SBÍRKA ZÁKONŮ částka 192
rozeslána dne 30.11.2021

431

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb., vyhlášky č. 177/2012 Sb. a vyhlášky č. 17/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. d) se slovo „výsadkářským“ nahrazuje slovem „výsadkovým“ a slovo „výsadkářský“ se nahrazuje slovem „výsadkový“.

2. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Formy bezplatného stravování

(1) Bezplatné stravování se zabezpečuje výdejem jídla, a to snídaně, oběda a večeře. Jídlo se vydává v teplém stavu, a nelze-li to zabezpečit, pak
a)   ve studeném stavu, nebo
b)   formou potravin k samostatné nebo skupinové přípravě jídla.

(2) Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování výdejem jídla podle odstavce 1, náleží vojákovi náhrada v penězích. Náhrada v penězích za jídlo je finanční hodnota druhů a množství jednotlivých potravin, která odpovídá stravní dávce včetně přiznaného příplatku podle § 10 odst. 3, popřípadě přídavku potravin.

(3) Nelze-li zabezpečit bezplatné stravování v zahraniční operaci podle odstavce 1, náleží vojákovi náhrada v penězích za bezplatné stravování v hodnotě stanovené dle § 11 odst. 4.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 3 se slovo „končí“ nahrazuje slovem „konče“.

4. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „výsadkářského“ nahrazuje slovem „výsadkového“.

5. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slovo „vládní“ vkládají slova „nebo nadnárodní“.

6. V § 4 odst. 2 se slovo „končí“ nahrazuje slovem „konče“ a za slovo „ukončením“ se vkládá slovo „výkonu“.

7. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „na území České republiky a“ nahrazují slovy „ , studijního volna, rekvalifikace, náhradního volna nebo“.

8. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „ , s výjimkou případů stanovených v § 9 odst. 1 písm. a)“.

9. V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

10. V § 5 odst. 2 se slova „v kurzu“ nahrazují slovy „při studijním pobytu“ a slovo „výsadkářský“ se nahrazuje slovem „výsadkový“.

11. § 7 zní:

㤠7

(1) Stravními dávkami podle náročnosti vykonávané služby jsou
a)   základní stravní dávka,
b)   stravní dávka pro letce,
c)   stravní dávka pro výsadkáře.

(2) Základní stravní dávka se poskytuje vojákovi, jemuž nenáleží jiná stravní dávka.

(3) Vojákovi v nepřetržité službě trvající alespoň 24 hodin ve vojenské škole, u leteckého útvaru nebo u výsadkového útvaru, u nichž se základní stravní dávka nepřipravuje, se poskytuje ta stravní dávka, která se u vojenského útvaru připravuje.

(4) Stravní dávka pro letce se poskytuje výkonnému letci podle § 4 odst. 1 písm. a), vojákovi připravujícímu se k výkonu funkce výkonného letce podle § 4 odst. 1 písm. e) a výkonnému výsadkáři, který je služebně zařazen u leteckého útvaru.

(5) Stravní dávka pro výsadkáře se poskytuje výkonnému výsadkáři podle § 4 odst. 1 písm. b) a vojákovi, který se na území České republiky připravuje k výkonu služby v zahraniční operaci nebo plní služební úkoly v zahraniční operaci.“.

12. V § 8 odst. 1 se slovo „zabezpečují“ nahrazuje slovy „a za podmínek stanovených touto vyhláškou poskytují“.

13. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „při namáhavé službě“ nahrazují slovem „základní“.

14. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „při zvlášť namáhavé službě“ nahrazují slovem „zvláštní“.

15. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „při nepřetržitém vojenském výcviku“ nahrazují slovy „pro všechny vojáky“.

16. V § 8 odst. 2 se slovo „zabezpečují“ nahrazuje slovem „poskytují“.

17. V § 8 odst. 3 se slovo „vydávat“ nahrazuje slovem „poskytovat“.

18. V § 8 odst. 3 písm. b) se za slovo „potravin“ vkládá text „A,“.

19. V § 8 odst. 3 písm. c) se za slovo „potravin“ vkládají slova „A a“.

20. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Ke každé stravní dávce může být poskytnut jen jeden přídavek potravin, s výjimkou
a)   přídavku potravin A, který je možné poskytovat s kterýmkoli jiným přídavkem potravin,
b)   přídavku potravin D, který je možné poskytovat spolu s přídavkem potravin B, C, G a H, a
c)   přídavku potravin G, který je možné poskytovat spolu s přídavkem potravin H.“.

21. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Přídavek potravin A se poskytuje vojákovi, pokud
a)   je hospitalizován v polní nemocnici nebo vojenské nemocnici pro nemoc nebo úraz, v jehož důsledku je neschopen ke službě, nebo
b)   to vyžaduje zdravotní situace ve vojenském útvaru nebo vojenském zařízení (dále jen „součást ozbrojených sil“), v němž je voják zařazen, zejména v případech ohrožení epidemií nebo závadnou pitnou vodou.“.

22. V § 9 odst. 2 až 8 se v úvodních částech ustanovení slovo „vydává“ nahrazuje slovem „poskytuje“.

23. V § 9 odst. 3 písm. a) se za slovo „službě“ vkládají slova „trvající alespoň 24 hodin“, slovo „vydává-li“ se nahrazuje slovem „poskytuje-li“ a slovo „jídlo“ se nahrazuje slovem „strava“.

24. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

25. V § 9 odst. 4 písm. b) se slova „§ 29 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb.“ zrušují.

26. V § 10 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „včetně přiznaného příplatku podle § 10 odst. 3“.

27. V § 10 odst. 1 větě třetí se text „§ 7 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 4“ a text „§ 7 písm. c)“ se nahrazuje textem „§ 7 odst. 1 písm. c)“.

28. V § 10 odst. 2 se za slova „službě dozorčího“ vkládají slova „ , která trvá alespoň 24 hodin,“.

29. V § 10 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 7 znějí:

„(3) Je-li namísto výdeje jídla poskytována vojákovi náhrada v penězích, zvyšuje se tato náhrada o příplatek, pokud se voják účastní
a)   nepřetržité služby trvající alespoň 24 hodin, kterou organizuje součást ozbrojených sil, u které se připravuje strava a voják nemá možnost se u této součásti ozbrojených sil stravovat, nebo
b)   nepřetržité služby trvající alespoň 24 hodin u součásti ozbrojených sil, u které se jídlo nepřipravuje, v případě, že není zabezpečeno dovozem z vlastního stravovacího zařízení nebo smluvně poskytovatelem stravovacích služeb.

(4) Výše příplatku podle odstavce 3 činí v případě
a)   snídaně 20 %,
b)   oběda 40 %,
c)   večeře 40 %

nejnižší výše stravného stanoveného právním předpisem upravujícím výši a postup při přiznávání cestovních náhrad poskytovaných vojákům7).


7) Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.“.

30. V § 11 odst. 1 se slovo „násobí“ nahrazuje slovem „vynásobí“ a slova „za kilogram jednotlivých druhů potravin nakoupených pro stravování vojáků za poslední 3 měsíce“ se nahrazují slovy „jednotlivých druhů potravin nakoupených pro zajištění bezplatného stravování za poslední 3 kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém je průměrná obchodní cena určována“.

31. V § 11 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Úprava aktuálně užívané finanční hodnoty stravních dávek se provede, pokud se součet průměrných obchodních cen nakupovaných potravin za období posledních 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém je průměrná obchodní cena určována, odchyluje o více než 5 % oproti součtu obchodních cen nakupovaných potravin v období, ve kterém byla úprava provedena naposledy.“.

32. § 12 zní:

㤠12

(1) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u součásti ozbrojených sil s počtem stravovaných do 50 osob lze zvýšit o 10 % oproti finanční hodnotě stanovené podle § 11 odst. 1 v závislosti na tom, v jakém rozsahu se nakupují potraviny v maloobchodu.

(2) Finanční hodnotu stravních dávek a přídavků potravin u součásti ozbrojených sil lze zvýšit o 20 %, pokud
a)   zabezpečuje záchranné práce,
b)   zabezpečuje odstraňování následků živelních pohrom nebo jiných závažných situací ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty, nebo
c)   byla postižena živelní pohromou nebo jinou závažnou situací.

(3) Měsíční průměr čerpání energetické a výživové hodnoty stravních dávek, přídavků potravin a jejich finanční hodnoty v jednotlivých dnech, ve kterých je bezplatné stravování vojákovi poskytováno, musí odpovídat uvedeným hodnotám stanoveným pro jednotlivé stravní dávky a přídavky potravin touto vyhláškou, s odchylkou nejvýše 5 % od stanovené hodnoty. Roční průměr čerpání těchto hodnot nesmí překročit odchylku 10 % nad stanovenou hodnotu nebo 3 % pod stanovenou hodnotu.“.

33. V § 13 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Podle služebního zařazení se vojákovi zabezpečují výstrojní součástky a vydávají se mu
a)   do vlastnictví, nebo
b)   do výpůjčky.

(3) Vojenská výstroj se obměňuje v závislosti na směrných dobách používání jednotlivých výstrojních součástek.“.

34. V § 13 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

35. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zařazení výstrojních součástek do skupin podle odstavce 2 a směrné doby používání výstrojních součástek podle odstavce 3 jsou uvedeny v příloze č. 3.“.

36. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „na základě výstrojní normy“.

37. V § 14 odst. 3 se slova „naopak, se“ nahrazují slovy „naopak, nebo od Vojenské kanceláře prezidenta republiky k Hradní stráži anebo naopak,“.

38. V § 14 odst. 5 se za slovo „formou“ vkládá slovo „neúplné“ a slovo „úspěšném“ se zrušuje.

39. § 15 včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b se zrušuje.

40. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Vojákovi, který již byl ve služebním poměru vojáka z povolání a plnil služební úkoly ve služebním zařazení, ve kterém bylo nařízeno nošení občanského oděvu, a vojákovi ve služebním zařazení, ve kterém je nařízeno nošení občanského oděvu, se jednorázová náhrada v penězích za pořízení občanského oděvu vyplatí opětovně, jestliže od posledního zániku jeho služebního poměru nebo ode dne posledního výkonu v takovém služebním zařazení uplynulo 5 a více let.“.

41. V § 16 odstavec 4 zní:

„(4) Příslušníkům Vojenského zpravodajství se vyplácí náhrada v penězích za používání občanského oděvu v souvislosti s plněním specifických úkolů Vojenského zpravodajství. Tato náhrada se vyplácí vojákovi zpětně vždy za každý uplynulý kalendářní rok. Nebyl-li voják ve Vojenském zpravodajství zařazen po celý kalendářní rok, vyplácí se za dané kalendářní měsíce poměrná část náhrady.“.

42. V § 16 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větami „Náčelník Vojenské policie každoročně vydává seznam služebních míst, u kterých se nařizuje nosit občanský oděv ke služebním účelům v následujícím kalendářním roce. Vojákovi, který vykonává službu na tomto místě, je vyplácena náhrada v penězích za používání občanského oděvu ke služebním účelům.“ a ve větě poslední se slovo „systemizovaném“ nahrazuje slovem „služebním“.

43. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Příslušníkům speciálních sil se vyplácí náhrada v penězích za používání občanského oděvu v souvislosti s plněním specifických úkolů speciálních sil. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky každoročně vydává seznam služebních míst, u kterých se nařizuje nosit občanský oděv ke služebním účelům v následujícím kalendářním roce. Vojákovi, který vykonává službu na tomto místě, je vyplácena náhrada v penězích za používání občanského oděvu ke služebním účelům. Tato náhrada se vyplácí vojákovi zpětně vždy za každý uplynulý kalendářní rok. Nebyl-li příslušník speciálních sil zařazen na uvedeném služebním místě po celý kalendářní rok nebo došlo-li v průběhu kalendářního roku ke změně jeho zařazení, vyplácí se za dané kalendářní měsíce poměrná část náhrady.“.

44. § 17a včetně nadpisu zní:

㤠17a

Peněžitá výše nákladů na vojenskou výstroj

(1) Měsíční výše nákladů na vojenskou výstroj pro účely stanovené v § 91 odst. 2 zákona činí ve zkušební době 480 Kč. Po ukončení zkušební doby tato výše nákladů činí
a)   pro vojáka z povolání 1 635 Kč,
b)   pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Vojenské kanceláře prezidenta republiky, 3 100 Kč,
c)   pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Hradní stráže, 2 100 Kč,
d)   pro vojáka z povolání, který vykonává službu u Hradní stráže a nebyla mu velitelem Hradní stráže přiznána základní norma Hradní stráže, 1 635 Kč.

(2) Měsíční výše nákladů na vojenskou výstroj se pro účely § 91 odst. 2 věty čtvrté zákona snižuje o poměrnou část hodnoty nevydané výstrojní součástky základní výbavy. To neplatí v případě postupu podle § 91 odst. 2 věty druhé zákona. Hodnota výstrojních součástek se určuje v závislosti na jejich pořizovacích nákladech.“.

45. V § 18 odst. 2 se slova „v mimořádných případech“ nahrazují slovy „jde-li o mimořádný případ“, slova „služební orgán“ se nahrazují slovem „se“ a slova „a jednu soupravu prádla“ se zrušují.

46. § 19 se zrušuje.

47. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20

Údržba vojenské výstroje

Údržba se provádí pouze u vojenské výstroje podle § 13 odst. 2 písm. b).“.

48. § 21 se zrušuje.

49. § 22 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

㤠22

Přeprava při preventivní rehabilitaci, mimořádné rehabilitaci a léčebné péči

(1) Přeprava nebo náhrada jízdních výdajů při cestě na preventivní rehabilitaci, mimořádnou rehabilitaci nebo léčebnou péči4) se vojákovi zabezpečuje za cestu z místa bydliště nebo pravidelného výkonu služby do místa preventivní rehabilitace, mimořádné rehabilitace nebo léčebné péče a zpět.

(2) Vojákovi náleží náhrada jízdních výdajů jako při služební cestě5).


4) § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
5) § 74 odst. 3 a § 76 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb.“.

50. V § 23 odst. 1 se slova „trvalého pobytu“ nahrazují slovem „bydliště“.

51. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24

Náhrada jízdních výdajů při cestě na řádnou dovolenou

(1) Náhrada jízdních výdajů při přepravě na řádnou dovolenou se vojákovi zabezpečuje za cestu z pravidelného místa výkonu služby nebo z bydliště do jednoho zvoleného místa dovolené na území České republiky a při cestě na řádnou dovolenou do zahraničí do pohraniční přechodové železniční stanice nebo silničního hraničního přechodu anebo do místa odletu letadla a zpět.

(2) Pro přepravu vojáka, který má pravidelné místo výkonu služby na území České republiky, na řádnou dovolenou a zpět se určí druhá vozová třída osobního vlaku nebo autobusu.

(3) Pro přepravu vojáka, který má pravidelné místo výkonu služby mimo území České republiky, na řádnou dovolenou a zpět se určí bezpečný a hospodárný hromadný prostředek dálkové přepravy osob; takovým hromadným prostředkem může být
a)   letadlo do výše ceny letenky ekonomické třídy,
b)   vlak do výše ceny jízdenky 1. třídy,
c)   loď do výše ceny lodního lístku na trajekt, nebo
d)   autobus.

(4) Při společné rekreaci se určený dopravní prostředek podle odstavce 2 nebo 3 použije i pro přepravu manžela nebo manželky a nezaopatřeného dítěte vojáka.“.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

52. § 25 se zrušuje.

53. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

(Příloha)

54. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

(Příloha)

55. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.

(Příloha)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.