SBÍRKA ZÁKONŮ částka 112
rozeslána dne 31.8.2022

243

ZÁKON

ze dne 10. srpna 2022

o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků,
b) práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných plastových výrobků na trh,
c) práva a povinnosti související s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků a
d) působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a v oblasti práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků.

§ 2

Působnost zákona

(1) Tento zákon se použije na vybrané plastové výrobky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděny samostatně nebo jako součást nebo příslušenství jiných výrobků.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a na nakládání s vybranými plastovými výrobky, které se staly odpadem, zákon o odpadech.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se pro vybraný plastový výrobek, který je obalem nebo obalovým prostředkem, zákon o obalech.

§ 3

Základní pojmy

(1) Plastem se pro účely tohoto zákona rozumí materiál tvořený polymerem podle čl. 3 bodu 5 nařízení (ES) č. 1907/20062), k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky a který může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků. Plastem není materiál tvořený chemicky neupravenými přírodními polymery.

(2) Vybraným plastovým výrobkem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) výrobek uvedený v částech A až D přílohy k tomuto zákonu, který je vyroben zcela nebo částečně z plastu a který není vyroben, navržen nebo uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu
1. vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude vrácen výrobci k opětovnému naplnění, nebo
2. opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl určen,
b) lovné zařízení obsahující plast, nebo
c) výrobek z oxo-rozložitelného plastu.

(3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) oxo-rozložitelným plastem plastové materiály, které obsahují přísady, jež prostřednictvím oxidace způsobují rozpad plastového materiálu na mikročástice nebo chemický rozklad,
b) výrobcem
1. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku3), vyrábí, plní, prodává nebo dováží a uvádí na trh vybrané plastové výrobky, naplněné nebo nenaplněné, s výjimkou osoby vykonávající rybolovnou činnost podle čl. 4 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20134), nebo
2. podnikatel, který prostřednictvím použití prostředků komunikace na dálku3) prodává přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen, vybrané plastové výrobky, naplněné nebo nenaplněné, s výjimkou osoby vykonávající rybolovnou činnost podle čl. 4 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20134),
c) lovným zařízením jakákoli část nebo součást zařízení, která se používá při rybolovu nebo v akvakultuře k zasažení, zachycení nebo chovu biologických mořských zdrojů nebo která pluje na mořské hladině a používá se za účelem přilákat a ulovit nebo chovat tyto biologické mořské zdroje,
d) uvedením na trh první úplatné nebo bezúplatné dodání vybraného plastového výrobku na území České republiky v rámci podnikání k distribuci, spotřebě nebo použití nebo dovoz vybraného plastového výrobku,
e) uvedením do oběhu každé úplatné nebo bezúplatné dodání vybraného plastového výrobku na území České republiky k distribuci, spotřebě nebo použití po jeho uvedení na trh,
f) dovozem propuštění vybraného plastového výrobku ze země mimo Evropskou unii na území České republiky do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, dočasného použití nebo uskladnění v celním skladu,
g) konečným uživatelem osoba užívající vybraný plastový výrobek, než se stal odpadem a než byl odevzdán osobě oprávněné k jeho převzetí,
h) kolektivním systémem systém plnící povinnosti výrobců vytvořený výhradně výrobci vybraných plastových výrobků uvedených v části D přílohy k tomuto zákonu,
i) provozovatelem kolektivního systému právnická osoba, která provozuje kolektivní systém na základě oprávnění vydaného podle tohoto zákona,
j) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

§ 4

Způsoby plnění povinností výrobcem

(1) Výrobce plní povinnosti podle § 7, 8 nebo 10a samostatně, svým jménem a na vlastní náklady, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Výrobce plní povinnosti podle § 9 nebo 10
a) samostatně, svým jménem a na vlastní náklady, nebo
b) v kolektivním systému, a to na základě písemně uzavřené smlouvy o zajištění plnění povinností výrobce (dále jen „smlouva o kolektivním plnění“) s provozovatelem kolektivního systému; to neplatí, jde-li o výrobce podle odstavce 3. Odpovědnost výrobce za plnění těchto povinností nezaniká, pokud provozovatel kolektivního systému jejich plnění nezajistí.

(3) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 4 části C přílohy k tomuto zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast plní povinnosti podle § 9 samostatně, svým jménem a na vlastní náklady.

§ 5

Pověřený zástupce

(1) Není-li výrobce usazen v České republice, je oprávněn si za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem určit pověřeného zástupce.

(2) Výrobce podle § 3 odst. 3 písm. b) bodu 2, který prodává vybrané plastové výrobky uvedené v části D přílohy k tomuto zákonu nebo lovná zařízení obsahující plast přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen, je povinen určit si za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem pověřeného zástupce.

(3) Osoba usazená v České republice, která dodává vybrané plastové výrobky uvedené v části D přílohy k tomuto zákonu nebo lovná zařízení obsahující plast prostřednictvím prostředků komunikace na dálku3) přímo konečným uživatelům do jiného členského státu, je povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu určit si pověřeného zástupce za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů tohoto členského státu ve vztahu k těmto vybraným plastovým výrobkům.

(4) Pověřeného zástupce lze určit pouze na základě písemné smlouvy. Pověřeným zástupcem podle odstavce 1 nebo 2 může být pouze osoba oprávněná k podnikání, která je usazená v České republice. Pověřeným zástupcem podle odstavce 1 nebo 2 nelze určit provozovatele kolektivního systému; plnění povinností výrobce pověřeným zástupcem v kolektivním systému tím není dotčeno.

(5) Pověřený zástupce podle odstavce 1 nebo 2 plní všechny povinnosti výrobce stanovené tímto zákonem.

ČÁST DRUHÁ
OPATŘENÍ K OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

§ 6

Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu

Právnická nebo podnikající fyzická osoba nesmí uvádět na trh nebo do oběhu vybrané plastové výrobky uvedené v části A přílohy k tomuto zákonu nebo výrobky z oxo-rozložitelného plastu.

§ 7

Evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh

(1) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v částech B až D přílohy k tomuto zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast je povinen vést evidenci množství těchto vybraných plastových výrobků, které uvedl na trh, a to v hmotnostních jednotkách. Evidence se nevede pro vybrané plastové výrobky uvedené v bodě 5 části B přílohy k tomuto zákonu.

(2) Výrobce podle odstavce 1 je povinen
a) uchovávat údaje z evidence podle odstavce 1 po dobu 5 let,
b) ohlašovat údaje z evidence podle odstavce 1 za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), pokud nemá uzavřenu smlouvu o kolektivním plnění s provozovatelem kolektivního systému pro dané vybrané plastové výrobky, a
c) předložit v rámci kontroly na požádání České inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) dokumenty dokládající pravdivost a úplnost údajů uvedených v evidenci.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidence podle odstavce 1 a ohlašování údajů z této evidence.

§ 8

Označování vybraných plastových výrobků

(1) Výrobce zajistí, aby každý vybraný plastový výrobek uvedený v části B přílohy k tomuto zákonu, který uvádí na trh, byl na svém obalu nebo na výrobku samotném opatřen viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které konečným uživatelům poskytne informace o
a) vhodných postupech nakládání s vybraným plastovým výrobkem, který se stal odpadem, nebo o způsobech zbavování se tohoto odpadu, kterých je třeba se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady u daného vybraného plastového výrobku vyvarovat, a
b) přítomnosti plastů ve vybraném plastovém výrobku a z toho vyplývajících negativních dopadech zbavování se odpadu z tohoto vybraného plastového výrobku mimo místa určená k odkládání odpadu na životní prostředí.

(2) Označování vybraných plastových výrobků podle odstavce 1 výrobce zajistí podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/21515).

§ 9

Osvětová činnost

(1) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v části C přílohy k tomuto zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast je povinen provádět osvětovou činnost zaměřenou na informování konečného uživatele a změnu spotřebitelského chování za účelem snížení množství odpadu z vybraných plastových výrobků jím uváděných na trh, kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání.

(2) Výrobce podle odstavce 1 je povinen v rámci osvětové činnosti informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní o
a) dostupnosti opětovně použitelných alternativ a systémech opětovného použití vybraných plastových výrobků, vhodných způsobech nakládání s odpady z vybraných plastových výrobků a o osvědčených postupech řádného nakládání s odpady, které neohrožují lidské zdraví a nepoškozují životní prostředí,
b) negativních dopadech zbavování se odpadu z vybraných plastových výrobků mimo místa určená k jeho odkládání na životní prostředí, zejména na mořské prostředí, a
c) dopadu nevhodných způsobů zbavování se odpadu z vybraných plastových výrobků na kanalizační síť.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce podle odstavců 1 a 2 a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů.

§ 10

Úhrada nákladů obcí výrobcem

(1) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k tomuto zákonu je povinen
a) hradit obcím na základě písemné smlouvy náklady vynaložené na
1. úklid odpadu z těchto vybraných plastových výrobků, jehož se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu a
2. soustřeďování odpadu z těchto vybraných plastových výrobků v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad, včetně speciálních sběrných nádob na odpad z těchto vybraných plastových výrobků, umístěných na veřejných prostranstvích (dále jen „společné sběrné nádoby na směsný komunální odpad“), jeho přepravu a zpracování a
b) zaslat ministerstvu údaje, lze-li po výrobci získání takových údajů spravedlivě požadovat, o množství odpadu z těchto vybraných plastových výrobků soustřeďovaného v rámci obecních systémů odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad v obcích, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle písmene a), za uplynulý kalendářní rok do 30. června následujícího roku.

Obec, se kterou má výrobce uzavřenou smlouvu o úhradě nákladů obci podle písmene a), poskytne výrobci součinnost k získání těchto údajů.

(2) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 2 nebo 3 části D přílohy k tomuto zákonu je povinen na základě písemné smlouvy hradit obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto vybraných plastových výrobků, jehož se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

(3) Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v bodech 1 až 3 části D přílohy k tomuto zákonu je povinen uzavřít smlouvu o úhradě nákladů obci podle odstavce 1 nebo 2 s takovým počtem obcí, aby podíl obcí, s nimiž výrobce smlouvu o úhradě nákladů obci podle odstavce 1 nebo 2 uzavřel, činil
a) do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona minimálně 30 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel České republiky,
b) do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona minimálně 60 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 60 % z celkového počtu obyvatel České republiky a
c) do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona minimálně 90 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

V případě výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v bodech 1 až 3 části D přílohy k tomuto zákonu, který poprvé uvede na trh tyto výrobky po nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůty podle písmen a) až c) tohoto odstavce od prvního uvedení těchto vybraných plastových výrobků na trh.

(4) Pokud návrh na uzavření smlouvy o úhradě nákladů obci podle odstavce 1 nebo 2 předložený obci výrobcem odpovídá požadavkům stanoveným tímto zákonem, zejména co se výše úhrady nákladů hrazených výrobcem obci týče, poskytne obec výrobci součinnost, kterou lze po obci spravedlivě požadovat, směřující k uzavření smlouvy mezi obcí a výrobcem.

(5) Úhrada nákladů musí být ve smlouvě o úhradě nákladů obci podle odstavce 1 nebo 2 sjednána a výrobce je povinen ji obci hradit v takové výši, aby odpovídala skutečným a účelně vynakládaným nákladům obcí na zajišťování činností specifikovaných v odstavcích 1 a 2. Způsob výpočtu úhrady nákladů výrobce zveřejní na svých internetových stránkách; způsob výpočtu úhrady nákladů je výrobce povinen pravidelně, nejméně jedenkrát za kalendářní rok, aktualizovat a zohlednit v něm vývoj cen v České republice.

§ 10a

Zpětný odběr a zpracování odpadních lovných zařízení

(1) Výrobce lovných zařízení obsahujících plast je povinen zajistit bez vazby na koupi nových výrobků a bez nároku na úplatu zpětný odběr odpadních lovných zařízení obsahujících plast a jejich zpracování.

(2) Výrobce podle odstavce 1 vede údaje o zpětně odebraném množství odpadu z lovných zařízení obsahujících plast v hmotnostních jednotkách a ohlašuje tyto údaje za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku ministerstvu. Tyto údaje je povinen uchovávat po dobu 5 let a na požádání inspekce předložit dokumenty dokládající jejich pravdivost a úplnost.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah údajů vedených a ohlašovaných podle odstavce 2.

ČÁST TŘETÍ
KOLEKTIVNÍ SYSTÉM

§ 11

Obecné ustanovení

Pokud se pro účely této hlavy použije obdobně zákon o výrobcích s ukončenou životností6), rozumí se
a) vybraným výrobkem vybraný plastový výrobek a
b) výrobkem s ukončenou životností odpad z vybraných plastových výrobků.

§ 12

Provozování kolektivního systému

(1) Provozovat kolektivní systém lze pouze na základě oprávnění vydaného ministerstvem.

(2) Provozovatel kolektivního systému může provozovat pouze jeden kolektivní systém, a to pro plnění povinností výrobců těch vybraných plastových výrobků uvedených v části D přílohy k tomuto zákonu, které společníci nebo akcionáři (dále jen „společník“) provozovatele kolektivního systému jako výrobci uvádějí na trh.

§ 13

Oprávnění k provozování kolektivního systému

(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování kolektivního systému na základě žádosti osoby, která splní podmínky pro vydání tohoto oprávnění. Pro podmínky vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se použije obdobně § 35 zákona o výrobcích s ukončenou životností, s výjimkou § 35 odst. 2 písm. b) a h). Společníky žadatele mohou být výhradně výrobci vybraných plastových výrobků uvedených v části D přílohy k tomuto zákonu, pro které žadatel hodlá zajišťovat kolektivní plnění povinností podle tohoto zákona.

(2) Pro žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se použije obdobně § 36 zákona o výrobcích s ukončenou životností, s výjimkou § 36 odst. 3 písm. f) bodů 2 až 5, § 36 odst. 3 písm. h) a § 36 odst. 3 písm. i) bodu 3. Součástí žádosti jsou dále
a) vzory smluv o úhradě nákladů podle § 15 odst. 6; vzor smlouvy o úhradě nákladů na soustřeďování odpadu podle § 15 odst. 4 písm. b) předkládá pouze žadatel, který hodlá zajišťovat kolektivní plnění povinností výrobců vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k tomuto zákonu, a
b) návrh způsobu výpočtu úhrady nákladů obcí podle § 15 odst. 9.

(3) Pro vydání rozhodnutí o žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se použije obdobně § 37 odst. 1 a 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností. Rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému obsahuje označení druhu vybraných plastových výrobků, pro které bude zajišťováno kolektivní plnění povinností výrobců, a podmínky zajišťování kolektivního plnění stanovené podle projektu zajišťování kolektivního plnění žadatele.

(4) Pro změnu oprávnění k provozování kolektivního systému se použije obdobně § 38 zákona o výrobcích s ukončenou životností, s výjimkou § 38 odst. 1 písm. c).

(5) Pro oprávnění k provozování kolektivního systému se použije obdobně § 39 odst. 1 a 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

(6) Přestane-li provozovatel kolektivního systému nebo společník provozovatele kolektivního systému splňovat některou z podmínek nutných pro vydání oprávnění k provozování kolektivního systému, s výjimkou podmínek podle § 35 odst. 2 písm. i) a j) zákona o výrobcích s ukončenou životností, je provozovatel kolektivního systému povinen oznámit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost ministerstvu a současně mu sdělit, jakým způsobem bude zjednána náprava.

(7) Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se podává na formuláři, který stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 14

Předmět činnosti a omezení provozovatele kolektivního systému

(1) Pro vymezení předmětu činnosti provozovatele kolektivního systému se použije obdobně § 40 odst. 1 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

(2) Pro omezení provozovatele kolektivního systému se použije obdobně § 41 odst. 2, 3 a 5 až 8 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

(3) Provozovatel kolektivního systému nesmí uzavřít s osobou, která k němu nebo jeho společníkovi má zvláštní vztah podle odstavce 4, smlouvu, která by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nebyla uzavřena při vynaložení péče řádného hospodáře, nesmí zajišťovat dluhy této osoby ani na ni bezúplatně převádět majetek. Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(4) Pro vymezení osob, které mají k provozovateli kolektivního systému nebo ke společníkovi provozovatele kolektivního systému zvláštní vztah, se použije obdobně § 43 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

§ 15

Povinnosti provozovatele kolektivního systému

(1) Pro povinnosti provozovatele kolektivního systému se použije obdobně § 44 odst. 1 až 3 a 6 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

(2) Provozovatel kolektivního systému zveřejní vzor smlouvy o kolektivním plnění, včetně sazeb pro výpočet peněžitých plnění na základě této smlouvy, na svých internetových stránkách nejpozději v den, kdy takový vzor smlouvy poprvé použije.

(3) Provozovatel kolektivního systému je povinen do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady nebo přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu předložit ministerstvu
a) opis aktuálního znění seznamu společníků provozovatele kolektivního systému s uvedením jejich podílu na základním kapitálu a na hlasovacích právech, ke dni tohoto rozhodnutí, je-li provozovatel kolektivního systému společností s ručením omezeným,
b) výpis z evidence emise zaknihovaných cenných papírů nebo výpis z evidence imobilizovaných cenných papírů, pokud jde o emisi akcií provozovatele kolektivního systému, k rozhodnému dni k učinění tohoto rozhodnutí valné hromady7), nebo opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, k rozhodnému dni pro učinění tohoto rozhodnutí, je-li provozovatel kolektivního systému akciovou společností, a
c) zápis z jednání valné hromady, a to minimálně v rozsahu, v němž se jednání valné hromady týkalo skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku a rozhodování o schválení účetní závěrky, o úhradě ztráty nebo o schválení převodu, pachtu nebo zastavení obchodního závodu, nebo text rozhodnutí přijatého mimo valnou hromadu.

(4) Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit, aby výše peněžních příspěvků hrazených výrobci za účelem zajištění kolektivního plnění pokrývala
a) náklady skutečně a účelně vynakládané obcemi na úklid odpadu z vybraných plastových výrobků uvedených v části D přílohy k tomuto zákonu, kterého se koneční uživatelé zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu; tato povinnost se vztahuje pouze k tomu druhu vybraných plastových výrobků, pro který bylo provozovateli kolektivního systému vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému,
b) náklady skutečně a účelně vynakládané obcemi na soustřeďování odpadu z vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k tomuto zákonu v rámci obecního systému odpadového hospodářství ve společných sběrných nádobách na směsný komunální odpad, jeho přepravu a zpracování; to platí pouze pro provozovatele kolektivního systému zajišťujícího kolektivní plnění povinností výrobců těchto vybraných plastových výrobků,
c) náklady na osvětovou činnost podle § 9,
d) náklady na tvorbu rezervy podle § 18 odst. 1,
e) náklady na vedení evidencí, zpracování a zasílání ročních zpráv a jejich uchovávání podle § 21 a
f) běžné administrativní náklady nutné k zajištění činnosti provozovatele kolektivního systému.

(5) Provozovatel kolektivního systému je povinen zjišťovat pro různé velikostní skupiny obcí výši průměrných skutečně a účelně vynakládaných nákladů obcí na
a) úklid odpadu podle odstavce 4 písm. a) a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu; tato povinnost se vztahuje pouze k tomu druhu vybraných plastových výrobků v části D přílohy k tomuto zákonu, pro který bylo provozovateli kolektivního systému vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému, a
b) soustřeďování odpadu z vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k tomuto zákonu podle odstavce 4 písm. b) a jeho přepravu a zpracování; to platí pouze pro provozovatele kolektivního systému zajišťujícího kolektivní plnění povinností výrobců těchto vybraných plastových výrobků.

Každá obec je povinna poskytovat provozovateli kolektivního systému údaje o nákladech vynakládaných obcí podle věty první.

(6) Provozovatel kolektivního systému je povinen uzavřít s každou obcí, která o uzavření projeví zájem, smlouvu o úhradě nákladů podle odstavce 4 písm. a) nebo b) za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi; za uzavření smlouvy nesmí provozovatel kolektivního systému požadovat od obce, s níž je smlouva uzavírána, žádnou formu úhrady. Smlouvu o úhradě nákladů podle odstavce 4 písm. b) je povinen s obcí uzavřít pouze provozovatel kolektivního systému plnící povinnosti výrobců vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 části D přílohy k tomuto zákonu.

(7) Provozovatel kolektivního systému zajišťující kolektivní plnění povinností výrobce podle § 10 odst. 1 nebo 2 je povinen uzavřít smlouvu o úhradě nákladů obci podle odstavce 4 písm. a) nebo b) s takovým počtem obcí, aby podíl obcí, s nimiž výrobce smlouvu o úhradě nákladů obci uzavřel, činil
a) do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému minimálně 30 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel České republiky,
b) do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému minimálně 60 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 60 % z celkového počtu obyvatel České republiky a
c) do 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému minimálně 90 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

(8) Pokud návrh na uzavření smlouvy o úhradě nákladů obci podle odstavce 7 předložený obci provozovatelem kolektivního systému odpovídá požadavkům stanoveným tímto zákonem, zejména co se výše náhrady nákladů hrazených provozovatelem kolektivního systému obci týče, poskytne obec provozovateli kolektivního systému součinnost, kterou lze po obci spravedlivě požadovat, směřující k uzavření smlouvy mezi obcí a provozovatelem kolektivního systému.

(9) Provozovatel kolektivního systému vypracuje způsob výpočtu úhrady nákladů obcí na zajišťování činností uvedených v odstavci 4 písm. a) a b) na základě průměrných skutečných a účelně vynakládaných nákladů zjišťovaných podle odstavce 5 tak, aby odpovídala skutečným a účelně vynakládaným nákladům obcí na tyto činnosti. Tento způsob výpočtu provozovatel kolektivního systému zveřejní na svých internetových stránkách; způsob výpočtu úhrady nákladů je provozovatel kolektivního systému povinen pravidelně, nejméně jedenkrát za kalendářní rok, aktualizovat a zohlednit v něm vývoj cen v České republice.

§ 16

Povinnosti společníků provozovatele kolektivního systému

Společník provozovatele kolektivního systému je povinen uzavřít s provozovatelem kolektivního systému, jehož je společníkem, smlouvu o kolektivním plnění, a to pro všechny vybrané plastové výrobky, které tento společník uvádí na trh a pro které zároveň bylo tomuto provozovateli kolektivního systému vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému.

§ 17

Povinnosti výrobců při kolektivním plnění

(1) Pro plnění povinností výrobců v kolektivním systému se použije obdobně § 45 odst. 1 a 3 zákona o výrobcích s ukončenou životností. Výrobce vykazuje provozovateli kolektivního systému údaje o množství vybraných plastových výrobků, které uvedl na trh, pouze v hmotnostních jednotkách.

(2) Výrobce smí uzavřít smlouvu o kolektivním plnění pro daný druh vybraných plastových výrobků uvedených v části D přílohy k tomuto zákonu, který uvádí na trh, pouze s jedním provozovatelem kolektivního systému.

§ 18

Hospodaření provozovatele kolektivního systému a rezerva

(1) Pro hospodaření provozovatele kolektivního systému a vytváření rezervy určené na krytí budoucích nákladů se použije obdobně § 46 odst. 1 až 4 a § 48 odst. 1 až 5 zákona o výrobcích s ukončenou životností. Provozovatel kolektivního systému vynakládá náklady způsobem umožňujícím kontrolu ze strany ministerstva.

(2) Provozovatel kolektivního systému je povinen zabezpečit, aby výše peněžních příspěvků stanovovaných výrobcům za účelem zajištění kolektivního plnění jejich povinností nepřesahovala náklady nezbytné pro plnění těchto povinností hospodárným způsobem. Provozovatel kolektivního systému zašle ministerstvu zprávu o plnění této povinnosti za uplynulý kalendářní rok vyhotovenou jeho kontrolním orgánem nejpozději do 6 měsíců od skončení tohoto kalendářního roku.

§ 19

Vrácení peněžního příspěvku

(1) Provozovatel kolektivního systému v případě, že se vybraný plastový výrobek nestane na území České republiky odpadem, vrátí obdržený peněžní příspěvek výrobce na zajištění úklidu odpadu z vybraných plastových výrobků podle § 15 odst. 4 písm. a) nebo na soustřeďování, přepravu a zpracování tohoto odpadu podle § 15 odst. 4 písm. b) osobě, která prokáže, že vybraný plastový výrobek po uvedení na trh v České republice dodala do jiného členského státu nebo vyvezla do jiného než členského státu. Není-li touto osobou výrobce, může provozovatel kolektivního systému vyžadovat doložení souhlasu výrobce s vrácením příspěvku.

(2) Pro vrácení peněžního příspěvku podle odstavce 1 se použije obdobně § 47 odst. 2 a 3 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

§ 20

Vzájemná spolupráce mezi provozovateli kolektivních systémů

(1) Provozovatel kolektivního systému může uzavřít s jedním nebo více provozovateli kolektivních systémů pro tentýž druh vybraných plastových výrobků písemnou smlouvu o sdílení
a) nákladů na zajišťování úklidu, soustřeďování, přepravy nebo zpracování odpadu z vybraných plastových výrobků, nebo
b) nákladů nebo jiné spolupráci v oblasti osvětové činnosti podle § 9.

(2) Smluvní strany smlouvy podle odstavce 1 jsou povinny předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy ministerstvu do 30 dnů ode dne jejího uzavření; postačí, splní-li tuto povinnost jedna ze smluvních stran.

§ 21

Evidence vedené provozovatelem kolektivního systému a roční zpráva

(1) Provozovatel kolektivního systému je povinen vést evidenci
a) výrobců, s nimiž má uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění; pro rozsah vedených údajů se použije obdobně § 26 písm. a) až d), f) a g) zákona o výrobcích s ukončenou životností a
b) množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobci, s nimiž má uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění, a to v hmotnostních jednotkách.

(2) Provozovatel kolektivního systému je povinen poskytnout ministerstvu na jeho vyžádání údaje z evidencí podle odstavce 1.

(3) Provozovatel kolektivního systému je povinen zpracovat roční zprávu o vybraných plastových výrobcích a tuto zprávu do 30. června následujícího roku zaslat ministerstvu. Pro zpracování roční zprávy o vybraných plastových výrobcích se použijí obdobně § 48 odst. 6 a § 51 odst. 2, 3, 5 a 6 zákona o výrobcích s ukončenou životností s tím, že výrobky s ukončenou životností se rozumí vybrané plastové výrobky.

(4) Provozovatel kolektivního systému je povinen
a) uchovávat údaje z evidencí podle odstavce 1 a roční zprávu o vybraných plastových výrobcích po dobu 5 let a
b) předložit v rámci kontroly na požádání inspekce nebo ministerstva dokumenty dokládající pravdivost a úplnost údajů uvedených v evidencích podle odstavce 1 a v roční zprávě o vybraných plastových výrobcích.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidencí podle odstavce 1 a obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích.

§ 22

Ověřování údajů

(1) Provozovatel kolektivního systému je povinen mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem.

(2) Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti
a) údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh, které výrobci vykázali provozovateli kolektivního systému, a
b) vedení evidencí podle § 21 odst. 1.

(3) Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit ověření podle odstavce 2 v každém kalendářním roce, ve kterém je oprávněn k provozování kolektivního systému. Zprávu o ověření účetní závěrky podle odstavce 1 a zprávu nebo zprávy o ověření podle odstavce 2 je provozovatel kolektivního systému povinen ministerstvu zaslat nejpozději do 6 měsíců od skončení ověřovaného období.

(4) Výrobci jsou povinni poskytnout provozovateli kolektivního systému nezbytnou součinnost za účelem splnění jeho povinnosti stanovené v odstavci 2.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální rozsah ověření podle odstavce 2 písm. a).

§ 23

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního systému

Pro kontrolu nad činností provozovatele kolektivního systému se použije obdobně § 54 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

§ 24

Zánik oprávnění k provozování kolektivního systému a převod peněžních prostředků

(1) Pro zánik oprávnění k provozování kolektivního systému se použije obdobně § 55 zákona o výrobcích s ukončenou životností. Za závažné porušení povinnosti provozovatele kolektivního systému se považuje rovněž nesplnění povinnosti podle § 15 odst. 7.

(2) Právnická osoba, jejíž oprávnění k provozování kolektivního systému zaniklo, je povinna převést peněžní prostředky obdobně podle § 56 zákona o výrobcích s ukončenou životností. Peněžní prostředky lze převést obdobně podle § 56 odst. 3 věty první zákona o výrobcích s ukončenou životností pouze tehdy, pokud na území České republiky nepůsobí žádný provozovatel kolektivního systému plnící povinnosti výrobce pro daný druh vybraných plastových výrobků podle tohoto zákona; podmínka zápisu do Seznamu výrobců podle zákona o výrobcích s ukončenou životností přitom není vyžadována.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘESTUPKY

§ 25

Přestupky výrobce

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo pověřený zástupce dopustí přestupku tím, že
a) plní povinnost výrobce způsobem, který je v rozporu s § 4,
b) v rozporu s § 5 odst. 2 si neurčí pověřeného zástupce nebo si ho určí v rozporu s § 5 odst. 4 nebo 5,
c) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu evidenci podle § 7 odst. 1,
d) v rozporu s § 7 odst. 2 písm. a) neuchovává údaje z evidence po stanovenou dobu, neohlásí údaje z evidence podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo nepředloží inspekci dokumenty dokládající jejich pravdivost a úplnost podle § 7 odst. 2 písm. c),
e) v rozporu s § 8 při uvedení na trh neoznačí nebo označí v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2151 vybraný plastový výrobek uvedený v
1. bodu 1 nebo 3 části B přílohy k tomuto zákonu,
2. bodu 2 nebo 5 části B přílohy k tomuto zákonu, nebo
3. bodu 4 části B přílohy k tomuto zákonu,
f) neprovádí osvětovou činnost podle § 9 stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu,
g) neuhradí náklady obci podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo § 10 odst. 2, nezašle ministerstvu údaje podle § 10 odst. 1 písm. b) nebo nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 3 nebo 5,
h) nesplní některou z povinností výrobce lovných zařízení obsahujících plast stanovených v § 10a,
i) nesplní některou z povinností výrobce při kolektivním plnění stanovených v § 17, nebo
j) neposkytne provozovateli kolektivního systému nezbytnou součinnost podle § 22 odst. 4.

(2) Za přestupky lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), h) nebo j),
b) 1 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), nebo
c) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), g) nebo i).

§ 26

Přestupky provozovatele kolektivního systému

(1) Provozovatel kolektivního systému se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 6 neoznámí ministerstvu stanovenou skutečnost nebo mu nesdělí, jakým způsobem bude zjednána náprava,
b) v rozporu s § 14 odst. 1 vykonává činnost, která nesmí být předmětem činnosti provozovatele kolektivního systému,
c) poruší některou z povinností týkajících se omezení provozovatele kolektivního systému stanovených v § 14 odst. 2 nebo 3,
d) nesplní některou z povinností provozovatele kolektivního systému stanovených v § 15 odst. 1, 4 až 6 nebo 9,
e) nezveřejní dokumenty podle § 15 odst. 2 nebo ministerstvu nepředloží dokumenty podle § 15 odst. 3,
f) nesplní některou z povinností týkajících se hospodaření provozovatele kolektivního systému nebo rezervy stanovených v § 18,
g) v rozporu s § 19 odst. 1 nevrátí obdržený peněžní příspěvek od výrobce v případě, že se vybraný plastový výrobek nestane na území České republiky odpadem,
h) v rozporu s § 20 odst. 2 nepředloží ministerstvu stejnopis nebo úředně ověřenou kopii uzavřené smlouvy,
i) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu evidence podle § 21 odst. 1 nebo v rozporu s § 21 odst. 2 neposkytne údaje z těchto evidencí ministerstvu,
j) v rozporu s § 21 odst. 3 nezpracuje roční zprávu o vybraných plastových výrobcích nebo ji nezašle do 30. června následujícího roku ministerstvu,
k) neuchovává údaje z evidencí nebo roční zprávu o vybraných plastových výrobcích podle § 21 odst. 4 písm. a) nebo nedoloží jejich pravdivost nebo úplnost podle § 21 odst. 4 písm. b), nebo
l) poruší některou z povinností týkajících se ověření údajů auditorem stanovených v § 22 odst. 1 až 3.

(2) Za přestupky lze uložit pokutu do
a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo e),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo i),
c) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo j) až l), nebo
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) nebo f).

§ 27

Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 3 si neurčí pověřeného zástupce nebo si ho určí v rozporu s § 5 odst. 4 nebo 5,
b) v rozporu s § 6 uvádí na trh nebo do oběhu vybrané plastové výrobky uvedené v
1. bodu 1 nebo 6 části A přílohy k tomuto zákonu nebo výrobky z oxo-rozložitelného plastu, nebo
2. bodech 2 až 5 nebo 7 až 9 části A přílohy k tomuto zákonu,
c) v rozporu s § 12 odst. 1 provozuje kolektivní systém bez oprávnění,
d) jako společník provozovatele kolektivního systému neuzavře s provozovatelem kolektivního systému smlouvu o kolektivním plnění podle § 16, nebo
e) jako právnická osoba, jejíž oprávnění k provozování kolektivního systému zaniklo, nepřevede všechny dosud nevyužité peněžní prostředky získané z příspěvků výrobců včetně výnosů z nich nebo prostředky tvořící rezervu podle § 24 odst. 2.

(2) Za přestupky lze uložit pokutu do
a) 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo d), nebo
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e).

§ 28

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) inspekce, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1 písm. a) až d) a f) až j), § 26 a § 27 odst. 1 písm. a) a c) až e),
b) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1 písm. e) bodu 1 a § 27 odst. 1 písm. b) bodu 1,
c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o přestupek podle § 25 odst. 1 písm. e) bodu 3, nebo
d) krajská hygienická stanice, jde-li o přestupek podle § 25 odst. 1 písm. e) bodu 2 a § 27 odst. 1 písm. b) bodu 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za přestupek podle § 25 odst. 1 písm. f) nebo g), jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy provozovateli kolektivního systému, s nímž právnická nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o kolektivním plnění, zaniklo oprávnění k provozování kolektivního systému.

(3) Pokuty uložené
a) Českou obchodní inspekcí vybírá Česká obchodní inspekce,
b) Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí vybírá Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
c) krajskou hygienickou stanicí vybírá krajská hygienická stanice, která je uložila.

(4) Od uložení správního trestu lze upustit též tehdy, jestliže pachatel přestupku zajistil odstranění následků porušení povinnosti, přijal faktická opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu a uložení pokuty by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujících vzniku dalších nepříznivých následků lze řízení o přestupku přerušit.

ČÁST PÁTÁ
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 29

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadu z vybraných plastových výrobků

(1) Státní správu na úseku předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpady z vybraných plastových výrobků vykonávají
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) inspekce,
d) Česká obchodní inspekce,
e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
f) krajské hygienické stanice a
g) orgány Celní správy České republiky.

(2) Správní orgány uvedené v odstavci 1 vzájemně spolupracují a poskytují si odbornou pomoc při výkonu státní správy na úseku předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpady z vybraných plastových výrobků.

§ 30

Ministerstvo

(1) Ministerstvo řídí výkon státní správy na úseku předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce.

(2) Ministerstvo vykonává kontrolu na úseku státní správy vykonávané podle tohoto zákona; kontroluje, jak správní orgány vykonávající státní správu na úseku předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků dodržují ustanovení tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

(3) Ministerstvo
a) rozhoduje o
1. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
2. změně rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
3. souhlasu k přeměně provozovatele kolektivního systému,
4. souhlasu k převodu, pachtu nebo zástavě obchodního závodu provozovatele kolektivního systému a
5. zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému,
b) vede seznam rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhodnutí o jejich změnách nebo zrušení,
c) shromažďuje a zpracovává údaje
1. obsažené v žádostech o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému a v žádostech o změnu oprávnění k provozování kolektivního systému,
2. zaslané výrobcem podle § 7 odst. 2 písm. b),
3. zaslané provozovatelem kolektivního systému v roční zprávě o vybraných plastových výrobcích,
4. poskytnuté provozovatelem kolektivního systému podle § 15 odst. 3, § 18 a § 21 odst. 2 a
5. obsažené ve zprávách o ověření podle § 22,
d) zveřejňuje v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem
1. seznam vydaných oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhodnutí o jejich změnách nebo zrušení a
2. souhrnné údaje získané z ročních zpráv o vybraných plastových výrobcích,
e) kontroluje činnost provozovatele kolektivního systému,
f) ukládá opatření a lhůty pro zjednání nápravy provozovateli kolektivního systému,
g) poskytuje orgánům Evropské unie v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech údaje o vybraných plastových výrobcích a odpadech z vybraných plastových výrobků v České republice a
h) zajišťuje pravidelnou výměnu informací v oblasti omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí mezi provozovateli kolektivních systémů, výrobci, zpracovateli, územními samosprávnými celky a spolky, jejichž činnost se týká tohoto zákona.

§ 31

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu podává vyjádření z hlediska své působnosti v řízení o
a) žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
b) změně rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
c) zrušení rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
d) udělení souhlasu k přeměně provozovatele kolektivního systému a
e) udělení souhlasu k převodu, pachtu nebo zástavě obchodního závodu provozovatele kolektivního systému.

§ 32

Inspekce

Inspekce
a) kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona, s výjimkou oblastí, v nichž je ke kontrole příslušná Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice nebo celní úřad, a
b) může uložit opatření a lhůty pro zjednání nápravy.

§ 33

Česká obchodní inspekce

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, která upravují
a) zákaz uvádění vybraných plastových výrobků uvedených v bodech 1 a 6 části A přílohy k tomuto zákonu a výrobků z oxo-rozložitelného plastu na trh nebo do oběhu a
b) označování vybraných plastových výrobků uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy k tomuto zákonu při jejich uvedení na trh.

(2) Česká obchodní inspekce dále může
a) uložit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
b) až do zjednání nápravy zakázat uvedení vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 1 nebo 3 části B přílohy k tomuto zákonu na trh, pokud nesplňují požadavky na označování stanovené tímto zákonem, a
c) uložit povinnost zajistit stažení vybraných plastových výrobků z trhu, pokud jde o vybrané plastové výrobky uvedené v
1. bodu 1 nebo 6 části A přílohy k tomuto zákonu nebo výrobky z oxo-rozložitelného plastu, nebo
2. bodu 1 nebo 3 části B přílohy k tomuto zákonu, které nesplňují požadavky na označování stanovené tímto zákonem.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nemá odkladný účinek.

§ 34

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, která upravují označování vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 4 části B přílohy k tomuto zákonu při jejich uvedení na trh.

(2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce dále může
a) uložit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
b) až do zjednání nápravy zakázat uvedení vybraných plastových výrobků v bodu 4 části B přílohy k tomuto zákonu na trh, pokud nesplňují požadavky na označování stanovené tímto zákonem, a
c) uložit povinnost zajistit stažení vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 4 části B přílohy k tomuto zákonu z trhu, pokud nesplňují požadavky na označování stanovené tímto zákonem.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nemá odkladný účinek.

§ 35

Krajské hygienické stanice

(1) Krajské hygienické stanice kontrolují, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, která upravují
a) zákaz uvádění vybraných plastových výrobků uvedených v bodech 2 až 5 a 7 až 9 části A přílohy k tomuto zákonu na trh nebo do oběhu a
b) označování vybraných plastových výrobků uvedených v bodech 2 a 5 části B přílohy k tomuto zákonu při jejich uvedení na trh.

(2) Krajská hygienická stanice dále může
a) uložit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
b) až do zjednání nápravy zakázat uvedení vybraných plastových výrobků uvedených v bodu 2 nebo 5 části B přílohy k tomuto zákonu na trh, pokud nesplňují požadavky na označování stanovené tímto zákonem, a
c) uložit povinnost zajistit stažení vybraných plastových výrobků z trhu, pokud jde o
1. vybrané plastové výrobky uvedené v bodech 2 až 5 nebo 7 až 9 části A přílohy k tomuto zákonu, nebo
2. vybrané plastové výrobky uvedené v bodu 2 nebo 5 části B přílohy k tomuto zákonu, které nesplňují požadavky na označování stanovené tímto zákonem.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření podle odstavce 2 písm. b) nebo c) nemá odkladný účinek.

§ 36

Orgány Celní správy České republiky

(1) Celní úřad při dovozu vybraných plastových výrobků kontroluje, zda
a) dovozem není porušován zákaz stanovený v § 6 a
b) jsou označeny podle § 8.

(2) Celní úřad nepropustí dovážené vybrané plastové výrobky
a) do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku, pokud je jejich dovozem porušen zákaz stanovený v § 6, nebo
b) do celního režimu volného oběhu, pokud nejsou označeny podle § 8.

(3) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu, České obchodní inspekci, Státní zemědělské a potravinářské inspekci a krajským hygienickým stanicím na základě žádosti ze svých evidencí a informačních systémů údaje z rozhodnutí v celním řízení o dovezených vybraných plastových výrobcích.

(4) Údaje podle odstavce 3 se poskytují v rozsahu
a) identifikační údaje dovozce, a to jméno, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) číslo celního prohlášení,
c) datum dovozu,
d) popis zboží,
e) sazební zařazení,
f) stát, z něhož bylo zboží dovezeno,
g) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek,
h) identifikační značky kontejnerů a
i) v případě potřeby i dostupné kopie dokladů vztahujících se k dovozu vybraných plastových výrobků.

(5) Poskytnutí informací podle odstavců 3 a 4 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 37

Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků

Inspektoři a pověření zaměstnanci správních orgánů vykonávající kontrolu v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a práv a povinností souvisejících s nakládáním s odpadem z vybraných plastových výrobků podle tohoto zákona se při výkonu své činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je současně jejich pověřením ke kontrole.

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 38

Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči ministerstvu podle § 7 odst. 2 písm. b), § 10a odst. 2 a § 21 odst. 2 a 3 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

§ 39

Při posuzování splnění limitů upravených tímto zákonem ve vztahu k počtu obyvatel České republiky, počtu obcí a počtu jejich obyvatel se vychází z posledních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

§ 40

Přechodné ustanovení

Dovezené vybrané plastové výrobky, jejichž dovoz je podle § 6 zakázán a které byly propuštěny do celního režimu dočasného použití, aktivního zušlechťovacího styku nebo uskladnění v celním skladu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je dovozce povinen zpětně vyvézt nebo zničit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to postupem podle celních předpisů.

§ 41

Oznámení technického předpisu

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 42

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) § 10 odst. 1, § 15 odst. 4 až 6 a 9 a § 25 odst. 1 písm. g), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023,
b) § 5 odst. 2 a 3 a § 27 odst. 1 písm. a), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024, a
c) § 10 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Příloha k zákonu č. 243/2022 Sb.

(Příloha)


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise (EU) 1357/2014, směrnice Komise (EU) 2015/1127, nařízení Rady (EU) 2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/ /EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.
3) § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES, v platném znění.
5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.
6) Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 405 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.