SBÍRKA ZÁKONŮ částka 87
rozeslána dne 16.4.2024

87

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 6. března 2024,

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna Ústavy České republiky

Čl. I

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a ústavního zákona č. 98/2013 Sb., se mění takto:

1. V čl. 16 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu stanoví zákon. Je-li to nezbytné k zachování rovnosti volebního práva, zákon o územním vymezení volebních obvodů se změní; tuto změnu v územním vymezení volebních obvodů lze provést nejdříve po uplynutí dvanácti let od poslední takové změny územního vymezení volebních obvodů.“.

2. V čl. 17 odst. 1 se slova „obou komor“ nahrazují slovy „Poslanecké sněmovny“.

3. V čl. 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Volby do Senátu se konají v prvním celém týdnu měsíce října. Stanoví-li zákon, že se tyto volby mohou konat ve více kolech, platí to pro první kolo.“.

4. V čl. 102 odstavec 2 zní:

„(2) Volební období zastupitelstev je čtyřleté. Volby do zastupitelstev se konají v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.“.

5. V čl. 102 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Další podmínky výkonu volebního práva, podmínky konání voleb před uplynutím volebního období, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona, se poprvé použije ve volbách vyhlášených po nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona.

2. Změna územního vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu podle čl. 16 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona, se poprvé provede v roce 2028, bude-li to nezbytné k zachování rovnosti volebního práva.

ČÁST DRUHÁ
Změna ústavního zákona o bezpečnosti České republiky

Čl. III

V čl. 10 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Bylo-li volební období prodlouženo třetině senátorů nebo zastupitelstvům územních samosprávných celků, následující volební období se o dobu tohoto prodloužení zkracuje.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.