SBÍRKA ZÁKONŮ částka 88
rozeslána dne 16.4.2024

88

ZÁKON

ze dne 6. března 2024

o správě voleb

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje společná pravidla výkonu státní správy voleb do Parlamentu České republiky, volby prezidenta republiky, voleb do zastupitelstev krajů, voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Evropského parlamentu.

(2) Zvláštní pravidla výkonu státní správy, zvláštní podmínky výkonu volebního práva a zvláštní pravidla zjišťování výsledků voleb stanovují zákony upravující volby uvedené v odstavci 1 (dále jen „příslušný zákon o volbách“).

(3) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie upravující volby do Evropského parlamentu a volby do zastupitelstev obcí1).

§ 2

Územní vymezení voleb, den konání voleb a doba hlasování

(1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“), volba prezidenta republiky a volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky a v zahraničí. Ostatní druhy voleb se konají pouze na území České republiky.

(2) Na území České republiky se volby konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více než 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech.

(3) V zahraničí se volby konají ve 2 dnech, kterými jsou

(4) Dnem voleb se podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách rozumí první den voleb na území České republiky, není-li stanoveno jinak.

§ 3

Základní pojmy a společná podmínka výkonu volebního práva

(1) Voličem je fyzická osoba, které příslušný zákon o volbách přiznává právo volit.

(2) Volební stranou je ten, kdo je podle příslušného zákona o volbách oprávněn podat kandidátní listinu.

(3) Kandidátem je fyzická osoba, kterou volební strana navrhuje na kandidátní listině ke zvolení. Kandidátem může být pouze ten, komu příslušný zákon o volbách přiznává právo být volen.

(4) Nezávislým kandidátem je kandidát, který je zároveň volební stranou.

(5) Překážkou ve výkonu práva volit je omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí. Překážkou ve výkonu práva být volen je omezení svéprávnosti k výkonu tohoto práva. Svéprávnost k výkonu práva volit nelze omezit.

§ 4

Volební okrsky

(1) Každý volič v příslušném druhu voleb přísluší k volebnímu obvodu a k volebnímu okrsku, v němž má místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Na území každé obce musí být vytvořen alespoň 1 volební okrsek. Území volebního okrsku nesmí náležet do území více obcí ani do území více volebních obvodů.

(3) Volební okrsky vytváří obecní úřad tak, aby byly beze zbytku skladebné do území obce, aby byly zachovány přirozené územní celky a zajištěna dostupnost volebních místností a aby počet voličů příslušejících k volebnímu okrsku umožňoval řádný průběh hlasování a sčítání hlasů a účelné a hospodárné vynakládání prostředků na zajištění volebních místností a činnosti okrskových volebních komisí na území obce.

(4) Změnu počtu volebních okrsků na území obce může obecní úřad provést pouze s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra. Návrh této změny a její odůvodnění zašle obecní úřad Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu. Ministerstvo vnitra oznámí výsledek posouzení návrhu obecnímu úřadu a krajskému úřadu.

(5) Obecní úřad o změnách počtu nebo hranic volebních okrsků neprodleně vyrozumí krajský úřad a v případě územně členěných statutárních měst úřad městské části nebo městského obvodu vyrozumí magistrát statutárního města.

(6) Volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

(7) Volební okrsky jsou vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí jako účelové územní prvky. Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje o volebních okrscích zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí obecní úřad prostřednictvím informačního systému územní identifikace. Zamezení přístupu k provádění změny volebních okrsků v případech podle odstavce 6 zajišťuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím informačního systému územní identifikace.

(8) Pro hlasování v zahraničí se vytvářejí zvláštní volební okrsky při zastupitelských úřadech podle § 6 odst. 1 písm. i). Území zvláštního volebního okrsku je tvořeno územním obvodem zastupitelského úřadu.

§ 5

Informování voličů

(1) Obecní úřad zveřejní na úřední desce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb oznámení o době a místě konání voleb na území obce. Bylo-li na území obce vytvořeno více volebních okrsků, uvede, které části území obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků. Zároveň obecní úřad v oznámení uvede adresy volebních místností.

(2) Obecní úřad v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat před hlasováním totožnost a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

(3) Zastupitelský úřad způsobem v místě obvyklým informuje v dostatečném časovém předstihu voliče žijící v územním obvodu tohoto úřadu o době a místě konání voleb ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu k hlasování ve zvláštním volebním okrsku a o povinnosti prokázat před hlasováním ve volební místnosti totožnost a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb. Zastupitelský úřad dále informuje voliče o konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), voleb do zastupitelstev krajů a voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky a o podmínkách výkonu volebního práva v těchto volbách.

(4) Nekoná-li se druhé kolo voleb, informuje obecní úřad a zastupitelský úřad způsobem podle odstavců 1 až 3 voliče o této skutečnosti neprodleně po vyhlášení výsledku prvního kola.

(5) V obci, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k jedné národnosti jiné než české, se informace podle odstavce 1, 2 a 4 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

ČÁST DRUHÁ
VOLEBNÍ ORGÁNY

HLAVA I
Soustava volebních orgánů

§ 6

Volební orgány

(1) Volebními orgány jsou
a) Státní volební komise,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Ministerstvo zahraničních věcí,
d) Český statistický úřad,
e) krajský úřad,
f) pověřený obecní úřad; příloha k tomuto zákonu stanoví úřady městských částí hlavního města Prahy, které plní úkoly pověřeného obecního úřadu, a městské části hlavního města Prahy, pro které tyto úkoly plní,
g) obecní úřad,
h) starosta,
i) zastupitelský úřad, jímž se rozumí velvyslanectví a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem,
j) okrsková volební komise,
k) zvláštní okrsková volební komise.

(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy. Výkon působnosti volebních orgánů nelze přenést veřejnoprávní smlouvou.

§ 7

Státní volební komise

(1) Státní volební komise je stálým volebním orgánem.

(2) Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra.

(3) Členem Státní volební komise dále může být pouze zaměstnanec České republiky zařazený v Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu obrany, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Českém statistickém úřadu nebo v Kanceláři prezidenta republiky.

(4) Členy a náhradníky Státní volební komise, s výjimkou jejího předsedy, jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitra. Návrh na jmenování a odvolání členů a náhradníků Státní volební komise ministru vnitra předkládají ministr financí, ministr zahraničních věcí, ministr spravedlnosti, ministr obrany, ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, předseda Českého statistického úřadu a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.

(5) Pro účely organizačně technického zabezpečení činnosti Státní volební komise zřizuje ministr vnitra sekretariát tvořený zaměstnanci České republiky zařazenými v Ministerstvu vnitra.

§ 8

Působnost Státní volební komise

Státní volební komise
a) koordinuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,
b) losuje čísla hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu,
c) umožňuje přítomnost dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,
d) schvaluje zápis o výsledku voleb vyhotovený Českým statistickým úřadem,
e) vyhlašuje celkové výsledky voleb sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,
f) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

§ 9

Jednání Státní volební komise

(1) Jednání Státní volební komise svolává a řídí její předseda nebo jím pověřený člen Státní volební komise. Jednání Státní volební komise se koná podle potřeby.

(2) Jednání Státní volební komise je neveřejné.

(3) Předseda může přizvat na jednání Státní volební komise nebo jeho část i osoby, které nejsou jejími členy.

(4) Státní volební komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Z jednání Státní volební komise se pořizuje zápis. Není-li Státní volební komise usnášeníschopná, určí předseda, kdy se bude konat příští jednání, a jednání Státní volební komise ukončí.

§ 10

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra
a) řídí, zajišťuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,
b) zajišťuje výrobu volebních materiálů, organizačně zajišťuje výrobu hlasovacích lístků a sjednává smlouvu s dodavatelem hlasovacích lístků a volebních materiálů,
c) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

§ 11

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí
a) řídí, zajišťuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb v zahraničí,
b) předává Ministerstvu vnitra a Českému statistickému úřadu údaje o zvláštních volebních okrscích,
c) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje vytvoření systému pro přenos dat mezi zastupitelskými úřady a pracovištěm Českého statistického úřadu,
d) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí,
e) předává zvláštní okrskové volební komisi doklad o převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího zpracování vydaný Českým statistickým úřadem,
f) po zjištění celkových výsledků voleb předává Ministerstvu vnitra volební dokumentaci zaslanou zastupitelskými úřady,
g) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

§ 12

Český statistický úřad

(1) Český statistický úřad
a) řídí, zajišťuje a metodicky podporuje zjišťování, zpracování a zpřístupňování výsledků voleb,
b) k zajištění činností podle písmene a) vypracovává systém zjišťování výsledků voleb včetně programového vybavení,
c) vytváří pracoviště v obcích, které stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou, a zveřejňuje informace o území spadajícím pod jednotlivá pracoviště a dále vytváří pracoviště u Ministerstva zahraničních věcí, a stanoví-li tak příslušný zákon o volbách, také krajská pracoviště pro spolupráci s krajskými úřady,
d) na pracovištích podle písmene c) zajišťuje příjem údajů do systému zjišťování výsledků voleb a plní další úkoly podle příslušných zákonů o volbách,
e) pro pracoviště podle písmene c) zabezpečuje zaměstnance pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb a další osoby pro zajištění činnosti pracoviště, provádí jejich školení a vybraným vyškoleným zaměstnancům vydává pověření,
f) zajišťuje vytvoření jednotného systému pro přenos dat mezi pracovišti Českého statistického úřadu,
g) provádí školení členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování výsledků voleb ve spolupráci s krajskými úřady a pověřenými obecními úřady, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná,
h) vyhotovuje a zveřejňuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran,
i) vydává doklady o převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího zpracování,
j) zveřejňuje na svých internetových stránkách průběžně zjištěné výsledky hlasování ve volebních okrscích; při volbách do Evropského parlamentu zveřejňuje zjištěné výsledky hlasování poté, co uplynula doba stanovená k uzavření volebních místností na území členských států Evropské unie,
k) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb ve volebním obvodu,
l) zpracovává celkové výsledky voleb a zápis o celkovém výsledku voleb předává Státní volební komisi,
m) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

(2) Zaměstnanec České republiky zařazený v Českém statistickém úřadu, který má pověření podle odstavce 1 písm. e), je oprávněn
a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, a poskytovat metodickou podporu při sčítání hlasů,
b) vydat doklad o převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího zpracování,
c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den voleb,
e) na pracovišti podle odstavce 1 písm. c) zajistit zpracování výsledků voleb pro volební obvod a vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb ve volebním obvodu.

§ 13

Krajský úřad

Krajský úřad
a) řídí, zajišťuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb ve svém správním obvodu,
b) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování,
c) zabezpečuje splnění úkolů pověřeného obecního úřadu podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách, nemohou-li být řádně plněny; to neplatí pro úkoly pověřeného obecního úřadu v registračním řízení,
d) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

§ 14

Pověřený obecní úřad

(1) Pověřený obecní úřad
a) řídí, zajišťuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb ve svém správním obvodu,
b) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování, zajišťuje školení k systému zjišťování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o termínech těchto školení a o účasti na těchto školeních,
c) podílí se na distribuci volebních materiálů,
d) zabezpečuje splnění úkolů obecního úřadu, popřípadě starosty podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách, nemohou-li být řádně plněny,
e) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

(2) Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu ve volbách do Senátu dále
a) řídí, zajišťuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb ve volebním obvodu,
b) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni volebního obvodu a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti,
c) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni volebního obvodu.

(3) Sídla volebních obvodů pro volby do Senátu stanoví zákon upravující volby do Parlamentu České republiky.

§ 15

Obecní úřad

Obecní úřad
a) vytváří volební okrsky,
b) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb na území obce,
c) stanovuje nejnižší počet členů okrskové volební komise,
d) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti a jejich vybavení, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,
e) svolává první zasedání okrskové volební komise a písemně vyrozumívá členy okrskové volební komise o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování výsledků voleb,
f) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu podle § 12 odst. 1 písm. c) a poskytuje součinnost při zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro toto pracoviště,
g) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a zaznamenává údaje o telefonním čísle a adrese volební místnosti a údaj o bezbariérovém přístupu do volební místnosti do registru okrskových volebních komisí,
h) vydává voličské průkazy a zapisuje údaje o hlasování v jiném volebním okrsku,
i) zajišťuje dodání hlasovacích lístků voličům a okrskovým volebním komisím,
j) předává okrskovým volebním komisím výpisy voličů,
k) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

§ 16

Starosta

Starosta
a) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“),
b) jmenuje členy do okrskových volebních komisí v případě, že není naplněn stanovený nejnižší počet, a odvolává je,
c) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

§ 17

Zastupitelský úřad

Zastupitelský úřad
a) řídí, zajišťuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb konaných v zahraničí v rámci svého územního obvodu,
b) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu voliče k hlasování ve zvláštním volebním okrsku a o způsobu hlasování, a to případně i v příslušném cizím jazyce,
c) zapisuje do seznamu voličů údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku,
d) vydává voličské průkazy,
e) zapisuje údaje o možnosti voliče hlasovat v jiném volebním okrsku,
f) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,
g) zajišťuje výrobu nebo rozmnožení hlasovacích lístků pro hlasování ve volební místnosti,
h) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost a její vybavení, pracovní síly a pomocné prostředky,
i) zasílá Ministerstvu zahraničních věcí volební dokumentaci převzatou od zvláštní okrskové volební komise,
j) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

§ 18

Okrsková volební komise

(1) Pro každý volební okrsek se ustavuje okrsková volební komise. Nejnižší počet členů okrskové volební komise stanovuje obecní úřad s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku tak, aby komise měla alespoň 4 členy ve volebních okrscích do 400 voličů a alespoň 5 členů v ostatních volebních okrscích. Obecní úřad tento údaj stanoví a zapíše do registru okrskových volebních komisí nejpozději 60 dnů přede dnem voleb.

(2) V čele okrskové volební komise stojí předseda okrskové volební komise. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise. Členem okrskové volební komise je také zapisovatel.

(3) Okrsková volební komise
a) zajišťuje pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje řádný průběh hlasování,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
e) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

(4) Ve volební místnosti musí být stále přítomen předseda nebo místopředseda a nadpoloviční většina všech členů okrskové volební komise. Je-li okrsková volební komise čtyřčlenná a její 2 členové zajišťují hlasování do přenosné volební schránky, musí být ostatní 2 členové přítomni ve volební místnosti.

(5) Konají-li se různé druhy voleb společně, ustavuje se ve volebním okrsku 1 okrsková volební komise, která plní úkoly pro všechny společně konané volby.

(6) Člen okrskové volební komise se prokazuje průkazem člena okrskové volební komise. Zapisovateli vydá průkaz člena okrskové volební komise obecní úřad a ostatním členům okrskové volební komise vydá průkaz člena okrskové volební komise zapisovatel.

§ 19

Zvláštní okrsková volební komise

(1) Pro hlasování v zahraničí se pro každý zvláštní volební okrsek ustavuje zvláštní okrsková volební komise. Zvláštní okrsková volební komise má alespoň 3 členy.

(2) V čele zvláštní okrskové volební komise stojí předseda zvláštní okrskové volební komise. Členem zvláštní okrskové volební komise je také zapisovatel zvláštní okrskové volební komise.

(3) Zvláštní okrsková volební komise
a) zajišťuje pořádek ve volební místnosti,
b) zajišťuje řádný průběh hlasování,
c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
d) odevzdává volební dokumentaci zastupitelskému úřadu,
e) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

(4) Člen zvláštní okrskové volební komise se prokazuje průkazem člena zvláštní okrskové volební komise vydaným zastupitelským úřadem.

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro zvláštní okrskovou volební komisi ustanovení tohoto zákona o okrskové volební komisi obdobně.

HLAVA II
Registrační úřad

§ 20

Příslušnost registračního úřadu

Registračním úřadem je pro volby do
a) Evropského parlamentu a pro volbu prezidenta republiky Ministerstvo vnitra,
b) Senátu pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu,
c) Poslanecké sněmovny krajský úřad pro volební obvod, který je jeho správním obvodem,
d) zastupitelstev krajů krajský úřad pro volební obvod, který je jeho správním obvodem,
e) zastupitelstev obcí pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu obec patří,
f) zastupitelstva obce, pokud jde o zastupitelstvo hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, a pokud jde o zastupitelstvo městské části hlavního města Prahy, úřad městské části stanovený v příloze k tomuto zákonu.

§ 21

Působnost registračního úřadu

Registrační úřad
a) vede registrační řízení podle části čtvrté,
b) losuje čísla hlasovacích lístků pro volby do Senátu a pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí,
c) zajišťuje výrobu hlasovacích lístků pro volební obvody, pro které je registračním úřadem,
d) plní další úkoly podle tohoto zákona a podle příslušných zákonů o volbách.

ČÁST TŘETÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉM SPRÁVY VOLEB

§ 22

Informační systém správy voleb

(1) Zřizuje se informační systém správy voleb (dále jen „informační systém“) jako informační systém veřejné správy. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra.

(2) Informační systém slouží ve volbách upravených tímto zákonem a příslušnými zákony o volbách k zajištění evidence voličů, k podávání kandidátních listin a k řízení o registraci kandidátních listin, k zajištění přípravy hlasovacích lístků, k sestavování okrskových volebních komisí a k vyjádření podpory kandidatury voličem na elektronické petici, vyžaduje-li takovou podporu jako podmínku podání kandidátní listiny tento zákon nebo příslušný zákon o volbách. Informační systém slouží také k zajištění dostupnosti informací podle tohoto zákona a příslušných zákonů o volbách.

(3) Součástmi informačního systému jsou
a) seznam voličů,
b) registr kandidátních listin,
c) registr okrskových volebních komisí a
d) nástroj pro sestavování elektronických petic.

(4) Ministerstvo vnitra má přístup k údajům v informačním systému za účelem jejich zpracování pro statistické účely a dále v rozsahu nezbytném pro naplňování povinnosti zkoumat společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzovat dosahované výsledky a činit opatření k řešení aktuálních otázek.

(5) Do informačního systému mají přístup kontrolní orgány v rozsahu nezbytném pro výkon kontrolní činnosti podle § 70.

(6) Údaje o voliči podle § 23 odst. 2 se v informačním systému uchovávají po dobu 90 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb, nestanoví-li zákon, že se údaj změní až na základě žádosti voliče. Údaje o členech okrskových volebních komisí se v informačním systému uchovávají po dobu 90 dnů ode dne ukončení činnosti všech okrskových volebních komisí v příslušných volbách. Údaje v registru kandidátních listin a v nástroji pro sestavování elektronických petic se uchovávají po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž bylo příslušné registrační řízení ukončeno.

(7) Údaje o voliči a o osobě, která se má stát voličem, podle § 23 odst. 1 se z informačního systému vymažou poté, co dojde k
a) úmrtí voliče nebo osoby, která se má stát voličem, jde-li o občana České republiky, nebo
b) úmrtí voliče nebo osoby, která se má stát voličem, nebo k tomu, že volič nebo osoba, která se má stát voličem, není přihlášena k pobytu, jde-li o cizince.

(8) Údaje o přístupech k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí a další provozní údaje se v informačním systému uchovají 3 kalendářní roky.

§ 23

Seznam voličů

(1) Seznam voličů obsahuje o voliči a o osobě, která se má stát voličem, tyto údaje:
a) datum narození,
b) státní občanství,
c) adresu místa trvalého pobytu a druh pobytu.

(2) Seznam voličů dále obsahuje o voliči tyto údaje:
a) jméno a příjmení,
b) údaj o příslušnosti voliče k volebnímu okrsku, a to ode dne vyhlášení voleb,
c) údaj o tom, že volič hlasuje ve zvláštním volebním okrsku,
d) údaj o oznámení voliče o hlasování v jiném volebním okrsku,
e) údaj o tom, že volič hlasuje ve volebním okrsku, ve kterém sídlí zařízení uvedené v § 56 odst. 5,
f) údaje o podání žádosti o voličský průkaz a o jeho vydání,
g) další údaje stanovené příslušnými zákony o volbách.

(3) Součástí seznamu voličů je evidence vydaných voličských průkazů. V evidenci vydaných voličských průkazů se vedou v mezích vyplývajících z údajů uvedených v odstavci 1 údaje o tiskopisech voličského průkazu, o žadatelích a držitelích voličského průkazu, o průběhu vydání voličského průkazu a o znehodnocení, ztrátě či odcizení tiskopisu voličského průkazu nebo ztrátě anebo odcizení vydaného voličského průkazu. Rozsah údajů vedených v evidenci vydaných voličských průkazů stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

(4) Obecní úřad zapisuje do seznamu voličů údaje podle odstavce 2 písm. d) až g). Zastupitelský úřad zapisuje do seznamu voličů údaje podle odstavce 2 písm. c), d) a f).

(5) Volič si může u kteréhokoli obecního úřadu nebo prostřednictvím portálu veřejné správy nebo informačního systému s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky značná (dále jen „prostředek pro elektronickou identifikaci“) ověřit, jaké údaje jsou o něm v seznamu voličů vedeny. Vznikne-li oprávněná pochybnost o správnosti údajů podle odstavce 2 písm. c) až g), obecní úřad údaje ověří a zajistí opravu těchto údajů o voliči.

§ 24

Zpřístupňování údajů seznamu voličů obecním úřadům a zastupitelským úřadům

(1) Ministerstvo vnitra zpřístupňuje v informačním systému obecním úřadům soupisy voličů pro dodání hlasovacích lístků. V soupisech voličů se uvádějí pouze voliči, kteří jsou oprávněni volit ve volbách, pro něž jsou soupisy pořízeny. Soupis voličů obsahuje o voličích s místem trvalého pobytu v obci tyto údaje:
a) jméno a příjmení,
b) adresu místa trvalého pobytu a
c) údaj o příslušnosti k volebnímu okrsku.

(2) Ministerstvo vnitra zpřístupňuje v informačním systému ve formě výpisů voličů obecním úřadům a zastupitelským úřadům pro okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise údaje ze seznamu voličů podle stavu ke dvaadvacáté hodině druhého dne přede dnem voleb. Ve výpisech voličů se uvádějí pouze voliči, kteří jsou oprávněni volit ve volbách, pro něž jsou výpisy voličů pořízeny. Výpis voličů obsahuje o voličích příslušejících k témuž volebnímu okrsku nebo hlasujících v tomtéž zvláštním volebním okrsku tyto údaje:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa trvalého pobytu,
d) údaj o příslušnosti k volebnímu okrsku a
e) údaje podle § 23 odst. 2 písm. c) až g).

(3) Ministerstvo vnitra zpřístupňuje v informačním systému Českému statistickému úřadu a výrobci hlasovacích lístků celkový počet voličů v každém volebním okrsku.

§ 25

Registr kandidátních listin

(1) Registr kandidátních listin obsahuje
a) organizačně technické údaje o podmínkách registračního řízení,
b) údaje o osobě, která si zřídila uživatelský účet, a to v rozsahu údajů, které by byly uvedeny o zmocněnci podle § 29 odst. 1 písm. f),
c) údaje z elektronických formulářů uložených v informačním systému volebními stranami nebo registračním úřadem,
d) údaje z podaných kandidátních listin
1. uvedené v § 29 včetně osobních údajů kandidátů, zmocněnců, oprávněných občanů a osob oprávněných k podpisu kandidátní listiny a
2. stanovené příslušným zákonem o volbách,
e) údaje o průběhu a výsledku registračního řízení a obsah registrovaných kandidátních listin,
f) údaje o historii přístupů a změn v obsahu registru kandidátních listin,
g) elektronické obrazy podaných a vyřízených dokumentů registračního řízení a
h) výstupy pro přípravu a výrobu hlasovacích lístků a náhledy hlasovacích lístků.

(2) Ke zřízení uživatelského účtu v registru kandidátních listin a přístupu do něj je potřeba se prokázat prostředkem pro elektronickou identifikaci. Vytvořit kandidátní listinu v registru kandidátních listin může osoba s uživatelským účtem, která splňuje podmínky pro to být zmocněncem podle § 30 odst. 2 věty třetí, pokud má v uživatelském účtu pro účely zasílání oznámení z informačního systému vedenu svoji adresu elektronické pošty.

(3) K obsahu registru kandidátních listin může prostřednictvím informačního systému přistupovat
a) registrační úřad v rozsahu údajů týkajících se kandidátních listin podaných tomuto registračnímu úřadu; tyto údaje může editovat, jestliže je to nezbytné pro plnění úkolů registračního úřadu,
b) prostřednictvím uživatelského účtu zmocněnec volební strany a volební strana, nemá-li zmocněnce, v rozsahu údajů týkajících se kandidátní listiny, kterou volební strana podala, včetně souvisejících elektronických obrazů podaných dokumentů a vyřízených dokumentů registračního řízení,
c) Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v rozsahu údajů o volebních stranách, které podaly kandidátní listinu,
d) výrobce hlasovacích lístků v rozsahu údajů nezbytných pro přípravu hlasovacích lístků, včetně osobních údajů kandidátů,
e) Český statistický úřad v rozsahu údajů uvedených v § 29 odst. 1 písm. a) až e) využívaných k vyhotovování registrů a číselníků kandidátů a volebních stran a ke zveřejnění souhrnných statistických přehledů a
f) soud v rozsahu potřebném pro poskytování ochrany soudem ve věcech upravených tímto zákonem nebo příslušným zákonem o volbách.

(4) Prostřednictvím veřejného rozhraní informačního systému má každý přístup k
a) přehledu volebních stran, které podaly kandidátní listinu,
b) přehledu volebních stran, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, a
c) náhledům hlasovacích lístků.

(5) Registrační úřad prostřednictvím rozhraní systému spisové služby pro výměnu dat s registrem kandidátních listin vkládá do registru kandidátních listin repliky podaných a vyřízených dokumentů registračního řízení, a to ve výstupních datových formátech a s metadaty podle právních předpisů upravujících spisovou službu. Pro každý takový dokument se vede transakční protokol odpovídající národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby podle zákona upravujícího spisovou službu.

(6) Údaje o registračním řízení uchovávané v registru kandidátních listin vymaže Ministerstvo vnitra po uplynutí 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž bylo příslušné registrační řízení ukončeno.

§ 26

Registr okrskových volebních komisí

(1) Registr okrskových volebních komisí obsahuje tyto údaje:
a) datum konání a druh voleb, pro které je okrsková volební komise ustavena, popřípadě informaci, které volby se ve volebním okrsku konají společně,
b) název obce a identifikaci volebního okrsku,
c) nejnižší počet členů okrskové volební komise stanovený obecním úřadem,
d) údaje o adrese, telefonním spojení a bezbariérovém přístupu do volební místnosti,
e) datum, čas a místo konání prvního zasedání okrskové volební komise,
f) datum, čas a místo konání školení pro členy okrskové volební komise,
g) jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu členů okrskové volební komise a jejich náhradníků, popřípadě též jejich adresu pro doručování, adresu elektronické pošty a telefonní číslo,
h) údaj o tom, která volební strana člena do okrskové volební komise delegovala, popřípadě že jde o člena jmenovaného starostou,
i) údaj o tom, kteří členové zastávají v okrskové volební komisi funkci předsedy, místopředsedy a zapisovatele, a
j) jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu osob pověřených k delegaci, popřípadě též jejich adresu pro doručování, adresu elektronické pošty nebo telefonní číslo.

(2) Registr okrskových volebních komisí obsahuje také evidenci zájemců o členství v okrskových volebních komisích v rozsahu údajů podle věty třetí a podle odstavce 1 písm. g). Zápis zájemce o členství v okrskové volební komisi provede kterýkoli obecní úřad na základě žádosti zájemce nebo jej může provést zájemce prostřednictvím portálu veřejné správy nebo informačního systému s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci. Zájemce může určit, do které okrskové volební komise chce být zařazen. Zápisem do evidence zájemců o členství v okrskových volebních komisích nevzniká nárok na členství v okrskové volební komisi.

(3) Zmocněnec volební strany a volební strana, která nemá zmocněnce, mají přístup do registru okrskových volebních komisí prostřednictvím uživatelského účtu vytvořeného v registru kandidátních listin. Osoba pověřená zmocněncem nebo volební stranou, která nemá zmocněnce, přistupuje do registru okrskových volebních komisí s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci.

(4) Uživatelem údajů z registru okrskových volebních komisí je Státní volební komise, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Český statistický úřad, krajský úřad, pověřený obecní úřad, obecní úřad a starosta.

(5) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) jsou veřejně přístupné.

(6) Údaje o zvláštních okrskových volebních komisích a jejich členech se v registru okrskových volebních komisí neevidují.

§ 27

Nástroj pro sestavování elektronických petic

(1) V nástroji pro sestavování elektronických petic může ten, kdo hodlá kandidovat nebo zastupuje sdružení nezávislých kandidátů a v souladu s příslušným zákonem o volbách potřebuje ke kandidatuře podporu voličů, založit elektronickou petici, zpřístupnit ji k podpisu voličům a vytvořit elektronický výstup z petice. Založením elektronické petice není dotčena možnost sbírat podpisy též pod listinnou petici.

(2) Elektronickou petici lze založit pouze pro nejbližší volby. Konají-li se podle příslušného zákona o volbách ve volebním obvodu nejbližší volby dříve než ve lhůtě stanovené pro konání voleb z důvodu uplynutí volebního období, je možné petici využít již pro tyto volby.

(3) Elektronickou petici lze založit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy po prokázání totožnosti toho, kdo hodlá kandidovat, nebo jím zplnomocněné osoby, anebo toho, kdo zastupuje sdružení nezávislých kandidátů. Podpisy na plné moci k založení petice musí být úředně ověřeny.

(4) V nástroji pro sestavování elektronických petic se podpis voliče pod peticí nahrazuje prohlášením o podpoře petice potvrzeným voličem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci.

(5) Údaje o kandidátovi nebo sdružení nezávislých kandidátů a o dosavadním počtu podpisů na elektronické petici jsou v informačním systému veřejně přístupné.

(6) Elektronický výstup z petice obsahuje údaje stanovené pro petici příslušným zákonem o volbách. Neobsahuje petenty, kteří ke dni voleb nedosáhnou věku 18 let.

ČÁST ČTVRTÁ
REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

§ 28

Volební strana

(1) Každá volební strana může podat v témže volebním obvodu pouze 1 kandidátní listinu.

(2) Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje kandidátní listina podaná společně několika politickými stranami nebo politickými hnutími, pokud všechny kandidující politické strany a politická hnutí kandidátní listinu jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví název koalice. Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být v témže volebním obvodu součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být v témže volebním obvodu členem pouze jedné koalice.

(3) Názvem volební strany je u
a) registrované politické strany nebo politického hnutí název této politické strany nebo politického hnutí,
b) koalice název odlišný od názvu a zkratky registrované politické strany nebo politického hnutí; součástí názvu může být i název registrované politické strany nebo politického hnutí, které jsou součástí koalice, nebo
c) sdružení nezávislých kandidátů název odlišný od názvu a zkratky registrované politické strany nebo politického hnutí.

(4) Název volební strany podle odstavce 3 písm. b) a c) nesmí být u více volebních stran kandidujících ve volbách v témže volebním obvodu stejný nebo vzájemně zaměnitelný; název volební strany, která podala kandidátní listinu později, musí být odlišný od názvů volebních stran, které podaly kandidátní listinu dříve.

(5) Název volební strany nemá nezávislý kandidát a volební strana ve volbě prezidenta republiky.

(6) Kandidát může být pro tytéž volby uveden pouze na 1 kandidátní listině.

§ 29

Obecné náležitosti kandidátní listiny

(1) Kandidátní listina obsahuje
a) označení volebního obvodu a voleb, pro které se podává; je-li volebním obvodem Česká republika, označení volebního obvodu se neuvádí,
b) označení registračního úřadu,
c) údaj o druhu volební strany podle § 82 odst. 2,
d) název volební strany, pokud jej volební strana má, popřípadě také složení koalice,
e) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, datum narození, povolání, obec nebo městský obvod nebo městskou část, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, pořadí, jestliže je na kandidátní listině více kandidátů, název politické strany nebo politického hnutí, jejichž jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen „bez politické příslušnosti“), a je-li volební stranou koalice, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhly; na kandidátní listině lze u kandidáta též uvést označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, vědecko-pedagogický titul, umělecko-pedagogický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy nebo vědeckou hodnost,
f) má-li volební strana zmocněnce, jeho jméno a příjmení, datum narození, adresu místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, adresu pro doručování, adresu jeho elektronické pošty, jeho telefonní číslo, a není-li ve volbách do zastupitelstev obcí kandidátní listina podána s využitím informačního systému, pak také podpis zmocněnce; totéž se uvede o náhradníkovi zmocněnce, pokud jej volební strana určila; nemá-li volební strana zmocněnce, uvedou se tytéž údaje o nezávislém kandidátovi, popřípadě navrhujícím občanovi,
g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem volební strany; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy osob oprávněných jednat jménem všech subjektů, které ji tvoří, v případě nezávislého kandidáta jeho jméno, příjmení a podpis, v případě sdružení nezávislých kandidátů jejich jména, příjmení a podpisy a v případě volby prezidenta republiky u navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů jejich jména a příjmení, označení funkce a podpisy nebo u navrhujícího občana jeho jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a podpis a
h) jde-li o kandidátní listinu, k níž se podle příslušného zákona o volbách přikládá petice na podporu kandidáta, údaj o dni, kdy poprvé bylo možné petici podepsat, a uplatňuje-li volební strana elektronickou petici, také identifikátor petice z nástroje pro sestavování elektronických petic.

(2) Povoláním kandidáta se rozumí zaměstnání, podnikání, funkce, umělecká nebo tvůrčí činnost nebo jiná obdobná činnost kandidáta, popřípadě skutečnost, že kandidát je v důchodu, ve výslužbě, na mateřské nebo rodičovské dovolené, studuje nebo je nezaměstnaný. Na kandidátní listině lze uvést údaj o povolání kandidáta v celkovém rozsahu nejvýše 30 znaků včetně mezer. Uvádí-li se povolání, které kandidát již nevykonává, musí to být z údaje o povolání patrné.

(3) Nestanoví-li tento zákon nebo příslušný zákon o volbách jinak, musí být ke kandidátní listině přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro tytéž volby. V prohlášení kandidát dále uvede adresu místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, datum narození a údaj o tom, že je členem určité politické strany nebo politického hnutí nebo že je bez politické příslušnosti.

§ 30

Společná pravidla podávání kandidátních listin

(1) Ministerstvo vnitra zveřejní v informačním systému nejpozději 85 dnů přede dnem voleb informace o době konání voleb, lhůtě pro podání kandidátních listin a o tom, který orgán je registračním úřadem. Registrační úřad nejpozději 81 dnů přede dnem voleb zveřejní v informačním systému údaje o nejvyšším počtu kandidátů na kandidátní listině, o nejnižším počtu podpisů na podporu kandidatury podle příslušného zákona o volbách a ve volbách do zastupitelstev obcí a zastupitelstev krajů informaci o počtu členů zastupitelstva, který má být volen, a informaci o tom, zda je obec pro volby do zastupitelstva obce tvořena více volebními obvody. Údaje týkající se voleb do Evropského parlamentu a voleb do zastupitelstev obcí Ministerstvo vnitra zveřejní v informačním systému i v anglickém, německém a francouzském jazyce. Ode dne následujícího po zveřejnění všech údajů pro příslušné volby v informačním systému lze do informačního systému zadávat kandidátní listiny.

(2) Nestanoví-li tento zákon nebo příslušný zákon o volbách jinak, činí volební strana úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce; to neplatí pro nezávislého kandidáta. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je volební strana vázána. Zmocněncem a náhradníkem zmocněnce může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná. Náhradník nastupuje na místo zmocněnce okamžikem, kdy bylo odvolání zmocněnce učiněné volební stranou podáno registračnímu úřadu, vzdá se funkce, zemře nebo mu byla omezena svéprávnost. Jmenování, odvolání nebo vzdání se funkce zmocněnce nebo náhradníka učiněné po podání kandidátní listiny je účinné dnem podání písemného oznámení volební strany nebo zmocněnce registračnímu úřadu. Zastoupení zmocněnce v registračním řízení není přípustné.

(3) Podmínkou platného podání kandidátní listiny prostřednictvím informačního systému je předchozí odeslání vyplněného elektronického formuláře příslušnému registračnímu úřadu. Při odeslání formuláře vytvoří informační systém pro kandidátní listinu jedinečné identifikační číslo a umožní volební straně stažení výstupu z formuláře opatřeného tímto číslem. Po včasném podání řádně potvrzené kandidátní listiny registračnímu úřadu podle § 31 se údaje z elektronického formuláře stávají údaji o kandidátní listině. Ve volbách do zastupitelstev obcí lze kandidátní listinu u registračního úřadu podat i bez využití informačního systému. V takovém případě registrační úřad převzetí kandidátní listiny potvrdí zmocněnci nebo volební straně, která nemá zmocněnce.

(4) Kandidátní listinu potvrzuje zmocněnec a osoba nebo osoby uvedené v § 29 odst. 1 písm. g) jedním z těchto způsobů:
a) podpisy na listině, jejíž obsah odpovídá výstupu z elektronického formuláře vystaveného informačním systémem,
b) uznávanými elektronickými podpisy na výstupu z elektronického formuláře vystaveného informačním systémem,
c) s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, která v tomto případě nahrazuje podpis, nebo
d) podpisy na listině, která byla ve volbách do zastupitelstev obcí u registračního úřadu podána bez využití informačního systému.

(5) Kandidátní listinu nezávislého kandidáta potvrzuje pouze nezávislý kandidát kterýmkoli ze způsobů podle odstavce 4.

(6) Zmocněnce nemusí mít navrhující občan ve volbě prezidenta republiky. Kandidátní listinu podanou navrhujícím občanem, který nemá zmocněnce, potvrzuje pouze navrhující občan kterýmkoli ze způsobů podle odstavce 4.

§ 31

Podávání kandidátních listin registračnímu úřadu

(1) Kandidátní listinu lze podat v období od 80 do 66 dnů přede dnem voleb.

(2) Kandidátní listina je podána včas, pokud ve lhůtě stanovené pro podávání kandidátních listin je podána registračnímu úřadu listina podle § 30 odst. 4 písm. a) a d) nebo je učiněno podání podle § 30 odst. 4 písm. b), nebo jsou v informačním systému učiněna všechna potřebná potvrzení podle § 30 odst. 4 písm. c). Navrženým kandidátům registrační úřad nezasílá oznámení o zahájení registračního řízení.

(3) V kandidátní listině potvrzené postupem podle § 30 odst. 4 písm. a) nebo b) registrační úřad neprodleně prověří shodu údajů na podepsaném dokumentu s údaji v informačním systému, a to v rozsahu údajů podle § 29 odst. 1 písm. d), f) a g) a údajů o jménech, příjmeních a datech narození kandidátů. Neshoda těchto údajů je vadou kandidátní listiny, kterou nelze zhojit. Registrační úřad volební straně neprodleně zpřístupní v informačním systému vyrozumění o neshodě údajů.

(4) Kandidátní listinu podanou ve volbách do zastupitelstev obcí bez využití informačního systému zadá do informačního systému registrační úřad.

(5) V podané kandidátní listině již nelze změnit druh volební strany, nelze doplňovat další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

(6) Řízení o registraci kandidátní listiny není zahájeno a volební orgán věc odloží, jestliže mu byla podána kandidátní listina, k jejíž registraci není příslušný. O odložení věci volební orgán podatele písemně vyrozumí.

§ 32

Doručování volebním stranám v registračním řízení

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo příslušný zákon o volbách, že písemnost v registračním řízení doručuje registrační úřad volební straně zveřejněním v informačním systému, doručuje ji registrační úřad volební straně zpřístupněním v informačním systému. Ministerstvo vnitra prostřednictvím informačního systému zároveň odešle informaci o zpřístupnění písemnosti v informačním systému na adresu elektronické pošty vedenou v uživatelském účtu, z něhož byla kandidátní listina vytvořena.

(2) Nestanoví-li tento zákon nebo příslušný zákon o volbách jinak, považuje se písemnost doručovaná v registračním řízení podle odstavce 1 za doručenou dnem zveřejnění v informačním systému nebo zpřístupnění v informačním systému.

§ 33

Projednání a registrace kandidátních listin

(1) Registrační úřad posoudí předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem nebo příslušným zákonem o volbách, nemá-li náležitosti stanovené těmito zákony nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve registrační úřad písemně volební stranu nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby vady odstranila do 53 dnů přede dnem voleb, a výzvu zveřejní. To neplatí, má-li kandidátní listina vady, které podle tohoto zákona nebo příslušného zákona o volbách nelze zhojit. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině i bez výzvy registračního úřadu odstranit zmocněnec nebo volební strana, nemá-li zmocněnce.

(2) Neodstraní-li volební strana vady ve stanovené lhůtě a nepostupuje-li se podle odstavce 3 písm. b) bodu 4, rozhodne registrační úřad 50 dnů přede dnem voleb o škrtnutí
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení kandidáta nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b) kandidáta, který je uveden na kandidátních listinách pro tytéž volby ve více volebních obvodech, popřípadě v 1 volebním obvodu na více kandidátních listinách, a to v tom volebním obvodu, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení kandidáta; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej všechny registrační úřady, kde byla kandidátní listina pro tytéž volby podána; vyjdou-li tyto důvody pro škrtnutí kandidáta najevo až po uplynutí 58 dnů přede dnem voleb, učiní tak registrační úřad bez předchozí výzvy k odstranění vad kandidátní listiny,
c) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje stanovené zákonem, popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné, nebo
d) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti stanovené tímto zákonem nebo příslušným zákonem o volbách.

(3) Registrační úřad 50 dnů přede dnem voleb rozhodne
a) o registraci bezvadné kandidátní listiny, nebo
b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže
1. není podána v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem nebo příslušným zákonem o volbách,
2. nemá náležitosti stanovené tímto zákonem nebo příslušným zákonem o volbách nebo obsahuje-li nesprávné údaje a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2,
3. v souladu s odstavcem 2 byli škrtnuti všichni kandidáti na kandidátní listině, nebo
4. se jedná o kandidátní listinu nezávislého kandidáta do zastupitelstva obce nebo kandidátní listinu ve volbách do Senátu nebo ve volbě prezidenta republiky a je dán některý z důvodů podle odstavce 2.

(4) Vydáním rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině je jeho zveřejnění v informačním systému. Registrační úřad vydá rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zveřejní je v informačním systému. Před vydáním rozhodnutí nemusí být účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Proti rozhodnutí registračního úřadu se nelze odvolat. Obnova řízení, přezkumné řízení ani nové rozhodnutí ve věci se nepřipouští. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne zveřejnění v informačním systému.

(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o právu domáhat se ochrany u soudu. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění se nemusí uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, datum vyhotovení rozhodnutí, jméno, příjmení, funkce nebo služební číslo a podpis zaměstnance zařazeného do registračního úřadu.

(6) Na základě rozhodnutí soudu provede registrační úřad registraci kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti této registraci se nelze domáhat ochrany u soudu.

§ 34

Vzdání se a odvolání kandidatury a postup při zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí

(1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb písemně vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany jeho kandidaturu odvolat, s výjimkou volby prezidenta republiky, kde může zmocněnec nebo volební strana, nemá-li zmocněnce, oznámit a doložit registračnímu úřadu ztrátu volitelnosti kandidáta.

(2) Prohlášení podle odstavce 1 musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem, odesláno prostřednictvím datové schránky nebo učiněno před registračním úřadem, musí být podáno registračnímu úřadu a nelze je vzít zpět.

(3) Bylo-li prohlášení podle odstavce 1 podáno registračnímu úřadu před registrací kandidátní listiny, registrační úřad kandidáta z kandidátní listiny v informačním systému vyřadí a změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině v informačním systému posunutím číselné řady.

(4) Bylo-li prohlášení podle odstavce 1 podáno registračnímu úřadu po registraci kandidátní listiny, údaje o kandidátovi na hlasovacím lístku zůstávají, avšak při zjišťování výsledku hlasování se k hlasům pro tohoto kandidáta nepřihlíží. Registrační úřad zajistí prostřednictvím obecních úřadů zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území volebního obvodu; zveřejnění prohlášení ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Zároveň registrační úřad zajistí zapsání údaje o vzdání se kandidatury, jejím odvolání nebo ztrátě volitelnosti kandidáta v informačním systému.

(5) Při zjišťování výsledků voleb se nepřihlíží k hlasům odevzdaným volební straně, na jejíž kandidátní listině z důvodů uvedených v odstavcích 1 až 4 již nejsou kandidáti.

(6) Kandidát se nemůže vzdát kandidatury a zmocněnec nemůže kandidáta odvolat, jestliže je vyhlášeno opakované hlasování jen v části volebních okrsků příslušného volebního obvodu.

(7) Jestliže dojde ke zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí v době po registraci kandidátní listiny, při zjišťování výsledků hlasování se k této politické straně, k tomuto politickému hnutí nebo ke koalici, jejíž součástí je takováto politická strana nebo takovéto politické hnutí, a kandidátům, které tato politická strana, toto politické hnutí nebo koalice, jejíž součástí je takováto politická strana nebo politické hnutí, navrhly, nepřihlíží. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s registračními úřady zajistí prostřednictvím obecních úřadů zveřejnění informace o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí podle věty první ve všech volebních místnostech na území volebního obvodu, ve kterém byla zaregistrována kandidátní listina politické strany, politického hnutí nebo koalice podle věty první, pokud ke zrušení nebo pozastavení činnosti došlo do 48 hodin před zahájením voleb; zveřejnění informace ve volebních místnostech v zahraničí zajistí Ministerstvo vnitra prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo vnitra současně předá informaci o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí Českému statistickému úřadu.

§ 35

Tisk hlasovacích lístků

(1) Po registraci kandidátních listin zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků u výrobce, se kterým pro tyto účely uzavřelo za Českou republiku smlouvu Ministerstvo vnitra.

(2) Údaje na hlasovacím lístku vycházejí z údajů vedených o registrovaných kandidátních listinách v informačním systému. Na hlasovacím lístku se uvádí
a) volby, pro které je určen,
b) číslo hlasovacího lístku, nebo pořadí volební strany na hlasovacím lístku,
c) označení volebního obvodu, není-li volebním obvodem Česká republika,
d) název volební strany, má-li volební strana podle § 28 název, a je-li volební stranou politická strana nebo politické hnutí, také jejich zkratka,
e) je-li volební stranou koalice, údaje o jejím složení,
f) jsou-li volební stranou nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, navrhující občan, navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, také údaj o druhu volební strany a
g) údaje o kandidátech v rozsahu jméno, příjmení, věk ke druhému dni voleb, povolání, obec nebo městský obvod nebo městská část, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popřípadě také pořadí kandidáta, a dále příslušnost k politické straně nebo politickému hnutí uvedená zkratkou nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti, a je-li volební stranou koalice, zkratka politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhly; u kandidáta se též uvede označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, vědecko-pedagogický titul, umělecko-pedagogický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy nebo vědecká hodnost, pokud je takový údaj součástí kandidátní listiny.

(3) Čísla hlasovacích lístků nebo pořadí volebních stran na hlasovacím lístku vylosuje pro všechny volební strany, které podaly kandidátní listinu, volební orgán stanovený tímto zákonem nejpozději 45 dnů přede dnem voleb. Způsob losování čísel hlasovacích lístků a pořadí volebních stran na hlasovacím lístku stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou. Výsledek losování volební orgán podle věty první zveřejní v informačním systému.

(4) Hlasovací lístky musí být pro volební obvod vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů, a to jednostranně, nestanoví-li příslušný zákon o volbách jinak. Koná-li se souběžně více druhů voleb, musí mít hlasovací lístky pro každý druh voleb jinou barvu. Jsou-li hlasovací lístky zhotoveny v sadě, zařazuje se před hlasovací lístky jejich seznam řazený podle čísel hlasovacích lístků.

(5) Nejpozději v den vylosování čísel pro hlasovací lístky zveřejní v informačním systému registrační úřad výzvu volebním stranám ke kontrole podoby hlasovacího lístku. Nepodá-li volební strana do následujícího pracovního dne své vyjádření, platí, že vzala podobu hlasovacího lístku na vědomí.

(6) Tisk hlasovacích lístků pro volbu ve zvláštním volebním okrsku a jejich dodání zvláštní okrskové volební komisi zajistí zastupitelský úřad na základě náhledů hlasovacích lístků v informačním systému nejpozději do 24 hodin před zahájením voleb. Tisk hlasovacích lístků nezajišťuje zastupitelský úřad, kterému jsou hlasovací lístky dodávány. Ministerstvo zahraničních věcí stanoví vyhláškou zastupitelské úřady, kterým jsou dodávány hlasovací lístky.

§ 36

Dodání hlasovacích lístků

(1) Náhledy hlasovacích lístků zveřejní v informačním systému registrační úřad nejpozději 35 dnů přede dnem voleb a v případě volebních stran zaregistrovaných na základě rozhodnutí soudu nejpozději 20 dnů přede dnem voleb.

(2) Registrační úřad zajistí prostřednictvím výrobce hlasovacích lístků dodání hlasovacích lístků pověřeným obecním úřadům. Pověřené obecní úřady zajistí dodání hlasovacích lístků obecním úřadům nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Obecní úřad zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím.

(3) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích se hlasovací lístky nepřetiskují; registrační úřad zabezpečí prostřednictvím obecních úřadů vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území volebního obvodu s uvedením správného údaje a zveřejnění této informace v informačním systému. Pro hlasování mimo území České republiky zabezpečí registrační úřad zveřejnění informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech mimo území České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

(4) K zajištění dodání hlasovacích lístků využívá obecní úřad údaje ze seznamu voličů.

ČÁST PÁTÁ
USTAVOVÁNÍ A ČINNOST OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A ZVLÁŠTNÍCH OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

§ 37

Podmínky členství v okrskové volební komisi

Členem okrskové volební komise může být pouze občan České republiky, v případě voleb do Evropského parlamentu i občan jiného členského státu Evropské unie a v případě voleb do zastupitelstev obcí i občan jiného členského státu Evropské unie nebo občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, který
a) ke dni složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let a je plně svéprávný a
b) není kandidátem ve volebním okrsku příslušejícím k okrskové volební komisi.

§ 38

Delegování členů okrskových volebních komisí a náhradníků volební stranou

(1) Volební strana může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do každé okrskové volební komise ve volebním obvodu, v němž má zaregistrovánu kandidátní listinu. To platí, i když volební strana kandiduje na území volebního okrsku ve více volbách konaných společně. Pro volbu prezidenta republiky může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do každé okrskové volební komise též politická strana a politické hnutí, které mají zastoupení v Poslanecké sněmovně; přístup do registru okrskových volebních komisí pro tento účel zřídí těmto politickým stranám a politickým hnutím Ministerstvo vnitra.

(2) Delegování členů a náhradníků provede zmocněnec volební strany, nezávislý kandidát, navrhující občan ve volbě prezidenta republiky, popřípadě jimi pověřená osoba nejpozději 36 dnů přede dnem voleb tak, že jejich jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu zapíše do registru okrskových volebních komisí. Může také uvést adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, telefonní číslo a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí buď obecní úřad, nebo automaticky registr okrskových volebních komisí. Změnu delegovaných členů a náhradníků do okrskové volební komise lze provádět jen do uplynutí lhůty pro delegace; po této lhůtě lze provádět pouze změny údajů u již delegovaných osob.

(3) Obecní úřad provede identifikaci delegovaných osob a ověří splnění podmínek členství v okrskové volební komisi oproti údajům v základním registru obyvatel, popřípadě v informačním systému evidence obyvatel a informačním systému cizinců. Nelze-li takto delegovanou osobu identifikovat, vyzve obecní úřad prostřednictvím registru okrskových volebních komisí zmocněnce, nezávislého kandidáta nebo navrhujícího občana při volbě prezidenta republiky, popřípadě jimi pověřenou osobu, aby sdělili správné údaje o delegované osobě. Nepodaří-li se ani poté delegovanou osobu identifikovat, k její delegaci se nepřihlíží; obecní úřad o tom zmocněnce, nezávislého kandidáta, popřípadě jimi pověřenou osobu písemně vyrozumí do 30 dnů přede dnem voleb prostřednictvím registru okrskových volebních komisí.

(4) Obecní úřad ověří, zda delegovaná osoba není současně kandidátem ve volebním okrsku, pro který byla volební stranou delegována.

(5) Nesplňuje-li delegovaná osoba podmínky členství v okrskové volební komisi, k její delegaci se nepřihlíží. Obecní úřad o tom zmocněnce, nezávislého kandidáta nebo navrhujícího občana při volbě prezidenta republiky, popřípadě jimi pověřenou osobu písemně vyrozumí do 30 dnů přede dnem voleb prostřednictvím registru okrskových volebních komisí.

(6) Volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována rozhodnutím soudu, má právo delegovat 1 člena a 1 náhradníka do každé okrskové volební komise do 10 dnů přede dnem voleb za podmínek stanovených tímto zákonem. Tato delegace nemá vliv na již uskutečněné hlasování nebo losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise. K delegaci člena a náhradníka volební stranou, jejíž kandidátní listina byla odmítnuta na základě rozhodnutí soudu, obecní úřad nepřihlíží.

§ 39

Jmenování členů okrskových volebních komisí starostou

(1) Starosta jmenuje nejpozději 41 dnů přede dnem voleb zapisovatele a dále, není-li postupem podle § 38 dosaženo nejnižšího počtu členů okrskové volební komise stanoveného obecním úřadem, jmenuje starosta před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa.

(2) V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb a nejsou-li náhradníci, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy.

(3) Starostou jmenované členy okrskové volební komise a údaje o případném zániku členství obecní úřad zapíše do registru okrskových volebních komisí. O jmenovaném členovi uvede údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a údaj, do které okrskové volební komise je člen zařazen; může také uvést adresu pro doručování, adresu jeho elektronické pošty a jeho telefonní číslo.

(4) Obecní úřad u osob jmenovaných starostou provede identifikaci a ověření podle § 38 odst. 3 a 4.

§ 40

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

(1) Obecní úřad svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb. Datum, čas a místo konání prvního zasedání okrskové volební komise a konání školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a k systému zjišťování výsledků voleb zapíše obecní úřad do registru okrskových volebních komisí.

(2) Pozvánku na první zasedání okrskové volební komise zašle obecní úřad prostřednictvím registru okrskových volebních komisí těm delegovaným a jmenovaným členům, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku, nebo je u nich v registru okrskových volebních komisí uvedena adresa elektronické pošty. Ostatním delegovaným a jmenovaným členům obecní úřad pozvánku zašle na adresu pro doručování uvedenou u nich v registru okrskových volebních komisí nebo na adresu evidovanou v základním registru obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa trvalého pobytu. Pozvánku na první zasedání okrskové volební komise si mohou členové okrskové volební komise převzít také osobně. Obecní úřad zároveň vyvěsí na úřední desce oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise se jmenným seznamem členů okrskových volebních komisí; pozvánky se pokládají za doručené dnem vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce.

(3) Obecní úřad písemně vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o datu, čase a místě školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit. Při doručování tohoto vyrozumění se postupuje podle odstavce 2 obdobně.

§ 41

Členství v okrskové volební komisi

(1) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu ve znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit ústavním pořádkem, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“. Slib skládá člen komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu. Slib se skládá na prvním zasedání okrskové volební komise.

(2) Složení slibu lze umožnit dodatečně osobě, která se nedostavila na první zasedání okrskové volební komise a do 2 pracovních dnů svoji nepřítomnost omluvila. K dodatečnému složení slibu lze přistoupit nejpozději před zahájením hlasování podle § 47.

(3) Členství v okrskové volební komisi zaniká
a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise,
b) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,
c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval nebo jmenoval,
d) okamžikem, kdy člen okrskové volební komise přestane splňovat podmínky členství, nebo
e) v den konání voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.

(4) Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.

(5) Za člena okrskové volební komise, jehož členství zaniklo, nebo za osobu, která neomluvila svoji nepřítomnost na prvním zasedání okrskové volební komise, povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže volební strany; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle odstavce 1. Zánik členství, popřípadě nastoupení náhradníka zapíše obecní úřad do registru okrskových volebních komisí. Nelze-li povolat náhradníka, postupuje starosta podle § 39.

§ 42

Jednání okrskové volební komise

(1) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Zápis z jednání okrskové volební komise pořizuje zapisovatel a podepisuje předseda okrskové volební komise. Zápis z jednání okrskové volební komise se nepořizuje, vyhotovuje-li okrsková volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování podle § 65.

(2) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí hlasováním z přítomných členů předsedu a místopředsedu. Neurčí-li je hlasováním, určí je losem. Losování řídí zapisovatel; zapisovatel se do losování nezařazuje. Jestliže předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nemůže z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise není zařazen místopředseda okrskové volební komise; odstoupí-li místopředseda okrskové volební komise, není do losování zařazen předseda okrskové volební komise. Funkce členů okrskové volební komise zapíše obecní úřad do registru okrskových volebních komisí.

(3) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise jsou povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování výsledků voleb, ledaže byli jmenováni, určeni hlasováním nebo určeni losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

§ 43

Ukončení činnosti okrskové volební komise

(1) Činnost okrskové volební komise skončí patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

(2) Činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje k volebnímu obvodu, v němž byl podán návrh na neplatnost hlasování, návrh na neplatnost voleb nebo návrh na neplatnost volby kandidáta, nebo k volebnímu okrsku, kde je dán důvod pro opakování hlasování, skončí
a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut,
b) patnáctým dnem po opakovaném hlasování, nebo
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem shledán oprávněným a mají se opakovat volby.

(3) Odstavec 2 se nepoužije na volby do Poslanecké sněmovny a volby do Evropského parlamentu.

(4) Koná-li se více druhů voleb společně, činnost okrskové volební komise skončí až tehdy, jsou-li splněny podmínky podle odstavců 1 a 2 pro všechny volby konané v souběhu.

§ 44

Zvláštní okrsková volební komise

(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem voleb předsedu zvláštní okrskové volební komise, zapisovatele zvláštní okrskové volební komise a další členy zvláštní okrskové volební komise. Ustanovení § 42 odst. 3 se nepoužije.

(2) Poklesne-li v průběhu voleb počet členů zvláštní okrskové volební komise pod 3, jmenuje vedoucí zastupitelského úřadu na neobsazená místa další členy zvláštní okrskové volební komise.

(3) První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb.

(4) Nepodaří-li se jmenovat alespoň tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí úkoly zvláštní okrskové volební komise vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel zvláštní okrskové volební komise.

(5) Není-li stanoveno jinak, vztahují se na zvláštní okrskovou volební komisi ustanovení o okrskové volební komisi obdobně.

§ 45

Nároky členů okrskových volebních komisí

(1) Členství v okrskové volební komisi je jiným úkonem v obecném zájmu.

(2) Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování výsledků voleb, má však nárok na odměnu pouze podle věty první, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

(3) Člen okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu své funkce a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, má v případě ušlého výdělku nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu své funkce.

(4) Výši zvláštní odměny za výkon funkce a paušální náhrady ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové volební komise a způsob jejich úhrady a výplaty stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

ČÁST ŠESTÁ
ORGANIZACE HLASOVÁNÍ

§ 46

Volební místnost

(1) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu do objektu musí být vyvěšena státní vlajka České republiky a při volbách do Evropského parlamentu též vlajka Evropské unie. Ve volební místnosti musí být na důstojném místě umístěn velký státní znak.

(2) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena
a) dostatečným množstvím hlasovacích lístků,
b) dostatečným množstvím prázdných úředních obálek; úřední obálka musí být opatřena otiskem úředního razítka obecního úřadu,
c) volební schránkou a přenosnou volební schránkou,
d) výpisem voličů,
e) texty tohoto zákona a příslušného zákona o volbách s ustanoveními o zásadách hlasování a zjišťování výsledku voleb, které musí být voličům na jejich žádost zapůjčeny k nahlédnutí; při volbách do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí i v anglickém, německém a francouzském jazyce,
f) jmenovkou pro každého člena okrskové volební komise, na které je uvedeno jeho jméno, příjmení a funkce v okrskové volební komisi, a
g) psacími potřebami.

(3) Úřední obálky musí být neprůhledné a pro volební okrsek stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Koná-li se souběžně více druhů voleb, musí mít úřední obálka pro každý druh voleb jinou barvu odpovídající barvě hlasovacích lístků.

(4) Ve volebních místnostech jsou k úpravě hlasovacího lístku a k jeho vložení do úřední obálky určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí obecní úřad s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku.

(5) Ve volební místnosti musí být na viditelném místě umístěno prohlášení o vzdání se kandidatury a prohlášení o odvolání kandidáta a dále zpřístupněny
a) hlasovací lístky označené nápisem „vzor“,
b) informace o základních zásadách hlasování,
c) informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, pokud byla podána do 48 hodin před zahájením voleb,
d) informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje,
e) při volbách do Evropského parlamentu informace o tom, že kandidát, který je občanem jiného členského státu, byl v členském státu původu zbaven práva být volen, pokud byla podána do 48 hodin před zahájením voleb.

(6) Při volbách do Evropského parlamentu musí být prohlášení o vzdání se kandidatury, prohlášení o odvolání kandidáta a informace podle odstavce 5 písm. b) a e) na viditelném místě umístěny i v anglickém, německém a francouzském jazyce.

(7) Volební místnost ve zvláštním volebním okrsku není vybavena přenosnou volební schránkou a úřední obálky jsou opatřeny otiskem úředního razítka zastupitelského úřadu.

§ 47

Zahájení hlasování

Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise ověří, zda je volební místnost vybavena podle § 46 a zda je volební schránka a přenosná volební schránka prázdná; poté před ostatními členy okrskové volební komise tyto volební schránky zabezpečí tak, aby je nebylo možné před ukončením hlasování bez porušení tohoto zabezpečení otevřít. Následně předseda okrskové volební komise prohlásí hlasování za zahájené.

§ 48

Zásady hlasování

(1) Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2) Každý volič může v týchž volbách hlasovat pouze jednou.

§ 49

Hlasování ve volební místnosti

(1) Volič prokáže okrskové volební komisi svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného státu, prokáže okrskové volební komisi svoji totožnost průkazem o povolení k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu, osvědčením o registraci nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.

(2) Voliče, který namítá, že není uveden ve výpisu voličů, ačkoli by tam uveden být měl, okrsková volební komise doplní do výpisu voličů po ověření voličova práva hlasovat ve volebním okrsku u obecního úřadu. Obecní úřad poskytne okrskové volební komisi na vyžádání údaje o tomto voliči ze seznamu voličů v rozsahu nezbytném pro doplnění voliče do výpisu voličů.

(3) Okrsková volební komise předá voliči úřední obálku, případně i hlasovací lístky, a učiní o tom záznam ve výpisu voličů. Volič se poté odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku a k jeho vložení do úřední obálky. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, ledaže volič využívá asistenci podle § 59.

(4) Po opuštění prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku a k jeho vložení do úřední obálky vhodí volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

(5) Okrsková volební komise hlasování ve volební místnosti voliči neumožní, jestliže
a) volič neprokázal okrskové volební komisi svoji totožnost,
b) byl voliči vydán voličský průkaz a volič jej okrskové volební komisi neodevzdal,
c) volič neprokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, pro který je tato okrsková volební komise ustavena,
d) existuje překážka ve výkonu práva volit, nebo
e) se volič před hlasováním neodebral do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku a k jeho vložení do úřední obálky.

(6) Neumožní-li okrsková volební komise voliči hlasovat z důvodů uvedených v odstavci 5, vydá mu o tom na jeho požádání písemné potvrzení.

§ 50

Pořádek ve volební místnosti

Pořádek ve volební místnosti zajišťuje předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku při průběhu hlasování v souladu se zákonem jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 51

Odročení, přerušení a prodloužení hlasování

(1) Po ukončení hlasování prvního dne voleb zabezpečí okrsková volební komise volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumentaci. Před zahájením hlasování druhého dne voleb předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise ověří neporušenost zabezpečení.

(2) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování nebo v něm pokračovat, může okrsková volební komise odročit zahájení hlasování nebo hlasování na nezbytně nutnou dobu přerušit. V případě odročení nebo přerušení hlasování se doba hlasování neprodlužuje o dobu, po kterou bylo zahájení hlasování odročeno nebo hlasování přerušeno. Nastanou-li okolnosti, které znemožňují ukončit hlasování, může však okrsková volební komise hlasování prodloužit nejdéle o 1 hodinu. Okrsková volební komise o opatření podle vět první až třetí vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým a dále příslušný obecní úřad, pověřený obecní úřad a krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy. Zvláštní okrsková volební komise vyrozumí zastupitelský úřad a voliče způsobem v místě obvyklým. Skutečnosti týkající se odročení, přerušení nebo prodloužení hlasování poznamená okrsková volební komise v zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

(3) V případě přerušení hlasování zabezpečí okrsková volební komise volební schránky a přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumentaci. Před opětovným zahájením hlasování předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise ověří neporušenost zabezpečení.

§ 52

Ukončení hlasování

(1) Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak před tím se umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.

(2) Jakmile předseda zvláštní okrskové volební komise prohlásí hlasování za ukončené, zvláštní okrsková volební komise přeruší své zasedání až do zahájení sčítání hlasů na území České republiky.

§ 53

Informace o průběhu hlasování

(1) Členové okrskové volební komise a ti, kdo mají právo být přítomni ve volební místnosti při sčítání hlasů, nesmějí poskytovat informace o průběhu a dílčích výsledcích voleb, a to až do předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování na přebíracím místě Českého statistického úřadu.

(2) Při volbách do Evropského parlamentu nesmějí volební orgány zjištěné výsledky hlasování zveřejnit dříve, než se má uzavřít poslední volební místnost na území členských států Evropské unie.

(3) Zákazy podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.

§ 54

Pozorovatelé mezinárodních organizací

(1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti na území České republiky i v zahraničí mají právo být přítomni pozorovatelé mezinárodních organizací zřízených podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

(2) Mezinárodní organizace oznámí účast svých pozorovatelů Ministerstvu zahraničních věcí nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam pozorovatelů mezinárodních organizací, jejichž účast byla takto oznámena, na svých internetových stránkách. Obecní úřad a zastupitelský úřad poskytne seznam okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi.

§ 55

Součinnost volebních orgánů

V době hlasování a sčítání hlasů zabezpečí volební orgány uvedené v § 6 odst. 1 písm. b), d), e) a g) a v případě voleb konaných v zahraničí též v § 6 odst. 1 písm. c) a i) potřebnou součinnost v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů těchto volebních orgánů.

ČÁST SEDMÁ
HLASOVÁNÍ V JINÉM VOLEBNÍM OKRSKU

§ 56

Podmínky hlasování v jiném volebním okrsku

(1) Volič, který hodlá hlasovat v jiném volebním okrsku, než ke kterému je příslušný, tak může učinit na základě voličského průkazu nebo na základě zápisu údaje o oznámení voliče o hlasování v jiném volebním okrsku v seznamu voličů. Ve voličském průkazu a v oznámení o hlasování v jiném volebním okrsku se uvádí, pro které hlasování jsou platné. Volič takto může hlasovat ve volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku stanoveném pro příslušný druh voleb příslušným zákonem o volbách.

(2) Voličský průkaz je veřejná listina, která opravňuje voliče hlasovat po jejím odevzdání okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi ve volebním okrsku uvedeném v odstavci 1 větě třetí. Jestliže na voličský průkaz lze podle příslušného zákona o volbách hlasovat jen v některém z více volebních obvodů, uvádí se na voličském průkazu, ve kterém volebním obvodu může volič na voličský průkaz hlasovat. O hlasování na voličský průkaz provede okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise záznam do výpisu voličů a odevzdaný voličský průkaz k výpisu voličů přiloží. Jestliže byl voliči vydán voličský průkaz, musí jej volič odevzdat volební komisi i tehdy, hlasuje-li ve volebním okrsku nebo zvláštním volebním okrsku, kde je uveden ve výpisu voličů.

(3) Volič může učinit oznámení o hlasování v jiném volebním okrsku. V oznámení označí volební okrsek podle odstavce 1 věty třetí, v němž bude hlasovat. Volič, který podal oznámení o hlasování v jiném volebním okrsku, již nemůže po dobu platnosti oznámení hlasovat ve volebním okrsku, ke kterému je příslušný. Je-li mu však vydán voličský průkaz nebo je-li proveden zápis podle odstavce 4 nebo 5, oznámení o hlasování v jiném volebním okrsku pozbývá platnosti.

(4) Volič, který má bydliště mimo území České republiky, může hlasovat ve zvláštním volebním okrsku také na základě zápisu údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku v seznamu voličů provedeného zastupitelským úřadem. Zápis tohoto údaje se vztahuje pouze na volby, v nichž lze hlasovat v zahraničí, a je platný, dokud trvá voličovo právo volit, popřípadě dokud zastupitelský úřad nebo obecní úřad na žádost voliče tento údaj nevymaže.

(5) Volič může hlasovat v jiném volebním okrsku, než ke kterému je příslušný, také na základě zápisu takového údaje pro konkrétní hlasování v seznamu voličů provedeného obecním úřadem, pokud je v územním obvodu obecního úřadu volební okrsek podle odstavce 1 věty třetí a pokud volič je v příslušné obci, městské části nebo městském obvodu
a) v zařízení poskytujícím lůžkovou zdravotní péči, v zařízení pobytových sociálních služeb, ve školském zařízení nebo v jiném obdobném zařízení, nebo
b) v policejní cele, v místě výkonu vazby, v místě výkonu trestu odnětí svobody nebo v místě výkonu zabezpečovací detence.

§ 57

Postup při vydání voličského průkazu a zápisu údaje o hlasování v jiném volebním okrsku

(1) Žádost o vydání voličského průkazu a oznámení o hlasování v jiném volebním okrsku může podat volič u kteréhokoli obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu ode dne vyhlášení voleb
a) na pracovišti takového úřadu, a to i prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče,
b) písemně prostřednictvím datové schránky voliče nebo podepsanou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
c) prostřednictvím portálu veřejné správy nebo informačního systému s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci.

(2) V žádosti o vydání voličského průkazu volič určí, zda mu má být voličský průkaz doručen na uvedenou adresu do vlastních rukou, nebo zda si voličský průkaz převezme u obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu osobně nebo prostřednictvím k tomu zplnomocněné osoby.

(3) Žádá-li volič o zaslání voličského průkazu na jím uvedenou adresu, musí být žádost obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu podána nejpozději 10 dnů přede dnem voleb. Voličský průkaz musí být předán k poštovní přepravě nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Oznámení o hlasování v jiném volebním okrsku nebo žádost o voličský průkaz, který si volič nebo osoba k tomu voličem zplnomocněná převezme osobně, lze učinit nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Osobní převzetí voličského průkazu je možné nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Voličský průkaz je vydán okamžikem předání k poštovní přepravě nebo předání voliči nebo voličem zplnomocněné osobě.

(4) Obecní úřad nebo zastupitelský úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle. V případě voleb do Evropského parlamentu tak může učinit nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Vzor tiskopisu voličského průkazu stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

(5) V případě dvoukolových voleb vydá obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz současně pro první i druhé kolo voleb, ledaže volič požádal o voličský průkaz jen pro první nebo pro druhé kolo voleb. To platí obdobně i pro zápis údaje na základě oznámení voliče o hlasování v jiném volebním okrsku.

(6) Žádost o zápis údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku v seznamu voličů může volič podat u příslušného zastupitelského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb způsobem uvedeným v odstavci 1. Se žádostí o zápis volič doloží zastupitelskému úřadu originál, popřípadě ověřenou kopii dokladů potvrzujících bydliště v územním obvodu příslušného zastupitelského úřadu.

(7) Žádost o zápis nebo výmaz údaje podle § 56 odst. 5 může volič podat prostřednictvím ředitele zařízení, ve kterém se nachází, nejpozději 4 dny přede dnem voleb. Ředitel zařízení poskytne obecnímu úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb seznam voličů, kteří požádali o zápis údaje podle § 56 odst. 5, včetně čísel elektronicky čitelného identifikačního dokladu voliče.

(8) V případě voliče umístěného v zařízení uvedeném v § 56 odst. 5 písm. b) lze úřední ověření podpisu voliče na písemné žádosti o voličský průkaz nahradit připojeným potvrzením zaměstnance tohoto zařízení, že žádost je podepsána žadatelem.

§ 58

Postup zastupitelského úřadu při ověření možnosti hlasování v zahraničí

(1) Zastupitelský úřad ověří k 31. lednu každého roku, zda právní předpisy států v působnosti zastupitelského úřadu umožňují občanům České republiky hlasování podle tohoto zákona na zastupitelském úřadě, popřípadě zda je k zajištění hlasování na zastupitelském úřadě potřeba zvláštní povolení; v takovém případě požádá o jeho vydání.

(2) Nebude-li občanům České republiky umožněno hlasovat ve volební místnosti ve zvláštním volebním okrsku, neboť právní předpisy státu v působnosti zastupitelského úřadu to nedovolují, anebo nebylo-li povolení podle odstavce 1 vydáno, poskytne zastupitelský úřad voličům informaci o možnosti hlasovat na voličský průkaz.

ČÁST OSMÁ
PODPORA OSOB SE ZNEVÝHODNĚNÍM PŘI VÝKONU PRÁVA VOLIT

§ 59

Asistence ve volební místnosti

(1) S voličem, který pro zdravotní postižení nemůže sám vybrat nebo upravit hlasovací lístek, nemůže číst nebo psát nebo z jiných důvodů potřebuje pomoc jiné osoby, může být na jeho žádost v prostoru určeném k úpravě hlasovacího lístku a k jeho vložení do úřední obálky přítomna jiná osoba a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny vybrat nebo upravit a vložit do úřední obálky.

(2) Za voliče, který není schopen vhodit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, tak může učinit jiná osoba.

(3) Osoba poskytující asistenci podle odstavců 1 a 2 je vázána pokyny voliče a je povinna zachovat mlčenlivost o hlasování voliče. Povinnosti mlčenlivosti jí může zprostit pouze volič.

(4) V případě, že asistenci podle odstavců 1 a 2 poskytl na žádost voliče člen okrskové volební komise, provede o tom okrsková volební komise záznam do výpisu voličů.

§ 60

Hlasování do přenosné volební schránky

(1) Volič může ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů požádat obecní úřad a v den konání voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena; požádat lze též telefonicky. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

(2) V době hlasování okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, hlasovacími lístky a úřední obálkou. Voliči musí být členy okrskové volební komise před hlasováním zpřístupněna informace o případných vzdáních se kandidatury, odvoláních kandidáta a tiskových chybách. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Ustanovení o asistenci ve volební místnosti se použijí přiměřeně. Po návratu do volební místnosti učiní okrsková volební komise záznam o hlasování do výpisu voličů.

(3) Pokud volební místnost nemá bezbariérový přístup, může volič, a to i prostřednictvím jiné osoby, požádat okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost v rámci objektu, kde se volební místnost nachází, nebo v jeho bezprostředním okolí. Okrsková volební komise žádosti vyhoví a při hlasování voliče postupuje podle odstavce 2; požádat lze též telefonicky.

(4) Při hlasování do přenosné volební schránky se obdobně použije postup podle § 49, s výjimkou hlasování v prostoru určeném k úpravě hlasovacího lístku a k jeho vložení do úřední obálky.

§ 61

Další podpůrná opatření

Ministerstvo vnitra zveřejní v informačním systému zásady a postup při hlasování v českém znakovém jazyce. Ministerstvo vnitra může přijmout i další podpůrná opatření pro hlasování zdravotně postižených osob.

ČÁST DEVÁTÁ
ORGANIZACE ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S VOLEBNÍ DOKUMENTACÍ

§ 62

Přítomnost při sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) Okrsková volební komise sčítá hlasy ve volební místnosti.

(2) Při sčítání hlasů mají právo být přítomni
a) členové Státní volební komise,
b) členové sekretariátu Státní volební komise,
c) zaměstnanci České republiky zařazení v Českém statistickém úřadu, kteří mají pověření podle § 12 odst. 1 písm. e),
d) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení do úřadů územních samosprávných celků odborně způsobilí na úseku voleb,
e) osoby vykonávající kontrolu,
f) pozorovatelé mezinárodních organizací podle § 54,
g) osoby, kterým umožnila přítomnost Státní volební komise.

§ 63

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) Po ukončení hlasování okrsková volební komise zabezpečí zbylé úřední obálky a nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání hlasů. Poté okrsková volební komise otevře volební schránku.

(2) Okrsková volební komise vyjme úřední obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že byla použita i přenosná volební schránka, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah volebních schránek smísí. Jiné než úřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce, bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamem ve výpisu voličů.

(3) Okrsková volební komise otevře úřední obálky a vyjme a posoudí hlasovací lístky. Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise dbá o to, že posuzování a sčítání hlasů probíhá postupem stanoveným tímto zákonem a pro jednotlivé druhy voleb příslušnými zákony o volbách.

(4) V případě závažných důvodů znemožňujících sčítaní hlasů okrsková volební komise přeruší sčítání hlasů a zabezpečí volební místnost a volební dokumentaci obdobně jako při přerušení hlasování. O přerušení sčítání hlasů okrsková volební komise vyrozumí příslušné pracoviště Českého statistického úřadu podle § 12 odst. 1 písm. c), obecní úřad, pověřený obecní úřad a krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.

§ 64

Neplatnost hlasu

(1) Platnost hlasu posuzuje okrsková volební komise.

(2) Hlas voliče je neplatný,
a) není-li proveden na hlasovacím lístku zhotoveném a dodaném pro příslušné hlasování v souladu s tímto zákonem a příslušným zákonem o volbách,
b) je-li hlasovací lístek přetržený,
c) není-li hlasovací lístek odevzdán v úřední obálce,
d) je-li v úřední obálce více hlasovacích lístků pro tytéž volby, nebo
e) je-li pro to důvod stanovený příslušným zákonem o volbách.

(3) K neplatnému hlasu voliče se nepřihlíží a okrsková volební komise jej odloží s vyznačením důvodu jeho neplatnosti.

(4) Přeložení nebo poškození hlasovacího lístku nemá vliv na platnost hlasu, pokud jsou z hlasovacího lístku patrné potřebné údaje. K jiným úpravám hlasovacího lístku voličem, než které jsou stanoveny pro jednotlivé druhy voleb příslušnými zákony o volbách, se nepřihlíží.

§ 65

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku

(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopisu zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepisují přítomní členové okrskové volební komise.

(2) Člen okrskové volební komise může odepřít podepsat zápis o průběhu a výsledku hlasování a učinit výhradu. Důvody odepření podpisu člena okrskové volební komise se uvádí v samostatné příloze k zápisu.

(3) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování výpočetní techniku, použije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

(4) Obsah zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku stanoví příslušný zákon o volbách.

§ 66

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

(1) Zápis o průběhu a výsledku hlasování předá předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise v 1 stejnopisu neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti podle § 12 odst. 1 písm. c).

(2) Využila-li okrsková volební komise výpočetní techniku podle § 65 odst. 3, předá Českému statistickému úřadu spolu se zápisem výsledky hlasování ve volebním okrsku na technickém nosiči dat.

(3) Zjistí-li Český statistický úřad v zápisu o průběhu a výsledku hlasování chyby, opraví je na místě předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise. Jde-li o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím podkladů uložených ve volební místnosti, Český statistický úřad zápis odmítne a stanoví lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu.

(4) O převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího zpracování vydá Český statistický úřad okrskové volební komisi doklad. Poté může okrsková volební komise ukončit zasedání, na kterém bylo zahájeno hlasování podle § 47.

(5) Okrsková volební komise musí povinnosti podle odstavců 1 až 4 splnit do 24 hodin po ukončení hlasování. V případě hodném zvláštního zřetele může Český statistický úřad tuto lhůtu po projednání s okrskovou volební komisí prodloužit. Nemohou-li být z důvodu vyšší moci povinnosti podle odstavců 1 až 4 splněny ani v prodloužené lhůtě, k hlasům odevzdaným ve volebním okrsku se v dalším zpracování výsledků voleb nepřihlíží; o tom, že nastal důvod vyšší moci, vyhotoví okrsková volební komise záznam.

§ 67

Zabezpečení a předání volební dokumentace z volebního okrsku

(1) Okrsková volební komise zabezpečí a předá k uložení obecnímu úřadu
a) druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování,
b) odevzdané voličské průkazy,
c) odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky,
d) výpis voličů,
e) doklad o převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího zpracování,
f) zápis o provedené kontrole a
g) případně ostatní písemnosti vyhotovené v průběhu zasedání.

(2) K volební dokumentaci podle odstavce 1 má přístup pouze soud při soudním přezkumu voleb.

(3) Český statistický úřad předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí k uložení příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování výsledků voleb; zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí uloží.

(4) Postup okrskové volební komise a obecního úřadu, popřípadě i jiných volebních orgánů, při převzetí, uložení, úschově a protokolárním zničení hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

§ 68

Postup ve zvláštním volebním okrsku

(1) Není-li stanoveno jinak, postupuje zvláštní okrsková volební komise při sčítání hlasů ve zvláštním volebním okrsku, vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku a předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledků hlasování ve zvláštním volebním okrsku Českému statistickému úřadu obdobně podle § 62 až 66.

(2) Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.

(3) O přerušení sčítání hlasů vyrozumí zvláštní okrsková volební komise prostřednictvím zastupitelského úřadu pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí.

(4) Zápis o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování zvláštní okrsková volební komise zašle v elektronické podobě na pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí. Zjistí-li Český statistický úřad v zápisu chyby, odmítne zápis a stanoví lhůtu k odstranění chyb a zaslání nového zápisu.

(5) Doklad o převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího zpracování zašle Český statistický úřad zvláštní okrskové volební komisi elektronicky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

(6) Zvláštní okrsková volební komise zabezpečí stejnopisy zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané voličské průkazy, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis voličů a doklad o převzetí bezchybného výsledku hlasování do dalšího zpracování a předá je zastupitelskému úřadu, který je odešle spolu s ostatní volební dokumentací Ministerstvu zahraničních věcí.

(7) Postup zvláštní okrskové volební komise, zastupitelského úřadu a Ministerstva zahraničních věcí při převzetí, uložení, úschově a protokolárním zničení hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

ČÁST DESÁTÁ
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, KONTROLA A FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY VOLEB

§ 69

Odborná způsobilost zaměstnanců územních samosprávných celků na úseku voleb

(1) Působnost svěřenou krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu při činnosti registračního úřadu, při školení členů okrskových volebních komisí, při ověřování odborné způsobilosti na úseku voleb a při kontrolní činnosti na úseku voleb vykonávají tyto volební orgány prostřednictvím zaměstnanců zařazených do příslušného úřadu, kteří jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti na úseku voleb.

(2) Osvědčení o odborné způsobilosti na úseku voleb získá zaměstnanec územního samosprávného celku, který prokáže zkouškou znalost právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi bezprostředně souvisejících. Zkouška se skládá z písemné a ústní části a probíhá podle pravidel, která stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou. Ke zkoušce lze připustit pouze toho, kdo se zúčastnil odborné přípravy zajišťované orgánem ověřujícím odbornou způsobilost.

(3) Odbornou způsobilost na úseku voleb ověřuje a osvědčení o odborné způsobilosti na úseku voleb vydává
a) Ministerstvo vnitra pro zaměstnance kraje zařazené do krajského úřadu, nebo
b) krajský úřad pro zaměstnance obce zařazené do pověřeného obecního úřadu.

§ 70

Kontrolní činnost

(1) Státní volební komise, Ministerstvo vnitra, krajský úřad a pověřený obecní úřad kontrolují u volebních orgánů organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb.

(2) Protokol o kontrole okrskové volební komise vyhotoví kontrolující na místě bezprostředně po provedení posledního kontrolního úkonu a předá jej předsedovi okrskové volební komise. Opatření nezbytná k odstranění zjištěných nedostatků ukládá kontrolní orgán okrskové volební komisi i v průběhu výkonu kontroly a jejich plnění zaznamená v protokolu o kontrole. Kontrolní orgán může nařídit okrskové volební komisi přerušení hlasování nebo přerušení sčítání hlasů.

§ 71

Financování výdajů obcí a krajů na volby

(1) Ministerstvo financí poskytuje krajům a jejich prostřednictvím obcím, které se nachází v jejich správních obvodech, příspěvek v rozsahu nezbytně nutném na úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy na úseku voleb a na výdaje vyplývající z nároků členů okrskových volebních komisí podle § 45 (dále jen „příspěvek“).

(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou uznatelné výdaje územních samosprávných celků spojených s volbami včetně výdajů na činnost okrskových volebních komisí.

§ 72

Způsob stanovení výše příspěvku

(1) Výši příspěvku pro kraj určí Ministerstvo vnitra základní částkou na výkon správních činností a příplatkem, který se k základní částce připočte, vykonává-li krajský úřad působnost registračního úřadu.

(2) Výši příspěvku pro obec určí Ministerstvo vnitra součtem částek odpovídajících
a) násobku základní částky na zajištění a vybavení volebních místností a počtu volebních okrsků v obci ke dni vyhlášení voleb,
b) násobku základní částky na dodání hlasovacích lístků voličům obecním úřadem a počtu voličů v obci ke dni vyhlášení voleb,
c) základní částce na výkon správních činností, příplatku, který se k základní částce připočte, vykonává-li obecní úřad působnost registračního úřadu, a příplatku, který se k základní částce připočte, vykonává-li obecní úřad působnost pověřeného obecního úřadu, a
d) násobku počtu volebních okrsků v obci, průměrného počtu členů okrskové volební komise a výše zvláštních odměn pro jednotlivé funkce vykonávané členy okrskových volebních komisí.

(3) Výši příspěvku pro hlavní město Prahu určí Ministerstvo vnitra postupem podle odstavců 1 a 2.

(4) Údaje o výši příspěvku pro jednotlivé kraje a obce určené podle odstavců 1 až 3 poskytne Ministerstvo vnitra Ministerstvu financí ve stanovené struktuře do 70 dnů přede dnem voleb.

(5) Základní částky, příplatky a výše zvláštních odměn pro jednotlivé funkce vykonávané členy okrskových volebních komisí podle odstavce 2 pro stanovení výše příspěvku, průměrný počet členů okrskové volební komise pro účely výpočtu výše příspěvku a strukturu podkladů pro stanovení výše příspěvku podle odstavce 4 stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

§ 73

Postup při poskytování příspěvku

(1) Ministerstvo financí na základě podkladů pro stanovení výše příspěvku vydá z úřední povinnosti do 40 dnů přede dnem voleb písemné rozhodnutí o poskytnutí příspěvku krajům a jejich prostřednictvím obcím.

(2) Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku obsahuje
a) název a adresu sídla Ministerstva financí,
b) název kraje, adresu sídla krajského úřadu a identifikační číslo kraje,
c) výši příspěvku pro kraj a výši příspěvků pro obce ve správním obvodu kraje,
d) identifikaci voleb, na které jsou příspěvky poskytovány,
e) lhůtu pro použití příspěvku,
f) postup a termíny pro vyúčtování příspěvku se státním rozpočtem,
g) údaje pro zatřídění příjmů a výdajů,
h) přílohu s uvedením peněžních prostředků určených Ministerstvem vnitra na volební výdaje obcí, pověřených obecních úřadů a krajských úřadů,
i) případné další podmínky, které musí kraj nebo obec při použití příspěvku splnit.

(3) Proti rozhodnutí o poskytnutí příspěvku není přípustný opravný prostředek.

(4) Výši příspěvků pro jednotlivé obce stanoví kraj na základě podkladů podle § 72 odst. 4. Po obdržení příspěvku ze státního rozpočtu odešlou kraje bez zbytečného odkladu obcím příspěvky určené pro obce.

§ 74

Postup při vyúčtování příspěvku

(1) Příspěvek podléhá vyúčtování se státním rozpočtem. Příspěvek, který nebyl ve lhůtě podle § 73 odst. 2 písm. e) použit, je územní samosprávný celek povinen vrátit do státního rozpočtu. Obce vracejí nepoužité příspěvky prostřednictvím krajů, do jejichž správního obvodu náleží.

(2) Obec, které poskytnutý příspěvek nepostačil na pokrytí výdajů odpovídajících účelovému určení příspěvku uskutečněných ve lhůtě podle § 73 odst. 2 písm. e), požádá o další příspěvek ve výši výdajů převyšujících poskytnutý příspěvek. Pokud výdaje, na jejichž pokrytí obec žádá o další příspěvek, nejsou uznatelnými výdaji podle § 71 odst. 2, kraj na to obec upozorní.

(3) Obec v žádosti o poskytnutí dalšího příspěvku uvede
a) název kraje a adresu sídla krajského úřadu,
b) název obce, adresu sídla obecního úřadu a identifikační číslo obce,
c) požadovanou částku,
d) identifikaci voleb, na které je požadovaná částka určena,
e) odůvodnění požadované částky.

(4) Kraj použije příspěvky vrácené obcemi podle odstavce 1 na pokrytí žádostí obcí podle odstavce 2.

(5) Kraj při vyúčtování příspěvku odvede souhrnně do státního rozpočtu rozdíl mezi výší poskytnutých příspěvků určených pro kraj a pro obce v jeho správním obvodu, a jejich výdaji odpovídajícími účelovému určení příspěvku.

(6) Pokud výše poskytnutých příspěvků určených pro kraj nebo pro obce ve správním obvodu kraje nepostačí na pokrytí výdajů kraje nebo obcí ve správním obvodu kraje odpovídajících účelovému určení příspěvku, požádá kraj písemně Ministerstvo financí o poskytnutí dalšího příspěvku ve výši výdajů převyšujících poskytnutý příspěvek.

(7) Kraj v žádosti o poskytnutí dalšího příspěvku uvede
a) název a adresu sídla Ministerstva financí,
b) název kraje nebo obcí, adresu sídla krajského úřadu nebo obecních úřadů a identifikační číslo kraje nebo obcí, u kterých nebyl možný postup podle odstavce 4,
c) částku požadovanou krajem a jednotlivými obcemi,
d) identifikaci voleb, na které je požadovaná částka určena,
e) odůvodnění jednotlivých požadovaných částek.

(8) Žádost o poskytnutí dalšího příspěvku podává kraj v termínech stanovených pro vyúčtování příspěvku se státním rozpočtem v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku podle § 73 odst. 2 písm. f).

(9) Ministerstvo financí vydá písemné rozhodnutí o poskytnutí dalšího příspěvku do 90 dnů od uplynutí termínu pro podání žádosti o jeho poskytnutí. Toto rozhodnutí obsahuje údaje podle § 73 odst. 2 písm. a) až d), g) a i).

§ 75

Společné ustanovení k poskytování příspěvku územním samosprávným celkům

(1) Územně členěnému statutárnímu městu a hlavnímu městu Praze se příspěvek stanoví na jednotlivé městské části nebo městské obvody a vyúčtovává se jako celek.

(2) Přijetí a odeslání příspěvku krajem určeného obci a jeho vyúčtování se uskutečňuje prostřednictvím účtu vedeného u České národní banky mimo rozpočet kraje.

(3) Činnost krajů při poskytování příspěvku, jeho vyúčtování se státním rozpočtem a podávání žádostí o poskytnutí příspěvku je výkonem státní správy.

(4) V řízení o poskytnutí příspěvku se nepoužijí ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 správního řádu.

(5) Proti rozhodnutí poskytovatele příspěvku není přípustné odvolání. Obnova řízení ani nové rozhodnutí ve věci se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPECH VE VĚCECH VOLEB

§ 76

Jednací jazyk

Ve věcech na úseku voleb volební orgány a volební strany jednají a dokumenty se vyhotovují v českém jazyce. Při volbách do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí mohou kandidáti jednat a dokumenty předkládat i v anglickém, německém nebo francouzském jazyce.

§ 77

Zvláštní postup volebních orgánů při nevyhovění žádostem ve věcech seznamu voličů

(1) Jestliže obecní úřad nevyhoví žádosti o vydání voličského průkazu, nezaznamená v informačním systému údaj o hlasování voliče v jiném volebním okrsku, neprovede výmaz údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku nebo nezajistí opravu údajů v seznamu voličů podle § 23 odst. 5, vyrozumí o tom žadatele písemně nejpozději do 3 dnů.

(2) Jestliže zastupitelský úřad nevyhoví žádosti o vydání voličského průkazu, nevyhoví žádosti o zápis údaje o hlasování ve zvláštním volebním okrsku nebo nezaznamená v informačním systému údaj o hlasování v jiném volebním okrsku, vyrozumí o tom žadatele písemně nejpozději do 3 dnů.

§ 78

Lhůty

(1) Lhůty se pro účely tohoto zákona a příslušných zákonů o volbách počítají takto:
a) do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin,
b) lhůty určené na 24 hodin nebo 48 hodin před určitou událostí končí započetím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou rozhodnou pro určení lhůty; v ostatních případech lhůt určených podle hodin končí lhůty uplynutím stanovené hodiny,
c) lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(2) Pro počítání lhůt a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona a příslušných zákonů o volbách jsou v zahraničí rozhodné hodina nebo den, které jsou rozhodné na území České republiky.

(3) Zmeškání lhůt podle tohoto zákona a příslušných zákonů o volbách nelze prominout.

§ 79

Ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu v zahraničí

Vyžaduje-li tento zákon ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu, pokládá se tato podmínka mimo území České republiky za splněnou, provede-li toto ověření příslušný cizozemský orgán nebo osoba ve státě působnosti zastupitelského úřadu, jemuž je doklad předkládán. Takovéto ověření kopie dokladu nebo pravosti podpisu nepodléhá dalšímu ověření.

ČÁST DVANÁCTÁ
SOUDNÍ PŘEZKUM

§ 80

Předmět soudního přezkumu

(1) Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů a ve věcech uvedených v § 77 se může volič do 2 pracovních dnů od doručení vyrozumění domáhat ochrany u soudu podle soudního řádu správního.

(2) Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu pro příslušné volby, a u škrtnutí kandidáta nebo ve volbě prezidenta republiky u odmítnutí kandidátní listiny i dotčený kandidát do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle soudního řádu správního.

§ 81

Příslušnost soudu

(1) K řízení proti postupu zastupitelského úřadu je příslušný Městský soud v Praze.

(2) K řízení podle § 80 odst. 2 je příslušný ve volbách do Parlamentu České republiky, ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta republiky Nejvyšší správní soud.

ČÁST TŘINÁCTÁ
SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 82

Společná ustanovení

(1) Dnem vyhlášení voleb je den, kdy bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb vyhlášeno ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

(2) Druhem volební strany je politická strana, politické hnutí, koalice, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů, navrhující občan, navrhující poslanci a navrhující senátoři.

(3) Osobou, která se má stát voličem, je občan České republiky a cizinec, kterému příslušný zákon o volbách přiznává právo volit, pokud alespoň ke druhému dni voleb nedosáhl věku nejméně 18 let.

(4) Za trvalý pobyt cizince, kterému příslušný zákon o volbách přiznává právo volit nebo být volen, se pro účely tohoto zákona považuje také přechodný pobyt. Přechodný pobyt podle věty první se může prokázat také osvědčením o registraci.

(5) Obcí a místem, kde je osoba přihlášena k trvalému pobytu, se pro účely tohoto zákona v případě voleb, v nichž příslušný zákon o volbách přiznává určité právo také cizinci, rozumí obec nebo místo, kde je cizinec přihlášen k pobytu.

(6) Magistráty územně členěných statutárních měst předávají Ministerstvu vnitra informace o soustavě registračních úřadů pro volby do zastupitelstev obcí ve svém správním obvodu. Ministerstvo vnitra tyto údaje zapisuje do informačního systému.

(7) Zveřejněním v informačním systému je zajištění dostupnosti informace veřejnosti prostřednictvím informačního systému.

(8) Zpřístupněním v informačním systému je zajištění dostupnosti informace tomu, komu je určena, prostřednictvím informačního systému s využitím uživatelského účtu.

§ 83

Přístupnost informací o volbách

Informace o výsledcích voleb, o výsledcích hlasování v jednotlivých okrscích a informace z informačního systému, o nichž tento zákon stanoví, že mají být veřejné, se zveřejňují též jako otevřená data.

§ 84

Přechodná ustanovení

(1) Pro volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.

(2) Ministerstvo vnitra vytvoří do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona seznam voličů naplněním údaji ze základních registrů a z údajů, které zpracovává pro volby do Evropského parlamentu jako komunikační centrála pro vzájemnou výměnu informací o kandidátech a voličích s jinými členskými státy Evropské unie. Zastupitelské úřady prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí poskytnou Ministerstvu vnitra součinnost při vyznačení údajů o hlasování ve zvláštním volebním okrsku u voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů podle dosavadních právních předpisů.

(3) Pro správu voleb vyhlášených před uplynutím lhůty podle odstavce 2 se použijí stálé seznamy voličů, dodatky ke stálým seznamům voličů a zvláštní seznamy voličů a výpisy z těchto seznamů podle dosavadních právních předpisů. Vedení těchto seznamů se řídí dosavadními právními předpisy.

(4) Ve volbách vyhlášených před uplynutím lhůty podle odstavce 2 nelze využít oznámení o hlasování v jiném volebním okrsku. Vydávání voličských průkazů se v těchto volbách řídí dosavadními právními předpisy.

(5) Ustanovení tohoto zákona o registračním řízení a použití registru kandidátních listin a nástroje pro sestavování elektronických petic na podporu nezávislého kandidáta a ustanovení tohoto zákona o použití registru okrskových volebních komisí se použijí poprvé v roce 2026 pro volby do zastupitelstev obcí, v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, a souběžně konané volby do Senátu. Ve volbách konaných dříve se v registračním řízení a při obsazování okrskových volebních komisí a obesílání jejich členů postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(6) Odborná způsobilost zaměstnanců územních samosprávných celků na úseku voleb nabytá podle dosavadních právních předpisů se považuje za odbornou způsobilost na úseku voleb podle tohoto zákona.

(7) Stálé volební okrsky a zvláštní stálé volební okrsky vytvořené podle dosavadních právních předpisů se považují za volební okrsky a zvláštní volební okrsky podle tohoto zákona.

(8) Ustanovení § 71 až 75 se použijí poprvé v roce 2026 pro volby do zastupitelstev obcí, v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, a souběžně konané volby do Senátu. Při financování voleb konaných dříve se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(9) Byla-li voliči soudním rozhodnutím omezena svéprávnost k výkonu práva volit, k tomuto omezení se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepřihlíží.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
ÚČINNOST

§ 85

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Příloha

Úřady městských částí hlavního města Prahy, které plní úkoly pověřeného obecního úřadu, a městské části hlavního města Prahy, pro které tyto úkoly plní

Úřad městské části Městské části, pro které plní úkoly pověřeného obecního úřadu
Praha 1 Praha 1
Praha 2 Praha 2
Praha 3 Praha 3
Praha 4 Praha 4, Praha-Kunratice
Praha 5 Praha 5, Praha-Slivenec
Praha 6 Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Suchdol
Praha 7 Praha 7, Praha-Troja
Praha 8 Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice
Praha 9 Praha 9
Praha 10 Praha 10
Praha 11 Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd
Praha 12 Praha 12, Praha-Libuš
Praha 13 Praha 13, Praha-Řeporyje
Praha 14 Praha 14, Praha-Dolní Počernice
Praha 15 Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy
Praha 16 Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav
Praha 17 Praha 17, Praha-Zličín
Praha 18 Praha 18, Praha-Čakovice
Praha 19 Praha 19, Praha-Satalice, Praha-Vinoř
Praha 20 Praha 20
Praha 21 Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje
Praha 22 Praha 22, Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Nedvězí

 


1) Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.
Směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.
Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky.
Akt z roku 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, ve znění rozhodnutí Rady 2002/772/ES a rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 2018, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976.