SBÍRKA ZÁKONŮ částka 9
rozeslána dne 26.1.2022

15

VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, se mění takto:

1. V § 2 písmena b) a c) znějí:
„b)   souhrn energetického posudku podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a
c)   podrobnosti energetického posudku podle § 4.“.

2. V § 2 se písmeno d) zrušuje.

3. V nadpisu § 4 se slova „a doporučení energetického specialisty“ zrušují.

4. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „8“.

5. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „4“ nahrazuje číslem „9“.

6. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:
„d)   hodnocení navrženého projektu podle zadání poskytovatele dotace, které se provádí podle přílohy č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. c) zákona,“.

7. V § 4 odst. 1 písm. e) se za text „písm. e)“ vkládají slova „a § 9a odst. 2 písm. d)“ a slova „alespoň v rozsahu podle příslušného evidenčního listu uvedeného v příloze č. 1“ se nahrazují slovy „podle přílohy č. 4“.

8. V § 4 odst. 1 písm. f) se slovo „a“ zrušuje.

9. V § 4 odst. 1 písmeno g) zní:
„g)   vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření pro energetický posudek podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona, které se provádí podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, a“.

10. V § 4 odst. 1 se doplňuje písmeno h), které zní:
„h)   stanovení vnitřního výnosového procenta pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona, které se provádí podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.“.

11. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

12. V § 5 se číslo „7“ nahrazuje číslem „10“.

13. Přílohy č. 1 až 7 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

(Příloha)

14. Doplňují se přílohy č. 8 až 10, které znějí:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 141/2021 Sb.

(Příloha)

Čl. II

Přechodné ustanovení

Energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona zpracovaný podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné předložit k žádosti o podporu pro výzvy programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.