SBÍRKA ZÁKONŮ částka 19
rozeslána dne 10.2.2023

34

ZÁKON

ze dne 25. ledna 2023

o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům2).

(2) Tento zákon se nepoužije při mezinárodní spolupráci
a) v trestních věcech a
b) při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3).

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vyšetřováním Evropského úřadu pro boj proti podvodům vyšetřování vedené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013,
b) podvodem podvod, úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii podle čl. 2 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013,
c) dožádanou osobou
1. banka,
2. zahraniční banka, která vykonává svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky,
3. spořitelní a úvěrní družstvo,
4. instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, kterým Česká národní banka přidělila kód platebního styku,
5. držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
d) peněžní transakcí
1. platební transakce podle zákona upravujícího platební styk,
2. vklad peněžních prostředků na jiný než platební účet podle zákona upravujícího platební styk nebo výběr peněžních prostředků z tohoto účtu,
3. platba prováděná prostřednictvím šeků, směnek nebo cestovních šeků,
4. platba prováděná prostřednictvím poštovních poukazů podle zákona upravujícího poštovní služby, nebo
5. platba prováděná mezi dožádanými osobami na jejich vlastní účet.

§ 3

Příslušný orgán

Koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům zajišťuje v rámci výkonu koordinační služby pro boj proti podvodům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (dále jen „koordinační služba“) Ministerstvo financí.

§ 4

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby

Ministerstvo financí v rámci výkonu koordinační služby
a) poskytuje potřebnou součinnost při vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům nebo jeho činnosti směřující ke zjištění, zda došlo k podvodu,
b) pro potřeby vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům nebo jeho činnosti směřující ke zjištění, zda došlo k podvodu, spolupracuje s dalšími orgány vykonávajícími působnost v oblasti veřejné správy na zajištění nezbytné dokumentace týkající se pomoci poskytnuté příjemci z fondů nebo nástrojů Evropské unie,
c) opatřuje a předává pro potřeby vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům informace dostupné v centrální evidenci účtů a bezpečnostních schránek podle zákona o centrální evidenci účtů,
d) opatřuje pro potřeby vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům od dožádaných osob záznamy peněžních transakcí a předává je tomuto úřadu,
e) předává dokumentaci podle písmene b) a dokumenty a informace, které se týkají boje proti podvodům, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům,
f) informuje Evropský úřad pro boj proti podvodům o přijatých opatřeních a o skutečnostech zjištěných na základě obdržených informací, kterými se Evropský úřad pro boj proti podvodům zabýval před zahájením vnějšího vyšetřování4),
g) informuje Evropský úřad pro boj proti podvodům o opatřeních přijatých na základě obdržených informací získaných Evropským úřadem pro boj proti podvodům při vnějším vyšetřování,
h) je příslušným orgánem pro přijímání závěrečných zpráv a informací z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům, včetně příslušných doporučení,
i) zasílá Evropskému úřadu pro boj proti podvodům na jeho žádost konečné rozhodnutí soudu, jakmile bude příslušné soudní řízení pravomocně ukončeno a konečné soudní rozhodnutí zveřejněno.

§ 5

Opatřování záznamů peněžních transakcí

(1) Ministerstvo financí v rámci výkonu koordinační služby opatřuje od dožádané osoby záznamy peněžních transakcí podle § 4 písm. d) na základě písemné žádosti.

(2) Dožádaná osoba poskytne Ministerstvu financí v rámci výkonu koordinační služby záznamy peněžních transakcí podle § 4 písm. d) v elektronické podobě ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne doručení jeho žádosti, není-li Ministerstvem financí v rámci výkonu koordinační služby stanovena lhůta delší.

(3) Na základě odůvodněné písemné žádosti dožádané osoby podané nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty podle odstavce 2 může Ministerstvo financí v rámci výkonu koordinační služby tuto lhůtu přiměřeně prodloužit; přitom přihlédne k rozsahu a náročnosti získání požadovaných záznamů peněžních transakcí.

§ 6

Mlčenlivost

(1) Osoba v základním pracovněprávním vztahu k dožádané osobě a členové statutárního nebo kontrolního orgánu této dožádané osoby mají povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu činností v rámci plnění povinností podle tohoto zákona.

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace veřejně známé.

(3) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není zveřejnění zobecněných informací získaných při plnění povinností podle tohoto zákona, ze kterých nevyplývá, které osoby se týkají.

(4) O porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost nejde, poskytne-li osoba vykonávající v Ministerstvu financí státní správu v rámci výkonu koordinační služby informace
a) jiné osobě vykonávající tento druh státní správy,
b) oprávněné osobě při plnění povinností ve věcech archivnictví.

(5) Povinnost osoby uvedené v odstavci 1 zachovávat mlčenlivost trvá i tehdy, přestane-li se tato osoba podílet na plnění povinností podle tohoto zákona nebo zanikne-li její funkce.

(6) Ministerstvo financí neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím údaje podle § 4 písm. c) a d), které opatřilo pro potřeby vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

§ 7

Zpracování osobních údajů

(1) V rozsahu nezbytném pro zajištění součinnosti vyžadované Evropským úřadem pro boj proti podvodům Ministerstvo financí v rámci výkonu koordinační služby zpracovává osobní údaje získané na základě žádosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

(2) Ministerstvo financí v rámci výkonu koordinační služby je povinno zajistit výmaz získaných osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, kdy bude účel, kterým je poskytnutí podpory ze strany Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby na žádost Evropského úřadu pro boj proti podvodům a v jejích mezích, naplněn.

§ 8

Přestupky

(1) Fyzická osoba podle § 6 odst. 1 nebo 5 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 6.

(2) Dožádaná osoba podle § 2 písm. c) bodu 4 nebo 5 se dopustí přestupku tím, že Ministerstvu financí neposkytne záznamy peněžních transakcí opatřované podle § 5 odst. 1 způsobem nebo ve lhůtě podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

(5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává Ministerstvo financí.

§ 9

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999, v platném znění.
2) Rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), v platném znění.
3) Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů, v platném znění.
Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, v platném znění..
4) Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013.