SBÍRKA ZÁKONŮ částka 75
rozeslána dne 22.6.2022

159

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. června 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., nařízení vlády č. 46/2017 Sb., nařízení vlády č. 30/2018 Sb., nařízení vlády č. 242/2018 Sb. a nařízení vlády č. 184/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 3 se na samostatném řádku doplňuje věta
„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/802 ze dne 12. března 2021, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do definice drogy.“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

(pdf)

3. Přílohy č. 3 a 4 znějí:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

(pdf)

4. V tabulce přílohy č. 7 se pod řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Tetrazepam“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Tofisopam“, ve sloupci „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ jsou uvedena slova „Grandaxin, Emandaxin, EGYT 341 Nodeprine, Seriel, TF“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „1-(3,4-dimethoxyfenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepin“.

Čl. II

Technický předpis

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.