SBÍRKA ZÁKONŮ částka 35
rozeslána dne 21.3.2022

63

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2022,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. a vyhlášky č. 160/2019 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části II. písm. d) se slovo „územním“ nahrazuje slovy „územně správním“.

2. V příloze č. 1 části II. písm. s) se slova „a stanovení obcí s rozšířenou působností“ zrušují.

3. V příloze č. 2 u oboru státní služby Daně, poplatky a jiná peněžitá plnění a hazardní hry požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

4. V příloze č. 2 u oborů státní služby Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím až Ekonomická ochrana státu požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

5. V příloze č. 2 u oborů státní služby Školství, mládež a tělovýchova až Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

6. V příloze č. 2 u oborů státní služby Zdravotnictví a ochrana zdraví a Legislativa a právní činnost požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

7. V příloze č. 2 u oboru státní služby Vnitřní pořádek a bezpečnost státu požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

8. V příloze č. 2 u oborů státní služby Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa až Energetika požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

9. V příloze č. 2 u oborů státní služby Průmysl až Ochrana spotřebitele a trhu požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

10. V příloze č. 2 u oborů státní služby Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek až Bydlení, územní plánování a stavební řád požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

11. V příloze č. 2 u oborů státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny až Obrana požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

12. V příloze č. 2 u oborů státní služby Technická ochrana životního prostředí až Zeměměřictví a katastr nemovitostí požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

13. V příloze č. 2 u oboru státní služby Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

14. V příloze č. 2 u oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců požadovaný rozsah znalostí zní:

(pdf)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.