SBÍRKA ZÁKONŮ částka 31
rozeslána dne 18.3.2022

56

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2022,

kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) a b) se slovo „metody“ zrušuje.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)   způsob posouzení výsledků zkoušek vzorků pro druhé odborné stanovisko podle § 16 odst. 7 písm. c) zákona.“.

3. V § 1 odst. 2 a 3 se text „(ES) č. 882/2004“ nahrazuje textem „(EU) 2017/625“ a za slova „postupuje se podle“ se vkládají slova „zákona, jiného právního předpisu nebo“.

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), v platném znění.“.

5. V § 3 odst. 1 se slovo „metody“ zrušuje a slova „řádně proškolená k prováděné činnosti podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 882/2004“ se nahrazují slovy „splňující požadavky podle čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

6. V § 3 úvodní části odstavce 2 se slovo „hodnocení“ nahrazuje slovem „zkoušení“ a za slovo „požadavky“ se vkládá slovo „vybraných“.

7. V § 3 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena e) až h).

8. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Nejsou-li pro odběr vzorku stanovena pravidla předpisy Evropské unie, zákonem, jiným právním předpisem nebo touto vyhláškou, lze použít metodu nebo její část vhodnou pro zamýšlený účel.“.

9. V § 6 se na konci úvodní části odstavce 2 doplňuje slovo „alespoň“.

10. V § 6 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova „a cena“ zrušují.

11. V § 6 odst. 2 písm. i) se slovo „analytickou“ nahrazuje slovy „právní, vědeckou a technickou“ a na konci textu písmene se doplňují slova „podle čl. 34 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

12. V § 6 odst. 2 písm. j) se slova „doplňující odborný posudek“ nahrazují slovy „druhé odborné stanovisko“.

13. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Stěry nebo vzorky chlazených potravin, mrazených potravin nebo hluboce zmrazených potravin musí být do laboratoře doručovány za stanovených teplot. Jsou však povoleny krátkodobé odchylky mimo prostředí se stanovenou teplotou, je-li nezbytné přizpůsobit se praktickým podmínkám při manipulaci během odběru, přepravy, skladování nebo předání vzorku laboratoři.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

14. V § 7 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

15. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud je na žádost kontrolované osoby poskytován vzorek pro druhé odborné stanovisko, a lze předpokládat nehomogenitu hodnoceného znaku v rámci šarže, části šarže, dávky nebo zásilky, připraví se v laboratoři postupem podle odstavce 1 písm. a) laboratorní vzorek, který se rozdělí na laboratorní vzorek nebo vzorky pro úřední kontrolu a laboratorní vzorek pro druhé odborné stanovisko.“.

16. V § 11 odst. 2 se slova „Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.“ nahrazují slovy „Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.“.

17. V § 12 úvodní části ustanovení se slovo „odebrán“ nahrazuje slovem „poskytnut“, slova „doplňující odborný posudek“ se nahrazují slovy „druhé odborné stanovisko“ a slova „vzorku a metody zkoušení“ se nahrazují slovy „vzorku, metody zkoušení, náležitosti protokolu o zkoušce“.

18. V § 12 písmeno b) zní:
„b)   do protokolu o zkoušce podle § 11 uvedla
1. číslo záznamu odběru vzorku, že se jednalo o vzorek pro druhé odborné stanovisko a zda byly jeho obal a bezpečnostní prvky neporušené včetně uvedení čísla bezpečnostního obalu nebo plomby, je-li na obalu nebo plombě uvedeno, a
2. rozšířenou nejistotu měření pro jednotlivé výsledky zkoušky, je-li tato stanovena, včetně uvedení, zda se jedná o nejistotu relativní nebo absolutní, v případech, kdy tato skutečnost není zřejmá.“.

19. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

㤠12a

Způsob posouzení výsledku zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko podle § 16 odst. 7 písm. c) zákona

(1) Kontrolní orgán posoudí výsledek a způsob vyhodnocení zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko jako nevyhovující, pokud zjistí, že výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko neodpovídá požadavkům na sledovaný znak, nebo že došlo k chybnému vyhodnocení výsledku zkoušky.

(2) Je-li zkouškou laboratorního vzorku pro úřední kontrolu zjištěn výsledek nevyhovující požadavkům na sledovaný znak, přičemž pro tento výsledek není stanovena rozšířená nejistota měření, a kontrolovaná osoba předloží výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko deklarující vyhovění požadavkům na sledovaný znak, kontrolní orgán posoudí výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko jako vyhovující podle § 16 odst. 7 písm. c) zákona.

(3) Je-li zkouškou laboratorního vzorku pro úřední kontrolu zjištěn výsledek nevyhovující požadavkům na sledovaný znak, přičemž pro tento výsledek je stanovena rozšířená nejistota měření, a kontrolovaná osoba předloží výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko deklarující vyhovění požadavkům na sledovaný znak, kontrolní orgán posoudí výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko postupem uvedeným v příloze k této vyhlášce.

(4) Je-li výsledek posouzení podle odstavce 3 a přílohy k této vyhlášce takový, že rozdíl výsledků R je menší než kritický rozdíl Delta, je výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko posouzen jako nevyhovující.

(5) Je-li při kontrole požadavků nařízení Komise (ES) č. 1881/20067) výsledek posouzení podle odstavce 3 a přílohy k této vyhlášce takový, že rozdíl výsledků R je roven nebo větší než kritický rozdíl Delta, zajistí kontrolní orgán provedení zkoušky rozhodčího vzorku. Výsledné posouzení vzorku je provedeno na základě výsledku zkoušky rozhodčího vzorku. K výsledku zkoušky vzorku pro úřední kontrolu a vzorku pro druhé odborné stanovisko se nepřihlíží, je-li výsledek zkoušky rozhodčího vzorku hodnocen jako nevyhovující.

(6) Je-li v jiném případě než podle odstavce 5 výsledek posouzení podle odstavce 3 a přílohy k této vyhlášce takový, že rozdíl výsledků R je roven nebo větší než kritický rozdíl Delta, je výsledek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko posouzen jako vyhovující podle § 16 odst. 7 písm. c) zákona.


7) Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění.“.

20. Doplňuje se příloha, která včetně nadpisu zní:

„Příloha k vyhlášce č. 231/2016 Sb.

(Příloha)

Čl. II

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Ministr:
Ing. Nekula v. r.