SBÍRKA ZÁKONŮ částka 45
rozeslána dne 29.2.2024

45

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. února 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ

Čl. I

Nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 se za slovo „vakcinace“ vkládají slova „podle podmínek registrace podané vakcíny nebo podmínek použití stanovených výrobcem podané autogenní vakcíny“.

2. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V konečném hlášení žadatel pro kategorii prasnic uvede zvířata s kompletní vakcinací pro daný patogen pouze jednou.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádosti zahájené podle nařízení vlády č. 64/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 64/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Čl. III

Nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „neomezený přístup do výběhu včetně rozměru výběhu“ nahrazují slovy „přístup do výběhu včetně rozměru a typu výběhu“.

2. V § 8 odst. 1 písm. c) se slovo „jedné“ zrušuje.

3. V § 8 odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „nebo biologických materiálů “ zrušují.

4. V § 8 odst. 2 písm. d) se na konci bodu 3 slovo „a“ nahrazuje čárkou a za bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní:

„4. kategorie zvířat a“.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.

5. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) zajistí plnění podmínek podle písmen a) až e) u všech dojnic a všech telat dojeného skotu, které žadatel chová na hospodářství uvedeném na seznamu podle odstavce 1 písm. a).“.

6. V § 15 odst. 8 se slova „a zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2 písm. c)“ a slova „a zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 3 písm. e)“ zrušují a číslo „30“ se nahrazuje číslem „20“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádosti zahájené podle nařízení vlády č. 70/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 70/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) a § 15 odst. 8 nařízení vlády č. 70/2023 Sb., která se použijí ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.