SBÍRKA ZÁKONŮ částka 139
rozeslána dne 7.10.2022

298

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2022

o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb. a zákona č. 287/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu, vymezuje zákazníky, pro které se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah odběru nebo dodávky elektřiny a plynu, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah a způsob poskytování informací nezbytných k uplatnění stanovených cen elektřiny a plynu.

(2) Toto nařízení dále upravuje možný způsob určení obchodníka s elektřinou nebo plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v době, kdy jsou stanoveny ceny elektřiny nebo plynu podle § 19d odst. 1 energetického zákona.

§ 2

Ceny elektřiny a plynu

(1) Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou cenami maximálními podle zákona o cenách. Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství.

(2) Stanovené ceny elektřiny a plynu se uplatní pro dodávky elektřiny nebo plynu uskutečňované v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

(3) Stanovená cena elektřiny se skládá z ceny za dodávku elektřiny poskytovanou podle smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny do odběrného místa zákazníka registrovaného v systému operátora trhu a v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, rovněž ze stálého měsíčního platu. Stanovená cena plynu se skládá z ceny za dodávku plynu poskytovanou podle smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávek plynu do odběrného místa zákazníka registrovaného v systému operátora trhu a v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo maloodběratel, rovněž ze stálého měsíčního platu.

(4) Stanovené ceny elektřiny a plynu se dále vztahují na dodávky elektřiny nebo plynu zajišťované podle § 19g odst. 1 energetického zákona.

§ 3

Výše maximálních cen elektřiny a plynu

(1) Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 000 Kč/MWh.

(2) Cena za dodávku plynu se stanoví ve výši 2 500 Kč/MWh.

(3) Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

(4) Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

(5) Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny podle § 19g odst. 1 energetického zákona a jedná se o dodávku elektřiny, u které se cena za dodávku elektřiny podle odstavce 1 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru elektřiny, stanoví se cena za dodávku elektřiny pro zbývající hodnotu odběru elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině dodávky zbývající výše skutečné spotřeby elektřiny a částky 500 Kč/MWh.

§ 4

Kategorie zákazníků se stanovenou cenou

(1) Cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 se vztahuje na veškeré dodávky elektřiny
a) do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí,
b) do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je
1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000,
2. školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,
3. poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
4. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,
5. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
c) pro napájení elektrické trakce do odběrného místa zákazníka, který je provozovatelem železniční dopravní cesty nebo provozovatelem dopravních prostředků elektrické trakce při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle zákona o drahách.

(2) Nejedná-li se o dodávky elektřiny zákazníkovi podle odstavce 1, vztahuje se cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 dále na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě stanovené podle § 5, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem1).

(3) Cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 se vztahuje na veškeré dodávky plynu do odběrného místa
a) zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem,
b) které je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazeno do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, jedná-li se o zákazníka, který je
1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem institucionálního sektoru 13000,
2. školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,
3. poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
4. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,
5. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

(4) Nejedná-li se o dodávky plynu zákazníkovi podle odstavce 3, vztahuje se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 dále na
a) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu v odběrném místě stanovené podle § 5, které je zařazeno do kategorie střední odběratel, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem1) a v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu,
b) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody v odběrném místě zákazníka, které je zařazeno do kategorie střední odběratel a ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát, nebo
c) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie ve zdroji tepelné energie provozovaném držitelem licence na výrobu tepelné energie a dodávané do rozvodného tepelného zařízení provozovaného držitelem licence na rozvod tepelné energie, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát.

(5) Stálý měsíční plat podle § 3 odst. 3 se vztahuje na dodávku elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí.

(6) Stálý měsíční plat podle § 3 odst. 4 se vztahuje na dodávku plynu do odběrného místa zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo maloodběratel.

(7) Je-li sjednána cena za dodávku elektřiny odlišně pro období platnosti vysokého a nízkého tarifu, vztahuje se cena za dodávku elektřiny samostatně na každou ze sjednaných cen za dodávku elektřiny.

§ 5

Postup stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu a postup vyhodnocení množství elektřiny a plynu za stanovenou cenu

(1) Nejvyšší měsíční hodnota odběru elektřiny z hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí se stanoví ke dni 19. prosince 2022 jako nejvyšší hodnota ze skutečných měsíčních hodnot odběru v odběrném místě v celém kalendářním měsíci, který se označením shoduje s kalendářním měsícem, za který se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2022, nebo období kratší, pokud nejsou u operátora trhu evidované skutečné hodnoty odběrů elektřiny za celé toto období. Skutečnými měsíčními hodnotami odběru podle věty první jsou hodnoty odběru elektřiny stanovené z aktuálních hodnot odběru elektřiny předaných provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu postupem podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou. Neobdržel-li operátor trhu skutečné hodnoty odběru za všechny dny příslušného kalendářního měsíce, nezahrnuje se tento měsíc do výpočtu nejvyšší měsíční hodnoty odběru.

(2) Nejsou-li u operátora trhu evidované skutečné hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 1 alespoň za jeden celý kalendářní měsíc, za který se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, je nejvyšší měsíční hodnotou odběru skutečná hodnota odběru elektřiny předaná provozovatelem distribuční soustavy obchodníkovi s elektřinou prostřednictvím systému operátora trhu pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou za příslušný kalendářní měsíc, za který se uplatňuje cena za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2.

(3) Operátor trhu zpřístupní dodavateli elektřiny stanovenou nejvyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny v informačním systému operátora trhu.

(4) Vztahuje-li se cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 na stanovenou hodnotu odběru elektřiny v odběrném místě a zákazník v kalendářním měsíci překročí stanovenou hodnotu odběru elektřiny, stanoví obchodník s elektřinou poměr stanovené hodnoty odběru elektřiny a celkového skutečného odběru elektřiny v odběrném místě zákazníka. Tímto poměrem obchodník s elektřinou rozdělí hodnoty odběru elektřiny v jednotlivých obchodních hodinách mezi hodnotu odběru elektřiny, na kterou se vztahuje cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1, a zbývající hodnotu odběru elektřiny za sjednanou cenu za dodávku elektřiny nebo v případě smlouvy sjednané § 19g odst. 1 energetického zákona za cenu podle § 3 odst. 5.

(5) Pro stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu zákazníkem kategorie střední odběratel se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 3. Vztahuje-li se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 na stanovenou hodnotu odběru plynu v odběrném místě a zákazník v kalendářním měsíci překročí stanovenou hodnotu odběru plynu, stanoví obchodník s plynem poměr stanovené hodnoty odběru plynu a celkového skutečného odběru plynu v odběrném místě zákazníka. Tímto poměrem obchodník s plynem rozdělí hodnoty odběru plynu v jednotlivých plynárenských dnech mezi hodnotu odběru plynu, na kterou se vztahuje cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2, a zbývající hodnotu odběru plynu za sjednanou cenu za dodávku plynu.

(6) Vztahuje-li se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 na poměrnou část odběru plynu v odběrném místě, stanoví obchodník s plynem poměr poměrné části odběru plynu a celkového skutečného odběru plynu v odběrném místě zákazníka. Tímto poměrem obchodník s plynem rozdělí hodnoty odběru plynu v jednotlivých plynárenských dnech mezi hodnotu odběru plynu, na kterou se vztahuje cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2, a zbývající hodnotu odběru plynu za sjednanou cenu za dodávku plynu.

(7) Je-li zúčtovací období kratší než kalendářní měsíc, vyhodnocuje se skutečnost, zda zákazník překročil stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu postupem podle odstavce 4 nebo 5, nebo poměrná část odběru plynu postupem podle odstavce 6 poměrně podle počtu dnů trvání zúčtovacího období.

§ 6

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny

(1) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. a) a stálého měsíčního platu zákazníkovi podle § 4 odst. 5 za zúčtovací období je, že je odběrné místo zákazníka registrované u operátora trhu jako odběrné místo odběratel kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou.

(2) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. b) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny, o tom, že je osobou vykonávající činnost nebo poskytující službu podle § 4 odst. 1 písm. b) a v odběrném místě odebral za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 elektřinu nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby. Odebírá-li zákazník elektřinu pro výkon činnosti nebo poskytování služby podle § 4 odst. 1 písm. b) ve více odběrných místech, poskytuje prohlášení podle věty první za každé odběrné místo. V případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral elektřinu po celé období podle věty první, se hodnota odběru elektřiny pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru elektřiny za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců. Podmínka poskytnutí prohlášení podle věty první se nevztahuje na uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1.

(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. c) je, že je odběrné místo v systému operátora trhu označeno příznakem odběrného místa, ve kterém se uskutečňuje dodávka elektřiny pro napájení elektrické trakce.

(4) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že je malým nebo středním podnikatelem1), obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny.

(5) Zákazník poskytne prohlášení podle odstavců 2 a 4 nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny. Platí, že podmínka pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny je splněna do doby, než zákazník oznámí obchodníkovi s elektřinou, že přestal splňovat znaky malého nebo středního podnikatele1) nebo vykonávat činnosti nebo poskytovat služby podle § 4 odst. 1 písm. b). Pokud zákazník oznámí obchodníkovi s elektřinou změnu prohlášených skutečností v průběhu kalendářního měsíce, platí podmínka pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny za splněnou do konce tohoto kalendářního měsíce. K prohlášení poskytnutému po lhůtě podle věty první se pro uplynulý kalendářní měsíc nebo měsíce nepřihlíží.

(6) Přestane-li být zákazník malým nebo středním podnikatelem1) nebo přestane-li splňovat jiné podmínky pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny, je povinen neprodleně oznámit takovou skutečnost obchodníkovi s elektřinou.

§ 7

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu

(1) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. a) a stálého měsíčního platu zákazníkovi podle § 4 odst. 6 za zúčtovací období je, že je odběrné místo zákazníka registrované u operátora trhu jako odběrné místo zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.

(2) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. b) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že je osobou vykonávající činnost nebo poskytující službu podle § 4 odst. 3 písm. b) a v odběrném místě odebral za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby. Odebírá-li zákazník plyn pro výkon činnosti nebo poskytování služby podle § 4 odst. 3 písm. b) ve více odběrných místech, poskytuje prohlášení podle věty první za každé odběrné místo. V případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral plyn po celé období podle věty první, se hodnota odběru plynu pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru plynu za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců. Podmínka poskytnutí prohlášení podle věty první se nevztahuje na uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. b) bodu 1.

(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. a) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení o tom, že je malým nebo středním podnikatelem1) a v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu, obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu.

(4) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu podle § 4 odst. 4 písm. b) nebo c) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že v odběrném místě provozuje domovní kotelnu, zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie a její dodávku do rozvodného tepelného zařízení, a poskytnutí údajů o účelu použití plynu v rozsahu a v členění podle výkazu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu.

(5) Zákazník poskytne prohlášení podle odstavců 2 až 4 nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku plynu. Platí, že podmínka pro uplatnění ceny za dodávku plynu je splněna do doby, než zákazník oznámí obchodníkovi s plynem změnu prohlášených skutečností. Pokud zákazník oznámí obchodníkovi s plynem změnu prohlášených skutečností v průběhu kalendářního měsíce, platí podmínka pro uplatnění ceny za dodávku plynu za splněnou do konce tohoto kalendářního měsíce. Výkaz podle odstavce 4 poskytne zákazník nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu. K prohlášení nebo výkazu poskytnutým po lhůtě podle věty první nebo čtvrté se pro uplynulý kalendářní měsíc nebo měsíce nepřihlíží.

(6) Přestane-li být zákazník malým nebo středním podnikatelem1), přestane-li splňovat jiné podmínky pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny nebo dojde-li ke změně prohlášených skutečností, je zákazník povinen neprodleně oznámit takovou skutečnost obchodníkovi s plynem.

(7) Pro jedno nebo více po sobě následujících zúčtovacích období lze podmínky pro uplatnění ceny za dodávku plynu splnit vždy poskytnutím pouze jednoho prohlášení obchodníkovi s plynem podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nebo podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 8

Evidence odběrných míst pro napájení elektrické trakce

(1) Provozovatel distribuční soustavy označuje prostřednictvím systému operátora trhu příznakem odběrná místa, u kterých eviduje dodávku elektřiny pro napájení elektrické trakce.

(2) Operátor trhu zpřístupňuje údaje o odběrných místech podle odstavce 1 dodavateli elektřiny, ke kterému je odběrné místo v systému operátora trhu přiřazeno.

§ 9

Oprava prohlášení a výkazů

(1) Zákazník je oprávněn opravit skutečnosti v prohlášení zákazníka nebo údaje ve výkazu výrobce tepelné energie do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém prohlášení zákazník poskytnul, nebo do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který poskytnul výkaz výrobce tepelné energie.

(2) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem použije opravené skutečnosti z prohlášení zákazníka nebo údaje ve výkazu výrobce tepelné energie pro vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu za zúčtovací období nebo pro opravné vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, pokud již za zúčtovací období provedl řádné vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu.

§ 10

Způsob poskytnutí informací pro uplatnění cen za dodávku elektřiny nebo plynu

(1) Poskytuje-li zákazník prohlášení, oznámení nebo výkaz podle § 6 nebo 7 (dále jen „stanovené informace“), je povinen tak učinit prostřednictvím elektronického systému pro poskytnutí stanovených informací provozovaného obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem, pokud obchodník s elektřinou nebo plynem takový elektronický systém provozuje a současně o přijímání stanovených informací touto formou uveřejní informaci na svých internetových stránkách.

(2) Pokud obchodník s elektřinou nebo plynem neprovozuje elektronický systém pro poskytnutí stanovených informací, poskytne zákazník stanovené informace prostřednictvím datové schránky obchodníka s elektřinou nebo plynem nebo v podobě datové zprávy podepsané alespoň uznávaným elektronickým podpisem a poskytnuté na elektronický kontakt, který pro účel poskytnutí stanovených informací obchodník s elektřinou nebo plynem zřídí a uveřejní na svých internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené na adresu sídla obchodníka s elektřinou nebo plynem nebo na adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách.

(3) K předání stanovených informací jiným způsobem se nepřihlíží.

§ 11

Přepočet kurzu

(1) Je-li cena za dodávku elektřiny nebo plynu sjednána v jiné měně než v Kč a není-li kurz přepočtu měn na Kč sjednán, použije se pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny nebo plynu kurz vyhlášený Českou národní bankou pro poslední pracovní den zúčtovacího období dodávky elektřiny nebo plynu.

(2) Pro stanovení ceny za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 5 se cena elektřiny dosažená na denním trhu s elektřinou v obchodní hodině v EUR/MWh přepočítá na Kč/MWh denním kurzem zaokrouhleným na dvě desetinná místa, který je stanoven Českou národní bankou pro den, ve kterém dochází k dodávce elektřiny, nebo denním kurzem zaokrouhleným na dvě desetinná místa posledního předcházejícího pracovního dne, pokud den, ve kterém dochází k dodávce elektřiny, není pracovním dnem. Výsledná cena v Kč/MWh se zaokrouhluje na celé Kč.

§ 12

Určení obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu

(1) Je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele více obchodníků s elektřinou nebo obchodníků s plynem, kteří splňují podmínky pro povinnost být dodavatelem poslední instance podle § 12a odst. 1 věty první energetického zákona, zajišťuje každý z těchto obchodníků s elektřinou nebo obchodníků s plynem dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona v dohodnutém rozsahu. Informaci o tom, v jakém rozsahu zajišťuje obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.

(2) V rozsahu, ve kterém nezajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona jiný obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem, je povinen zajišťovat dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona ten obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem, který má povinnost dodavatele poslední instance podle § 12a odst. 1 věty druhé energetického zákona.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Provozovatel distribuční soustavy označí v systému operátora trhu příznakem odběrná místa, u kterých eviduje dodávku elektřiny pro napájení elektrické trakce, do 5. ledna 2023.

(2) Pro období dodávky elektřiny nebo plynu v lednu 2023 poskytne zákazník obchodníkovi s elektřinou prohlášení podle § 6 odst. 2 a 4 nebo obchodníkovi s plynem prohlášení podle § 7 odst. 2 až 4 do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. K prohlášení poskytnutému po lhůtě podle věty první se pro období dodávky elektřiny nebo plynu v lednu 2023 nepřihlíží. Poskytnul-li zákazník obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem prohlášení podle § 6 odst. 2 a 4 nebo § 7 odst. 2 až 4 podle vzoru prohlášení uvedeného v přílohách č. 2 až 5 k tomuto nařízení před nabytím účinnosti tohoto nařízení, považuje se takové prohlášení zákazníka za prohlášení podle věty první.

§ 14

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou § 12, který nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

(Příloha)


1) Čl. 2 doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.