Roudnice nad Labem, Sazená, Sedlec (okres Litoměřice), Siřejovice, Slaný, Slatina (okres Litoměřice), Snědovice, Staňkovice (okres Litoměřice), Stradonice, Straškov-Vodochody, Studeněves, Sulejovice, Šlapanice (okres Kladno), Stětí, Terezín (okres Litoměřice), Travčice, Trnovany, Třebenice (okres Litoměřice), Třebívlice, Třebíz, Třebušín, Tuřany (okres Kladno), Uhy, Úpohlavy, Úštěk, Vědomice, Velké Žernoseky, Velvary, Vchynice, Vlastislav, Vraný, Vražkov, Vrbice (okres Litoměřice), Vrbičany (okres Kladno), Vrbičany (okres Litoměřice), Vrutice, Záluží (okres Litoměřice), Zichovec, Zlonice, Žabovřesky nad Ohří, Žalhostice, Židovice (okres Litoměřice), Žitenice, Žižice

Volební obvod č. 30 Sídlo: Kladno

Běleč (okres Kladno), Běloky, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice (okres Kladno), Buštěhrad, Cvrčovice (okres Kladno), Doksy (okres Kladno), Dolany (okres Kladno), Družec, Dřetovice, Holubice (okres Praha-západ), Horní Bezděkov, Horoměřice, Hostouň (okres Kladno), Hřebeč, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno (okres Kladno), Knovíz, Koleč, Kyšice (okres Kladno), Lány (okres Kladno), Lhota (okres Kladno), Libčice nad Vltavou, Libochovičky, Libušin, Lidice, Lichoceves, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Neuměřice, Okoř, Otvovice, Pavlov (okres Kladno), Pchery, Pletený Újezd, Podlešín, Roztoky (okres Praha-západ), Slatina (okres Kladno), Statenice, Stehelčeves, Stochov, Svárov (okres Kladno), Svinařov, Svrkyně, Třebichovice, Třebusice, Tuchlovice, Tursko, Úholičky, Únětice (okres Praha-západ), Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přílepy, Velké Přítočno, Vinaříce (okres Kladno), Zájezd, Zákolany, Zvoleněves, Želenice (okres Kladno), Žilina

Volební obvod č. 31 Sídlo: Ústí nad Labem

Dolní Zálezly, Habrovany (okres Ústí nad Labem), Homole u Panny, Chabařovice, Chotiměř, Chlumec (okres Ústí nad Labem), Chuderov, Libouchec, Malé Březno (okres Ústí nad Labem), Malečov, Petrovice (okres Ústí nad Labem), Povrly, Prackovice nad Labem, Přestanov, Ryjíce, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice (okres Ústí nad Labem), Tisá, Třmíce, Ústí nad Labem, Velemín, Velké Březno, Velké Chvoj no, Zubrnice

Volební obvod č. 32 Sídlo: Teplice

Bílina, Bořislav, Bystřany, Bžany, Dubí, Duchcov, Háj u Duchcova, Hostomice (okres Teplice), Hrob, Hrobčice, Jeníkov (okres Teplice), Kladruby (okres Teplice), Kostomlaty pod Milešovkou, Košťany, Krupka, Lahošť, Ledvice, Lukov (okres Teplice), Měrunice, Mikulov (okres Teplice), Modlany, Moldava, Novosedlice, Ohníč, Osek (okres Teplice), Proboštov, Rtyně nad Bílinou, Srbice (okres Teplice), Světec, Teplice, Újezdeček, Zabrušany, Žalany, Žim

Volební obvod č. 33 Sídlo: Děčín

Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov (okres Děčín), Horní Habartice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov (okres Děčín), Janská, Jetřichovice, Jílové, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov (okres Děčín), Kámen (okres Děčín), Krásná Lípa, Kunratice (okres Děčín), Kytlice, Labská Stráň, Lipová (okres Děčín), Lobendava, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice (okres Děčín), Merboltice, Mikulášovice, Rumburk, Růžová, Rybniště, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Starý Šachov, Šluknov, Těchlovice (okres Děčín), Valkeřice, Varnsdorf, Velká Bukovina, Velký Šenov, Verneřice, Veselé, Vilémov (okres Děčín)

Volební obvod č. 34 Sídlo: Liberec

Bílá (okres Liberec), Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Český Dub, Čtveřín, Dětřichov (okres Liberec), Dlouhý Most, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice (okres Liberec), Heřmanice (okres Liberec), Hodkovice nad Mohelkou, Horní Řasnice, Jeřmanice, Jindřichovice pod Smrkem, Kobyly, Krásný Les (okres Liberec), Kunratice (okres Liberec), Lázně Libverda, Lažany (okres Liberec), Liberec, Mníšek, Nové Město pod Smrkem, Oldřichov v Hájích, Paceřice, Pěnčín (okres Liberec), Pertoltice (okres Liberec), Proseč pod Ještědem, Příšovice, Radimovice, Raspenava, Soběslavice, Stráž nad Nisou, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Šimonovice, Višňová (okres Liberec), Vlastibořice, Žďárek

Volební obvod č. 35 Sídlo: Jablonec nad Nisou

Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov (okres Jablonec nad Nisou), Bělá (okres Semily), Benecko, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bukovina u Čisté, Bystrá nad Jizerou, Čistá u Horek, Dalešice (okres Jablonec nad Nisou), Děsná (okres Jablonec nad Nisou), Držkov, Frýdštejn, Háje nad Jizerou, Harrachov, Holenice, Horka u Staré Páky, Horní Branná, Chuchelna, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Jenišovice (okres Jablonec nad Nisou), Jesenný, Jestřábí v Krkonoších, Jilemnice, Jílové u Držková, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl (okres Jablonec nad Nisou), Koberovy, Kořenov, Košťálov, Kruh, Levínská Olešnice, Libštát, Líšný, Lomnice nad Popelkou, Loužnice, Lučany nad Nisou, Malá Skála, Maršovice (okres Jablonec nad Nisou), Martinice v Krkonoších, Mříčná, Nová Ves nad Nisou, Nová Ves nad Popelkou, Paseky nad Jizerou, Pěnčín (okres Jablonec nad Nisou), Peřimov, Plavý, Poniklá, Příkrý, Pulečný, Radčice, Rádlo, Radostná pod Kozákovem, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice, Rovensko pod Troskami, Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Semil, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Semily, Skuhrov (okres Jablonec nad Nisou), Slaná, Smržovka, Stružinec, Studenec (okres Semily), Svojek, Syřenov, Tanvald, Tatobity, Velké Hamry, Veselá (okres Semily), Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Vlastiboř (okres Jablonec nad Nisou), Vysoké nad Jizerou, Záhoří (okres Semily), Zásada, Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou), Železný Brod, Žernov (okres Semily)

Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa

Bezděz, Bílý Kostel nad Nisou, Blatce, Blíževedly, Bohatíce, Brniště, Býkev, Byšice, Cetenov, Cítov, Cvikov, Česká Lípa, Dobřeň, Doksy (okres Česká Lípa), Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Hlavice, Holany, Horní Libchava, Horní Počaply, Horní Police, Hořín, Hostin, Hrádek nad Nisou, Chlum (okres Česká Lípa), Chorušice, Chotovice (okres Česká Lípa), Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jestřebí (okres Česká Lípa), Kadlín, Kamenický Šenov, Kanina, Kokořín, Kozly (okres Česká Lípa), Kravaře (okres Česká Lípa), Krompach, Kryštofovo Údolí, Křižany, Kunratice u Cviková, Kvítkov, Lhotka (okres Mělník), Liběchov, Lobeč, Luka, Lužec nad Vltavou, Mařenice, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mimoň, Mšeno, Nebužely, Nosálov, Nová Ves (okres Liberec), Noviny pod Ralskem, Nový Bor, Nový Oldřichov, Okna, Okrouhlá (okres Česká Lípa), Osečná, Pertoltice pod Ralskem, Polevsko, Provodín, Prysk, Radvanec, Ralsko, Rynoltice, Řepín, Skalice u České Lípy, Skalka u Doks, Sloup v Čechách, Slunečná, Sosnová (okres Česká Lípa), Spomyšl, Stránka, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Střemy, Stvolínky, Světlá pod Ještědem, Svojkov, Svor, Tachov (okres Česká Lípa), Tuhaň (okres Česká Lípa), Tupadly (okres Mělník), Velenice (okres Česká Lípa), Velký Valtinov, Vidím, Volfartice, Vrchovany, Všelibice, Vysoká (okres Mělník), Zahrádky (okres Česká Lípa), Zákupy, Zdislava, Žandov, Ždírec (okres Česká Lípa), Želízy

Volební obvod č. 37 Sídlo: Jičín

Bačalky, Bašnice, Běchary, Běrunice, Bílsko u Hořic, Bohnice, Boháňka, Bořek (okres Jičín), Brada-Rybníček, Březina (okres Jičín), Bříšťany, Budčeves, Budiměřice, Bukvice, Butoves, Bystřice (okres Jičín), Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Češov, Čilec, Činěves, Dětenice, Dílce, Dlouhopolsko, Dobrá Voda u Hořic, Dobšice (okres Nymburk), Dolní Lochov, Dřevěnice, Dvory (okres Nymburk), Dymokury, Holin, Holovousy (okres Jičín), Hořice (okres Jičín), Hradčany (okres Nymburk), Hrubý Jeseník, Chleby (okres Nymburk), Cholenice, Chomutice, Choťánky, Choteč (okres Jičín), Chotěšice, Chroustov, Chyjice, Jeřice, Jičín, Jičíněves, Jíkev, Jinolice, Jiřice (okres Nymburk), Jizbice, Kacákova Lhota, Kamenné Zboží, Kbelnice, Kněžice (okres Nymburk), Kněžičky, Kněžnice, Kolaje, Konecchlumí, Kopidlno, Kostelec (okres Jičín), Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Košík, Kouty (okres Nymburk), Kováč, Kozojedy (okres Jičín), Krchleby (okres Nymburk), Křečkov, Křinec, Kyje, Lázně Bělohrad, Libáň, Libice nad Cidlinou, Libošovice, Libuň, Lískovice, Loučeň, Lukavec u Hořic, Lužany (okres Jičín), Lysá nad Labem, Markvartice (okres Jičín), Mcely, Městec Králové, Miletín, Milovice (okres Nymburk), Milovice u Hořic, Mladějov, Mlázovice, Nemyčeves, Netřebice (okres Nymburk), Nevratice, Nová Paka, Nový Dvůr, Nymburk, Odřepsy, Ohařice, Ohaveč, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Osek (okres Jičín), Oskořínek, Ostroměř, Ostružno, Pátek, Pecka, Petrovičky, Písty, Podhorní Újezd a Vojice, Podhradí (okres Jičín), Podmoky (okres Nymburk), Podůlší, Radim (okres Jičín), Rašín, Rohoznice (okres Jičín), Rokytňany, Rožďalovice, Samšina, Sány, Sběř, Sedliště (okres Jičín), Sekeřice, Seletice, Senice, Slatiny, Slavhostice, Sloveč, Sobčice, Soběraz, Sobotka, Stará Lysá, Stará Paka, Staré Hrady, Staré Místo, Staré Smrkovice, Straky, Stratov, Střevač, Sukorady (okres Jičín), Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota, Tetín (okres Jičín), Třebnouševes, Třtěnice, Tuř, Úbislavice, Údrnice, Úhlejov, Újezd pod Troskami, Úlibice, Úmyslovice, Valdice, Velenice (okres Nymburk), Veliš (okres Jičín), Vestec (okres Nymburk), Vidochov, Vitiněves, Vlkov pod Oškobrhem, Volanice, Vrbice (okres Jičín), Vrbice (okres Nymburk), Vršce, Vřesník, Všechlapy (okres Nymburk), Vysoké Veselí, Záhornice, Zámostí-Blata, Zbožíčko, Zelenecká Lhota, Železnice, Žeretice, Židovice (okres Jičín), Žitovlice, Žlunice

Volební obvod č. 38 Sídlo: Mladá Boleslav

Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezno, Bílá Hlína, Bítouchov, Boreč, Boseň, Bradlec, Branžež, Brodce, Březina (okres Mladá Boleslav), Březno (okres Mladá Boleslav), Březovice, Bukovno, Ctiměřice, Čachovice, Čistá (okres Mladá Boleslav), Dalovice (okres Mladá Boleslav), Dlouhá Lhota (okres Mladá Boleslav), Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Křupá (okres Mladá Boleslav), Dolní Slivno, Dolní Stakory, Domousnice, Doubravička, Horky nad Jizerou, Horní Bukovina, Horní Slivno, Hrdlořezy, Hrubá Skála, Hrušov, Husí Lhota, Charvatce, Chocnějovice, Chotětov, Chudíř, Jabkenice, Jivina (okres Mladá Boleslav), Jizerní Vtelno, Josefův Důl (okres Mladá Boleslav), Kacanovy, Karlovice (okres Semily), Katusice, Klášter Hradiště nad Jizerou, Klokočí (okres Semily), Kluky (okres Mladá Boleslav), Kněžmost, Kobylnice (okres Mladá Boleslav), Kochánky, Kolomuty, Koryta (okres Mladá Boleslav), Kosmonosy, Kosořice, Košátky, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ktová, Ledce (okres Mladá Boleslav), Lhotky, Lipník (okres Mladá Boleslav), Loučky, Loukov (okres Mladá Boleslav), Loukovec, Luštěnice, Mečeříž, Mírová pod Kozákovem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Modřišice, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov (okres Mladá Boleslav), Němčíce (okres Mladá Boleslav), Nemyslovice, Nepřevázka, Neveklovice, Niměřice, Nová Telib, Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Ohrazenice (okres Semily), Olešnice (okres Semily), Pečíce, Pětikozly, Pětkový, Písková Lhota (okres Mladá Boleslav), Plazy, Plužná, Prodašice, Předměřice nad Jizerou, Přepeře (okres Mladá Boleslav), Přepeře (okres Semily), Ptýrov, Rabakov, Rakousy, Rohatsko, Rokytá, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Sedlec (okres Mladá Boleslav), Semčice, Sezemice (okres Mladá Boleslav), Skalsko, Skorkov (okres Mladá Boleslav), Smilovice (okres Mladá Boleslav), Sojovice, Sovínky, Strašnov, Strážiště, Strenice, Sudoměř, Sukorady (okres Mladá Boleslav), Troskovice, Turnov, Tuřice, Ujkovice, Velké Všelisy, Veselice, Vinaříce (okres Mladá Boleslav), Vinec, Vlkava, Vrátno, Všejany, Všeň, Vyskeř, Zdětín (okres Mladá Boleslav), Žďár (okres Mladá Boleslav), Žerčice, Židněves

Volební obvod č. 39 Sídlo: Trutnov

Adršpach, Batňovice, Bernartice (okres Trutnov), Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice (okres Trutnov), Borovnička, Čermná (okres Trutnov), Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Brusnice, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Dolní Olešnice, Doubravice (okres Trutnov), Dubenec (okres Trutnov), Dvůr Králové nad Labem, Hajnice, Havlovice, Horní Brusnice, Horní Kalná, Horní Maršov, Horní Olešnice, Hostinné, Hřibojedy, Hynčice, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště, Chvaleč, Janské Lázně, Jetřichov, Jívka, Klášterská Lhota, Kocbeře, Kohoutov, Královec, Kuks, Kunčice nad Labem, Lampertice, Lánov, Lanžov, Libňatov, Libotov, Litíč, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Meziměstí, Mladé Buky, Mostek (okres Trutnov), Nemojov, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Prosečné, Radvanice (okres Trutnov), Rtyně v Podkrkonoší, Rudník, Stanovíce (okres Trutnov), Staré Buky, Strážné, Sucho vršíce, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Teplice nad Metují, Trotina, Trutnov, Třebihošť, Úpice, Velké Svatoňovice, Velký Vřešťov, Vernéřovice, Vilantice, Vítězná, Vlčice (okres Trutnov), Vlčkovice v Podkrkonoší, Vrchlabí, Zábřezí-Řečice, Zdobín, Zlatá Olešnice (okres Trutnov), Žacléř

Volební obvod č. 40 Sídlo: Kutná Hora

Adamov (okres Kutná Hora), Bačkov, Bělá (okres Havlíčkův Brod), Bernardov, Bernartice (okres Benešov), Bílé Podolí, Bílkovice, Blažejovice, Bludov (okres Kutná Hora), Bohdaneč, Bojiště, Boňkov, Bořek (okres Havlíčkův Brod), Borovnice (okres Benešov), Brambory, Bratčice (okres Kutná Hora), Církvice (okres Kutná Hora), Ctiboř (okres Benešov), Čáslav, Čechtice, Čejkovice (okres Kutná Hora), Černíny, Červené Janovice, Češtin, Číhošť, Děkanovice, Dobrovítov, Dolní Královice, Dolní Město, Dolní Pohleď, Drobovice, Druhanov, Duníce, Golčův Jeníkov, Habry, Herálec (okres Havlíčkův Brod), Heřmanice (okres Havlíčkův Brod), Hlízov, Hněvkovice, Horka I, Horka II, Horky (okres Kutná Hora), Horní Paseka, Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Hradec (okres Havlíčkův Brod), Hradiště (okres Benešov), Hulíce, Chabeřice, Chlístovice, Chlum (okres Benešov), Chmelná, Chotusice, Chrtníč, Chřenovice, Javorník (okres Benešov), Jedlá, Jílem (okres Havlíčkův Brod), Kácov, Kamberk, Kámen (okres Havlíčkův Brod), Kamenná Lhota, Keblov, Kladruby (okres Benešov), Kluky (okres Kutná Hora), Kobylnice (okres Kutná Hora), Kondrac, Košice (okres Kutná Hora), Kouty (okres Havlíčkův Brod), Kozlov (okres Havlíčkův Brod), Kožlí (okres Havlíčkův Brod), Kraborovice, Krásná Hora, Krchleby (okres Kutná Hora), Křesetice, Křivsoudov, Kunemil, Kuňovice, Kutná Hora, Květinov, Kynice, Ledeč nad Sázavou, Ledečko, Leškovice, Leština u Světlé, Libež, Lípa (okres Havlíčkův Brod), Lipnice nad Sázavou, Loket (okres Benešov), Louňovice pod Blaníkem, Lučíce, Malčín, Malešov, Michalovice (okres Havlíčkův Brod), Miřetice (okres Benešov), Miskovice, Mnichovice (okres Benešov), Močovice, Načeradec, Nejepín, Nepoměřice, Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Leštiny, Nová Ves u Světlé, Nové Dvory (okres Kutná Hora), Okrouhlice, Okřesaneč, Olešná (okres Havlíčkův Brod), Onomyšl, Opatovice I, Ostrov (okres Benešov), Ostrov (okres Havlíčkův Brod), Ovesná Lhota, Paběnice, Pavlov (okres Havlíčkův Brod), Pavlovice, Pertoltice (okres Kutná Hora), Petrovice I, Petrovice II, Podmoky (okres Havlíčkův Brod), Podveky, Pohleď, Potěhy, Pravonín, Prosíčka, Příseka, Psáře, Radostín (okres Havlíčkův Brod), Radošovice (okres Benešov), Rašovice (okres Kutná Hora), Rataje (okres Benešov), Rataje nad Sázavou, Rohozec (okres Kutná Hora), Rybníček (okres Havlíčkův Brod), Řendějov, Řimovice, Samopše, Sázava (okres Benešov), Sázavka, Sedletín, Semtěš, Schořov, Skryje (okres Havlíčkův Brod), Skuhrov (okres Havlíčkův Brod), Slavníč, Slavošov, Slověnice, Služátky, Snět, Soběšín, Souňov, Soutice, Staňkovice (okres Kutná Hora), Starkoč, Strojetice, Studený, Sudějov, Suchdol (okres Kutná Hora), Svatý Mikuláš, Světlá nad Sázavou, Šebestěnice, Šetějovice, Štipoklasy, Tehov (okres Benešov), Tichonice, Tis, Tomice, Trhový Štěpánov, Trpišovice, Třebešice (okres Kutná Hora), Třebětín, Třebonín, Tupadly (okres Kutná Hora), Uhelná Příbram, Uhlířské Janovice, Úmonín, Úžíce (okres Kutná Hora), Vavřinec (okres Kutná Hora), Velíš (okres Benešov), Vepříkov, Veselý Žďár, Věž, Vidice (okres Kutná Hora), Vilémov (okres Havlíčkův Brod), Vilémovice (okres Havlíčkův Brod), Vinaře, Vláčíce, Vlastějovice, Vlašim, Vlkaneč, Vlkanov (okres Havlíčkův Brod), Vodranty, Vracovice (okres Benešov), Vrdy, Všechlapy (okres Benešov), Záboří nad Labem, Zbizuby, Zbraslavice, Zbýšov (okres Kutná Hora), Zdislavice, Zruč nad Sázavou, Zvěstovice, Žáky, Žehušice, Žleby

Volební obvod č. 41 Sídlo: Benešov

Babice (okres Praha-východ), Benešov (okres Benešov), Březí (okres Praha-východ), Bukovany (okres Benešov), Bystřice (okres Benešov), Čakov (okres Benešov), Čerčany, Černé Voděrady, Český Šternberk, Čestlice, Čtyřkoly, Divišov, Dobročovice, Dobřejovice, Doubek, Drahňovice, Herink, Horoušany, Hrusice, Hvězdonice, Chářovice, Chleby (okres Benešov), Chlístov (okres Benešov), Chocerady, Choratice, Chotýšany, Chrášťany (okres Benešov), Jesenice (okres Praha-západ), Jevany, Jirny, Kaliště (okres Praha-východ), Kamenice (okres Praha-východ), Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec u Křížků, Kozmice (okres Benešov), Kozojedy (okres Praha-východ), Krhanice, Krňany, Křečovice, Křenice (okres Praha-východ), Křížkový Újezdec, Kunice (okres Praha-východ), Květnice, Lešany (okres Benešov), Litichovice, Louňovice, Lštění, Maršovice (okres Benešov), Mirošovice, Mnichovice (okres Praha-východ), Modletice, Mrač, Mukařov (okres Praha-východ), Nespeky, Netvoříce, Neveklov, Nučice (okres Praha-východ), Nupaky, Oleška, Ondřejov (okres Praha-východ), Oplany, Ostředek, Pětihosty, Petroupim, Petříkov (okres Praha-východ), Popovice (okres Benešov), Popovický, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Průhonice, Prusice, Přestavlky u Čerčan, Pyšely, Rabyně, Radějovice (okres Praha-východ), Řehenice, Říčany (okres Praha-východ), Senohraby, Sibřina, Sluštice, Soběhrdy, Strančice, Stranný, Struhařov (okres Benešov), Struhařov (okres Praha-východ), Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Šestajovice (okres Praha-východ), Škvorec, Štíhlíce, Tehov (okres Praha-východ), Tehovec, Teplýšovice, Tisem, Třebešice (okres Benešov), Týnec nad Sázavou, Úvaly, Václavice, Velké Popovice, Vlkančice, Vodslivy, Vranov (okres Benešov), Všestary (okres Praha-východ), Vysoký Újezd (okres Benešov), Výžerky, Vyžlovka, Xaverov, Zlatá, Zvánovice

Volební obvod č. 42 Sídlo: Kolín

Barchovice, Bečváry, Bělušice (okres Kolín), Břežany I, Břežany II, Bříství, Býchory, Cerhenice, Církvice (okres Kolín), Čelákovice, Černíky, Červené Pečky, Český Brod, Dobřichov, Dolní Chvatliny, Dománovice, Doubravčice, Drahobudice, Grunta, Horní Kruty, Hořany, Hořátev, Hradešín, Hradištko (okres Nymburk), Choťovice, Chotutice, Chrást (okres Nymburk), Chrášťany (okres Kolín), Jestřábí Lhota, Kbel (okres Kolín), Klášterní Skalice, Klučov (okres Kolín), Kolín, Konárovice, Kořenice, Kostelní Lhota, Kounice, Kouřim, Kovanice, Krakovaný, Křupá (okres Kolín), Krychnov, Křečhoř, Kšely, Libenice, Libodřice, Lipec, Lošany, Malotice, Masojedy, Milčice, Mochov, Mrzký, Nebovidy (okres Kolín), Nehvizdy, Němčíce (okres Kolín), Nová Ves I, Ohaře, Ostrá, Ovčáry (okres Kolín), Pašinka, Pečky, Písková Lhota (okres Nymburk), Plaňany, Pňov-Předhradí, Poděbrady, Polepy (okres Kolín), Polní Chrčíce, Polní Voděrady, Poříčany, Přehvozdí, Přerov nad Labem, Přistoupím, Přišimasy, Radim (okres Kolín), Radovesnice I, Radovesnice II, Ratboř, Ratenice, Rostoklaty, Sadská, Semice, Skvrňov, Sokoleč, Starý Kolín, Starý Vestec, Svémyslice, Svojšice (okres Kolín), Tatce, Tismice, Toušice, Třebestovice, Třebovle, Tři Dvory, Tuchoraz, Tuklaty, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Velenka, Veletov, Velim, Velký Osek, Veltruby, Vitice, Volárna, Vrátkov, Vrbčany, Vrbová Lhota, Vykáň, Vyšehořovice, Zalešany, Zápy, Zásmuky, Zeleneč, Zvěřínek, Žabonosy, Ždánice (okres Kolín), Žehuň, Žiželice (okres Kolín)

Volební obvod č. 43 Sídlo: Pardubice

Barchov (okres Pardubice), Bezděkov (okres Pardubice), Brloh (okres Pardubice), Břehy, Bukovina u Přelouče, Bukovka, Čepí, Černá u Bohdanče, Dolany (okres Pardubice), Dubany, Hlavečník, Holotín, Chlumec nad Cidlinou, Choltice, Chrtníky, Chudeřice, Chvaletice, Chýšť, Jankovice (okres Pardubice), Jedousov, Jeníkovice (okres Pardubice), Jezbořice, Kasalice, Kladruby nad Labem, Klamoš, Kojíce, Křičeň, Labské Chrčíce, Lázně Bohdaneč, Lipoltice, Lišíce, Litošice, Lovčice (okres Hradec Králové), Malé Výkleky, Mikulovice (okres Pardubice), Mokošín, Morašice (okres Pardubice), Neratov, Nové Město, Olešnice (okres Hradec Králové), Ostřešany, Pardubice, Písek (okres Hradec Králové), Poběžovice u Přelouče, Pravý, Přelouč, Přelovice, Přepychy (okres Pardubice), Převýšov, Rohovládova Bělá, Rohoznice (okres Pardubice), Rybitví, Řečany nad Labem, Selmice, Semín, Sopřeč, Sovolusky, Spojil, Srnojedy, Stará Voda (okres Hradec Králové), Staré Jesenčany, Starý Mateřov, Stojíce, Strašov, Svinčany, Svojšice (okres Pardubice), Tetov, Trnávka (okres Pardubice), Třebosice, Turkovice, Újezd u Přelouče, Urbanice (okres Pardubice), Valy (okres Pardubice), Vápno, Veselí, Vlčí Habřina, Voleč, Vyšehněvice, Zdechovice (okres Pardubice), Žáravice, Živanice

Volební obvod č. 44 Sídlo: Chrudim

Bartoušov, Běstvina, Bezděkov (okres Havlíčkův Brod), Biskupice (okres Chrudim), Bítovany, Bojanov, Boříce, Bousov, Břevnice, Bylany, Ctětín, Čachotín, Čankovice, Čečkovice, Česká Bělá, České Lhotice, Dědová, Dlouhá Ves (okres Havlíčkův Brod), Dolní Bezděkov, Dolní Křupá (okres Havlíčkův Brod), Dolní Sokolovec, Dřenice, Dvakačovice, Hamry (okres Chrudim), Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Hlinsko (okres Chrudim), Hodonín (okres Chrudim), Holetín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Horní Křupá, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hurtova Lhota, Chotěboř, Chrudim, Jeníkov (okres Chrudim), Jeřišno, Jitkov, Kameničky, Kladno (okres Chrudim), Klešice, Klokočov, Kněžice (okres Chrudim), Knyk, Kočí, Kochánov, Kojetín (okres Havlíčkův Brod), Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné (okres Chrudim), Krátká Ves, Krucemburk, Křižanovice (okres Chrudim), Kyjov (okres Havlíčkův Brod), Lány (okres Havlíčkův Brod), Lány (okres Chrudim), Leštinka, Libice nad Doubravou, Libkov (okres Chrudim), Liboměřice, Licibořice, Lipovec (okres Chrudim), Lukavice (okres Chrudim), Maleč, Míčov-Sušice, Miřetice (okres Chrudim), Mladoňovice (okres Chrudim), Modlíkov, Morašice (okres Chrudim), Mrákotín (okres Chrudim), Nabočany, Načešice, Nasavrky (okres Chrudim), Okrouhlička, Olešenka, Orel, Oudoleň, Podhořany u Ronova, Podmoklany, Pohled, Pokřikov, Prachovice, Prosetín (okres Chrudim), Přestavlky (okres Chrudim), Přibyslav (okres Havlíčkův Brod), Rabštejnská Lhota, Raná (okres Chrudim), Ronov nad Doubravou, Rozhovice, Rozsochatec, Rušinov, Řestoky, Seč (okres Chrudim), Skorkov (okres Havlíčkův Brod), Slatiňany, Slavětín (okres Havlíčkův Brod), Slavíkov, Sloupno (okres Havlíčkův Brod), Smrček, Sobětuchy, Sobíňov, Stolany, Stříbrné Hory, Studnice (okres Chrudim), Svídnice (okres Chrudim), Šlapanov, Stoky, Tisovec, Trhová Kamenice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy, Tuněchody, Úherčice, Úhořilka, Úhřetice, Úsobí, Vápenný Podol, Včelákov, Vejvanovice, Věžnice (okres Havlíčkův Brod), Víska, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Vrbatův Kostelec, Všeradov, Vysočina, Vysoká (okres Havlíčkův Brod), Vyžice, Zaječice, Zájezdec, Ždírec (okres Havlíčkův Brod), Ždírec nad Doubravou, Žižkovo Pole, Žlebské Chvalovice, Žumberk

Volební obvod č. 45 Sídlo: Hradec Králové

Babice (okres Hradec Králové), Barchov (okres Hradec Králové), Boharyně, Čistěves, Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím, Hlušice, Hradec Králové, Hrádek (okres Hradec Králové), Humburky, Hvozdnice (okres Hradec Králové), Káranice, Kobylice, Kosice, Kosičky, Králíky (okres Hradec Králové), Kratonohy, Kunčice, Lhota pod Libčany, Libčany, Lodín, Lužec nad Cidlinou, Máslojedy, Měník, Mlékosrby, Mokrovousy, Myštěves, Mžany, Neděliště, Nechanice, Nepolisy, Nový Bydžov, Obědovice, Ohnišťany, Osice, Osičky, Petrovice (okres Hradec Králové), Prasek, Praskačka, Předměřice nad Labem, Pšánky, Puchlovice, Radíkovice, Radostov, Roudnice, Sadová, Skřivany, Sloupno (okres Hradec Králové), Smidary, Sovětice, Starý Bydžov, Stěžery, Stračov, Střezetice, Světí, Syrovátka, Šaplava, Těchlovice (okres Hradec Králové), Třesovice, Urbanice (okres Hradec Králové), Vinary (okres Hradec Králové), Všestary (okres Hradec Králové), Vysoká nad Labem, Zachrašťany, Zdechovice (okres Hradec Králové)

Volební obvod č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí

Albrechtice (okres Ústí nad Orlicí), Anenská Studánka, Brandýs nad Orlicí, Bučina, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Červená Voda, Česká Rybná, Česká Třebová, České Heřmanice, České Libchavy, České Petrovice, Damníkov, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Dolní Morava, Džbánov, Hejnice (okres Ústí nad Orlicí), Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí), Horní Třešňovec, Hrádek (okres Ústí nad Orlicí), Hrušová, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Javorník (okres Ústí nad Orlicí), Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kosořín, Králíky (okres Ústí nad Orlicí), Krasíkov, Kunvald, Lanškroun, Letohrad, Libecina, Libchavy, Lichkov, Líšnice (okres Ústí nad Orlicí), Lubník, Lukavice (okres Ústí nad Orlicí), Luková, Mistrovice, Mladkov, Mostek (okres Ústí nad Orlicí), Nasavrky (okres Ústí nad Orlicí), Nekoř, Němčíce (okres Svitavy), Orlické Podhůří, Orličky, Ostrov (okres Ústí nad Orlicí), Oucmanice, Pastviny, Petrovice (okres Ústí nad Orlicí), Písečná (okres Ústí nad Orlicí), Podlesí (okres Ústí nad Orlicí), Přívrat, Pustina, Rudoltice, Rybník (okres Ústí nad Orlicí), Řetová, Řetůvka, Sázava (okres Ústí nad Orlicí), Seč (okres Ústí nad Orlicí), Semanín, Slatina (okres Ústí nad Orlicí), Sloupnice, Sobkovice, Sopotnice, Strážná, Studené, Sudislav nad Orlicí, Sudslava, Svatý Jiří, Šedivec, Tatenice, Těchonín, Tisová (okres Ústí nad Orlicí), Trpík, Třebovice, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Verměřovice, Vlčkov, Voděrady (okres Ústí nad Orlicí), Vraclav, Vračovice-Orlov, Výprachtice, Vysoké Mýto, Zádolí, Záchlumí (okres Ústí nad Orlicí), Zálší (okres Ústí nad Orlicí), Zámrsk, Zářecká Lhota, Žamberk, Žampach, Žichlínek

Volební obvod č. 47 Sídlo: Náchod

Běleč nad Orlicí, Benátky (okres Hradec Králové), Bezděkov nad Metují, Blešno, Bohuslavice (okres Náchod), Borová (okres Náchod), Božanov, Broumov (okres Náchod), Brzice, Bukovice (okres Náchod), Černčice (okres Náchod), Černilov, Černožice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Divec, Dolany (okres Náchod), Dolní Radechová, Habřina, Hejtmánkovice, Heřmanice (okres Náchod), Heřmánkovice, Hněvčeves, Holohlavý, Horní Radechová, Hořenice, Hořičky, Hořiněves, Hronov, Chvalkovice (okres Náchod), Jaroměř, Jasenná (okres Náchod), Jeníkovice (okres Hradec Králové), Jestřebí (okres Náchod), Kramolna, Křinice, Lejšovka, Lhota pod Hořičkami, Libchyně, Libníkovice, Librantice, Libřice, Litoboř, Lochenice, Lužany (okres Hradec Králové), Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí (okres Náchod), Nahořany, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Nový Ples, Otovice (okres Náchod), Police nad Metují, Provodov-Šonov, Přibyslav (okres Náchod), Račice nad Trotinou, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Říkov, Sendraž, Sendražice, Skalice (okres Hradec Králové), Slatina nad Úpou, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Smiřice, Smržov (okres Hradec Králové), Stárkov, Studnice (okres Náchod), Suchý Důl, Šestajovice (okres Náchod), Šonov, Třebechovice pod Orebem, Velichovky, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Velký Třebešov, Vestec (okres Náchod), Vlkov (okres Náchod), Vrchovnice, Vršovka, Výrava, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Zaloňov, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov (okres Náchod)

Volební obvod č. 48 Sídlo: Rychnov nad Kněžnou

Albrechtice nad Orlicí, Bačetín, Bartošovice v Orlických horách, Běstovice, Bílý Újezd, Bohdašín, Bolehošť, Bořek (okres Pardubice), Borohrádek, Borovnice (okres Rychnov nad Kněžnou), Bošín, Bukovina nad Labem, Bystré (okres Rychnov nad Kněžnou), Býšť, Byzhradec, Častolovice, Časy, Čeperka, Čermná nad Orlicí, Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou), České Meziříčí, Čestice (okres Rychnov nad Kněžnou), Dašice, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany (okres Rychnov nad Kněžnou), Dobříkov, Dolní Roveň, Dolní Ředíce, Doudleby nad Orlicí, Dříteč, Holice, Horní Jelení, Horní Ředíce, Hrobice (okres Pardubice), Hřibiny-Ledská, Chleny, Chlístov (okres Rychnov nad Kněžnou), Choceň, Choteč (okres Pardubice), Chvojenec, Jahodov, Janov (okres Rychnov nad Kněžnou), Jaroslav, Javorníce, Jílovice (okres Hradec Králové), Koldín, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Kostěnice, Kounov (okres Rychnov nad Kněžnou), Králova Lhota (okres Rychnov nad Kněžnou), Krchleby (okres Rychnov nad Kněžnou), Kunětice, Kvasiny, Lány u Dašic, Ledce (okres Hradec Králové), Lhoty u Potštejna, Libel, Liberk, Libišany, Lično, Lípa nad Orlicí, Lukavice (okres Rychnov nad Kněžnou), Lupenice, Mokré, Moravany (okres Pardubice), Němčíce (okres Pardubice), Nová Ves (okres Rychnov nad Kněžnou), Očelice, Ohnišov, Olešnice (okres Rychnov nad Kněžnou), Olešnice v Orlických horách, Opatovice nad Labem, Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), Orlické Záhoří, Osečnice, Ostřetín, Pěčín, Plch, Plchovice, Poběžovice u Holic, Podbřezí, Podůlšany, Pohoří (okres Rychnov nad Kněžnou), Polom (okres Rychnov nad Kněžnou), Potštejn, Proruby, Přepychy (okres Rychnov nad Kněžnou), Ráby, Radhošť, Rohenice, Rokytnice v Orlických horách, Rokytno, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Sedloňov, Semechnice, Sezemice (okres Pardubice), Skořenice, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Slepotice, Sněžné (okres Rychnov nad Kněžnou), Solnice, Srch, Sruby, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Stéblová, Svídnice (okres Rychnov nad Kněžnou), Synkov-Slemeno, Trnov, Trusnov, Třebešov, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Týnišťko, Uhersko, Úhřetická Lhota, Újezd u Chocně, Újezd u Sezemic, Val (okres Rychnov nad Kněžnou), Vamberk, Veliny, Voděrady (okres Rychnov nad Kněžnou), Vrbice (okres Rychnov nad Kněžnou), Vysoké Chvojno, Vysoký Újezd (okres Hradec Králové), Záměl, Zdelov, Zdobnice, Žďár nad Orlicí

Volební obvod č. 49 Sídlo: Blansko

Adamov (okres Blansko), Bedřichov (okres Blansko), Běleč (okres Brno-venkov), Benešov (okres Blansko), Blansko, Borotín (okres Blansko), Bořitov, Boskovice, Brťov-Jeneč, Brumov, Bukovice (okres Brno-venkov), Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Cetkovice, Crhov, Čebín, Černá Hora, Černovice (okres Blansko), Česká, Deštná (okres Blansko), Dlouhá Lhota (okres Blansko), Doubravice nad Svitavou, Drásov (okres Brno-venkov), Drnovice (okres Blansko), Habrůvka, Hluboké Dvory, Hodonín (okres Blansko), Holštejn, Horní Poříčí (okres Blansko), Horní Smržov, Chrudichromy, Jabloňany, Jedovnice, Jinačovice, Kněževes (okres Blansko), Knínice, Kořenec, Kotvrdovice, Kozárov, Krasová, Krhov (okres Blansko), Křetín, Křtěnov, Křtiny, Kulířov, Kunčina Ves, Kunice (okres Blansko), Kuničky, Kunštát, Kuřim, Lazinov, Lažany (okres Blansko), Lelekovice, Letovice, Lhota Rapotina, Lhota u Lysic, Lhota u Olešnice, Lipovec (okres Blansko), Lipůvka, Lomnice (okres Brno-venkov), Lomnická, Louka (okres Blansko), Lube, Ludíkov, Lysice, Makov (okres Blansko), Malá Lhota, Malá Roudka, Malhostovice, Míchov, Milonice (okres Blansko), Moravské Knínice, Němčíce (okres Blansko), Nýrov, Obora (okres Blansko), Ochoz u Tišnova, Okrouhlá (okres Blansko), Olešnice (okres Blansko), Olomučany, Osiky, Ostrov u Macochy, Pamětice, Petrov (okres Blansko), Petrovice (okres Blansko), Prostřední Poříčí, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rašov, Rohozec (okres Brno-venkov), Roubanina, Rozdrojovice, Rozseč nad Kunštátem, Rozsíčka, Rudice (okres Blansko), Sebranice (okres Blansko), Senetářov, Skalice nad Svitavou, Skalička (okres Brno-venkov), Skrchov, Sloup, Spešov, Strhaře, Stvolová, Sudice (okres Blansko), Suchý, Sulíkov, Světlá, Svinošice, Svitávka, Synalov, Šebetov, Šebrov-Kateřina, Šerkovice, Šošůvka, Štěchov, Štěpánovice (okres Brno-venkov), Tasovice (okres Blansko), Uhřice (okres Blansko), Újezd u Boskovic, Újezd u Černé Hory, Unín, Úsobrno, Ústup, Valchov, Vanovice, Vavřinec (okres Blansko), Vážany (okres Blansko), Velenov, Velké Opatovice, Vilémovice (okres Blansko), Vísky (okres Blansko), Voděrady (okres Blansko), Vranov (okres Brno-venkov), Vránová, Všechovice (okres Brno-venkov), Vysočany (okres Blansko), Závist, Zbraslavec, Zhoř (okres Brno-venkov), Žďár (okres Blansko), Žďárná, Železné, Žernovník, Žerůtky (okres Blansko)

Volební obvod č. 50 Sídlo: Svitavy

Banín, Bělá nad Svitavou, Bělá u Jevíčka, Benátky (okres Svitavy), Bezděčí u Trnávky, Biskupice (okres Svitavy), Bohuňov (okres Svitavy), Bohuňovice (okres Svitavy), Bor u Skutče, Borová (okres Svitavy), Borušov, Brněnec, Březina (okres Svitavy), Březinky, Březiny, Březová nad Svitavou, Budislav (okres Svitavy), Bystré (okres Svitavy), Cerekvice nad Loučnou, Čistá (okres Svitavy), Děsná (okres Svitavy), Dětřichov (okres Svitavy), Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka (okres Svitavy), Dolní Újezd (okres Svitavy), Gruna, Hartinkov, Hartmanice (okres Svitavy), Hluboká, Horky (okres Svitavy), Horní Újezd (okres Svitavy), Hradec nad Svitavou, Hroubovice, Chmelík, Chornice, Chotěnov, Chotovice (okres Svitavy), Chrast, Chrastavec, Chroustovice, Janov (okres Svitavy), Janůvky, Jaroměřice, Jarošov, Javorník (okres Svitavy), Jedlová, Jenišovice (okres Chrudim), Jevíčko, Kamenec u Poličky, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Korouhev, Koruna, Krouna, Křenov, Kukle, Kunčina, Květná, Lavičné, Leština (okres Ústí nad Orlicí), Linhartice, Litomyšl, Lozíce, Lubná (okres Svitavy), Luže, Makov (okres Svitavy), Malíkov, Městečko Trnávka, Mikuleč, Mladějov na Moravě, Morašice (okres Svitavy), Moravská Třebová, Nedvězí, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Nové Hrady (okres Ústí nad Orlicí), Oldřiš, Opatov (okres Svitavy), Opatovec, Osik, Ostrov (okres Chrudim), Otradov, Perálec, Pohledy, Polička, Pomezí, Poříčí u Litomyšle, Proseč (okres Chrudim), Předhradí, Příluka, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Radiměř, Radkov (okres Svitavy), Rohozná (okres Svitavy), Rosice (okres Chrudim), Rozhraní, Rozstání (okres Svitavy), Rudná (okres Svitavy), Rychnov na Moravě, Řepníky, Řídký, Sádek (okres Svitavy), Sebranice (okres Svitavy), Sedliště (okres Svitavy), Sklené (okres Svitavy), Skuteč, Slatina (okres Svitavy), Staré Město (okres Svitavy), Stašov (okres Svitavy), Stradouň, Strakov, Střemošice, Suchá Lhota, Svitavy, Svojanov, Svratouch, Široký Důl, Študlov (okres Svitavy), Telecí, Trpín, Trstěnice (okres Svitavy), Tržek, Třebařov, Újezdec (okres Svitavy), Útěchov, Vendolí, Vidlatá Seč, Vinary (okres Ústí nad Orlicí), Víska u Jevíčka, Vítějeves, Vránová Lhota, Vrážné, Vysoká (okres Svitavy), Zderaz, Želivsko

Volební obvod č. 51 Sídlo: Žďár nad Sázavou

Baliny, Blažkov, Blízkov, Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Bohdalov, Bohuňov (okres Žďár nad Sázavou), Borovnice (okres Žďár nad Sázavou), Bory, Březejc, Březí (okres Žďár nad Sázavou), Březí nad Oslavou, Březské, Budeč (okres Žďár nad Sázavou), Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Býšovec, Cikháj, Černá, Dalečín, Daňkovice, Dlouhé, Dobrá Voda (okres Žďár nad Sázavou), Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, Dolní Rožínka, Fryšava pod Žákovou horou, Hamry nad Sázavou, Herálec (okres Žďár nad Sázavou), Heřmanov (okres Žďár nad Sázavou), Hodíškov, Horní Libochová, Horní Radslavice, Horní Rožínka, Chlumek, Chlumětín, Chlum-Korouhvice, Jabloňov, Jámy, Javorek, Jimramov, Jívoví, Kadolec, Kadov (okres Žďár nad Sázavou), Karlov, Kněževes (okres Žďár nad Sázavou), Koroužné, Kotlasy, Kozlov (okres Žďár nad Sázavou), Krásné (okres Žďár nad Sázavou), Krásněves, Křídla, Křižánky, Křižanov (okres Žďár nad Sázavou), Křoví, Kuklík, Kundratice, Kyjov (okres Žďár nad Sázavou), Lavičky, Lhotka (okres Žďár nad Sázavou), Lísek, Líšná (okres Žďár nad Sázavou), Malá Losenice, Martinice (okres Žďár nad Sázavou), Matějov, Měřín, Meziříčko (okres Žďár nad Sázavou), Milasín, Milešín, Mirošov (okres Žďár nad Sázavou), Moravec, Moravecké Pavlovice, Netín, Nížkov, Nová Ves (okres Žďár nad Sázavou), Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Dvory (okres Žďár nad Sázavou), Nové Město na Moravě, Nové Sady (okres Žďár nad Sázavou), Nové Veselí, Nový Jimramov, Nyklovice, Obyčtov, Ořechov (okres Žďár nad Sázavou), Oslavice, Oslavička, Osová Bítýška, Osové, Ostrov nad Oslavou, Otín (okres Žďár nad Sázavou), Pavlínov, Pavlov (okres Žďár nad Sázavou), Petráveč, Pikárec, Písečné (okres Žďár nad Sázavou), Počítky, Poděšín, Podolí (okres Žďár nad Sázavou), Pokoj ov, Polnička, Prosetín (okres Žďár nad Sázavou), Račice (okres Žďár nad Sázavou), Račín, Radenice, Radešín, Radešínská Svratka, Radkov (okres Žďár nad Sázavou), Radňoves, Radňovice, Radostín (okres Žďár nad Sázavou), Radostín nad Oslavou, Rodkov, Rosička (okres Žďár nad Sázavou), Rousměrov, Rovečné, Rozseč (okres Žďár nad Sázavou), Rozsochy, Rožná, Ruda (okres Žďár nad Sázavou), Rudolec, Řečice (okres Žďár nad Sázavou), Sázava (okres Žďár nad Sázavou), Sazomín, Sejřek, Sirákov, Sklené (okres Žďár nad Sázavou), Sklené nad Oslavou, Skorotice, Skřinářov, Sněžné (okres Žďár nad Sázavou), Spělkov, Strachujov, Stránecká Zhoř, Strážek, Střítež (okres Žďár nad Sázavou), Sulkovec, Světnov, Sviny (okres Žďár nad Sázavou), Svratka, Škrdlovice, Štěpánov nad Svratkou, Tasov (okres Žďár nad Sázavou), Tři Studně, Ubušínek, Uhřínov, Ujčov, Újezd (okres Žďár nad Sázavou), Unčín, Vatín, Věcov, Věchnov, Velká Bíteš, Velká Losenice, Velké Janovice, Velké Meziříčí, Velké Třesné, Vepřová, Věstín, Věžná (okres Žďár nad Sázavou), Vídeň, Vidonín, Vír, Vlachovice (okres Žďár nad Sázavou), Vlkov (okres Žďár nad Sázavou), Vojnův Městec, Vysoké, Záblatí (okres Žďár nad Sázavou), Zadní Zhořec, Znětínek, Zubří (okres Žďár nad Sázavou), Zvole (okres Žďár nad Sázavou), Ždánice (okres Žďár nad Sázavou), Žďár nad Sázavou

Volební obvod č. 52 Sídlo: Jihlava

Arnolec, Báňovice, Batelov, Bílý Kámen, Bítovčice, Bohuslavice (okres Jihlava), Borovná, Boršov, Brtnice, Brtnička, Brzkov, Budeč (okres Jindřichův Hradec), Budíškovice, Cejle, Cerekvička-Rosice, Cizkrajov, Černíc, Červený Hrádek, Čížov, Dačice, Dešná (okres Jindřichův Hradec), Dlouhá Brtnice, Dobrohošť, Dobronín, Dobroutov, Dolní Cerekev, Dolní Vilímeč, Doupě, Dudín, Dušejov, Dvorce (okres Jihlava), Dyjice, Hladov, Hodíce, Hojkov, Horní Dubenky, Horní Myslová, Horní Slatina, Hostětice, Hrutov, Hříšice, Hubenov, Hybrálec, Jamné, Jersín, Jezdovice, Ježená, Jihlava, Jihlávka, Jindřichovice (okres Jihlava), Kalhov, Kaliště (okres Jihlava), Kamenice (okres Jihlava), Kamenná (okres Jihlava), Klatovec, Kněžice (okres Jihlava), Knínice, Kostelec (okres Jihlava), Kostelní Myslová, Kostelní Vydří, Kozlov (okres Jihlava), Krahulčí, Krasonice, Lhotka (okres Jihlava), Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, Markvartice (okres Jihlava), Měšín, Milíčov, Mirošov (okres Jihlava), Mrákotín (okres Jihlava), Mysletice, Mysliboř, Nadějov, Nevcehle, Nová Říše, Olšany (okres Jihlava), Olší (okres Jihlava), Opatov (okres Jihlava), Ořechov (okres Jihlava), Otín (okres Jihlava), Panenská Rozsíčka, Panské Dubenky, Pavlov (okres Jihlava), Peč, Písečné (okres Jindřichův Hradec), Plandry, Polná, Puklice, Radkov (okres Jihlava), Rančířov, Rantířov, Rohozná (okres Jihlava), Rozseč (okres Jihlava), Růžená, Rybné, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Slavonice, Smrčná, Stáj, Stará Říše, Staré Hobzí, Staré Město pod Landštejnem, Stonařov, Strachoňovice, Střítež (okres Jihlava), Suchá, Svojkovice (okres Jihlava), Šimanov, Švábov, Telč, Třebětice (okres Jindřichův Hradec), Třešť, Třeštíce, Urbanov, Ústí (okres Jihlava), Vanov, Vanůvek, Vápovice, Velký Beranov, Větrný Jeníkov, Věžnice (okres Jihlava), Věžnička, Vílanec, Volevčice (okres Jihlava), Vyskytná nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Vystrčenovice, Záborná, Zadní Vydří, Zbilidy, Zbinohy, Zdeňkov, Zhoř (okres Jihlava), Zvolenovice, Žatec (okres Jihlava), Ždírec (okres Jihlava), Županovice (okres Jindřichův Hradec)

Volební obvod č. 53 Sídlo: Třebíč

Babice (okres Třebíč), Bačice, Bačkovice, Benetice, Biskupice-Pulkov, Blatnice (okres Třebíč), Bohušice, Bochovice, Bransouze, Březník, Budišov, Budkov (okres Třebíč), Cidlina, Čáslavice, Častohostice, Čechočovice, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Čikov, Číměř (okres Třebíč), Dalešice (okres Třebíč), Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Dolní Vilémovice, Domamil, Dukovany, Hartvíkovice, Heraltice, Hluboké, Hodov, Horní Heřmanice (okres Třebíč), Horní Smrčné, Horní Újezd (okres Třebíč), Horní Vilémovice, Hornice, Hrotovice, Hroznatín, Hvězdoňovice, Chlístov (okres Třebíč), Chlum (okres Třebíč), Chotěbudice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice nad Rokytnou, Jasenice, Jemnice, Jinošov, Jiratice, Kamenná (okres Třebíč), Kdousov, Kladeruby nad Oslavou, Klučov (okres Třebíč), Koj atice, Kojatín, Koj etice (okres Třebíč), Komárovice, Koněšín, Kostníky, Kouty (okres Třebíč), Kozlany (okres Třebíč), Kožichovice, Krahulov, Kralice nad Oslavou, Kramolín (okres Třebíč), Krhov (okres Třebíč), Krokočín, Kuroslepy, Láz (okres Třebíč), Lesná (okres Třebíč), Lesní Jakubov, Lesonice (okres Třebíč), Lesůňky, Lhánice, Lhotice, Lipník (okres Třebíč), Litohoř, Litovaný, Lomy, Loukovice, Lovčovice, Lukov (okres Třebíč), Markvartice (okres Třebíč), Martínkov, Mastník, Menhartice, Meziříčko (okres Třebíč), Mikulovice (okres Třebíč), Mladoňovice (okres Třebíč), Mohelno, Moravské Budějovice, Myslibořice, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Nárameč, Nimpšov, Nová Ves (okres Třebíč), Nové Syrovice, Nový Telečkov, Ocmanice, Odunec, Okarec, Okřešice, Okříšky, Opatov (okres Třebíč), Oponešice, Ostašov, Pálovice, Petrovice (okres Třebíč), Petrůvky, Pokojovice, Police (okres Třebíč), Popůvky (okres Třebíč), Pozďatín, Přeckov, Předín, Přešovice, Přibyslavice (okres Třebíč), Příštpo, Pucov, Pyšel, Rácovice, Račice (okres Třebíč), Radkovice u Budče, Radkovice u Hrotovic, Radonín, Radošov, Radotice, Rapotice, Rohy, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Římov (okres Třebíč), Sedlec, Slavětice, Slavíčky, Slavíkovice, Smrk, Stařeč, Stropešín, Střítež (okres Třebíč), Studenec (okres Třebíč), Studnice (okres Třebíč), Sudice (okres Třebíč), Svatoslav (okres Třebíč), Šebkovice, Štěměchy, Štěpkov, Trnava (okres Třebíč), Třebelovice, Třebenice (okres Třebíč), Třebíč, Třesov, Valdíkov, Valeč (okres Třebíč), Vícenice, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Vladislav, Vlčatín, Výčapy, Zahrádka (okres Třebíč), Zárubice, Zašovice, Zvěrkovice, Želetava

Volební obvod č. 54 Sídlo: Znojmo

Bantice, Běhařovice, Bezkov, Bítov (okres Znojmo), Blanné, Blížkovice, Bohutice, Bojanovice (okres Znojmo), Borotice (okres Znojmo), Boskovštejn, Božice, Branišovice, Břežany (okres Znojmo), Citonice, Ctidružice, Čejkovice (okres Znojmo), Čermákovice, Černín, Damnice, Dobelice, Dobřínsko, Dobšice (okres Znojmo), Dolenice, Dolní Dubňany, Dyjákovice, Dyjákovičky, Dyje, Džbánice, Grešlové Mýto, Havraníky, Hevlín, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Hodonice (okres Znojmo), Horní Břečkov, Horní Dubňany, Horní Dunajovice, Horní Kounice, Hostěradice, Hostím, Hrabětice, Hrádek (okres Znojmo), Hrušovany nad Jevišovkou, Chvalatice, Chvalovice (okres Znojmo), Jamolice, Jaroslavice, Jevišovice, Jezeřany-Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Jiřice u Moravských Budějovic, Kadov (okres Znojmo), Korolupy, Kravsko, Krhovice, Křepice (okres Znojmo), Křídlůvky, Kubšice, Kuchařovice, Kyjovice (okres Znojmo), Lančov, Lechovice, Lesná (okres Znojmo), Lesonice (okres Znojmo), Litobratřice, Loděnice (okres Brno-venkov), Lubnice, Lukov (okres Znojmo), Mackovice, Mašovice, Medlice, Mikulovice (okres Znojmo), Milíčovice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Morašice (okres Znojmo), Moravský Krumlov, Našiměřice, Němčičky (okres Znojmo), Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Olbramovice (okres Znojmo), Oleksovice, Onšov (okres Znojmo), Oslnovice, Pavlice, Petrovice (okres Znojmo), Plaveč, Plenkovice, Podhradí nad Dyjí, Podmolí, Podmyče, Práče, Pravice, Prokopov, Prosiměřice, Přeskače, Řešíce, Rozkoš, Rudlice, Rybníky (okres Znojmo), Skalice (okres Znojmo), Slatina (okres Znojmo), Slup, Stálky, Starý Petřín, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Střelíce (okres Znojmo), Suchohrdly, Suchohrdly u Miroslavi, Šafov, Šanov (okres Znojmo), Šatov, Štítary, Šumíce (okres Brno-venkov), Šumná, Tasovice (okres Znojmo), Tavíkovice, Těšetice (okres Znojmo), Trnové Pole, Troskotovice, Trstěnice (okres Znojmo), Tulešice, Tvořihráz, Uherčice (okres Znojmo), Újezd (okres Znojmo), Únanov, Valtrovice, Vedrovice, Velký Karlov, Vémyslice, Vevčice, Višňové, Vítonice (okres Znojmo), Vracovice (okres Znojmo), Vranov nad Dyjí, Vranovská Ves, Vratěnín, Vrbovec, Výrovice, Vysočany (okres Znojmo), Zálesí, Zblovice, Znojmo, Želetice (okres Znojmo), Žerotice, Žerůtky (okres Znojmo)

Volební obvod č. 55 Sídlo: Brno-město

městské části Brno-Bystrc, Brno-Kníničky, Brno-Žebětín, obce Babice u Rosic, Biskoupky, Borač, Borovník, Braníškov, Bratčice (okres Brno-venkov), Březina (okres Brno-venkov; správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov), Černvír, Čučíce, Deblín, Dolní Kounice, Dolní Loučky, Domašov, Doubravník, Drahonín, Hajany (okres Brno-venkov), Heroltice, Hlína, Horní Loučky, Hradčany (okres Brno-venkov), Hrušovany u Brna, Hvozdec (okres Brno-venkov), Chudčice, Ivančice, Javůrek, Kaly, Katov (okres Brno-venkov), Ketkovice, Kratochvilka, Křižínkov, Kupařovice, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřábí, Lažánky (okres Brno-venkov), Ledce (okres Brno-venkov), Lesní Hluboké, Litostrov, Lubné, Lukovany, Malešovice, Maršov, Medlov (okres Brno-venkov), Mělčany, Modříce, Moravany (okres Brno-venkov), Moravské Bránice, Nebovidy (okres Brno-venkov), Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Němčičky (okres Brno-venkov), Neslovice, Níhov, Nosislav, Nová Ves (okres Brno-venkov), Nové Bránice, Odrovice, Olší (okres Brno-venkov), Omice, Ořechov (okres Brno-venkov), Oslavany, Ostopovice, Ostrovačice, Pernštejnské Jestřábí, Popůvky (okres Brno-venkov), Pravlov, Prštice, Předklášteří, Příbram na Moravě, Přibyslavice (okres Brno-venkov), Přísnotice, Radostice, Rojetín, Rosice (okres Brno-venkov), Rudka, Říčany (okres Brno-venkov), Říčky, Řikonín, Senorady, Sentice, Silůvky, Skryje (okres Brno-venkov), Sobotovice, Stanoviště, Střelice (okres Brno-venkov), Svatoslav (okres Brno-venkov), Syrovice, Tetčice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Trboušany, Troubsko, Újezd u Rosic, Újezd u Tišnova, Unkovice, Úsuší, Veverská Bítýška, Veverské Knínice, Vohančice, Vratislávka, Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov (okres Brno-venkov), Žabčice, Žďárec, Želešice

Volební obvod č. 56 Sídlo: Břeclav

Bavory, Boleradice, Borkovany, Bořetice (okres Břeclav), Brod nad Dyjí, Brumovice (okres Břeclav), Břeclav, Březí (okres Břeclav), Bulhary, Cvrčovice (okres Brno-venkov), Diváky, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Hlohovec, Horní Bojanovice, Horní Věstonice, Hrušky (okres Břeclav), Hustopeče, Ivaň (okres Brno-venkov), Jevišovka, Kašnice, Klentnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Kostice, Krumvíř, Křepice (okres Břeclav), Kur děj ov, Ladná, Lanžhot, Lednice, Mikulov (okres Břeclav), Milovice (okres Břeclav), Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Morkůvky, Němčičky (okres Břeclav), Nikolčice, Novosedly (okres Břeclav), Nový Přerov, Pasohlávky, Pavlov (okres Břeclav), Perná, Podivín, Pohořelice (okres Brno-venkov), Popice, Pouzdřany, Přibice, Přítluky, Rakvice, Sedlec (okres Břeclav), Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Tvrdonice, Týnec (okres Břeclav), Uherčice (okres Břeclav), Valtice, Velké Bílovice, Velké Hostěrádky, Velké Němčíce, Velké Pavlovice, Vlasatice, Vranovice (okres Brno-venkov), Vrbice (okres Břeclav), Zaječí

Volební obvod č. 57 Sídlo: Vyškov

Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Blučina, Bohaté Málkovice, Bohdalice-Pavlovice, Bošovice, Březina (okres Brno-venkov; správní obvod obce s rozšířenou působností Šlapanice), Bučovice, Dražovice (okres Vyškov), Drnovice (okres Vyškov), Drysice, Habrovany (okres Vyškov), Heršpice, Hlubočany, Hodějice, Holasice, Holubice (okres Vyškov), Hostěnice, Hostěrádky-Rešov, Hoštice-Heroltice, Hrušky (okres Vyškov), Hvězdlice, Ježkovice, Jiříkovice, Kanice (okres Brno-venkov), Kobeřice u Brna, Kobylnice (okres Brno-venkov), Kojátky, Komořany, Kovalovice, Kozlany (okres Vyškov), Krásensko, Křenovice (okres Vyškov), Křižanovice (okres Vyškov), Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Letonice, Lovčičky, Luleč, Lysovice, Medlovice (okres Vyškov), Měnín, Milešovice, Mokrá-Horákov, Moravské Málkovice, Mouřínov, Moutnice, Němčany, Nemojany, Nesvačilka, Nížkovice, Nové Sady (okres Vyškov), Ochoz u Brna, Olšany (okres Vyškov), Opatovice (okres Brno-venkov), Orlovice, Otmarov, Otnice, Podbřežice, Podivice, Podolí (okres Brno-venkov), Podomí, Ponětovice, Popovice (okres Brno-venkov), Pozořice, Prace, Prusy-Boškůvky, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice (okres Vyškov), Rajhrad, Rajhradice, Rašovice (okres Vyškov), Rebešovice, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, Ruprechtov, Rybníček (okres Vyškov), Řícmanice, Sivice, Slavkov u Brna, Sokolnice, Studnice (okres Vyškov), Šaratice, Šlapanice (okres Brno-venkov), Telnice (okres Brno-venkov), Těšany, Topolany, Tučapy (okres Vyškov), Tvarožná, Újezd u Brna, Vážany (okres Vyškov), Vážany nad Litavou, Velatice, Velešovice, Viničné Šumíce, Vojkovice (okres Brno-venkov), Vyškov, Zbýšov (okres Vyškov), Zelená Hora, Žatčany, Židlochovice

Volební obvod č. 58 Sídlo: Brno-město

městské části Brno-Bohunice, Brno-Černovice, Brno-Chrlice, Brno-jih, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Slatina, Brno-Tuřany, Brno-Vinohrady, Brno-Židenice

Volební obvod č. 59 Sídlo: Brno-město

městské části Brno-Bosonohy, Brno-Kohoutovice, Brno-Nový Lískovec, Brno-Starý Lískovec, Brno-střed

Volební obvod č. 60 Sídlo: Brno-město

městské části Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Medlánky, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Brno-Útěchov, Brno-Žabovřesky

Volební obvod č. 61 Sídlo: Olomouc

Blatec, Bukovany (okres Olomouc), Bystrovany, Daskabát, Dolany (okres Olomouc), Doloplazy (okres Olomouc), Domašov nad Bystřicí, Dub nad Moravou, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Charváty, Jívová, Kozlov (okres Olomouc), Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Majetín, Město Libavá, Mrsklesy, Olomouc, Přáslavice, Samotišky, Suchonice, Svésedlice, Tovéř, Tršice, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Věrovany

Volební obvod č. 62 Sídlo: Prostějov

Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice (okres Prostějov), Bohuslavice (okres Prostějov), Bousín, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Brodek u Přerova, Březsko, Budětsko, Buková (okres Prostějov), Císařov, Citov, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice (okres Prostějov), Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy (okres Prostějov), Drahany, Držovice, Dřevnovice, Dzbel, Háčky, Hluchov, Horní Štěpánov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Hvozd (okres Prostějov), Ivaň (okres Prostějov), Jesenec, Kladky, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kojetín (okres Přerov), Konice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín, Křenovice (okres Přerov), Laškov, Lešany (okres Prostějov), Lipová (okres Prostějov), Lobodice, Ludmírov, Malé Hradisko, Měrovice nad Hanou, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčíce nad Hanou, Nezamyslice (okres Prostějov), Niva, Obědkovice, Ohrozím, Ochoz, Olšany u Prostějova, Ondratice, Oplocany, Otaslavice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín (okres Prostějov), Pivín, Plumlov, Polkovice, Polomí, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Raková u Konice, Rakůvka, Rokytnice (okres Přerov), Rozstání (okres Prostějov), Seloutky, Skalka (okres Prostějov), Skřípov, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Stražisko, Stříbrníce (okres Přerov), Suchdol (okres Prostějov), Šubířov, Tištín, Tovačov, Troubky, Tvorovice, Uhřičice, Určice, Víceměřice, Vícov, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice (okres Prostějov), Výšovice, Zdětín (okres Prostějov), Želeč (okres Prostějov)

Volební obvod č. 63 Sídlo: Přerov

Bělotín, Beňov, Bezuchov, Bohuslávky, Bochoř, Buk (okres Přerov), Býškovice, Čechy, Čelechovice, Černotín, Dobrčice, Dolní Nětčice, Dolní Těšíce, Dolní Újezd (okres Přerov), Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Hlinsko (okres Přerov), Horní Moštěnice, Horní Nětčice, Horní Těšíce, Horní Újezd (okres Přerov), Hrabůvka, Hradčany (okres Přerov), Hranice (okres Přerov), Hustopeče nad Bečvou, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Jezernice, Jindřichov (okres Přerov), Kladníky, Klokočí (okres Přerov), Kokory, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhota (okres Přerov), Lhotka (okres Přerov), Lipník nad Bečvou, Lipová (okres Přerov), Líšná (okres Přerov), Luboměř, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Mankovice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Nahošovice, Nelešovice, Odry, Oldřichov (okres Přerov), Olšovec, Opatovice (okres Přerov), Oprostovice, Osek nad Bečvou, Paršovice, Partutovice, Pavlovice u Přerova, Podolí (okres Přerov), Polom (okres Přerov), Potštát, Prosenice, Provodovice, Přerov, Přestavlky (okres Přerov), Radíkov, Radkova Lhota, Radkovy, Radotín, Radslavice (okres Přerov), Radvanice (okres Přerov), Rakov, Rouské, Říkovice, Skalička (okres Přerov), Soběchleby, Sobíšky, Spálov, Stará Ves (okres Přerov), Starý Jičín, Střítež nad Ludinou, Suchdol nad Odrou, Sušice (okres Přerov), Šišma, Špičky, Teplice nad Bečvou, Tučín, Turovice, Týn nad Bečvou, Ústí (okres Přerov), Veselíčko (okres Přerov), Věžky (okres Přerov), Vlkoš (okres Přerov), Vražné, Všechovice (okres Přerov), Výkleky, Zábeštní Lhota, Zámrsky, Žákovice, Želatovice

Volební obvod č. 64 Sídlo: Bruntál

Andělská Hora (okres Bruntál), Bílčice, Bohušov, Brantice, Bratříkovice, Brumovice (okres Opava), Bruntál, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Býkov-Láryšov, Čaková, Čermná ve Slezsku, Dětřichov nad Bystřicí, Dívčí Hrad, Dlouhá Stráň, Dolní Moravice, Dolní Životice, Dvorce (okres Bruntál), Heřmanovice, Hlavnice, Hlinka, Holasovice, Holčovice, Horní Benešov, Horní Město, Horní Životice, Hošťálkovy, Jakartovice, Janov (okres Bruntál), Jezdkovice, Jindřichov (okres Bruntál), Jiříkov (okres Bruntál), Karlova Studánka, Karlovice (okres Bruntál), Krasov, Krnov, Kružberk, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lhotka u Litultovic, Lichnov (okres Bruntál), Liptaň, Litultovice, Lomnice (okres Bruntál), Ludvíkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Město Albrechtice, Mezina, Milotice nad Opavou, Mladecko, Moravice, Moravskoslezský Kočov, Neplachovice, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Nové Lublice, Oborná, Osoblaha, Petrovice (okres Bruntál), Rázová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Rusín, Rýmařov, Ryžoviště, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Sosnová (okres Opava), Stará Ves (okres Bruntál), Staré Heřminovy, Staré Město (okres Bruntál), Staré Těchanovice, Stěbořice, Svatoňovice, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Třemešná, Tvrdkov, Úvalno, Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle, Velké Heraltice, Vrbno pod Pradědem, Vysoká (okres Bruntál), Zátor

Volební obvod č. 65 Sídlo: Šumperk

Bělá pod Pradědem, Bernartice (okres Jeseník), Bílá Voda, Bludov (okres Šumperk), Bohdíkov, Bohutín (okres Šumperk), Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Černá Voda, Česká Ves, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hanušovice, Horní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Hradec-Nová Ves, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Javorník (okres Jeseník), Jedlí, Jeseník, Jindřichov (okres Šumperk), Kamenná (okres Šumperk), Kobylá nad Vidnavkou, Kolšov, Kopřivná, Lesnice, Libina, Lipová-lázně, Loučná nad Děsnou, Malá Morava, Mikulovice (okres Jeseník), Nový Malin, Olšany (okres Šumperk), Oskava, Ostružná, Petrov nad Děsnou, Písařov, Písečná (okres Jeseník), Postřelmov, Postřelmůvek, Rapotín, Rejchartice, Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Skorošice, Sobotín, Stará Červená Voda, Staré Město (okres Šumperk), Sudkov, Supíkovice, Svébohov, Šléglov, Štíty, Šumperk, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Velké Losiny, Vernířovice, Vidnava, Vikantice, Vikýřovice, Vlčice (okres Jeseník), Vyšehoří, Zborov, Zlaté Hory, Žulová

Volební obvod č. 66 Sídlo: Litovel

Babice (okres Olomouc), Bělkovice-Lašťany, Bílá Lhota, Bílsko (okres Olomouc), Bohuňovice (okres Olomouc), Bohuslavice (okres Šumperk), Bouzov, Bystročice, Červenka, Dlouhá Loučka (okres Olomouc), Domašov u Šternberka, Drahanovice, Drozdov (okres Šumperk), Dubčany, Dubicko, Haňovice, Hlásnice, Hněvotín, Hnojíce, Horka nad Moravou, Horní Loděnice, Hoštejn, Hrabová, Hraničně Petrovice, Huzová, Hynčina, Cholina, Jestřebí (okres Šumperk), Klopina, Komárov (okres Olomouc), Kosov, Krchleby (okres Šumperk), Leština (okres Šumperk), Liboš, Lipina, Lipinka, Líšnice (okres Šumperk), Litovel, Loštice, Loučany, Loučka (okres Olomouc), Luběnice, Luká, Lukavice (okres Šumperk), Lutín, Lužice (okres Olomouc), Maletín, Medlov (okres Olomouc), Měrotín, Mírov, Mladeč, Mladějovice, Mohelnice (okres Šumperk), Moravičany, Moravský Beroun, Mutkov, Náklo, Náměšť na Hané, Nemile, Norberčany, Nová Hradečná, Olbramice (okres Olomouc), Palonín, Paseka, Pavlov (okres Šumperk), Pňovice, Police (okres Šumperk), Příkazy, Rájec, Řídeč, Senice na Hané, Senička, Skrbeň, Slatinice, Slavětín (okres Olomouc), Stavenice, Strukov, Střeň, Štarnov, Štěpánov, Šternberk, Šumvald, Těšetice (okres Olomouc), Troubelice, Třeština, Újezd (okres Olomouc), Uničov, Úsov, Ústín, Vilémov (okres Olomouc), Zábřeh, Zvole (okres Šumperk), Želechovice, Žerotín (okres Olomouc)

Volební obvod č. 67 Sídlo: Nový Jičín

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov (okres Nový Jičín), Bílovec, Bítov (okres Nový Jičín), Bordovice, Bravantice, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jistebník, Kateřinice (okres Nový Jičín), Klimkovice, Kopřivnice, Kujavy, Kunín, Libhošť, Lichnov (okres Nový Jičín), Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Olbramice (okres Ostrava-město), Petřvald (okres Nový Jičín), Příbor, Pustějov, Rybí, Sedlnice, Skotnice, Slatina (okres Nový Jičín), Studénka, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka (okres Nový Jičín), Trojanovice, Velké Albrechtice, Veřovice, Vrchy, Vřesina (okres Ostrava-město), Závišice, Zbyslavice, Ženklava, Životice u Nového Jičína

Volební obvod č. 68 Sídlo: Opava

Bělá (okres Opava), Bohuslavice (okres Opava), Bolatice, Branka u Opavy, Březová (okres Opava), Budišovice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hlubočec, Hněvošice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chuchelná, Chvalíkovice, Kobeřice, Kravaře (okres Opava), Kyjovice (okres Opava), Melč, Mikolajice, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Píšť (okres Opava), Pustá Polom, Radkov (okres Opava), Raduň, Rohov, Skřipov, Slavkov (okres Opava), Služovice, Strahovice, Sudice (okres Opava), Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Těškovice, Třebom, Uhlířov, Velké Hoštice, Větřkovice, Vítkov, Vršovice (okres Opava), Závada

Volební obvod č. 69 Sídlo: Frýdek-Místek

Baška, Bílá (okres Frýdek-Místek), Brušperk, Bruzovice, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Horní Domaslavice, Hukvaldy, Janovice, Kaňovice (okres Frýdek-Místek), Kozlovice (okres Frýdek-Místek), Krásná (okres Frýdek-Místek), Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka (okres Frýdek-Místek), Malenovice, Metylovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Pržno (okres Frýdek-Místek), Pstruží, Řepiště, Sedliště (okres Frýdek-Místek), Staré Hamry, Staré Město (okres Frýdek-Místek), Staříč, Sviadnov, Vojkovice (okres Frýdek-Místek), Žabeň

Volební obvod č. 70 Sídlo: Ostrava-město

městské obvody Hošťálkovice, Hrabová, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Vítkovice, obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Vratimov

Volební obvod č. 71 Sídlo: Ostrava-město

městské obvody Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou, Proskovice

Volební obvod č. 72 Sídlo: Ostrava-město

městské obvody Krásné Pole, Martinov, Plesná, Porubá, Pustkovec, Svinov, Třebovice, obce Čavisov, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Lhota (okres Ostrava-město), Hať, Hlučín, Horní Lhota (okres Ostrava-město), Kozmice (okres Opava), Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice, Velká Polom, Vřesina (okres Opava)

Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek

Bocanovice, Bukovec (okres Frýdek-Místek), Bystřice (okres Frýdek-Místek), Český Těšín, Dolní Domaslavice, Dolní Lomná, Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek (okres Frýdek-Místek), Hrčava, Chotěbuz, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Lučina, Milíkov (okres Frýdek-Místek), Morávka, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná (okres Frýdek-Místek), Písek (okres Frýdek-Místek), Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice (okres Frýdek-Místek), Soběšovice, Střítež (okres Frýdek-Místek), Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně, Vyšní Lhoty, Žermanice

Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná

Bohumín, Dolní Lutyně, Havířov, Petřvald (okres Karviná), Rychvald

Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná

Albrechtice (okres Karviná), Dětmarovice, Doubrava, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Petrovice u Karviné, Stonava, Těrlicko

Volební obvod č. 76 Sídlo: Kroměříž

Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Blazice, Bořenovice, Brankovice, Brusné, Břest, Bystřice pod Hostýnem, Cetechovice, Dětkovice (okres Vyškov), Dobročkovice, Dřínov (okres Kroměříž), Holešov, Honětice, Horní Lapač, Hoštice (okres Kroměříž), Hulín, Chomýž, Chropyně, Chvalčov, Chvalkovice (okres Vyškov), Chvalnov-Lísky, Ivanovice na Hané, Jankovice (okres Kroměříž), Jarohněvice, Karolín, Komárno, Koryčany, Kostelany, Kostelec u Holešova, Kožušice, Kroměříž, Kunkovice, Kurovice, Kvasíce, Kyselovice, Lechotice, Litenčice, Loukov (okres Kroměříž), Lubná (okres Kroměříž), Ludslavice, Lutopecny, Malinky, Martinice (okres Kroměříž), Milonice (okres Vyškov), Míškovice, Morkovice-Slížany, Mrlínek, Němčíce (okres Kroměříž), Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Nítkovice, Nová Dědina, Osičko, Pacetluky, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Podhradní Lhota, Prasklice, Pravčice, Prusinovice, Přílepy (okres Kroměříž), Rajnochovice, Rataje (okres Kroměříž), Roštění, Roštín, Rusava, Rymice, Skaštice, Slavkov pod Hostýnem, Snovídky, Soběsuky, Střílky, Střížovice (okres Kroměříž), Sulimov, Šelešovice, Švábenice, Troubky-Zdislavice, Třebětice (okres Kroměříž), Uhřice (okres Kroměříž), Uhřice (okres Vyškov), Věžky (okres Kroměříž), Vítonice (okres Kroměříž), Vrbka, Zahnašovice, Záříčí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobíce, Žalkovice, Žeranovice

Volební obvod č. 77 Sídlo: Vsetín

Branky, Bystřička, Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Horní Bečva, Hovězí, Huslenky, Hutisko-Solanec, Choryně, Jablůnka, Janovů, Jarcová, Karolínka, Kateřinice (okres Vsetín), Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice (okres Vsetín), Lesná, Lhota u Vsetína, Loučka (okres Vsetín), Malá Bystřice, Mikulůvka, Nový Hrozenkov, Oznice, Podolí (okres Vsetín), Police (okres Vsetín), Poličná, Prostřední Bečva, Pržno (okres Vsetín), Ratiboř (okres Vsetín), Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Střítež nad Bečvou, Ústí (okres Vsetín), Valašská Bystřice, Valašská Senice, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří (okres Vsetín)

Volební obvod č. 78 Sídlo: Zlín

Bratřejov, Březová (okres Zlín), Dešná (okres Zlín), Drnovice (okres Zlín), Držková, Fryšták, Horní Lideč, Hostišová, Hošťálková, Hrobice (okres Zlín), Hvozdná, Jasenná (okres Zlín), Kašava, Křekov, Lačnov, Leskovec, Lhotsko, Lidečko, Lípa (okres Zlín), Liptál, Lukov (okres Zlín), Lukoveček, Lutonina, Lužná (okres Vsetín), Machová, Mysločovice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Poteč, Pozděchov, Prlov, Racková, Sazovice, Seninka, Slušovice, Střelná, Študlov (okres Vsetín), Tichov, Trnava (okres Zlín), Ublo, Újezd (okres Zlín), Valašská Polanka, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy, Veselá (okres Zlín), Vizovice, Vlachova Lhota, Vlčková, Všemina, Vysoké Pole, Zádveřice-Raková, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí

Volební obvod č. 79 Sídlo: Hodonín

Archlebov, Bukovany (okres Hodonín), Bzenec, Čejč, Čejkovice (okres Hodonín), Čeložnice, Dambořice, Dolní Bojanovice, Domanín (okres Hodonín), Dražůvky, Dubňany, Hodonín (okres Hodonín), Hovorany, Hýsly, Ježov (okres Hodonín), Josefov (okres Hodonín), Karlín, Kelčany, Kněždub, Kostelec (okres Hodonín), Kyjov (okres Hodonín), Labuty, Lovčice (okres Hodonín), Lužice (okres Hodonín), Mikulčice, Milotice, Moravany (okres Hodonín), Mouchnice, Mutěnice (okres Hodonín), Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Nový Poddvorov, Ostrovánky, Petrov (okres Hodonín), Prušánky, Radějov, Ratíškovice, Rohatec, Skalka (okres Hodonín), Skoronice, Sobůlky, Starý Poddvorov, Stavěšice, Strážnice, Strážovice, Sudoměřice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice (okres Hodonín), Terezín (okres Hodonín), Tvarožná Lhota, Uhřice (okres Hodonín), Vacenovice, Věteřov, Vlkoš (okres Hodonín), Vnorovy, Vracov, Vřesovice (okres Hodonín), Žádovice, Žarošice, Ždánice (okres Hodonín), Želetice (okres Hodonín), Žeravice

Volební obvod č. 80 Sídlo: Zlín

Babice (okres Uherské Hradiště), Bánov, Bělov, Bílovice, Biskupice (okres Zlín), Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Brumov-Bylnice, Březnice (okres Zlín), Březolupy, Březůvky, Bystřice pod Lopeníkem, Částkov (okres Uherské Hradiště), Dobrkovice, Dolní Lhota (okres Zlín), Doubravy, Drslavice (okres Uherské Hradiště), Halenkovice, Haluzice, Horní Lhota (okres Zlín), Hostětín, Hradčovice, Hřivínův Újezd, Jankovice (okres Uherské Hradiště), Jestřábí, Kaňovice (okres Zlín), Karlovice (okres Zlín), Kelníky, Komárov (okres Zlín), Komňa, Košíky, Kudlovice, Lhota (okres Zlín), Lipová (okres Zlín), Lopeník, Loučka (okres Zlín), Ludkovice, Luhačovice, Napajedla, Nedachlebice, Nezdenice, Oldřichovice, Otrokovice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Podhradí (okres Zlín), Pohořelice (okres Zlín), Pozlovice, Prakšice, Provodov, Rokytnice (okres Zlín), Rudice (okres Uherské Hradiště), Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Spytihněv, Starý Hrozenkov, Sušice (okres Uherské Hradiště), Svárov (okres Uherské Hradiště), Šanov (okres Zlín), Šarovy, Štítná nad Vláří-Popov, Šumíce (okres Uherské Hradiště), Tečovice, Tlumačov (okres Zlín), Topolná, Traplice, Uherský Brod, Vápenice, Velký Ořechov, Vlachovice (okres Zlín), Vyškovec, Záhorovice, Zlámanec, Žítková, Žlutava

Volební obvod č. 81 Sídlo: Uherské Hradiště

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březová (okres Uherské Hradiště), Buchlovice, Dolní Němčí, Hluk, Horní Němčí, Hostějov, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Huštěnovice, Jalubí, Javorník (okres Hodonín), Kněžpole, Korytná, Kostelany nad Moravou, Kozojídky, Kunovice (okres Uherské Hradiště), Kuželov, Lipov, Louka (okres Hodonín), Malá Vrbka, Medlovice (okres Uherské Hradiště), Mistřice, Modrá, Moravský Písek, Nedakonice, Nivnice, Nová Lhota, Ořechov (okres Uherské Hradiště), Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí (okres Uherské Hradiště), Polešovice, Popovice (okres Uherské Hradiště), Salaš, Slavkov (okres Uherské Hradiště), Staré Hutě, Staré Město (okres Uherské Hradiště), Strání, Stříbrníce (okres Uherské Hradiště), Stupava, Suchá Loz, Suchov, Tasov (okres Hodonín), Tučapy (okres Uherské Hradiště), Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec (okres Uherské Hradiště), Vážany (okres Uherské Hradiště), Velehrad, Veletiny, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vlčnov, Zlechov, Žeraviny“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ve volbách vyhlášených před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2026, v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení o registraci kandidátních listin a přihlášek k registraci a při sestavování okrskových volebních komisí a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jedná-li se o volby do Senátu, neuvádí se v zápisech o průběhu a výsledku hlasování a v zápisech o výsledku voleb údaj o počtu voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz.

3. Zprávu podle § 59a odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží vláda oběma komorám Parlamentu poprvé v roce 2027.

4. Vláda předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona o změně územního vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky podle § 59a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tak, aby změna územního vymezení volebních obvodů mohla nabýt účinnosti poprvé k 1. lednu 2028, přesahuje-li v roce 2027 odchylka od průměrného počtu voličů v některém volebním obvodu 15 %.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Čl. III

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠1

(1) Tento zákon upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do zastupitelstev krajů, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.

(2) Volební období zastupitelstev krajů je čtyřleté. Volby do zastupitelstev krajů se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne2).


2) Čl. 102 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Volebním obvodem je území každého vyššího územního samosprávného celku s výjimkou hlavního města Prahy.“.

3. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.

4. V § 3 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

5. V § 3 se odstavce 2 a 3 zrušují a současně se zrušuje označení odstavce 1.

6. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „jsou“ vkládají slova „vedle překážek stanovených zákonem o správě voleb také“.

7. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „odnětí svobody,“ nahrazují slovy „odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence, nebo“ a písmena b) a c) se včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

8. V § 5 odst. 1 se text „b)“ nahrazuje slovy „překážka ve výkonu práva být volen“.

9. V části první se hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9, 10, 12, 12a, 12b a 13 zrušuje.

10. V § 20 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

11. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.“.

12. V § 20 se odstavec 3 zrušuje.

13. § 21 až 23 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14 a 16 zrušují.

14. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se zhotovuje pro každou volební stranu zvlášť.“.

15. § 25 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.

16. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26

Voličský průkaz

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče o hlasování v jiném volebním okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do zastupitelstva kraje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku svého volebního obvodu.“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

17. § 26a až 31 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18a, 19 a 20 zrušují.

18. § 32 včetně nadpisu zní:

㤠32

Způsob hlasování

Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.“.

19. § 33 až 38 se včetně nadpisů zrušují.

20. § 39 včetně nadpisu zní:

§ 39

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé volební strany, přičemž vyloučí neplatné hlasy voličů z důvodů stanovených zákonem o správě voleb. Dále posoudí a následně sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, jedná se o platný hlas pro volební stranu; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.“.

21. V § 40 se odstavce 1 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

22. V § 40 odst. 1 písm. b) se slova „ze stálého seznamu“ nahrazují slovem „voličů“.

23. V § 40 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

24. V § 40 odst. 1 písm. f) se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy „volební stranu“.

25. V § 40 odst. 1 písm. g) se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

26. V § 40 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. f)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. g)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; případně použije pomocné sčítací archy poskytnuté elektronicky Českým statistickým úřadem“.

27. § 41 se včetně nadpisu zrušuje.

28. V § 42 odst. 1 se slova „pracovišti u krajského úřadu“ nahrazují slovy „krajském pracovišti“ a text „(§ 41)“ se zrušuje.

29. V § 42 odst. 3 písm. a) a e) se slova „v kraji“ zrušují.

30. V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „ze stálých seznamů v kraji“ nahrazují slovem „voličů“.

31. V § 42 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

32. V § 42 odst. 3 se na začátek písmene e) vkládá slovo „celkový“.

33. V § 42 odst. 3 písm. e) se slova „za kraj celkem“ zrušují.

34. V § 42 odst. 3 písm. f) se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

35. V § 42 odst. 3 písm. h) a v § 43 odst. 6, 9 a 10 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

36. V § 42 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; v případě koalice se uvede i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo“.

37. V § 42 odstavec 5 zní:

„(5) Krajský úřad zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje a ostatní volební dokumentaci uschová. Druhý podepsaný stejnopis zápisu o výsledku voleb předá neprodleně Českému statistickému úřadu.“.

38. V § 43 odst. 1,2 a 9 se slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ nahrazují slovy „volebním stranám“.

39. V § 43 odst. 1 se slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

40. V § 43 odst. 3 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“ a text „(§ 23)“ se zrušuje.

41. V § 43 odst. 4 se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici “ nahrazují slovy „volební stranu“ a slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ se nahrazují slovy „volební strany“.

42. V § 43 odst. 5 se slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy „volební straně“.

43. V § 43 odst. 7 se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy „volební stranu“.

44. V § 43 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strana“.

45. V § 44 odstavec 2 zní:

„(2) Český statistický úřad předá Státní volební komisi celkové výsledky voleb za všechny kraje. V celkových výsledcích se uvedou i zvolení kandidáti a náhradníci s údajem o volební straně, za kterou kandidovali, a v případě koalice i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.“.

46. § 45 se včetně nadpisu zrušuje.

47. § 46 včetně nadpisu zní:

§ 46

Osvědčení o zvolení

Krajský úřad vydá kandidátům zvoleným za člena zastupitelstva kraje osvědčení o zvolení, a to nejpozději do ustavujícího zasedání zastupitelstva. V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá krajský úřad do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 53) osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí podle § 43 odst. 6 až 8.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

48. Nadpis § 47 zní: „Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování“.

49. V § 47 odst. 2 se slova „dodatečné volby nebo dodatečné hlasování“ nahrazují slovy „opakované volby nebo opakované hlasování“.

50. V § 47 odst. 4 se za slova „volby“ vkládají slova „ , opakované volby“ a slova „dodatečné hlasování“ se nahrazují slovy „opakované hlasování“.

51. V § 47 odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“.

52. V § 48 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) dnem konání zasedání zastupitelstva kraje, na kterém se člen zastupitelstva kraje osobně vzdá mandátu; pokud člen zastupitelstva kraje vyjádří vůli vzdát se mandátu k jinému pozdějšímu dni, zaniká mandát tímto dnem; vzdání se mandátu nelze vzít zpět,“.

53. V § 48 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) dnem, kdy je kraji doručeno písemné vzdání se mandátu člena zastupitelstva kraje obsahující úředně ověřený podpis člena zastupitelstva kraje; pokud člen zastupitelstva kraje vyjádří vůli vzdát se mandátu k jinému pozdějšímu dni, zaniká mandát tímto dnem; vzdání se mandátu lze učinit též elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem zasláním na adresu elektronické pošty podatelny kraje; vzdání se mandátu nelze vzít zpět,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

54. V § 48 odst. 4 se slovo „ministr“ nahrazuje slovem „ Ministerstvo“.

55. V § 48 odst. 6 se slovo „ministra“ nahrazuje slovem „Ministerstva“ a text „odst. 2“ se zrušuje.

56. V § 48 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Mandát člena zastupitelstva kraje podle odstavců 3 a 4 zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle § 52, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo usnesení nebo rozhodnutí podle odstavce 6 zrušeno.“.

57. V § 49 odst. 1 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

58. V § 50 písmeno b) zní:

„b) dnem, kdy je kraji doručeno písemné vzdání se postavení náhradníka obsahující úředně ověřený podpis náhradníka; vzdání se postavení náhradníka lze učinit též elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem zasláním na adresu elektronické pošty podatelny kraje; vzdání se postavení náhradníka nelze vzít zpět,“.

59. V § 50 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) V případě, že vzdání se postavení náhradníka je kraji doručeno podle odstavce 1 v den, kdy již náhradníkovi vznikl mandát člena zastupitelstva kraje podle § 49 odst. 1, platí, že jde o vzdání se mandátu člena zastupitelstva kraje.“.

60. V § 51 odst. 2 se slova „ředitel krajského úřadu“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

61. V § 51 odst. 4 se slova „platí ustanovení tohoto zákona“ nahrazují slovy „se použijí ustanovení tohoto zákona a zákona o správě voleb obdobně“.

62. V § 52 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

63. V § 52 se slovo „ministra“ nahrazuje slovem „Ministerstva“ a slova „politická strana, politické hnutí a koalice“ se nahrazují slovy „volební strana“.

64. V § 53 odst. 1 se slova „zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku“ nahrazují slovy „příslušející jako volič k volebnímu okrsku“ a slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ se nahrazují slovy „volební strana“.

65. V části první v nadpisu hlavy VIII se slova „Nároky členů okrskových volebních komisí a“ zrušují.

66. § 55 se včetně nadpisu zrušuje.

67. Nadpis § 56 se zrušuje.

68. V § 56a odst. 1, 2 a 5 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany anebo jejího kandidáta“.

69. V § 56a odst. 4 se slova „politických stranách, politických hnutích nebo koalicích“ nahrazují slovy „volebních stranách“.

70. V § 56a odst. 5 a 8 se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

71. V § 56a odst. 6 se slova „politických stran, politických hnutí nebo koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

72. V § 56b odst. 1 a v § 56e odst. 1 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny“ nahrazují slovy „volební strana je povinna“.

73. V § 56b odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

74. V § 56b odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

75. V § 56c odst. 2, § 56d odst. 1, § 56e odst. 1 a 2 a v § 56e odst. 3 písm. c) se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strana“.

76. V § 56d odst. 2 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“ a slova „politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát“ se nahrazují slovy „volební strana nebo její kandidát“.

77. V § 56d odst. 3 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“ a slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ se nahrazují slovy „volební strany“.

78. V § 56e odst. 3 písm. a) a c) se slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici“ nahrazují slovy „volební straně“.

79. V § 56e odst. 3 písm. c) se slovo „zavázaly“ nahrazuje slovem „zavázala“.

80. V § 56e odst. 4 a 5 se slova „politická strana, politické hnutí a koalice“ nahrazují slovy „volební strana“.

81. V § 56e odst. 5 se slovo „zašlou“ nahrazuje slovem „zašle“.

82. V § 56g odst. 1 písm. a) se slova „politických stran, politických hnutí, koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

83. V § 56g odst. 1 písm. b) se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

84. V § 56g odst. 1 písm. d) se slova „a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce“ zrušují.

85. V § 56g se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

86. V části první v nadpisu hlavy X se slova „a jiné správní delikty“ zrušují.

87. V nadpisu § 57 se za slovo „Přestupky“ doplňují slova „fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob“.

88. V § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „Fyzická“ vkládají slova „ , právnická nebo podnikající fyzická“.

89. V § 57 odst. 1 písm. b) se slova „politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany nebo jejího kandidáta“.

90. V § 57 odst. 1 písm. c) se za slova „jménem a příjmením“ vkládají slova „nebo názvem a zkratkou“.

91. V § 57 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

92. V § 57 odst. 2 se za slovo „přestupek“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

93. Nadpis § 58 zní: „Přestupky politických stran a politických hnutí“.

94. V § 58 se odstavce 1, 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.

95. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“ .

96. V § 58 odst. 1 písm. d) se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

97. V § 58 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt se uloží pokuta“ nahrazují slovy „přestupek lze uložit pokutu“.

98. V § 58 odst. 2 písm. a) se slova „odstavce 1 nebo“ zrušují.

99. V § 58 odst. 2 písm. a) až d) se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“ a slova „správní delikt“ se nahrazují slovem „přestupek“.

100. § 58a včetně nadpisu zní:

㤠58a

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Úřad, jde-li o přestupky podle § 57 odst. 1 písm. a) až d) a f) až k) a § 58 odst. 1,
b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 57 odst. 1 písm. e).

(2) K řízení o přestupku je místně příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku adresu místa trvalého pobytu, je-li fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou. Nemá-li podezřelý z přestupku, který je fyzickou osobou, místo trvalého pobytu, k řízení o přestupku je příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku poslední známé místo pobytu.“.

101. V § 60 se za slova „nových volbách (§ 51)“ vkládají slova „ , opakovaných volbách“.

102. § 59, 61 až 65 a 69a se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 27 zrušují.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Pro volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 130/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ve volbách vyhlášených před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2026, v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení o registraci kandidátních listin a při sestavování okrskových volebních komisí a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 130/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. V

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb. a zákona č. 269/2021 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do zastupitelstev obcí, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.

(2) Volební období zastupitelstev obcí je čtyřleté2). Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městských částech a městských obvodech územně členěných statutárních měst, hlavním městě Praze a jeho městských částech v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.“.

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pravidla stanovená tímto zákonem pro obec a její orgány obdobně též pro městský obvod nebo městskou část územně členěného statutárního města a jejich orgány, hlavní město Prahu a městskou část hlavního města Prahy a jejich orgány.“.

3. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.

4. V § 3 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

5. V § 3 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

6. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování a nové volby se konají v jednom dni. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.“.

7. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem osvědčení o registraci k přechodnému pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce; do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.“.

Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují.

8. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „jsou“ vkládají slova „vedle překážek stanovených zákonem o správě voleb také“.

9. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „odnětí svobody,“ nahrazují slovy „odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence, nebo“ a písmena b) a c) se včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

10. V § 5 odst. 1 části věty před středníkem se text „b)“ nahrazuje slovy „překážka ve výkonu práva být volen“.

11. V § 5 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

12. V § 5 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu této obce; funkce člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy; funkce člena zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu městského obvodu nebo městské části tohoto města; funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu.

(3) Funkce člena zastupitelstva obce, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, v hlavním městě Praze primátorem hlavního města Prahy nebo starostou městské části, hejtmanem nebo radou kraje, obce, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části.“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

13. V části první se hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12 až 14, 16 až 18 a 20 zrušuje.

14. V § 20 odst. 1 se slova „nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů“ nahrazují slovy „nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů“.

15. V § 20 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

16. V § 21 se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

17. V § 21 se slova „uveřejní registrační úřad na úřední desce“ nahrazují slovy „registrační úřad zveřejní v informačním systému správy voleb“ a číslo „85“ se nahrazuje číslem „80“.

18. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) K petici nebo části petice podané po lhůtě pro podání kandidátní listiny se nepřihlíží. Vady v petici nelze zhojit.“.

19. V § 22 odstavec 1 zní:

„(1) Obecní úřad oznámí nejpozději 81 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Současně tuto informaci zveřejní na úřední desce. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.“.

20. V § 22 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

21. V § 22 odstavec 3 zní:

„(3) Nedosahuje-li souhrnný počet kandidátů uvedených na všech registrovaných kandidátních listinách nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který má být volen, popřípadě je menší než 5, volby se v této obci nekonají.“.

22. V § 22 se odstavec 4 zrušuje.

23. § 23 a 24 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 zrušují.

24. V § 25 se odstavce 1,5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

25. V § 25 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

26. V § 25 odst. 2 se věty třetí, šestá až devátá a jedenáctá zrušují.

27. V § 25 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

28. § 26 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 a 36 zrušuje.

29. V § 27 odst. 3 se za slovo „popis“ vkládají slova „výčtem volebních okrsků“, slova „starosta do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů“ se nahrazují slovy „obecní úřad nejpozději do 81 dnů přede dnem voleb“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , a současně tyto údaje oznámí registračnímu úřadu“.

30. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28

Voličský průkaz

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče hlasování v jiném volebním okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do zastupitelstva obce hlasovat v kterémkoli volebním okrsku svého volebního obvodu. V územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze je tímto volebním obvodem vždy volební obvod, v němž volič může volit zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu.“.

31. § 29 a 31 až 33 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 23 až 27 zrušují.

32. V § 30 odst. 3 se slova „i nezávislé kandidáty“ zrušují.

33. V § 34 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

34. V § 34 odst. 4 se věta první zrušuje.

35. V § 34 se odstavec 5 zrušuje.

36. § 35 až 39 se včetně nadpisů zrušují.

37. § 40 včetně nadpisu zní:

㤠40

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise posoudí hlasy voličů (§ 41), sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty a pro jednotlivé volební strany. Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti podle odstavce 2. Hlasuje-li se v okrsku do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, hlasovací lístky se před sčítáním rozdělí podle jednotlivých druhů zastupitelstev a poté se sčítají zvlášť.

(2) Okrsková volební komise po posouzení hlasu voliče (§ 41) započte platný hlas pro kandidáta takto:
a) jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý označený kandidát,
b) je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý kandidát této volební strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí podle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva,
c) je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí podle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů.“.

38. V nadpisu § 41 se slova „hlasovacích lístků “ nahrazují slovy „platnosti hlasu voliče“.

39. V § 41 se odstavce 1, 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

40. V § 41 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

„c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána, nebo
d) je-li pro to důvod stanovený zákonem o správě voleb.“.

41. V § 41 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují.

42. V § 42 se odstavce 1 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

43. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „ze seznamu“ nahrazují slovem „voličů“.

44. V § 42 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

45. V § 42 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) počet hlasovacích lístků, které jsou platným hlasem voliče,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

46. V § 42 odst. 2 se slova „odstavce 2 písm. e) a f)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. g) a h)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; případně použije pomocné sčítací archy poskytnuté elektronicky Českým statistickým úřadem“.

47. § 43 se včetně nadpisu zrušuje.

48. V § 45 odst. 1 a 3 až 5 se slova „na kandidátní listině“ nahrazují slovy „na hlasovacím lístku“.

49. V § 45 odst. 1 se slova „kandidátní listinu“ nahrazují slovy „volební stranu“, slova „kandidátní listiny“ se nahrazují slovy „volební strany“, slova „kandidátních listin“ se nahrazují slovy „volebních stran“ a slova „kandidátním listinám“ se nahrazují slovy „volebním stranám“.

50. V § 45 odst. 1 větě poslední a v § 45 odst. 2 se slova „kandidátní listina“ nahrazují slovy „volební strana“.

51. V § 45 odst. 1 se text „§ 43“ nahrazuje slovy „zákona o správě voleb“.

52. V § 45 odst. 3 se slova „kandidátní listině na ní uvedeným“ zrušují a za slovo „kandidátům“ se vkládají slova „volební strany“.

53. V § 45 odst. 4 se slova „v kandidátní listině“ nahrazují slovy „na hlasovacím lístku“.

54. V § 45 odst. 5 se slova „kandidátní listina“ nahrazují slovy „volební strana“, za slova „žádný mandát,“ se vkládá slovo „její“ a slova „na ní uvedení“ se zrušují.

55. V § 46 odst. 2 písm. c) se slova „ze seznamů“ nahrazují slovem „voličů“.

56. V § 46 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

57. V § 46 odst. 2 se na začátek písmene f) vkládá slovo „celkový“.

58. V § 46 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) počet hlasovacích lístků, které jsou platným hlasem voliče,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

59. V § 46 odst. 2 se na začátek písmene i) vkládá slovo „celkový“.

60. V § 46 odst. 3 se na začátek písmen a) a b) vkládá slovo „pověřený“.

61. V § 47 se slova „Pověřený obecní“ nahrazují slovem „Registrační“ a slova „ , pro kterou byl registračním úřadem“ se zrušují.

62. V § 48 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

63. V § 50 odst. 1 a § 50 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „o“ vkládá slovo „celkovém“.

64. V § 50 odst. 2 písm. e) se text „§ 23 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 22 odst. 3“ a slova „ , a obcí, v nichž bude na základě § 43 odst. 2 vyhlášeno opakované hlasování“ se zrušují.

65. V § 50 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) jména a příjmení kandidátů v členění podle názvu a druhu volebních stran, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva hlavního města Prahy, a kandidátů, kteří se stali náhradníky; v případě koalice se v těchto volbách uvede i její složení a název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.“.

66. V § 50 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Státní volební komise schválí zápis o celkovém výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepisují přítomní členové Státní volební komise.

(4) Člen Státní volební komise může odepřít podepsat zápis o celkovém výsledku voleb a učinit k němu výhradu. Důvody odepření podpisu člena Státní volební komise se uvádí v samostatné příloze k zápisu.“.

67. § 51 a 52 se včetně nadpisů zrušují.

68. V § 53 se slovo „prvního“ nahrazuje slovem „ustavujícího“.

69. V § 54 odst. 1 písm. b) se text „§ 23 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 22 odst. 3“.

70. V § 54 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) nebyl odevzdán ani jeden hlasovací lístek s alespoň jedním platným hlasem pro kandidáta.“.

71. V § 54 odst. 3 se za text „písm. b)“ vkládají slova „nebo c)“.

72. V § 54 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

73. V § 54 odst. 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“.

74. V § 55 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) dnem konání zasedání zastupitelstva obce, na kterém se člen zastupitelstva obce osobně vzdá mandátu; pokud člen zastupitelstva obce vyjádří vůli vzdát se mandátu k jinému pozdějšímu dni, zaniká mandát tímto dnem; vzdání se mandátu nelze vzít zpět,“.

75. V § 55 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) dnem, kdy je obci doručeno písemné vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce obsahující úředně ověřený podpis člena zastupitelstva obce; pokud člen zastupitelstva obce vyjádří vůli vzdát se mandátu k jinému pozdějšímu dni, zaniká mandát tímto dnem; vzdání se mandátu lze učinit též elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem zasláním na adresu elektronické pošty podatelny obce; vzdání se mandátu nelze vzít zpět,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

76. V § 55 odst. 4 se slova „ředitel krajského úřadu“ nahrazují slovy „krajský úřad“.

77. V § 55 odst. 5 se slovo „ředitele“ zrušuje a slovo „ministr“ se nahrazuje slovem „Ministerstvo“.

78. V § 55 odst. 7 se slovo „ředitele“ zrušuje a slovo „ministra“ se nahrazuje slovem „Ministerstva“.

79. V § 55 odst. 7 a 8 se text „odst. 3“ zrušuje.

80. V § 56 odst. 2 se slova „rada obce, města, městské části nebo městského obvodu anebo rada hlavního města Prahy, a není-li zřízena, zastupitelstvo obce“ nahrazují slovy „starosta obce“.

81. V § 57 písmeno b) zní:

„b) dnem, kdy je obci doručeno písemné vzdání se postavení náhradníka obsahující úředně ověřený podpis náhradníka; vzdání se postavení náhradníka lze učinit též elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem zasláním na adresu elektronické pošty podatelny obce; vzdání se postavení náhradníka nelze vzít zpět,“.

82. V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) V případě, že vzdání se postavení náhradníka je obci doručeno podle odstavce 1 v den, kdy již náhradníkovi vznikl mandát člena zastupitelstva obce podle § 56 odst. 1, platí, že jde o vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce.“.

83. V § 58 odst. 3 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“ a slova „s výjimkou vytvoření pracoviště Českého statistického úřadu u krajského úřadu podle § 9 odst. 2 písm. a)“ se zrušují.

84. V § 59 se odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

85. V § 59 se slovo „ředitele“ zrušuje a slovo „ministra“ se nahrazuje slovem „Ministerstva“.

86. V § 59 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

87. V § 60 odst. 1 se slova „každá osoba zapsaná do seznamu“ nahrazují slovy „každý volič zapsaný“.

88. V § 61 se slova „odst. 2 a 3“ zrušují.

89. V části první v nadpisu hlavy VIII se slova „Nároky členů okrskových volebních komisí a“ zrušují.

90. § 62 se včetně nadpisu zrušuje.

91. Nadpis § 63 se zrušuje.

92. V nadpisu hlavy IX se slova „a jiné správní delikty“ zrušují.

93. § 64 včetně nadpisu zní:

§ 64

Přestupek na úseku voleb do zastupitelstev obcí

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejňovat výsledky předvolebních a volebních průzkumů podle § 30 odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000 Kč.“.

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.

94. § 65 včetně nadpisu zní:

㤠65

Příslušnost

Přestupek podle tohoto zákona projednává krajský úřad, v jehož správním obvodu je podezřelý z přestupku přihlášen k pobytu, je-li fyzickou osobou, nebo má sídlo, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou. Není-li podezřelý z přestupku, který je fyzickou osobou, na území České republiky přihlášen k pobytu, k řízení o přestupku je příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku poslední známé místo pobytu.“.

Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje.

95. § 67 až 71a a 74 a 77 se včetně nadpisů zrušují.

96. V § 73 se slovo „obyvatel“ nahrazuje slovem „voličů“.

97. V nadpisu přílohy k zákonu se číslo „4“ nahrazuje číslem „1“.

98. V příloze k zákonu se slova „počtu obyvatel“ nahrazují slovy „počtu voličů do zastupitelstva obce“.

99. V příloze k zákonu se slovo „obyvatel“ nahrazuje slovem „voličů“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Pro volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 491/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ve volbách vyhlášených před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2026, v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení o registraci kandidátních listin a při sestavování okrskových volebních komisí a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 491/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V zápisech o průběhu a výsledku hlasování a v zápisech o výsledku voleb se neuvádí počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz, a počet hlasovacích lístků, které jsou platným hlasem voliče.

3. Starosta ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnou volebního okrsku odstraní případy, kdy hranice volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu pro volby do Senátu; jsou-li ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vyhlášeny volby, provede starosta změnu po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

Čl. VII

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb. a zákona č. 282/2020 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do Evropského parlamentu konaných v České republice, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.“.

2. V § 2 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.

3. V § 3 odst. 2, § 32 odst. 1 a v § 59 odst. 7 se slova „na území České republiky“ nahrazují slovy „v České republice“.

4. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „uveřejňuje ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.

5. V § 3 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

6. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

7. V § 4 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

8. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Komunikační centrálou pro vzájemnou výměnu informací s jinými členskými státy je Ministerstvo vnitra. Komunikační centrála plní tyto úkoly:
a) přijímá od komunikačních centrál jiných členských států informace o voličích, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a kteří projevili vůli hlasovat nebo kandidovat v jiném členském státě,
b) ve lhůtě do 5 pracovních dnů ověřuje pro komunikační centrálu jiného členského státu, zda státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,
c) zasílá komunikačním centrálám jiných členských států informace o tom, že státní občan příslušného členského státu projevil vůli hlasovat v České republice nebo je uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané v České republice.

(3) Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi kontaktní údaje na komunikační centrálu a jejich změny.“.

9. V § 5 odst. 1 se slova „volit na území České republiky“ nahrazují slovy „volit v České republice“ a slova „(dále jen „volič“)“ se zrušují.

10. V § 5 se odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušují a současně se zrušuje označení odstavce 1.

11. V § 6 odst. 1 se slova „být na území České republiky “ nahrazují slovy „být v České republice“, slova „na území České republiky, alespoň druhý“ se nahrazují slovy„ , alespoň druhý“ a slova „volebního práva4)“ se nahrazují slovy „práva být volen“.

12. V části první se hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 10 zrušuje.

13. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.

14. V § 21 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

15. V § 21 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Nejvyšší počet kandidátů, které může volební strana uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců Evropského parlamentu volených v České republice.

(3) V prohlášení kandidáta kromě náležitostí stanovených zákonem o správě voleb kandidát dále uvede, že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě. Je-li kandidátem občan jiného členského státu, uvede v prohlášení dále místo narození a adresu svého posledního místa pobytu v členském státě původu a připojí prohlášení, že v členském státě původu nebyl soudním nebo správním rozhodnutím zbaven práva být volen. Prohlášení kandidáta může být učiněno v českém, anglickém, německém nebo francouzském jazyce.

(4) Volební strana připojí ke kandidátní listině doklad o zaplacení poplatku za registraci kandidátní listiny.“.

16. § 22 až 24 včetně nadpisů znějí:

㤠22

Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu

(1) Poplatníkem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu je volební strana.

(2) Předmětem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu je řízení o registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu registračním úřadem.

(3) Výše poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu činí 19 000 Kč.

(4) Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu a úrok z peněžních prostředků na účtu správce poplatku vedeném u České národní banky podle § 23 odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.

(5) Poplatková povinnost k poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu zaniká, pokud kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle soudního řádu správního. Poplatková povinnost zaniká ke dni, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu ve věci odmítnutí registrace kandidátní listiny nebo ke dni, kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci.

§ 23

Správa poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu

(1) Správcem poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu je registrační úřad.

(2) Poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu je splatný při podání kandidátní listiny, nejpozději však 66 dnů přede dnem voleb. Poplatek se platí na účet správce poplatku vedený u České národní banky zřízený nejpozději 72 dnů přede dnem voleb.

(3) Nezaplatí-li poplatník poplatek za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu ve lhůtě splatnosti, vyzve jej písemně správce poplatku nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby tak učinil do 53 dnů přede dnem voleb. Nezaplatí-li poplatník poplatek ani v této lhůtě, registrační úřad rozhodne o odmítnutí kandidátní listiny.

(4) U poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu nevzniká úrok z prodlení a nelze povolit posečkání jeho úhrady, popřípadě rozložení jeho úhrady na splátky.

(5) Správce poplatku vrátí přeplatek na poplatku za registraci kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu bez žádosti do 1 měsíce od vzniku přeplatku.

§ 24

Zvláštní pravidla projednání kandidátních listin

(1) Kandiduje-li na kandidátní listině státní občan jiného členského státu, Ministerstvo vnitra neprodleně po podání kandidátní listiny zašle komunikační centrále jiného členského státu informaci, že státní občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané v České republice. Zároveň zašle prohlášení tohoto kandidáta a vyžádá si od komunikační centrály jiného členského státu ověření, zda kandidát nebyl zbaven práva být volen.

(2) Ministerstvo vnitra rozhodne o škrtnutí kandidáta, který je státním občanem jiného členského státu, jestliže ve lhůtě stanovené pro škrtnutí kandidátů zákonem o správě voleb obdrží od komunikační centrály členského státu původu informaci, že tento kandidát byl zbaven práva být volen.

(3) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci kandidátní listiny od komunikační centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto členského státu, byl zbaven práva být volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních místnostech, pokud informaci od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.“.

17. § 25 se zrušuje.

18. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu se zhotovují pro každou volební stranu zvlášť.“.

19. V části první nadpis hlavy IV zní:

„Zvláštní náležitosti seznamu voličů“.

20. § 27 až 29 včetně nadpisů znějí:

㤠27

Zápisy údajů v seznamu voličů

(1) Ministerstvo vnitra provádí v seznamu voličů
a) zápis údaje o hlasování občana České republiky ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státu,
b) výmaz údaje o hlasování občana jiného členského státu ve volbách do Evropského parlamentu v České republice.

(2) Zápisy a výmazy údajů podle odstavce 1 provádí Ministerstvo vnitra na základě informací od komunikačních centrál jiných členských států. Údaj podle odstavce 1 písm. a) je platný pouze pro volby bezprostředně následující po jeho zápisu a uvádí se ve výpisu voličů. Po dobu platnosti tohoto údaje nemůže volič hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v České republice.

(3) Obecní úřad a zastupitelský úřad provedou na žádost voliče v seznamu voličů zápis a výmaz údaje o hlasování občana jiného členského státu ve volbách do Evropského parlamentu v České republice. Údaj o hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v České republice je platný pro všechny volby do Evropského parlamentu až do doby, kdy nastane důvod pro jeho výmaz.

§ 28

Žádost o zápis údaje o hlasování občana jiného členského státu v České republice do seznamu voličů

(1) Občan jiného členského státu, který je veden v seznamu voličů a hodlá hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v České republice, může nejpozději 39 dnů přede dnem voleb požádat o zápis údaje o hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v České republice do seznamu voličů.

(2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze v České republice.

(3) Žádost podle odstavce 1 může volič podat u kteréhokoli obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu
a) osobně, a to i prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče,
b) písemně prostřednictvím datové schránky voliče, nebo podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče, anebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
c) prostřednictvím portálu veřejné správy s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky značná.

(4) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad žadatele nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyrozumí o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

(5) Údaj o hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v České republice vymaže obecní úřad nebo zastupitelský úřad na žádost voliče. Na podání žádosti se vztahuje odstavec 3 obdobně.

§ 29

Voličský průkaz

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče o hlasování v jiném volebním okrsku v seznamu voličů může volič ve volbách do Evropského parlamentu v České republice hlasovat v kterémkoli volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku.“.

Poznámky pod čarou č. 14 a 15 se zrušují.

21. § 30 a 31 se včetně nadpisu zrušují.

22. V § 32 odst. 1 se číslo „80“ nahrazuje číslem „60“, slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ se nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“ a slova „v českém jazyce a v pracovních jazycích“ se nahrazují slovy „ve všech úředních jazycích“.

23. V § 32 se odstavce 2 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

24. § 33 až 36 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17 a 18 zrušují.

25. V § 37 odstavec 1 zní:

„(1) Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.“.

26. V § 37 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

27. § 38 až 42 se včetně nadpisů zrušují.

28. § 43 včetně nadpisu zní:

㤠43

Sčítání hlasů okrskovou a zvláštní okrskovou volební komisí

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé volební strany, přičemž vyloučí neplatné hlasy voliče z důvodů stanovených zákonem o správě voleb. Dále posoudí a následně sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, jedná se o platný hlas pro volební stranu; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.“.

29. V § 44 se odstavce 1 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

30. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „komise“ vkládají slova „a zvláštní okrskové volební komise“.

31. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „ve volebním okrsku“ zrušují a slova „ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu“ se nahrazují slovem „voličů“.

32. V § 44 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

33. V § 44 odst. 1 písm. f) a v § 48 odst. 2 a 5 se slova „politickou stranu, politické hnutí nebo koalici “ nahrazují slovy „volební stranu“.

34. V § 44 odst. 1 písm. h) se slova „komisi, usnesení, která komise“ nahrazují slovy „komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi, usnesení, která“.

35. V § 44 odst. 2 se text „2 písm. f)“ nahrazuje textem „1 písm. g)“ a za slova „okrsková volební komise“ se vkládají slova „nebo zvláštní okrsková volební komise“.

36. V § 44 odst. 2 se za slova „okrskové volební komise“ vkládají slova „nebo zvláštní okrskové volební komise“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; případně použije pomocné sčítací archy poskytnuté elektronicky Českým statistickým úřadem“.

37. § 45 se včetně nadpisu zrušuje.

38. V § 47 odst. 1 se slova „u pověřených obecních úřadů podle § 45“ nahrazují slovy „a zvláštních volebních okrsků“.

39. V § 47 odst. 1 a v § 59 odst. 8 se slova „politické strany, politická hnutí a koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

40. V § 47 odst. 2 a v § 59d odst. 4 se slova „politická strana, politické hnutí a koalice“ nahrazují slovy „volební strana“.

41. V § 48 odst. 1 se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“ a slova „podle § 24“ se zrušují.

42. V § 48 odst. 2, § 54 odst. 1 a 2 a v § 59c odst. 3 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

43. V § 48 odst. 3 a v § 59d odst. 3 písm. a) a c) se slova „politické straně, politickému hnutí nebo koalici “ nahrazují slovy „volební straně“.

44. V § 48 odst. 4 a 7, § 49 odst. 2 písm. e), § 59 odst. 4 a v § 59f odst. 1 písm. b) se slova „politických stran, politických hnutí a koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

45. V § 48 odst. 6, § 57 odst. 3, § 59b odst. 2, § 59c odst. 1, § 59d odst. 1 větě první a v § 59d odst. 2 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strana“.

46. V § 49 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami „Zápis podepisují přítomní členové Státní volební komise. Člen Státní volební komise může odepřít podepsat zápis o výsledku voleb a učinit k němu výhradu. Důvody odepření podpisu člena Státní volební komise se uvádí v samostatné příloze k zápisu.“.

47. V § 49 odst. 2 písm. a) se slova „ze seznamů pro volby do Evropského parlamentu“ nahrazují slovem „voličů“.

48. V § 49 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

49. V § 49 odst. 2 se na začátek písmene e) vkládá slovo „celkový“ a slova „politickou stranu, politické hnutí a koalici“ se nahrazují slovy „volební stranu“.

50. V § 49 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) seznam volebních stran, které získaly nejméně 1 procento z celkového počtu platných hlasů; v případě koalice se uvede i její složení.“.

51. V § 49 se odstavec 3 zrušuje.

52. § 50 se včetně nadpisu zrušuje.

53. V § 52 odst. 3 se za slovo „mandátu“ vkládají slova „z důvodů podle odstavce 1 písm. b), c) a f)“ a slova „mandát zanikl“ se nahrazují slovy „nastal důvod pro zánik mandátu“.

54. V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Mandát poslance Evropského parlamentu podle odstavce 3 zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle § 57 odst. 3 nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo usnesení podle odstavce 3 zrušeno.“.

55. V § 54 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Náhradník získává mandát dnem bezprostředně následujícím po dni, v němž zanikl mandát poslance Evropského parlamentu, za něhož náhradník nastupuje. Náhradník nastupuje i v případě, kdy soud shledá důvodným návrh na neplatnost volby kandidáta (§ 57 odst. 1).“.

56. V § 54 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

57. § 55 a 56 se zrušují.

58. V § 57 odst. 1 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž“ nahrazují slovy „volební strana, jejíž“.

59. V § 58 odst. 1 se slova „56 a“ zrušují.

60. V § 58 odst. 2 se slova „seznamu voličů, registrace,“ zrušují a slovo „voleb“ se nahrazuje slovy „volby kandidáta“.

61. V části první v nadpisu hlavy IX se slova „ , nároky členů okrskových volebních komisí“ zrušují.

62. V § 59 odst. 1 a 6 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich“ nahrazují slovy „volební strany anebo jejího“.

63. V § 59 odst. 2 se slova „politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta“ nahrazují slovy „volební strany anebo jejího kandidáta“.

64. V § 59 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“)“.

65. V § 59 odst. 5 se slova „ , politických stranách, politických hnutích nebo koalicích“ nahrazují slovy „a volebních stranách“.

66. V § 59 odst. 6 se slova „politické strany, politická hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

67. V § 59 odst. 8 se slova „politickým stranám, politickým hnutím a koalicím“ nahrazují slovy „volebním stranám“.

68. V § 59 odst. 9 se slova „politické strany, politická hnutí, koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

69. V § 59 odst. 10 se za slovo „komisí“ vkládají slova „a zvláštních okrskových volebních komisí“.

70. V § 59a odst. 1 se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny“ nahrazují slovy „volební strana je povinna“.

71. V § 59a odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

72. V § 59c odst. 2 se slova „politická strana, politické hnutí, koalice“ nahrazují slovy „volební strana“.

73. V § 59c odst. 3 se slova „politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich“ nahrazují slovy „volební strany anebo jejího“.

74. V § 59d odst. 1 větě druhé a v § 59d odst. 3 písm. c) se slova „politická strana, politické hnutí nebo koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

75. V § 59d odst. 5 se slova „politická strana, politické hnutí a koalice“ nahrazují slovy „volební strany“.

76. V § 59f odst. 1 písm. a) se slova „politických stran, politických hnutí, koalic“ nahrazují slovy „volebních stran“.

77. V § 59f odst. 1 písm. d) se slova „a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce“ zrušují.

78. V § 59f se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

79. § 61 se včetně nadpisu zrušuje.

80. V části první v nadpisu hlavy X se slova „a jiný správní delikt“ zrušují.

81. § 62 až 63a včetně nadpisů znějí:

§ 62

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 59 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b) v rozporu s § 59 odst. 4 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládána krajem nebo obcí, k volební kampani,
c) v rozporu s § 59 odst. 6 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující volební strany anebo jejího kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
d) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením nebo názvem a zkratkou a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
e) v rozporu s § 59 odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Evropského parlamentu a končící ukončením hlasování,
f) v rozporu s § 59e odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59e odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 59e odst. 6,
g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 59e odst. 7 nebo v rozporu s § 59e odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h) v rozporu s § 59e odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,
i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 59e odst. 10,
j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 59e odst. 11, nebo
k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 59e odst. 12.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence ve více než jednom členském státě Evropské unie, nebo
b) hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a),
b) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b),
c) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 63

Přestupky politických stran a politických hnutí

(1) Kandidující politická strana nebo politické hnutí anebo politická strana nebo politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 59 odst. 6 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,
b) v rozporu s § 59a odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 59a odst. 2,
c) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 59a odst. 3,
d) v rozporu s § 59a odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o přestupku týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,
e) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 59a odst. 6,
f) zruší volební účet v rozporu s § 59a odst. 7,
g) v rozporu s § 59b odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,
h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 59b odst. 3,
i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 59b odst. 4,
j) v rozporu s § 59c odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu nepřesáhly stanovenou částku,
k) v rozporu s § 59c odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo
l) nesplní některou z povinností podle § 59d související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo l),
b) od 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo k),
c) od 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f) nebo g),
d) od 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j).

§ 63a

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Úřad, jde-li o přestupky podle § 62 odst. 1 písm. a) až d) a f) až k) a § 63 odst. 1,
b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 62 odst. 1 písm. e) a § 62 odst. 2.

(2) K řízení o přestupku je místně příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu
a) má podezřelý z přestupku adresu místa trvalého pobytu, je-li fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou; nemá-li podezřelý z přestupku, který je fyzickou osobou, místo trvalého pobytu, k řízení o přestupku je příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku poslední známé místo pobytu,
b) se nachází místo spáchání přestupku podle § 62 odst. 2.“.

82. § 64 se včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.

83. § 65 včetně nadpisu zní:

㤠65

Příspěvek na úhradu volebních nákladů

(1) Volební straně, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu poskytnut příspěvek na úhradu volebních nákladů ve výši 30 Kč.

(2) V případě koalice vyplatí Ministerstvo financí příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám nebo politickým hnutím, které tvoří koalici, rovným dílem nebo podle dohody o rozdělení příspěvku na úhradu volebních nákladů mezi členy koalice, byla-li Ministerstvu financí doručena do posledního dne lhůty pro registraci kandidátních listin.

(3) Ministerstvo vnitra oznámí neprodleně Ministerstvu financí změnu výsledků voleb na základě soudního přezkumu, pokud má změna vliv na výplatu příspěvku na úhradu volebních nákladů.“.

84. § 66 až 68 se včetně nadpisu zrušují.

85. § 70 se zrušuje.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Pro volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 62/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o volbě prezidenta republiky

Čl. IX

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy při volbě prezidenta republiky (dále jen „volba prezidenta“), zvláštní podmínky výkonu volebního práva v této volbě a zvláštní pravidla zjišťování výsledku této volby. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.“.

2. § 2 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

3. V § 3 odst. 1 větě první se slova „uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů“ nahrazují slovy „vyhlášením rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“.

4. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

5. V § 4 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

6. § 5 se včetně nadpisu zrušuje.

7. V části první se hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 11 zrušuje.

8. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) K zániku mandátu navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů anebo postavení navrhujícího občana, ke kterému došlo po podání kandidátní listiny, se nepřihlíží.“.

9. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Není-li podána žádná nebo pouze 1 kandidátní listina nebo není-li zaregistrována žádná nebo pouze 1 kandidátní listina, koná se nová volba prezidenta. O této skutečnosti Ministerstvo vnitra neprodleně informuje předsedu Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedu Poslanecké sněmovny.“.

10. § 22 se včetně nadpisu zrušuje.

11. V § 24 odst. 4 se slova „správním deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“.

12. V § 24 odst. 5 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“.

13. V nadpisu § 25 se slovo „Náležitosti“ nahrazuje slovy „Zvláštní náležitosti“.

14. V § 25 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4.

15. V § 25 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.

16. V § 25 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

17. V § 25 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) K petici nebo části petice podané po lhůtě pro podání kandidátní listiny se nepřihlíží. Vady v petici nelze zhojit.“.

18. § 26 a 27 se včetně nadpisů zrušují.

19. V § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28

Hlasovací lístky

(1) Pro první kolo volby prezidenta republiky jsou všichni kandidáti uvedeni na společném hlasovacím lístku. Pořadí kandidátů stanoví registrační úřad losem. Před jménem každého kandidáta se umístí rámeček.

(2) Pro druhé kolo volby prezidenta republiky je každý postupující kandidát uveden na samostatném hlasovacím lístku.“.

20. § 29 až 32 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13 až 15 zrušují.

21. § 33 včetně nadpisu zní:

㤠33

Voličský průkaz

Na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče o hlasování v jiném volebním okrsku v seznamu voličů může volič ve volbě prezidenta hlasovat v kterémkoli volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku.“.

22. § 34 se včetně nadpisu zrušuje.

23. V § 35 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“)“.

24. V § 35 odst. 7 se slova „podle § 27“ zrušují.

25. V § 38b se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

26. V § 38b písm. d) se slova „a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce“ zrušují.

27. § 39 až 41 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 až 19 zrušují.

28. § 42 včetně nadpisu zní:

㤠42

Způsob hlasování

(1) V prvním kole volby prezidenta republiky volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Hlasovací lístek vloží do úřední obálky.

(2) Ve druhém kole volby prezidenta republiky volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.“.

29. § 43 až 48 se včetně nadpisů zrušují.

30. § 49 včetně nadpisu zní:

㤠49

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí

(1) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise rozdělí hlasovací lístky podle toho, kterým kandidátům je udělen hlas, a sečte je, přičemž vyloučí neplatné hlasy voličů z důvodů stanovených zákonem o správě voleb a v odstavci 2.

(2) Hlas voliče odevzdaný v prvním kole volby prezidenta republiky je neplatný, jestliže volič
a) neoznačil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku žádného kandidáta,
b) označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku více než jednoho kandidáta, nebo
c) označil kandidáta jinak než křížkem v rámečku před jeho jménem.“.

31. § 50 se včetně nadpisu zrušuje.

32. V § 51 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

33. V § 51 písm. c) se slova „ze stálého seznamu a do výpisu ze zvláštního seznamu, nebo ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem“ nahrazují slovem „voličů“.

34. V § 51 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

35. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.

36. V § 53 odst. 1 se slova „na pracovištích u pověřených obecních úřadů a na pracovišti Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí“ a slova „podle § 52“ zrušují.

37. V § 53 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větami „Zápis podepisují přítomní členové Státní volební komise. Člen Státní volební komise může odepřít podepsat zápis o výsledku voleb a učinit k němu výhradu. Důvody odepření podpisu člena Státní volební komise se uvádí v samostatné příloze k zápisu.“.

38. V § 53 odst. 3 písm. c) se slova „ze stálých seznamů, ze zvláštních seznamů a ze zvláštních seznamů vedených zastupitelským úřadem“ nahrazují slovem „voličů“.

39. V § 53 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) celkový počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz,“.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

40. V § 54 se za slova „je zvolen“ vkládají slova „v prvním kole“.

41. V § 56 odst. 3 větě první se za slovo „vzdá“ vkládají slova „a nezůstanou alespoň 2 kandidáti“.

42. V § 56 odst. 4 se slova „uvedené v § 27 odst. 1“ nahrazují slovy „pro vzdání se kandidatury“.

43. V § 56 odstavec 5 zní:

„(5) Při tisku hlasovacích lístků pro druhé kolo volby prezidenta se tisknou hlasovací lístky všech kandidátů z prvního kola volby prezidenta s označením „druhé kolo volby prezidenta“. Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou hlasovací lístky postupujících kandidátů. Pro hlasování ve zvláštních volebních okrscích zajistí všechny zastupitelské úřady výrobu hlasovacích lístků na základě náhledů hlasovacích lístků v informačním systému správy voleb a dodají je zvláštní okrskové volební komisi nejpozději do 24 hodin před zahájením druhého kola volby.“.

44. V § 56 odst. 6 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“.

45. V § 57 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

46. § 58 se včetně nadpisu zrušuje.

47. V § 59 odst. 2 až 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „a zákona o správě voleb“.

48. § 60 se včetně nadpisu zrušuje.

49. V části první nadpis hlavy VI zní:

„Přestupky“.

50. § 62 až 64 včetně nadpisů znějí:

㤠62

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 35 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b) v rozporu s § 35 odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kteréhokoliv kandidáta na funkci prezidenta republiky obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
c) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením nebo názvem a sídlem a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
d) v rozporu s § 35 odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládána krajem nebo obcí, k volební kampani,
e) v rozporu s § 35 odst. 8 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením hlasování,
f) v rozporu s § 38a odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 38a odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 38a odst. 6,
g) vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 38a odst. 7 nebo v rozporu s § 38a odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h) v rozporu s § 38a odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,
i) nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 38a odst. 10,
j) nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 38a odst. 11, nebo
k) nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 38a odst. 12.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000 Kč.

§ 63

Přestupky kandidáta na funkci prezidenta republiky

(1) Kandidát na funkci prezidenta republiky se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 24 odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 24 odst. 2,
b) užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 24 odst. 3,
c) v rozporu s § 24 odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o přestupku týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,
d) nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 24 odst. 6,
e) zruší volební účet v rozporu s § 24 odst. 7,
f) v rozporu s § 35 odst. 5 neoznačí svým jménem a příjmením jím využité prostředky volební kampaně,
g) v rozporu s § 36 odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,
h) neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 36 odst. 3,
i) neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 36 odst. 4,
j) v rozporu s § 37 odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volbu prezidenta nepřesáhly stanovenou částku,
k) v rozporu s § 37 odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo
l) nesplní některou z povinností podle § 38 související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví Úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo l),
b) od 20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i) nebo k),
c) od 30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo g),
d) od 10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j).

§ 64

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Úřad, jde-li o přestupky podle § 62 odst. 1 písm. a) až d) a f) až k) a § 63 odst. 1,
b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 62 odst. 1 písm. e).

(2) K řízení o přestupku je místně příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku adresu místa trvalého pobytu, je-li fyzickou osobou, nebo sídlo, je-li právnickou nebo podnikající fyzickou osobou. Nemá-li podezřelý z přestupku, který je fyzickou osobou, místo trvalého pobytu, k řízení o přestupku je příslušný krajský úřad, v jehož správním obvodu má podezřelý z přestupku poslední známé místo pobytu.

(3) Do promlčecí doby přestupku podle § 63 odst. 1 se nezapočítává též doba, po kterou pachatel vykonával funkci prezidenta republiky.“.

51. § 65 se včetně nadpisu zrušuje.

52. V § 66 odst. 1 se slova „občan zapsaný do stálého seznamu, zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem“ nahrazují slovem „volič“.

53. V § 68 se slova „65 a“ zrušují.

54. V části první se hlava VIII včetně nadpisu zrušuje.

Čl. X

Přechodná ustanovení

1. Pro volbu vyhlášenou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ve volbě vyhlášené před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2026, v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení o registraci kandidátních listin a při sestavování okrskových volebních komisí a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 275/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Čl. XI

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 253/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 19l odst. 2 se věta druhá zrušuje.

2. V § 20 odst. 4 se slova „na kandidátní listině koalice nebo sdružení stran a hnutí a nezávislých kandidátů“ zrušují.

3. V § 20 odst. 9 se slova „nebo sdružení stran a hnutí a nezávislých kandidátů “ zrušují.

4. V § 20a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ministerstvo vnitra oznámí neprodleně Ministerstvu financí změnu výsledků voleb na základě soudního přezkumu, pokud má změna vliv na výplatu státních příspěvků.“.

5. V § 20b odst. 1 se slovo „pololetí“ nahrazuje slovem „čtvrtletí“.

6. V § 20b odst. 3 se slova „nebo nastupuje-li náhradník, který kandidoval za jinou stranu nebo hnutí na kandidátní listině sdružení stran nebo hnutí a nezávislých kandidátů než člen zastupitelstva hlavního města Prahy, který kandidoval na téže kandidátní listině a jehož mandát se uprázdnil,“ zrušují.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Při výplatě státních příspěvků na mandát vzniklý ve volbách vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 424/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XIII

V § 3 odst. 1 písm. b) bodu 20 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise a“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Při výplatě zvláštních odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise za volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XV

V § 5 odst. 1 písm. t) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise a“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Při výplatě zvláštních odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise za volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. XVII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb., zákona č. 173/2023 Sb. a zákona č. 278/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 158 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).

2. V § 158 odst. 8 se písmeno w) zrušuje.
Dosavadní písmena x) až z) se označují jako písmena w) až y).

3. § 158c se zrušuje.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Do vytvoření seznamu voličů podle zákona o správě voleb se ohledně údaje o zápisu cizince do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí nebo do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu použije zákon č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o obcích

Čl. XIX

V § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 234/2006 Sb., se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XX

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 160/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 48 se odstavec 3 zrušuje.

2. V § 88 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna soudního řádu správního

Čl. XXI

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 77/2021 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb., se mění takto:

1. § 88 včetně nadpisu zní:

§ 88

Ochrana ve věcech voličů

(1) Jestliže obecní úřad neodstraní chyby nebo nedostatky v seznamu voličů, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla obecního úřadu, který neodstranil chyby nebo nedostatky, s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění seznamu voličů.

(2) Jestliže obecní úřad nevyhoví žádosti o vydání voličského průkazu, nezaznamená v informačním systému správy voleb údaj o hlasování voliče v jiném volebním okrsku nebo neprovede výmaz údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla obecního úřadu s návrhem na vydání rozhodnutí ke zjednání nápravy.

(3) Jestliže zastupitelský úřad nevyhoví žádosti o vydání voličského průkazu, nevyhoví žádosti o zápis údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku nebo nezaznamená v informačním systému správy voleb údaj o hlasování v jiném volebním okrsku, může se osoba tím dotčená obrátit na soud příslušný podle sídla Ministerstva zahraničních věcí s návrhem na vydání rozhodnutí ke zjednání nápravy.

(4) Účastníky řízení jsou navrhovatel a správní orgán uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3. V řízení podle odstavce 1 je účastníkem i Ministerstvo vnitra a obecní úřad, který způsobil v seznamu voličů napadenou chybu nebo nedostatek.

(5) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do 3 pracovních dnů poté, kdy návrh došel soudu.“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

2. V § 89 odst. 1 písm. a) se slova „nebo odmítl přihlášku k registraci“ zrušují.

3. V § 89 odst. 1 písm. c) se slova „nebo přihlášku k registraci“ zrušují.

4. V § 89 odst. 2 se slova „politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice (dále jen „politická strana“), nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jestliže podali kandidátní listinu, nebo u voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci, anebo při volbě prezidenta republiky nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo kandidát uvedený na kandidátní listině, která byla odmítnuta,“ nahrazují slovy „volební strana, která podala kandidátní listinu, a ve volbě prezidenta i kandidát“ a slova „nebo přihlášku k registraci“ se zrušují.

5. V § 89 odst. 3 se slova „politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, které podalo kandidátní listinu, nebo ten, kdo byl rozhodnutím správního orgánu z této kandidátní listiny vyškrtnut,“ nahrazují slovy „volební strana, která podala kandidátní listinu, nebo ten, kdo byl z této kandidátní listiny vyškrtnut,“.

6. V § 89 odst. 4 se slova „politická strana, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, které podalo kandidátní listinu, nebo u voleb do Senátu nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci, anebo při volbě prezidenta republiky nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, domáhat vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiné politické strany, nezávislého kandidáta, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, nejméně dvaceti poslanců nebo nejméně deseti senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občana, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo zrušení registrace přihlášky jiného kandidáta“ nahrazují slovy „volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiné volební strany“.

7. V § 90 odst. 1 se slova „ , politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů“ nahrazují slovy „nebo volební strana“.

8. V § 90 odst. 2 se slova „politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž“ nahrazují slovy „volební strana, na jejíž“.

9. V § 90 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta zašle soud Státní volební komisi nejpozději do dvou pracovních dnů po nabytí právní moci.“.

10. V § 90 odst. 5 se slova „občan, nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, anebo občan, který navrhl“ nahrazují slovy „volební strana, která navrhla“ a slova „nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, na jimiž podané kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena, nebo občan, na jehož“ se nahrazují slovy „volební strana, na jejíž“.

11. V § 91 odst. 1 se slova „politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, na jejichž“ nahrazují slovy „volební strana, na jejíž“.

Čl. XXII

Přechodná ustanovení

1. Pro soudní přezkum voleb vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do vytvoření seznamu voličů podle zákona o správě voleb se ohledně ochrany ve věcech seznamů voličů použije zákon č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o místním referendu

Čl. XXIII

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 296/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 29 se slova „ze stálého seznamu“ a slova „a dodatku stálého seznamu voličů vedených“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19) Zákon č. 88/2024 Sb., o správě voleb.“.

Čl. XXIV

Přechodná ustanovení

1. Pro místní referendum vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 22/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do vytvoření seznamu voličů podle zákona o správě voleb se ohledně výpisu ze stálého seznamu voličů a dodatku ke stálému seznamu voličů pro účely místního referenda použije zákon č. 22/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XXV

V § 5 písm. a) bodu 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise a“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Při výplatě zvláštních odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise za volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o základních registrech

Čl. XXVII

V zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 51/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 429/2022 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se § 21 zrušuje.

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

Pro volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o krajském referendu

Čl. XXIX

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 296/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 30 se slova „ze stálého seznamu“ a slovo „vedeného“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 16 zní:


16) Zákon č. 88/2024 Sb., o správě voleb.“.

Čl. XXX

Přechodná ustanovení

1. Pro krajské referendum vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 118/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do vytvoření seznamu voličů podle zákona o správě voleb se ohledně výpisu ze stálého seznamu voličů pro účely krajského referenda použije zákon č. 118/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XXXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodu 147, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024,
b) čl. I bodu 101, jde-li o § 59b, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2027.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.