SBÍRKA ZÁKONŮ částka 32
rozeslána dne 18.3.2022

57

ZÁKON

ze dne 10. března 2022

o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 613 241 111 917 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 893 241 111 917 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 280 000 000 000 Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 17 318 012 762 Kč a změnou stavu státního dluhu o 262 681 987 238 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 192 932 991 277 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 60 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

§ 2

(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 743 662 300 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10 243 159 300 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 236 449 400 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím, s výjimkou hlavního města Prahy, je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
§ 3

(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 238 000 000 000 Kč.

(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2022 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti zveřejnit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 4

Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2021 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.

§ 5

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
v z. Rakušan v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 3 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 4 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 5 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 6 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 7 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 8 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 9 k zákonu č. 57/2022 Sb.

(Příloha)