SBÍRKA ZÁKONŮ částka 89
rozeslána dne 23.6.2023

177

ZÁKON

ze dne 31. května 2023

o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
FINANCOVÁNÍ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

Financování obrany

(1) Vláda každoročně v návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví výdaje na financování obrany České republiky (dále jen „výdaje na obranu státu“) ve výši nejméně 2 % nominálního hrubého domácího produktu pro rozpočtový rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.

(2) Při postupu podle odstavce 1 se použije prognóza nominálního hrubého domácího produktu pro příslušný rozpočtový rok uvedená v Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

(3) Pro sestavení střednědobého výhledu státního rozpočtu se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.

§ 2

Výdaje na obranu státu

(1) Výdaji na obranu státu jsou výdaje
a) kapitoly státního rozpočtu Ministerstva obrany a
b) kapitoly státního rozpočtu neuvedené v písmeni a), pokud spadají pod výdaje věcně plánované k zajištění potřeb ozbrojených sil České republiky, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejích členských států v souladu s platnou definicí výdajů na obranu státu stanovenou v rámci obranného plánování Organizace Severoatlantické smlouvy.

(2) Výdaje na obranu státu jsou závazným ukazatelem příslušné rozpočtové kapitoly.

§ 3

Rozpočtování výdajů na obranu státu

(1) Ministerstvo obrany při zpracování návrhu zákona o státním rozpočtu navrhuje výši výdajů na obranu státu a jejich použití podle § 2.

(2) Správce kapitoly státního rozpočtu předkládá Ministerstvu obrany ke schválení požadavek na zahrnutí výdajů podle § 2 odst. 1 písm. b) do návrhu zákona o státním rozpočtu nejpozději do 36 měsíců před začátkem rozpočtového roku, ve kterém mají být požadované výdaje na obranu státu v návrhu zákona o státním rozpočtu zahrnuty. Jde-li o neodkladný požadavek, který nemohl být předvídán, lze požadavek předložit Ministerstvu obrany i později, nejpozději však do 12 měsíců před začátkem roku, ve kterém mají být požadované výdaje na obranu státu v návrhu zákona o státním rozpočtu zahrnuty.

(3) Ministerstvo obrany požadavek podle odstavce 2 posoudí a dojde-li k závěru, že se jedná o výdaj stanovený v § 2 odst. 1 písm. b) a že v daném čase a podle stanovených priorit odpovídá cílům v oblasti zajišťování obrany státu, zahrne jej do výdajů na obranu státu.

(4) Ministerstvo financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na období, ve kterém má být požadovaný výdaj na obranu státu podle odstavce 3 uskutečněn, stanoví na základě žádosti Ministerstva obrany výdaje na obranu státu příslušné kapitole státního rozpočtu podle § 2 odst. 1 písm. b).

§ 4

Rozpočtová opatření

V průběhu rozpočtového roku, ve kterém má být požadovaný výdaj na obranu státu podle § 3 odst. 3 uskutečněn, může Ministerstvo financí převést výdaje z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva obrany příslušné kapitole státního rozpočtu podle § 2 odst. 1 písm. b) rozpočtovým opatřením.

§ 5

Strategický projekt armády

(1) Strategickým projektem Armády České republiky (dále jen „strategický projekt armády“) se rozumí víceletý projekt charakterizovaný souborem věcných, časových a finančních podmínek, který má zásadní dopad na obranyschopnost České republiky a je v souladu se strategickými, koncepčními a plánovacími dokumenty schválenými vládou. Výše výdajů na realizaci strategického projektu armády odpovídá částce podle rozpočtových pravidel pro individuálně posuzované výdaje, které jsou účelově určené na financování konkrétní akce.

(2) Ministerstvo obrany sestavuje seznam strategických projektů armády, jehož součástí je též plán jejich realizace na období následujících nejméně 3 let a vyhodnocení plnění plánu realizace strategických projektů armády.

(3) Ministerstvo obrany po projednání s Ministerstvem financí předloží seznam strategických projektů armády s náležitostmi podle odstavce 2 do 31. května kalendářního roku vládě. Vláda jej projedná a po případných úpravách schválí do 20. června téhož roku.

(4) Ministerstvo obrany při zpracování návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví v rámci výdajů na obranu státu v kapitole státního rozpočtu Ministerstva obrany peněžní prostředky k zabezpečení průběžného financování strategických projektů armády.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Požadavek na zahrnutí výdajů na obranu státu do návrhu státního rozpočtu na rok 2026 předkládá správce kapitoly státního rozpočtu Ministerstvu obrany ve lhůtě do konce roku 2024.

(2) Strategický projekt armády schválený v roce 2023 vládou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo v jiných lhůtách, než jak jsou stanoveny v § 5 odst. 3, se považuje za strategický projekt armády schválený vládou podle tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna rozpočtových pravidel

§ 7

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 214/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. h) se na konci textu bodu 16 doplňují slova „ , a státních podniků“.

2. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který zní:

㤠3b

Státní fondy, státní podniky, státní organizace Správa železnic, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, resortní, podnikové, oborové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven postupují podle § 53 odst. 7 obdobně. Pomine-li důvod, pro který byly účty podle § 53 odst. 7 zřízeny, účty zruší a peněžní prostředky převedou na účet vedený u České národní banky podřízený státní pokladně. Na státní podniky se nepoužije ustanovení § 33 odst. 8 věta třetí.“.

3. V § 13 odst. 4 se slova „v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj“ zrušují.

4. V § 14f odst. 2 se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. b)“ a slova „nebo v období ode dne nedodržení účelu dotace“ se zrušují.

5. V § 24 odst. 8 se slova „odstavce 1, podle odst. 4“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 4“.

6. Za § 35a se vkládá nový § 35b, který zní:

㤠35b

Ustanovení § 14 odst. 1 a § 14 odst. 3 až 7 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích se nepoužijí při
a) provádění financujících operací v české a cizí měně a sjednávání obchodů s investičními nástroji, včetně derivátů k omezení úrokových a měnových či jiných rizik,
b) převodech mezi účty ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu včetně účtů zřízených v bankách nebo v zahraničních bankách vedených v cizí měně a při sjednávání obchodů s cizí měnou pro účely řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu,
c) ukládání nebo investování přebytků peněžních prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny nebo při sjednávání krátkodobých zápůjček a úvěrů právnickým osobám podle § 34 odst. 3,
d) sjednávání přijetí nebo poskytnutí zápůjček a úvěrů podle § 35 odst. 5 a
e) sjednávání poskytnutí zápůjček a úvěrů podle § 35a odst. 4.“.

7. V § 44a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. l), je povinen provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu.“.

8. V § 44a odst. 4 písmeno a) zní:
„a) v případě nižšího odvodu podle § 14 odst. 5 stanoveného pevnou částkou nebo pevným procentním podílem částku rovnající se poskytovatelem stanovené pevné částce odvodu nebo pevnému procentnímu podílu, a to pro každý jednotlivý případ; v případě nižšího odvodu podle § 14 odst. 5 stanoveného procentním rozmezím, finančním úřadem stanovenou částku vycházející z procentního rozmezí stanoveného poskytovatelem, přičemž při stanovení částky odvodu vycházející z procentního rozmezí vezme finanční úřad v úvahu závažnost porušení povinnosti a jeho vliv na dodržení účelu poskytnutých peněžních prostředků; finanční úřad je přitom vždy vázán pevnou částkou, pevným procentním podílem a procentním rozmezím a od stanovených způsobů postihu a číselných hodnot se nemůže nijak odchýlit; v případě neoprávněného použití peněžních prostředků přesunutých podle § 24a nebo § 26 odst. 2 postupuje finanční úřad obdobně,“.

9. V § 47 odst. 5 a v § 47 odst. 6 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „nebo finančních mechanismů“.

10. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní:

㤠47a

(1) Nároky z nespotřebovaných výdajů na strategické projekty Armády České republiky podle zákona upravujícího financování obrany České republiky lze použít na tyto strategické projekty i v jiných programech podle § 13 odst. 3, než ze kterých vznikly.

(2) Pro nároky z nespotřebovaných výdajů na strategické projekty uvedené v odstavci 1 se nepoužije ustanovení § 47 odst. 6 písm. c).“.

11. V § 69 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Za dobu, za níž vzniklo zaměstnanci v příslušném dni právo na poskytnutí stravného podle právních předpisů upravujících cestovní náhrady, nelze postupovat podle odstavců 1 až 5 ani podle vyhlášky vydané na základě zmocnění obsaženého v odstavci 6.“.

§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení § 12 odst. 8 a § 13 odst. 1 až 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se použijí obdobně na individuálně posuzované výdaje organizační složky státu nebo individuální dotace právnickým a fyzickým osobám, které byly takto označeny v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2021.

(2) Státní podniky, které mají vedeny účty u poskytovatelů platebních služeb, zřídí nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u poskytovatelů platebních služeb a tyto dosavadní účty zruší. Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky jsou tyto subjekty povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených u poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši peněžních prostředků na nich za předcházející měsíc.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

v z. Kovářová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.