SBÍRKA ZÁKONŮ částka 100
rozeslána dne 30.6.2023

210

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2023

o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 40 odst. 4 a § 41 odst. 5 písm. a) veterinárního zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a) podmínky neškodného odstranění kadáveru koňovitého zahrabáním chovatelem na vlastním pozemku se souhlasem krajské veterinární správy,
b) podrobnější veterinární a hygienické požadavky na místa určená pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu uvedených v § 40 odst. 4 veterinárního zákona mimo vlastní pozemek chovatele, která jsou zřízena v souladu s § 41 odst. 3 veterinárního zákona a na základě povolení krajské veterinární správy podle § 51 veterinárního zákona (dále jen „hřbitov pro zvířata“).

§ 2

Podmínky neškodného odstranění kadáveru koňovitého zahrabáním chovatelem na vlastním pozemku

(1) Místo určené pro zahrabání kadáveru koňovitého musí být vybráno tak, aby po zahrabání kadáveru koňovitého nemohl být kontaminován vodní zdroj2), nesmí se nacházet v záplavovém území a musí být vzdáleno nejméně
a) 10 m od míst, na nichž jsou chována hospodářská zvířata nebo ostatní koňovití,
b) 200 m od vodního zdroje, přičemž nesmí zasahovat do jeho ochranného pásma,
c) 50 m od nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci3),
d) 50 m od nejbližší pozemní komunikace4), s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, a
e) 10 m od hranice sousedního pozemku.

(2) Vzdálenost podle odstavce 1 písm. e) může být menší, pokud k tomu udělí písemný souhlas vlastník sousedního pozemku. Písemný souhlas kromě identifikace obou vlastníků sousedících pozemků, identifikace těchto pozemků, účelu udělení souhlasu, data jeho udělení a podpisu osoby udělující souhlas musí obsahovat také dohodnutou vzdálenost místa určeného pro zahrabání kadáveru koňovitého od hranice sousedního pozemku.

(3) Velikost a hloubka výkopu musí odpovídat velikosti těla zahrabávaného kadáveru koňovitého. Dno výkopu musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody. Kadáver koňovitého nesmí být ukládán do výkopu v obalu.

(4) Na jedno místo určené pro zahrabání může být zahrabán pouze jeden kadáver koňovitého, a to na tlecí dobu nejméně 10 let. Před uplynutím tlecí doby může být na stejném místě uložen další kadáver koňovitého, pokud je možné jej umístit nad úroveň naposledy zahrabaného kadáveru koňovitého tak, aby vrstva ulehlé zeminy mezi nimi činila nejméně 0,5 m.

(5) Vzdálenost mezi nejbližšími okraji sousedních míst určených k zahrabání kadáveru koňovitých musí být nejméně 1 m.

§ 3

Veterinární a hygienické požadavky na hřbitov pro zvířata

(1) Pozemek určený ke zřízení hřbitova pro zvířata musí být oplocen nebo jinak zajištěn, aby nedošlo k vyhrabání kadáverů zvířat v zájmovém chovu jinými zvířaty.

(2) Kadáver zvířete v zájmovém chovu musí být zahrabán nejpozději do 48 hodin od smrti zvířete, pokud do doby zahrabání kadáveru není zajištěno jeho chlazení nebo mrazení.

(3) Místo určené pro zahrabávání kadáverů zvířat v zájmovém chovu na hřbitově pro zvířata musí být vybráno tak, aby po zahrabání kadáverů zvířat v zájmovém chovu nemohl být kontaminován vodní zdroj2), nesmí se nacházet v záplavovém území a musí být vzdáleno nejméně
a) 10 m od míst, na nichž jsou chována zvířata,
b) 200 m od vodního zdroje, přičemž nesmí zasahovat do jeho ochranného pásma,
c) 50 m od nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci3),
d) 50 m od pozemní komunikace4), s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, a
e) 10 m od hranice sousedního pozemku.

(4) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla zahrabávaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu. Dno výkopu musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody. Je-li kadáver ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 80 cm do úrovně terénu a dalšími alespoň 10 cm nad úrovní terénu. Kadáver malých zvířat v zájmovém chovu o hmotnosti do 3 kg musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 40 cm do úrovně terénu a dalšími alespoň 10 cm nad úrovní terénu.

(5) Na jedno místo určené pro zahrabání kadáveru zvířete v zájmovém chovu může být zahrabán pouze jeden kadáver, a to na tlecí dobu nejméně 5 let. Na jedno místo určené pro zahrabání kadáveru však lze zahrabat i více kadáverů, pokud se jedná o kadávery zvířat v zájmovém chovu stejného chovatele zahrabané současně; tlecí doba činí i v tomto případě nejméně 5 let.

(6) Před uplynutím tlecí doby může být na stejném místě uložen další kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud je možné jej umístit nad úroveň naposledy zahrabaného kadáveru tak, aby vrstva ulehlé zeminy mezi nimi činila nejméně 30 cm a zároveň byl dodržen požadavek na vrstvu zkypřené zeminy nad kadáverem podle odstavce 4.

(7) Vzdálenost mezi nejbližšími okraji sousedních míst určených k zahrabání kadáveru zvířat v zájmovém chovu musí být uzpůsobena velikosti kadáveru, nejméně však 30 cm.

§ 4

Vedení záznamů

(1) Chovatel koňovitých vede v souladu s přílohou VIII kapitolou IV oddílem 6 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 záznamy, které obsahují druh koňovitého zahrabaného na vlastním pozemku, datum a místo jeho zahrabání, lokalizované souřadnicemi systému GPS nebo vyznačením v katastrální mapě, a identifikaci zahrabaného zvířete5); záznamy uchovává po dobu nejméně 10 let.

(2) Provozovatel hřbitova pro zvířata vede v souladu s přílohou VIII kapitolou IV oddílem 6 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 záznamy, které obsahují druh zvířete v zájmovém chovu zahrabaného na hřbitově pro zvířata, datum a místo jeho zahrabání a identifikaci zahrabaného zvířete; záznamy uchovává po dobu nejméně 5 let.

§ 5

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 82/2014 Sb., o kadáverech zvířat v zájmovém chovu, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, v platném znění.
2) § 2 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.