SBÍRKA ZÁKONŮ částka 152
rozeslána dne 3.11.2023

327

ZÁKON

ze dne 18. října 2023,

kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 457/2022 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a zní:

„(2) Správcem informačního systému datových schránek je Agentura. Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence. Provozovatel informačního systému datových schránek zajišťuje též jeho rozvoj. Odměna držiteli poštovní licence za provozování informačního systému datových schránek se stanoví podle cenových předpisů5). Výše nákladů na rozvoj informačního systému datových schránek se stanoví dohodou mezi držitelem poštovní licence a Agenturou. Náklady spojené s provozováním a rozvojem informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu Agentury pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa5a).


5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
5a) § 10 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 14b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Agentura zapíše údaje o fyzické nebo podnikající fyzické osobě, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, do seznamu držitelů datových schránek, na žádost této osoby.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

3. V § 14b odst. 5 se za slovo „fyzické“ vkládají slova „nebo podnikající fyzické“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Údaje vedené v seznamu držitelů datových schránek o fyzické nebo podnikající fyzické osobě, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, se zlikvidují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
v z. Rakušan v. r.