SBÍRKA ZÁKONŮ částka 7
rozeslána dne 21.1.2022

12

VYHLÁŠKA

ze dne 7. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 135 písm. f) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb. a vyhlášky č. 400/2016 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 10 se slova „v dotazníku fyzické osoby nebo v dotazníku“ zrušují.

2. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g)   léčbu v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách, nebo
h)   změnu v prohlášení k osobnostní způsobilosti.“.

3. V § 10 odst. 2 se text „ , b), d) a f)“ nahrazuje textem „až g)“.

4. V § 10 odst. 3 se text „ , b) a d)“ nahrazuje textem „až e) a g)“.

5. V příloze č. 6 se na konci bodu 2. doplňuje bod 2.7, který zní:
„2.7 Vztah k místu trvalého pobytu (například narození, na základě úředního zrušení předchozího trvalého pobytu, vlastnictví nemovitosti, souhlas s užíváním nemovitosti)“.

6. V příloze č. 6 se na konci bodu 3. doplňuje bod 3.8, který zní:
„3.8 Vztah k adrese jiného místa pobytu (například vlastnictví nemovitosti, souhlas s užíváním nemovitosti, právo nájmu)“.

7. V příloze č. 6 se za bod 4.6 vkládá nový bod 4.7, který zní:
„4.7 Vztah k adrese pro účely doručování (například vlastnictví nemovitosti, souhlas s užíváním nemovitosti, právo nájmu)“.
Dosavadní body 4.7 až 4.9 se označují jako body 4.8 až 4.10.

8. V příloze č. 6 bodu 9.4 se slovo „pojistky,“ zrušuje.

9. V příloze č. 6 bodu 9.8 se na konci textu závorky doplňují slova „ , podíl v obchodní korporaci, virtuální aktiva, například kryptoměny, nezastupitelný token – tzv. NFT dílo“.

10. V příloze č. 6 se na konci bodu 9.11.5 doplňují slova „(například úrok, výše nesplacené části)“.

11. V příloze č. 6 bodu 11. se na konci textu závorky doplňují slova „ , trvající i skončené“.

12. V příloze č. 6 bod 16. zní:
„16. Užívání omamné nebo psychotropní látky podle zákona upravujícího oblast návykových
látek a požívání alkoholu, účast na hazardních hrách a léčba v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách“.

13. V příloze č. 6 bodu 16.1.1 se slovo „Druh“ nahrazuje slovy „Podrobné vyjádření (například četnost a doba užívání v minulosti i v současnosti, včetně jednorázové zkušenosti, užité/užívané druhy a množství omamných nebo psychotropních látek, okolnosti užití/užívání)“.

14. V příloze č. 6 se bod 16.1.2 zrušuje.

15. V příloze č. 6 se na konci bodu 16.2.1 doplňují slova „(například četnost požívání v minulosti i v současnosti, požívané druhy a množství, okolnosti požívání, pobyty na protialkoholní záchytné stanici)“.

16. V příloze č. 6 bod 16.3 zní:
„16.3 Účast na hazardních hrách ve smyslu zákona upravujícího hazardní hry (například kursové sázky, technická hra, živá hra)“.

17. V příloze č. 6 bodu 16.3.1 se slova „s ohledem na“ zrušují, za slovem „četnost“ se zrušuje čárka, za slovo „vkládané“ se vkládá slovo „/vsazené“ a za slovo „částky“ se vkládají slova „týdně/ /měsíčně, celková bilance,“.

18. V příloze č. 6 bod 16.4 zní:
„16.4 Léčba v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek (problémové užívání, škodlivé užívání, závislost) nebo s účastí na hazardních hrách, a to v minulosti i v současnosti“.

19. V příloze č. 6 se na konci bodu 16.4.1 doplňují slova „(například období a způsob léčby, název zařízení nebo jméno odborníka)“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ředitel:
Lang v. r.