SBÍRKA ZÁKONŮ částka 90
rozeslána dne 23.6.2023

184

ZÁKON

ze dne 31. května 2023,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016 Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., se mění takto:

1. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

(1) Právo hospodařit s dálnicemi a silnicemi I. třídy a jejich součástmi a příslušenstvím má Ředitelství silnic a dálnic s. p.

(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajišťuje výstavbu dálnic a silnic I. třídy a jejich součástí a příslušenství, je správcem dálnic a silnic I. třídy a vykonává další činnosti svěřené mu zakládací listinou.

(3) Za dluhy Ředitelství silnic a dálnic s. p. ručí stát. Jde-li o dluh vzniklý v souvislosti s úvěrem nebo s peněžními prostředky poskytnutými dočasně v jiné formě k úhradě nákladů na výstavbu dálnic nebo silnic I. třídy nebo jejich součástí nebo příslušenství, stát za něj ručí, pouze pokud tak stanoví zvláštní zákon. Stát jako ručitele zastupuje Ministerstvo dopravy.

(4) Je-li Ředitelství silnic a dálnic s. p. povinným v exekučním řízení, neuplatní se na něj zákaz nakládání s majetkem po doručení vyrozumění o zahájení exekuce podle exekučního řádu. Zákaz povinného převést nebo zatížit majetek postižený exekučním příkazem nebo s ním jinak nakládat tím není dotčen.

(5) Ředitelství silnic a dálnic s. p. zavede a udržuje vnitřní kontrolní systém podle zákona o finanční kontrole.

(6) Dálnice a silnice I. třídy a jejich součásti a příslušenství se neodpisují podle právních předpisů upravujících účetnictví.

(7) Ředitel Ředitelství silnic a dálnic s. p. se označuje jako generální ředitel.“.

2. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Sjednává-li se nájem pozemku nebo stavby potřebných k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, údržby, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících, nesmí nájemné překročit nejvyšší možnou výši vyplývající z regulace cen stanovené a vydávané podle zákona o cenách pro pozemky veřejné infrastruktury užívané ve veřejném zájmu, je-li uplatněna, a současně nesmí překročit cenu obvyklou; to platí i v případě, sjednává-li se nájem pozemku, na kterém byla zřízena dálnice, silnice I. třídy, jejich součásti, příslušenství nebo stavby související.“.

3. V § 25 odstavce 10 a 11 znějí:

„(10) Silniční správní úřad vlastníku pozemní komunikace nebo jejímu správci, je-li výkon její správy zajišťován prostřednictvím správce, na jeho žádost sdělí, zda je reklamní zařízení na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku zřízeno a provozováno na základě povolení ke zvláštnímu užívání. Je-li na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku zřízeno nebo provozováno reklamní zařízení bez povolení ke zvláštnímu užívání, je vlastník této pozemní komunikace nebo její správce, je-li výkon její správy zajišťován prostřednictvím správce, povinen reklamní zařízení na náklady jeho vlastníka odstranit a uskladnit na vhodném místě. Odstranění reklamního zařízení bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem5).

(11) Vlastník nebo správce pozemní komunikace, který odstranil reklamní zařízení postupem podle odstavce 10, zveřejní po dobu 3 měsíců způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamního zařízení a informaci, kde a jakým způsobem si může reklamní zařízení jeho vlastník vyzvednout. Reklamní zařízení lze jeho vlastníku vydat pouze po uhrazení nákladů na odstranění a uskladnění reklamního zařízení. Nedojde-li k vydání reklamního zařízení jeho vlastníku do 3 měsíců ode dne zveřejnění informací podle věty první, je vlastník nebo správce pozemní komunikace, který reklamní zařízení odstranil, oprávněn reklamní zařízení na náklady jeho vlastníka zlikvidovat.“.

4. V § 31 odstavce 9 a 10 znějí:

„(9) Je-li v silničním ochranném pásmu zřízeno nebo provozováno reklamní zařízení v rozporu s odstavcem 1 bez povolení, vyzve silniční správní úřad neprodleně poté, co se o tom dozvěděl, vlastníka pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu je reklamní zařízení zřízeno nebo provozováno, nebo jejího správce, je-li výkon její správy zajišťován prostřednictvím správce, k odstranění reklamního zařízení, a vlastníka nemovitosti, na které je reklamní zařízení zřízeno nebo provozováno, k poskytnutí součinnosti podle odstavce 12. Silniční správní úřad vlastníka pozemní komunikace nebo jejího správce nevyzývá, je-li současně vlastníkem nemovitosti, na které je reklamní zařízení zřízeno nebo provozováno; v takovém případě silniční správní úřad vlastníku nebo správci pozemní komunikace na jeho žádost sdělí, zda je reklamní zařízení zřízeno a provozováno na základě povolení podle odstavce 1.

(10) Reklamní zařízení zřízené nebo provozované v ochranném pásmu pozemní komunikace v rozporu s odstavcem 1 bez povolení je vlastník této pozemní komunikace nebo její správce, je-li výkon její správy zajišťován prostřednictvím správce, povinen na náklady jeho vlastníka odstranit a uskladnit na vhodném místě. Odstranění reklamního zařízení bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem5).“.

5. V § 31 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Vlastník nebo správce pozemní komunikace, který odstranil reklamní zařízení postupem podle odstavce 10, zveřejní po dobu 3 měsíců způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje reklamního zařízení a informaci, kde a jakým způsobem si může reklamní zařízení jeho vlastník vyzvednout. Reklamní zařízení lze jeho vlastníku vydat pouze po uhrazení nákladů na odstranění a uskladnění reklamního zařízení. Nedojde-li k vydání reklamního zařízení jeho vlastníku do 3 měsíců ode dne zveřejnění informací podle věty první, je vlastník nebo správce pozemní komunikace, který reklamní zařízení odstranil, oprávněn reklamní zařízení na náklady jeho vlastníka zlikvidovat.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

6. V § 31 odst. 12 větě první se slova „zakrytí reklamy a za účelem“ a slova „a likvidace“ zrušují.

7. V § 42a odst. 1 písm. c) se slova „nebo jako vlastník reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,“ zrušují.

8. V § 42a odst. 1 písmeno d) zní:
„d) v rozporu s § 25 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,“.

9. V § 42b odst. 1 písm. c) se slova „nebo jako vlastník reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10 výzvy k jeho odstranění,“ zrušují.

10. V § 42b odst. 1 písmeno d) zní:
„d) v rozporu s § 25 zřizuje nebo provozuje reklamní zařízení na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR se ke dni 1. ledna 2024 mění na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. Příslušnost státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR hospodařit s majetkem státu se ke dni 1. ledna 2024 mění na právo Ředitelství silnic a dálnic s. p. hospodařit s tímto majetkem.

2. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR nejpozději do 31. prosince 2023
a) vydá se souhlasem příslušných odborových orgánů odborových organizací působících v Ředitelství silnic a dálnic ČR volební řád pro volbu a odvolání zástupců zaměstnanců v dozorčí radě Ředitelství silnic a dálnic s. p. a
b) zajistí v součinnosti s těmito odborovými orgány a v souladu s vydaným volebním řádem volbu zástupců zaměstnanců v dozorčí radě Ředitelství silnic a dálnic s. p.

3. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR se ke dni 1. ledna 2024 stává generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic s. p.

4. Ministerstvo dopravy vydá nejpozději do 31. prosince 2023 zakládací listinu Ředitelství silnic a dálnic s. p. Údaje týkající se výše kmenového jmění a jeho minimální výše, kterou je státní podnik povinen zachovat, ocenění majetku státního podniku a výše rezervního fondu a jeho minimální výše budou stanoveny na základě řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. prosince 2022 státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR a ověřené auditorem.

5. Ministerstvo dopravy podá nejpozději do 1. ledna 2024 návrh na zápis Ředitelství silnic a dálnic s. p. do obchodního rejstříku. K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se připojí vedle příloh podle zákona o veřejných rejstřících rovněž zakládací listina a účetní závěrka podle bodu 4.

6. Ministerstvo dopravy změní zakládací listinu tak, aby údaje podle bodu 4 byly stanoveny na základě jím schválené řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. prosince 2023 a ověřené auditorem. Nejpozději ke dni 30. června 2024 Ministerstvo dopravy tuto účetní závěrku a změněnou zakládací listinu zveřejní uložením do sbírky listin obchodního rejstříku a podá návrh na zápis změn v obchodním rejstříku.

7. Správci informačních systémů veřejné správy, ve kterých jsou vedeny údaje o Ředitelství silnic a dálnic ČR, provedou ke dni 1. ledna 2024 změnu údajů o jeho názvu a právní formě.

8. Ředitelství silnic a dálnic s. p. podá bez zbytečného odkladu po změně své právní formy u příslušného katastrálního úřadu návrh na zápis změn podle bodu 1. Přílohou návrhu je prohlášení, které obsahuje označení nemovitých věcí a práv, u nichž má být zápis proveden.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. III

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 129/2016 Sb., zákona č. 308/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 190/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. i) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

2. V § 3 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Fond uzavírá s Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. na dobu 3 let smlouvu, jejímž předmětem je podle § 2 odst. 1 financování nebo předfinancování činnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p. v rozsahu, který stanoví ministerstvo vyhláškou; smlouva obsahuje alespoň
a) vymezení činností, které jsou předmětem financování, a jejich rozsahu,
b) způsob vymezení výše a struktury poskytovaných finančních prostředků a způsob poskytování finančních prostředků Ředitelství silnic a dálnic s. p. po dobu platnosti smlouvy,
c) kvalitativní požadavky na provádění financovaných činností, kritéria jejich hodnocení a důsledky neplnění stanovených požadavků,
d) ujednání podporující snižování nákladů Ředitelství silnic a dálnic s. p. při výkonu financovaných činností,
e) vymezení údajů, které Ředitelství silnic a dálnic s. p. Fondu poskytuje, způsobu a četnosti jejich poskytování,
f) úpravu postupu při mimořádných situacích týkajících se financovaných činností,
g) úpravu postupu při neplnění povinností některou ze smluvních stran, včetně nápravných opatření,
h) ujednání o výpovědi smlouvy, včetně důvodů výpovědi a výpovědní doby, a
i) dobu platnosti.

(6) Výše finančních prostředků poskytovaných podle odstavce 5 se stanoví s ohledem na rozsah a parametry dopravní infrastruktury, s níž má Ředitelství silnic a dálnic s. p. právo hospodařit, výši nákladů vynakládaných na financované činnosti v předchozím období a přiměřený zisk Ředitelství silnic a dálnic s. p. Způsob výpočtu výše poskytovaných finančních prostředků stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

ČÁST TŘETÍ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. IV

V § 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 214/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb., se na konci textu bodu 10 doplňují slova „a účtech Ředitelství silnic a dálnic s. p.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2, 4, 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.

v z. Kovářová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.