SBÍRKA ZÁKONŮ částka 213
rozeslána dne 15.12.2021

475

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb. a nařízení vlády č. 335/2019 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu věty páté doplňuje text „(2021/C 457/01)“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1951 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1952 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1953 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1950 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a) se částka „3 568 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 653 000 Kč“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b) se částka „5 494 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 610 000 Kč“.

5. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka „10 989 000 Kč“ nahrazuje částkou „11 247 000 Kč“.

6. V § 3 odst. 3, § 3 odst. 4 písm. b) a v § 4 se částka „137 366 000 Kč“ nahrazuje částkou „140 448 000 Kč“.

7. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se částka „19 257 000 Kč“ nahrazuje částkou „19 572 000 Kč“.

8. V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 5 písm. b) se částka „25 676 000 Kč“ nahrazuje částkou „26 096 000 Kč“.

9. V § 5 písm. a) se částka „2 054 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 087 000 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.