SBÍRKA ZÁKONŮ částka 189
rozeslána dne 23.11.2021

420

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb. a nařízení vlády č. 322/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 a 10 se slova „až 4“ nahrazují slovy „až 5“.

2. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není
1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo
2.  úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

3. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

4. V § 5 odst. 4 závěrečné části ustanovení se text „č. 3“ nahrazuje textem „č. 4“.

5. V § 5 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 8 odst. 1 a 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

(Příloha)

8. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.

(Příloha)

9. Přílohy č. 4 a 5 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

(Příloha)

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

(Příloha)

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. III

V čl. I nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, se bod 7 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.