SBÍRKA ZÁKONŮ částka 86
rozeslána dne 11.4.2024

86

VYHLÁŠKA

ze dne 18. března 2024

k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

Česká národní banka stanoví podle § 45 zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry, (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 4, § 8 odst. 3, § 13 odst. 7, § 15 odst. 3, § 17 odst. 4, § 20 odst. 6, § 22 odst. 4 a § 23 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí
a) žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru a
b) oznámení
1. podstatné změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru,
2. o pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek podle § 13 odst. 2 a 4 zákona,
3. správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě, včetně příloh obsahujících doklady osvědčující skutečnosti v oznámení obsažené,
4. změny údajů uvedených v oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě,
5. převodu nevýkonného úvěru na obchodníka s úvěry,
6. totožnosti a adresy sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v České republice, a
7. totožnosti a adresy sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry ze třetí země.

(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádosti podle odstavce 1 písm. a) a oznámení podle odstavce 1 písm. b) a lhůty pro podání oznámení podle odstavce 1 písm. b) bodu 5.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba, které se doklad týká, občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba, které se doklad týká, sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém tato právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla umístěn obchodní závod nebo pobočku anebo v němž vykonávala svoji činnost nebo měla svůj majetek, upravuje-li právní řád těchto států trestní odpovědnost právnických osob,
b) informací k posouzení důvěryhodnosti rodné číslo, rodné a původní příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem a údaje a doklady o činnosti posuzované osoby za období posledních 5 let, tedy o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti,
2. rozhodnutí o úpadku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti; to neplatí, pokud k němu došlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení, a tato žádost nebyla podána v době, kdy již probíhalo řízení o pozastavení či odnětí povolení k výkonu podnikatelské činnosti,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti či se zvýšením kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,
5. uložení disciplinárního trestu profesní komorou, spolkem nebo asociací sdružující osoby působící na finančním trhu nebo vyloučení z takové komory, spolku nebo asociace,
6. rozvázání pracovního nebo obdobného poměru ze strany zaměstnavatele, odvolání z funkce nebo odvolání z pracovní pozice spojené se správou majetku či z podobného postavení,
7. posouzení důvěryhodnosti soudem nebo správním orgánem, bylo-li dříve provedeno, s uvedením tohoto soudu nebo orgánu, dne provedení posouzení a dokladu o výsledku posouzení a
8. dalších skutečnostech podstatných pro posouzení důvěryhodnosti,
c) identifikačními údaji
1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby název nebo jméno, obchodní název, je-li odlišný od názvu nebo jména, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a
2. u fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno a rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a bydliště,
d) pracovníkem fyzická osoba, která je s jinou osobou v základním pracovněprávním nebo obdobném vztahu, anebo fyzická osoba, která je vedoucí osobou právnické osoby,
e) jinou regulovanou institucí osoba, jejímž předmětem činnosti je činnost obdobná činnosti vykonávané na finančním trhu v České republice a podléhající povolení České národní banky, jestliže tato osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá dohledu ve státě svého sídla,
f) údaji o odborné praxi soubor údajů, který pro každou činnost vykonávanou jako samostatné podnikání, činnost v pracovněprávním vztahu nebo činnost obdobné povahy obsahuje
1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti a rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností, v případě výkonu manažerské funkce s uvedením počtu podřízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a
5. doklad o souhlasu s výkonem pracovního zařazení, pokud je takový souhlas vyžadován jinými právními předpisy,
g) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, standardní doba studia studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané akademické tituly a
2. přehled absolvovaných odborných zkoušek a kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření,
h) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby.

§ 3

Žádost o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru
(K § 7 odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru jsou
a) identifikační údaje žadatele a dále
1. je-li žadatelem právnická osoba, která dosud nevznikla, zakladatelské právní jednání,
2. adresa skutečného sídla žadatele, pokud se liší od sídla,
3. adresa elektronické pošty a internetových stránek žadatele, jsou-li k dispozici, a
4. údaj o tom, zda je žadatel jinou regulovanou institucí,
b) popis organizačního uspořádání žadatele a související doklady podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
c) informace k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
d) informace o vedoucích osobách žadatele podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
e) informace o osobě, která samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli, podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,
f) doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele a jeho ovládající osoby,
g) je-li záměrem žadatele také přijímat peněžní prostředky jako plnění dluhu vůči obchodníkovi s úvěry při správě nevýkonného úvěru podle § 10 zákona, smlouva nebo návrh smlouvy o účtu podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona nebo jiný dokument prokazující vůli smluvních stran takovou smlouvu uzavřít a popis opatření k ochraně peněžních prostředků obsahující
1. popis zajištění vedení oddělené evidence podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona a
2. určení osob, jejich funkce a pracovního zařazení v rámci organizační struktury žadatele, které mají přístup k účtům podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona,
h) popis administrativních a účetních postupů, systému vnitřní kontroly a systému pro vyřizování stížností a reklamací dlužníků podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
i) návrh vnitřních předpisů upravujících pravidla dodržování povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
j) návrh vnitřních předpisů upravujících pravidla jednání s dlužníkem splňujících požadavky podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona.

§ 4

Oznámení podstatné změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru
(K § 8 odst. 3 zákona)

Oznámení podstatné změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru nebo jejích přílohách obsahuje podstatný údaj, k jehož změně dochází, doplněný podle povahy změny o aktualizované informace podle § 3, které jsou takovou podstatnou změnou dotčeny.

§ 5

Oznámeni správce nevýkonného úvěru o pověřeni jiné osoby správou nevýkonného úvěru
(K § 13 odst. 7 zákona)

Podrobnostmi náležitostí oznámení správce nevýkonného úvěru, který hodlá pověřit jinou osobu některou činností správy nevýkonného úvěru, jsou
a) identifikační údaje správce nevýkonného úvěru,
b) identifikační údaje pověřené osoby,
c) smlouva o pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru, včetně popisu činností, které mají být pověřené osobě svěřeny,
d) informace podle přílohy č. 1 a podle přílohy č. 4 písm. f) k této vyhlášce,
e) popis provozních činností, jejichž výkon má být svěřen pověřené osobě, případně rozsah těchto provozních činností; má-li dojít ke svěření výkonu významné provozní činnosti, též předpokládané dopady na fungování systému správy a řízení u správce nevýkonného úvěru a možnost výkonu dohledu a uvedení osob přímo odpovědných za řízení a kontrolu provozních činností svěřených pověřené osobě a jejich zařazení v organizační struktuře správce nevýkonného úvěru,
f) popis upraveného systému správy a řízení se zapracováním změn souvisejících se svěřením výkonu provozních činností pověřené osobě a
g) popis změn v organizačním uspořádání správce nevýkonného úvěru souvisejících s personálním, technickým a organizačním zabezpečením činnosti po svěření výkonu provozní činnosti pověřené osobě.

§ 6

Oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě
(K § 15 odst. 3 zákona)

Podrobnostmi náležitostí oznámení správce nevýkonného úvěru o správě nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě jsou
a) identifikační údaje správce nevýkonného úvěru,
b) uvedení členských států podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona,
c) uvedení způsobu správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě podle toho, zda má být tato činnost v hostitelském státě vykonávána prostřednictvím pobočky nebo prostřednictvím pověřené osoby, a dále uvedení označení a adresy pobočky nebo identifikačních údajů pověřené osoby,
d) identifikační údaje vedoucí osoby, která skutečně řídí správu nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě,
e) vyhodnocení, zda systém správy a řízení správce nevýkonného úvěru je vhodný z hlediska dodržování právních předpisů upravujících ochranu práv dlužníka v hostitelském členském státě, a stručné shrnutí těchto předpisů, které závěry vyhodnocení podporuje,
f) návrh vnitřních předpisů upravujících pravidla dodržování povinností souvisejících s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vyhodnocení, zda jsou tyto předpisy v souladu s požadavky uplatňovanými v hostitelském členském státě,
g) popis způsobu zajištění komunikace s dlužníkem v jazyce hostitelského členského státu nebo v jazyce ujednaném ve smlouvě o úvěru.

§ 7

Oznámení změny údajů uvedených v oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě
(K § 17 odst. 4 zákona)

Oznámení změny údajů uvedených v oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě obsahuje údaj, k jehož změně dochází, doplněný podle povahy změny o aktualizované informace podle § 6, které jsou změnou dotčeny.

§ 8

Oznámeni o převáděných nevýkonných úvěrech na obchodníka s úvěry
(K § 20 odst. 6 zákona)

(1) Osoba podle § 20 odst. 1 zákona (dále jen „vykazující osoba“) k poslednímu dni každého pololetí sestavuje a do konce měsíce následujícího po skončení každého kalendářního pololetí předkládá oznámení o převáděných nevýkonných úvěrech na obchodníka s úvěry jako výkaz NPL (ČNB) 01-02 „Oznámení o převáděných nevýkonných úvěrech na obchodníka s úvěry“.

(2) Pokud Česká národní banka podle § 20 odst. 3 zákona stanoví, že se povinnost podle § 20 odst. 1 zákona uplatní čtvrtletně, sestavuje vykazující osoba výkaz podle odstavce 1 k poslednímu dni každého čtvrtletí a předkládá ho do konce měsíce následujícího po skončení každého čtvrtletí.

(3) Obsah výkazu podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Oznámeni o osobě oprávněně spravovat nevýkonný úvěr
(K § 22 odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí oznámení obchodníka s úvěry o osobě oprávněné spravovat nevýkonný úvěr jsou
a) identifikační údaje obchodníka s úvěry,
b) identifikační údaje osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr a
c) adresa skutečného sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr, pokud se liší od sídla.

(2) Oznámení změny údajů uvedených v oznámení podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady podle odstavce 1, u nichž dochází ke změně.

§ 10

Oznámeni osoby oprávněně spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry ze třetí země
(K § 23 odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí oznámení obchodníka s úvěry ze třetí země o osobě oprávněné spravovat nevýkonný úvěr jsou
a) identifikační údaje obchodníka s úvěry ze třetí země,
b) identifikační údaje osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr,
c) adresa skutečného sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr, pokud se liší od sídla, a
d) stejnopis smlouvy, kterou se osoba oprávněná spravovat nevýkonný úvěr zaváže pro obchodníka s úvěry ze třetí země daný nevýkonný úvěr spravovat a zastupovat obchodníka s úvěry ze třetí země při plnění povinností podle zákona.

(2) Oznámení změny údajů uvedených v oznámení podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady podle odstavce 1, u nichž dochází ke změně.

§ 11

Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení

(1) Žádosti a oznámení podle této vyhlášky se předkládají v datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

(2) Vykazující osoba předkládá České národní bance oznámení převodu nevýkonného úvěru na obchodníka s úvěry podle § 8 v elektronické podobě jako datovou zprávu ve formátu a struktuře datových souborů opatřenou uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby, a to prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Vykazující osoba sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

(4) Zjistí-li vykazující osoba po předložení výkazu České národní bance chybu nebo provedla-li změnu či doplnění v údajích v něm uvedených, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz společně s informací o obsahu a důvodu opravy způsobem podle odstavce 2.

§ 12

Společná ustanovení

(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti nebo oznámení vyžadovaného touto vyhláškou a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, žadatel nebo oznamovatel odůvodní nepředložení údaje nebo dokladu v samostatné příloze k žádosti nebo oznámení a, je-li to možné, tyto důvody doloží.

(2) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti podle § 2 písm. a), je přílohou tiskopisu žádosti nebo oznámení potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

(3) Doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem lze za podmínek stanovených zákonem o Rejstříku trestů nahradit výpisem z evidence Rejstříku trestů spolu s přílohou, která obsahuje informace zapsané v evidenci trestů tohoto cizího státu.

(4) Pokud žadatel v žádosti nedokládá splnění některé podmínky pro udělení povolení z důvodu přednostního použití mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, označí tuto mezinárodní smlouvu a ustanovení, jehož aplikace se dovolává.

(5) Žadatel nemusí předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy nebo má-li je Česká národní banka v aktuální podobě k dispozici. Nepředložení těchto údajů nebo dokladů žadatel odůvodní České národní bance.

(6) V případech, kdy vyhláška vyžaduje popis, může žadatel namísto popisu předložit příslušnou část vnitřního předpisu nebo jeho návrhu, má-li jej již k dispozici.

(7) Žadatel sdělí České národní bance jméno kontaktní osoby, která za něj jedná v řízení před Českou národní bankou, a její kontaktní údaje, je-li tato osoba odlišná od žadatele.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Michl, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

Popis organizačního uspořádání a související doklady

Popis organizačního uspořádání a související doklady obsahují

a) podrobné organizační schéma znázorňující každý útvar žadatele a popis působnosti každého útvaru,
b) předpokládaný počet pracovníků v prvních 3 účetních obdobích vykonávání správy nevýkonného úvěru podle zákona,
c) uvedení provozních činností, jejichž výkon hodlá žadatel svěřit pověřené osobě, a za každou z těchto činností popis opatření pro výkon těchto činností pověřenou osobou obsahující identifikační údaje osob, kterým žadatel hodlá svěřit výkon provozních činností, místo výkonu jejich činnosti, uvedení identifikačních údajů pracovníků přímo odpovědných za řízení a kontrolu provozních činností svěřených pověřené osobě a jejich zařazení v organizační struktuře žadatele a popis provozních činností a jejich rozsahu,
d) smlouvy nebo návrhy smluv s pověřenými osobami, jimž žadatel hodlá svěřit výkon významné provozní činnosti,
e) popis využívání pobočky, pokud správce nevýkonného úvěru hodlá svou činnost v hostitelském členském státě vykonávat prostřednictvím pobočky.

Příloha č. 2

Informace o vedoucích osobách

Informacemi o vedoucích osobách jsou seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu

a) identifikační údaje,
b) informace k posouzení důvěryhodnosti,
c) přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a dalších funkcí v jiných právnických osobách, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, za období posledních 5 let a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, předmět činnosti, označení vykonávané funkce, období výkonu této funkce a dále uvedení, zda hodlá vedoucí osoba vykonávat v této právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele a zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,
d) navrhovaná funkce vedoucí osoby a její začlenění v organizačním uspořádání žadatele, stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností, uvedení, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena, jmenovací listina, smlouva nebo jiný obdobný dokument a předpokládané datum zahájení výkonu funkce a její trvání a
e) zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti vedoucí osoby pro výkon funkce, do níž je osoba navrhována, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti a odborných znalostí a zkušeností této osoby z pohledu kolektivní vhodnosti příslušného orgánu jako celku; v této souvislosti žadatel předloží údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání navrhované osoby.

Příloha č. 3

Informace o osobě s kvalifikovanou účastí

Informacemi o osobách, které samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, jsou

a) graficky znázorněné vztahy mezi osobami s kvalifikovanou účastí a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,
b) popis struktury skupiny, jejíž součástí bude žadatel,
c) schéma znázorňující strukturu společníků žadatele s uvedením osob, které jsou považovány za osoby s kvalifikovanou účastí, a odůvodnění této kvalifikované účasti,
d) za každou z osob s kvalifikovanou účastí,
1. identifikační údaje,
2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na žadateli, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
3. informace k posouzení splnění podmínek spojených s bezúhonností a úpadkem podle § 6 odst. 1 písni, e) zákona,
4. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, a
5. pokud jde o ovládající osobu žadatele, finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí podílu podle bodu 2 umožňujícího přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv, a zahrnující bližší údaje o
5.1. využívání soukromých finančních zdrojů a o původu a dostupnosti těchto zdrojů včetně dokumentace, která prokazuje, že při nabytí podílu nedochází k pokusům o praní peněz,
5.2. způsobu úhrady nabytí podílu a o osobách použitých k převodu finančních zdrojů,
5.3. přístupu k finančním trhům, včetně podrobností o vydaných investičních nástrojích,
5.4. využívání vypůjčených finančních zdrojů, včetně identifikačních údajů příslušných věřitelů a podrobností o finančních zdrojích, jež byly poskytnuty, včetně splatností, podmínek, zástav a záruk, spolu s informacemi o zdroji příjmů určených k úhradě těchto výpůjček a o původu vypůjčených finančních zdrojů, pokud věřitel není finanční institucí podléhající dohledu,
5.5. finanční dohodě s jiným společníkem žadatele a
5.6. majetku ovládající osoby nebo žadatele prodaném za účelem financování nabytí podílu, jakož i o podmínkách tohoto prodeje včetně ceny, ocenění, podrobností o vlastnostech tohoto majetku a informace o tom, kdy a jak byl tento majetek získán.

Příloha č. 4

Popis administrativních a účetních postupů, systému vnitřní kontroly a systému pro vyřizování stížností a reklamací dlužníků

Popis administrativních a účetních postupů, systému vnitřní kontroly a systému pro vyřizování stížností a reklamací dlužníků obsahuje

a) seznam a popis identifikovaných rizik, kterým bude žadatel vystaven při činnosti správce nevýkonného úvěru, a dalších souvisejících rizik a popis opatření k jejich omezování, včetně určení akceptovatelné úrovně rizik s vysvětlením pro každé identifikované riziko,
b) postupy provádění kontrol, včetně uvedení jejich četnosti a počtu pracovníků určených k provádění kontrol, identifikační údaje těchto pracovníků, jsou-li již známy, a způsob vyhodnocení výsledků kontrol a přijímání opatření k odstraňování zjištěných nedostatků, včetně ověřování účinnosti přijatých nápravných opatření,
c) účetní postupy pro účetní případy týkající se činnosti správce nevýkonného úvěru a popis způsobu vykazování aktiv a závazků z činnosti správce nevýkonného úvěru v rozvaze a nákladů a výnosů týkajících se vykonávání činnosti správce nevýkonného úvěru ve výkazu zisku a ztráty,
d) identifikační údaje osoby odpovědné za správu a řízení žadatele, za finanční řízení a sestavení finančního plánu, za řízení rizik, za informační systémy a komunikační technologie a za vnitřní kontrolní funkce, včetně periodicky se opakujících a průběžných kontrol a kontrol dodržování vnitřních a právních předpisů a jejich vzájemného souladu, a životopis obsahující informace o odborné způsobilosti a zkušenostech,
e) popis postupů k řízení střetů zájmů a identifikace vzájemně neslučitelných funkcí,
f) hodlá-li žadatel svěřit výkon některé významné provozní činnosti vztahující se k činnosti správce nevýkonného úvěru pověřené osobě, též popis způsobu, jakým je zajištěna účinnost opatření ke zmírnění rizik vymezených v seznamu podle písmene a), včetně zajištění kontinuity poskytované činnosti, a popis způsobu sledování a kontroly této činnosti z důvodu zachování úrovně kvality systému vnitřní kontroly, včetně popisu pravidel pro výběr této osoby,
g) popis způsobu sledování a kontroly poboček, pokud byly zřízeny, v rámci systému vnitřní kontroly, včetně přehledu kontrol na dálku a kontrol na místě, které žadatel hodlá v pobočkách provádět, a informace o četnosti jejich provádění a způsobu zajištění,
h) popis vnitřní správy a řízení a vnitřní kontroly skupiny, je-li žadatel osobou ovládanou jinou regulovanou institucí,
i) popis postupu pro řešení stížností a reklamací dlužníků, včetně uvedení kontaktního místa, adresy elektronické pošty a identifikačních údajů osob a údaje o útvarech, které mají v působnosti poskytování pomoci dlužníkům v případě výskytu stížností a reklamací, a
j) popis vedení evidence stížností a reklamací dlužníků a evidence opatření přijatých k jejich řešení.

Příloha č. 5

NPL (ČNB) 01-02 „Oznámení o převáděných nevýkonných úvěrech na obchodníka s úvěry“

Výkaz obsahuje standardizovaný mezinárodní identifikátor právnických osob obchodníka s úvěry (Legal Entity Identifier), nemá-li jej, alternativní identifikátor (např. European Unique Identifier). Není-li žádný identifikátor obchodníku s úvěry přidělen, uvádějí se identifikační údaje obchodníka s úvěry a členů jeho statutárního orgánu, dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast. Dále se vykazují souhrnná brutto účetní hodnota převáděných úvěrů, souhrnná netto účetní hodnota převáděných úvěrů, souhrnný počet převáděných úvěrů, souhrnná kupní cena za převod, souhrnná hodnota kolaterálu k převáděným úvěrům, údaj, zda převod zahrnuje nevýkonný úvěr uzavřený se spotřebitelem, a druhy případných aktiv, která nevýkonný úvěr zajišťují. Finanční údaje se uvádějí v české měně, pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije vykazující osoba kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije vykazující osoba přepočet podle právního předpisu upravujícího vedení účetnictví.