SBÍRKA ZÁKONŮ částka 157
rozeslána dne 18.11.2022

343

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb. a zákona č. 287/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, se mění takto:

1. V § 2 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Stanovené ceny elektřiny a plynu podle § 3 odst. 1 až 4 se dále uplatní pro dodávku elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance podle § 12a energetického zákona zákazníkům uvedeným v § 4. Pro dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance zákazníkům neuvedeným v § 4 nebo zákazníkům nesplňujícím věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny podle § 6 se uplatní cena stanovená způsobem podle § 3 odst. 8.

(6) Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu, použijí se ustanovení tohoto nařízení týkající se obchodníka s elektřinou nebo s plynem obdobně.“.

2. V § 3 odst. 5 se doplňuje věta „Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu a jedná se o dodávku plynu, u které se cena za dodávku plynu podle odstavce 2 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru plynu nebo dodávku plynu, na kterou se neuplatňuje cena plynu podle odstavce 2, stanoví se cena za dodávku plynu pro zbývající hodnotu odběru plynu jako součet ceny plynu za MWh ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní zónu Česká republika pro den dodávky plynu a částky 250 Kč/MWh.“.

3. V § 3 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Sjednal-li obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem nebo určený dodavatel plynu se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu za podmínek podle § 19g energetického zákona nebo podle jiného právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu se způsobem určení ceny přímo závislým nebo odvozeným od změn ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem, stanoví se složka ceny elektřiny nebo plynu v Kč/MWh nad cenu elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem ve výši
a) 350 Kč/MWh v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí,
b) 250 Kč/MWh v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí,
c) 250 Kč/MWh v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, nebo
d) 150 Kč/MWh v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.

(7) Cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku plynu u smluv sjednávaných podle odstavce 6 nesmí za zúčtovací období přesáhnout cenu za dodávku elektřiny nebo cenu za dodávku plynu stanovenou podle odstavce 1 nebo 2.

(8) Nastane-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákona a nejedná se o dodávky elektřiny zákazníkům uvedeným v § 4 nebo nesplňujícím věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny podle § 6, stanoví se pro dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance cena elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině skutečné dodávky a částek v Kč/MWh stanovených pro hladinu připojení odběrných míst zákazníků v odstavci 6.“.

4. V § 4 odst. 1 písm. b) se za bod 1 vkládají nové body 2 až 4, které znějí:

„2. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 nebo se jedná o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,
3. státním podnikem, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kanceláří,
4. sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací,“.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 5 až 8.

5. V § 4 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 9, který zní:

„9. poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě,“.

6. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Nejedná-li se o dodávky elektřiny zákazníkovi podle odstavce 1, vztahuje se cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 dále na
a) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě podle § 5, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem1), a
b) veškeré dodávky elektřiny do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o odběr elektřiny zákazníkem, který je spotřebitelem.“.

7. V § 4 odst. 3 písm. b) úvodní části ustanovení se za slovo „velkoodběratel“ vkládají slova „ , s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny“.

8. V § 4 odst. 3 písm. b) se za bod 1 vkládají nové body 2 až 4, které znějí:

„2. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,
3. státním podnikem, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kanceláří,
4. sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací,“.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 5 až 8.

9. V § 4 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který zní:

„9. poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě.“.

10. V § 4 odst. 4 písm. a) se slovo „stanovené“ a slova „které je zařazeno do kategorie střední odběratel,“ zrušují.

11. V § 4 odst. 4 písm. b) se slova „které je zařazeno do kategorie střední odběratel,“ zrušují.

12. V § 5 odst. 2 se za slovo „stanoví,“ vkládají slova „nebo je-li skutečná hodnota odběru elektřiny za kalendářní měsíc vyšší než nejvyšší měsíční hodnota odběru stanovená podle odstavce 1,“.

13. V § 5 odst. 4 se za slova „překročí stanovenou hodnotu odběru elektřiny“ vkládají slova „nebo jedná-li se o nejvyšší měsíční hodnotu odběru podle odstavce 2“.

14. V § 5 odst. 5 se slova „kategorie střední odběratel“ zrušují a za slova „překročí stanovenou hodnotu odběru plynu“ se vkládají slova „nebo jedná-li se o nejvyšší měsíční hodnotu odběru podle odstavce 2“.

15. V § 5 odst. 7 se slovo „poměrná“ nahrazuje slovem „poměrnou“.

16. V § 6 odst. 2 se za slova „§ 4 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „bodů 5 až 9“ a věta poslední se zrušuje.

17. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 je poskytnutí prohlášení zákazníka obchodníkovi s elektřinou podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

18. V § 6 odst. 5 se slova „příloze č. 3“ nahrazují slovy „příloze č. 4“.

19. V § 6 odst. 6 se slova „odstavců 2 a 4“ nahrazují slovy „odstavce 2, 3 nebo 5“ a slova „že přestal splňovat znaky malého nebo středního podnikatele1) nebo vykonávat činnosti nebo poskytovat služby podle § 4 odst. 1 písm. b)“ se nahrazují slovy „změnu prohlášených skutečností“.

20. V § 6 odst. 7 se za slovem „podnikatelem1)“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „elektřiny“ se vkládají slova „nebo dojde-li ke změně prohlášených skutečností“ a za slovo „je“ se vkládá slovo „zákazník“.

21. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 zákazníkovi je poskytnutí prohlášení podle odstavce 2, 3 nebo 5 dodavateli poslední instance do 15 pracovních dní po zahájení dodávky elektřiny od dodavatele poslední instance.“.

22. V § 7 odst. 2 větě první se za text „§ 4 odst. 3 písm. b)“ vkládají slova „bodů 5 až 9“ a na konci textu věty se doplňují slova „a zda v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu“ a věta poslední se zrušuje.

23. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. b) bodu 2 je poskytnutí prohlášení zákazníka obchodníkovi s plynem podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

24. V § 7 odst. 4 se slova „příloze č. 4“ nahrazují slovy „příloze č. 5“.

25. V § 7 odst. 5 se slova „příloze č. 5“ nahrazují slovy „příloze č. 6“.

26. V § 7 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a za větu třetí se vkládá věta „Pokud zákazník v odběrném místě, pro které poskytnul prohlášení podle odstavce 2 věty první, vyrábí elektřinu z plynu, poskytne obchodníkovi s plynem do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu, hodnotu odběru plynu připadající na výrobu elektřiny z plynu.“.

27. V § 7 odst. 7 se slovo „elektřiny“ nahrazuje slovem „plynu“.

28. V § 7 odst. 8 se slova „příloze č. 4“ nahrazují slovy „příloze č. 5“ a slova „příloze č. 5“ se nahrazují slovy „příloze č. 6“.

29. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Zařazení do kategorie zákazníka

(1) Pro splnění věcné podmínky, zda se jedná o odběrné místo zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel, se vychází ze zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem podle stavu registrace u operátora trhu k dvacátému dni kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, pro který se splnění věcné podmínky posuzuje.

(2) Pro zajištění dodávek plynu v mimořádné tržní situaci za podmínek podle § 19g energetického zákona se za zákazníka s roční spotřebou do 630 MWh považuje zákazník s odběrným místem zákazníka zařazeným do kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem. Pro zajištění dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu se za zákazníka s roční spotřebou nad 630 MWh považuje zákazník s odběrným místem zákazníka zařazeným do kategorie střední odběr nebo velkoodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.“.

30. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Obchodník s elektřinou nebo plynem je povinen uchovávat stanovené informace alespoň po dobu 3 let ode dne jejich poskytnutí zákazníkem.“.

31. V § 13 odst. 2 se slova „§ 6 odst. 2 a 4“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 2, 3 a 5“, slova „§ 7 odst. 2 až 4“ se nahrazují slovy „§ 7 odst. 2 až 5“ a slova „přílohách č. 2 až 5“ se nahrazují slovy „přílohách č. 2 až 6“.

32. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.“.

33. V příloze č. 1 část C zní:

34. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

(Příloha)

35. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.

(Příloha)

36. V příloze č. 4 se text „§ 6 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 5“ a za text „čl. 2“ se vkládají slova „ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy“.

37. V příloze č. 5 se text „§ 7 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 4“ a za text „čl. 2“ se vkládají slova „ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy“.

38. V příloze č. 6 se text „§ 7 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 5“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.