SBÍRKA ZÁKONŮ částka 205
rozeslána dne 29.12.2023

464

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2023,

kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. I

V § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb. a zákona č. 178/2023 Sb., se bod 15 zrušuje.
Dosavadní body 16 až 18 se označují jako body 15 až 17.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Čl. II

V § 2b odst. 3 větách první a druhé zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dráhách

Čl. III

V § 22a odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Čl. IV

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 226/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Ten, kdo vykonával funkci předsedy Úřadu, nesmí být po dobu 1 roku ode dne skončení výkonu funkce členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti provozování železniční infrastruktury nebo drážní dopravy ani být v pracovněprávním nebo podobném právním vztahu k ní nebo v této oblasti vykonávat podnikatelskou činnost.“.

2. V § 1a se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Na toho, kdo vykonával funkci místopředsedy Úřadu, se použije obdobně § 1 odst. 13.“.

3. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Úřad spolupracuje s příslušnými orgány jiných států za účelem výměny informací a pomoci při výkonu své působnosti.

(3) Úřad vydává výroční zprávu o své činnosti, informuje o ní vládu a Parlament a zveřejňuje ji na svých internetových stránkách. Výroční zpráva obsahuje zejména informace o počtu zahájených a ukončených správních řízení, jmenování a odvolání předsedy a místopředsedů a výši příjmů Úřadu včetně změn oproti předchozímu období.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. V

V § 22h odst. 1 až 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 178/2022 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. VI

V § 42d odst. 2, § 42g odst. 2 úvodní části ustanovení, § 42i odst. 1, § 42i odst. 2 větách druhé a třetí, § 42i odst. 4, § 87 odst. 1, § 89a úvodní části ustanovení a v § 94 odst. 1 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2017 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. VII

V § 24 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 179/2008 Sb. a zákona č. 367/2019 Sb., se slova „přístup k dopravní infrastruktuře“ nahrazují slovy „ochranu hospodářské soutěže“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Čl. VIII

V § 4b odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb., se slova „ , Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře“ zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. IX

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 384/2022 Sb., zákona č. 423/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 49/2023 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb. a zákona č. 281/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.

2. V § 11 odst. 5 a § 19 odst. 4 se slova „ , Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře“ zrušují.

3. V § 33 odst. 1 se písmeno x) zrušuje.
Dosavadní písmena y) a z) se označují jako písmena x) a y).

ČÁST DESÁTÁ
Přechodná ustanovení

Čl. X

1. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) se zrušuje.

2. Působnost Úřadu stanovená zvláštními zákony přechází na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, včetně působnosti správce kapitoly podle rozpočtových pravidel.

3. Návrh systemizace služebních míst předloží předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže po projednání s Ministerstvem financí Ministerstvu vnitra v termínu stanoveném Ministerstvem vnitra pro předkládání návrhů systemizace na kalendářní rok 2024.

4. Návrh nové organizační struktury Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předloží předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ministerstvu vnitra do 1. prosince 2023.

5. Výkon práv a povinností ze služebního poměru u služebních míst zařazených ke dni 31. prosince 2023 v Úřadě, u nichž byl v systemizaci tohoto úřadu ke dni 1. července 2023 uveden obor služby 1, 28 nebo 51, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nároky státních zaměstnanců u ostatních služebních míst uspokojí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě uplatní nároky vůči těmto státním zaměstnancům.

6. Nároky zaměstnanců v pracovněprávním vztahu zařazených nebo jmenovaných ke dni 31. prosince 2023 na pracovní místo v Úřadě uspokojí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě uplatní nároky vůči těmto zaměstnancům.

7. Příslušnost k hospodaření s movitým majetkem státu, ke kterému má Úřad příslušnost hospodařit ke dni 31. prosince 2023, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

8. Rozpočtované prostředky kapitoly Úřadu, včetně nároků nespotřebovaných výdajů za předcházející léta, se přesouvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

9. Prostředky účtu fondu kulturních a sociálních potřeb, které se vztahují ke státním zaměstnancům ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazeným nebo jmenovaným na služebních místech v Úřadě a zaměstnancům České republiky zařazeným v Úřadě, přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na účet fondu kulturních a sociálních potřeb Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

10. Správní řízení a další postupy, zahájené Úřadem v oblasti jeho působnosti a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nedokončené, dokončí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; dosavadní úkony Úřadu se považují za úkony Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. XI

Zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, se zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. X bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.