SBÍRKA ZÁKONŮ částka 186
rozeslána dne 23.11.2021

412

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2021

o rozpočtové skladbě

Ministerstvo financí stanoví podle § 2a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 484/2020 Sb., a podle § 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 484/2020 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba, která se uplatňuje
a)   ve státním rozpočtu,
b)   při sledování plnění státního rozpočtu,
c)   při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,
d)   v rozpočtech a ostatních peněžních fondech státních fondů,
e)   při pohybech na účtech státních finančních aktiv,
f)   při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,
g)   v rozpočtech a ostatních peněžních fondech obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.

(2) Rozpočtem se pro účely této vyhlášky rozumí peněžní fondy podle odstavce 1 písm. a) až d) a g) a účty podle odstavce 1 písm. e) a f).

§ 2

Rozpočtová skladba

(1) Rozpočtová skladba třídí příjmy, výdaje a financující položky do jednotek třídění příjmů a výdajů (dále jen „jednotka třídění“), kterými jsou povinny organizační složky státu a právnické osoby podle § 1 odst. 1 písm. d) a g) (dále jen „rozpočtová jednotka“) označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje.

(2) Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů nebo výdajů:
a)   odpovědnostní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska příslušnosti příjmů a výdajů do působnosti ústředního orgánu státní správy nebo organizační složky státu se samostatně projednávaným rozpočtem,
b)   druhové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska druhu právního nebo ekonomického důvodu příjmů, výdajů a přijetí a vydání peněžních prostředků jakožto financujících položek, druhu zcizovaných a pořizovaných hodnot, druhu náhrad a druhu příjemce a poskytovatele transferů,
c)   odvětvové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska činnosti, z níž příjmy plynou a na niž jsou výdaje vynakládány,
d)   konsolidační, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska směřování příjmů a výdajů; směřováním se pro tento účel rozumí, zda příjem nebo výdaj plyne, anebo neplyne od jiného rozpočtu nebo k jinému rozpočtu,
e)   podkladové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu,
f)   prostorové, kterým je třídění z hlediska původu příjmů a krytí výdajů těmito příjmy,
g)   nástrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska původu jejich zdroje,
h)   doplňkové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům,
i)   programové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel,
j)   účelové, kterým je třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu,
k)   strukturní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty,
l)   transferové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků.

(3) Podkladové, prostorové a nástrojové třídění tvoří třídění zdrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje.

(4) Názvy, číselné označení a případně náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví
a)   přílohy č. 2 až 7 k této vyhlášce v případě jednotek třídění, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti,
b)   Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) v případě jednotek třídění, které vyjadřují skutečnosti, které se často mění,
c)   správci kapitol státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel (dále jen „správce kapitoly“) v případě jednotek třídění, pokud jde o skutečnosti, které vznikají z jejich operativní činnosti.

(5) Jednotky nástrojového, programového, účelového, strukturního a transferového třídění stanoví ministerstvo nebo správci kapitol v souladu s jejich systematikou. Seznamy těchto jednotek s jejich čísly a názvy uveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách.

ČÁST DRUHÁ

HLEDISKA A DRUHY TŘÍDĚNÍ

§ 3

Odpovědnostní třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu

(1) Z hlediska odpovědnostního se příjmy a výdaje státního rozpočtu třídí na kapitoly státního rozpočtu v souladu s jejich vymezením v rozpočtových pravidlech (dále jen „kapitola“).

(2) Čísla kapitol jsou třímístná.

(3) Kapitoly a jejich čísla jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Druhové třídění příjmů a výdajů

§ 4

Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje, a to podle příjmových a výdajových druhů.

§ 5

(1) Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, který rozpočtové jednotce plyne za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv.

(2) U příjmů z transferů podle § 6 písm. b) a půjčených prostředků se pro účely této vyhlášky příjmovým druhem rozumí druh přijímané podpory, zdroj nebo právní důvod transferu nebo zdroj půjčených peněžních prostředků.

§ 6

Pro účely určení výdajového druhu se výdaje peněžních prostředků dělí na
a)   výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota,
b)   transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí,
c)   půjčené peněžní prostředky.

§ 7

(1) Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky u výdajů na nákupy rozumí druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady.

(2) U výdajů z transferů a půjčených peněžních prostředků se pro účely této vyhlášky výdajovým druhem rozumí druh podpory, kterou transfer nebo půjčené peněžní prostředky představují, a druh příjemce této podpory.

§ 8

(1) Výdaji na nákupy jsou výdaje prostředků na pořízení hodnot a výdaje prostředků na náhrady.

(2) Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv.

(3) Výdaji na náhrady jsou výdaje na odškodnění újmy a dělí se na výdaje na náhrady za způsobenou újmu a výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu.

§ 9

(1) Způsobenou újmou se pro účely této vyhlášky rozumí újma, kterou rozpočtová jednotka způsobila nebo která vznikla při plnění povinností v její prospěch.

(2) Nezpůsobenou újmou se pro účely této vyhlášky rozumí újma, kterou rozpočtová jednotka nezpůsobila a která nevznikla při plnění povinností v její prospěch.

§ 10

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového je nejnižší jednotkou třídění rozpočtová položka (dále jen „položka“).

(2) Položky se seskupují do podseskupení položek, podseskupení položek do seskupení položek a seskupení položek do rozpočtových tříd (dále jen „třída“).

(3) Čísla položek jsou čtyřmístná. První místo označuje třídu, druhé seskupení položek, třetí podseskupení položek a čtvrté položku.

(4) Položky, podseskupení položek, seskupení položek a třídy a jejich čísla jsou uvedeny v druhovém třídění rozpočtové skladby v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Odvětvové třídění příjmů a výdajů

§ 11

(1) Z odvětvového hlediska se třídí všechny výdaje. Z příjmů se z odvětvového hlediska třídí pouze příjmy podle odstavce 3.

(2) Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, ze které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření toho, kdo peněžní prostředky, které rozpočtová jednotka získává jako příjmy, rozpočtové jednotce poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž rozpočtová jednotka peněžní prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.

(3) Z hlediska odvětvového se u obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí třídí pouze nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a příjmy z převodů z vlastních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků.

§ 12

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového je nejnižší jednotkou třídění rozpočtový paragraf (dále jen „paragraf“).

(2) Paragrafy se seskupují do rozpočtových pododdílů (dále jen „pododdíl“), pododdíly do rozpočtových oddílů (dále jen „oddíl“) a oddíly do rozpočtových skupin (dále jen „skupina“).

(3) Čísla paragrafů jsou čtyřmístná. První místo označuje skupinu, druhé oddíl, třetí pododdíl a čtvrté paragraf.

(4) Paragrafy, pododdíly, oddíly a skupiny a jejich čísla jsou uvedeny v odvětvovém třídění rozpočtové skladby v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Konsolidační třídění příjmů a výdajů

§ 13

(1) Konsolidační hledisko se uplatní u převodů příjmů nebo výdajů uvnitř soustavy rozpočtů.

(2) Převodem uvnitř soustavy rozpočtů se rozumí
a)   přijetí peněžních prostředků vydaných jiným rozpočtem,
b)   výdaj rozpočtu, kterým je
1. převod mezi rozpočty, nebo
2. převod uvnitř jednoho rozpočtu.

(3) Převody mezi rozpočty podle odstavce 2 se tímto způsobem třídí v případě, že tato skutečnost není vyjádřena již v druhovém třídění, a jestliže toto třídění je potřebné k vykazování souhrnných údajů o příjmech a výdajích dvou nebo více rozpočtů.

(4) Příjmy a výdaje podle odstavců 2 a 3 se třídí podle stupňů konsolidace.

(5) Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh rozpočtů, mezi nimiž probíhají peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a na druhé straně jejich příjmy, určené podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.

§ 14

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky.

(2) Čísla záznamových jednotek jsou třímístná.

(3) Záznamové jednotky a jejich čísla jsou uvedeny v konsolidačním třídění rozpočtové skladby v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Podkladové třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu

§ 15

(1) Z hlediska podkladu pro změnu státního rozpočtu se příjmy a výdaje státního rozpočtu třídí podle druhů podkladu pro změnu rozpočtu, která příjem umožňuje nebo k výdaji opravňuje.

(2) U příjmů se druhem podkladu pro změnu státního rozpočtu rozumí skutečnost, zda umožňuje výdaj nad schválený státní rozpočet a z jakého právního důvodu.

(3) U výdajů se druhem podkladu pro změnu státního rozpočtu rozumí oprávnění, na základě kterého organizační složka státu výdaj provádí.

§ 16

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se příjmy a výdaje třídí na podkladové jednotky.

(2) Čísla podkladových jednotek jsou jednomístná.

(3) Podkladové jednotky podkladového třídění rozpočtové skladby a jejich čísla jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

Prostorové třídění příjmů a výdajů

§ 17

(1) Pro účely této vyhlášky se územním rozpočtem rozumí rozpočet a další peněžní fondy obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.

(2) Z hlediska prostorového původu příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje územních rozpočtů podle odstavců 5 a 6, příjmy a výdaje státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu a rozpočtů státních fondů podle toho, zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko nebo zahraničí.

(3) Zdrojem příjmů se rozumí skutečnost, zda přijaté peněžní prostředky pocházejí z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů.

(4) Zdrojem výdajů se rozumí skutečnost, zda se vydané peněžní prostředky považují za peněžní prostředky kryté příjmy z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů.

(5) Z příjmů územních rozpočtů se podle odstavce 2 třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů (dále jen „výdaje na spolufinancování“).

(6) Z výdajů územních rozpočtů se podle odstavce 2 třídí jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

§ 18

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu se příjmy a výdaje třídí na prostorové jednotky.

(2) Čísla prostorových jednotek jsou jednomístná.

(3) Prostorové jednotky a jejich čísla jsou uvedeny v prostorovém třídění rozpočtové skladby v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Nástrojové třídění příjmů a výdajů

§ 19

(1) Z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se příjmy a výdaje státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu, státních fondů a územních rozpočtů třídí podle toho, zda zdrojem příjmu je tuzemsko, rozpočet Evropské unie, finanční mechanismy podle jejich vymezení v rozpočtových pravidlech, jiné peněžní prostředky ze zahraničí nebo peněžní fondy Organizace Severoatlantické smlouvy, a podle jednotlivých peněžních fondů, programů a projektů a mezinárodních smluv o finančních mechanismech.

(2) Z příjmů územních rozpočtů se podle odstavce 1 třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje na spolufinancování, a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

§ 20

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se příjmy a výdaje třídí na nástroje.

(2) Nástroji se pro účely této vyhlášky rozumí jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie a jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech, případně jiné zahraniční zdroje, a jejich analytiky, jsou-li ministerstvem uveřejněny na jeho internetových stránkách.

(3) Čísla nástrojů jsou pětimístná. První 3 místa označují jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie, jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech nebo jiné zahraniční zdroje a poslední 2 místa jejich analytiky, které se nepoužijí pro příjmy a výdaje územních rozpočtů a státních fondů. Čísla nástrojů uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

Doplňkové třídění výdajů státního rozpočtu

§ 21

Z hlediska příslušnosti výdajů ke zvlášť sledovaným celkům se třídí výdaje státního rozpočtu na dílčí průřezové ukazatele podle přílohy zákona o státním rozpočtu České republiky, kterou se stanoví ukazatele státního rozpočtu podle kapitol, které nejsou definovány prostřednictvím ostatních třídění stanovených touto vyhláškou, a podle dalších zvlášť sledovaných celků.

§ 22

(1) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům se výdaje třídí na dílčí průřezové ukazatele.

(2) Čísla průřezových ukazatelů jsou dvoumístná. Čísla průřezových ukazatelů lze přiřadit k jednotce třídění podle § 12 odst. 1.

(3) Dílčí průřezové ukazatele doplňkového třídění rozpočtové skladby a jejich čísla jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

Programové třídění výdajů

§ 23

Z hlediska příslušnosti výdajů k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel se třídí výdaje státního rozpočtu na tyto programy a jejich nižší celky.

§ 24

(1) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 23 je nejnižší jednotkou třídění akce.

(2) Dotační investiční akce a výdajové investiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech se pro třídicí účely seskupují do podmnožin subtitulů, podmnožiny subtitulů do subtitulů, subtituly do titulů a tituly do programů.

(3) Dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech, dotační akce, na jejichž evidování se použijí pravidla pro dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech a dotační akce uskutečňované v rámci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů, nebo jiných zahraničních zdrojů, se seskupují pouze do programů. To se nepoužije na dotační investiční akce realizované státními příspěvkovými organizacemi, u nichž se postupuje podle odstavce 2, vyjma dotačních investičních akcí, na jejichž evidování se použijí pravidla pro dotační neinvestiční akce vymezené v rozpočtových pravidlech.

(4) Číselník akcí, podmnožin subtitulů, subtitulů a titulů a programů se vytváří a vede v rozpočtovém systému upraveném rozpočtovými pravidly. Číslo akce je třináctimístné.

(5) Jednotlivá místa v čísle akce podle odstavce 2 vyjadřují označení
a)   programu zapsaného na prvním až třetím a pátém a šestém místě, kde označuje
1. řadu programů první místo,
2. kapitolu, ve které se program realizuje, druhé a třetí místo,
b)   titulu, který je zároveň součástí čísla programu a označují jej páté a šesté místo,
c)   příslušnosti k modulu rozpočtového systému na čtvrtém místě, kde označuje
1. dotační investiční akci písmeno „D“,
2. výdajovou investiční akci písmeno „V“,
d)   subtitulu na sedmém a osmém místě,
e)   podmnožiny subtitulu na devátém místě,
f)   identifikace akce v systematickém uspořádání nastaveném správcem kapitoly na desátém až třináctém místě.

(6) Jednotlivá místa v čísle akce podle odstavce 3 věty první vyjadřují označení
a)   příslušnosti k modulu rozpočtového systému na prvním místě, kde označuje neinvestiční dotační akci, dotační akci, na jejíž evidování se vztahují pravidla pro dotační neinvestiční akci nebo akci spolufinancovanou ze zahraničních zdrojů písmeno „Z“,
b)   programu zapsaného na prvním až pátém místě, kde kapitolu, ve které se program realizuje, označují druhé a třetí místo,
c)   identifikace řady, která je zároveň součástí čísla programu a označují ji čtvrté a páté místo,
d)   agregace na šestém a sedmém místě,
e)   identifikace akce v systematickém uspořádání nastaveném správcem kapitoly na osmém až třináctém místě.

Účelové třídění výdajů státního rozpočtu

§ 25

(1) Z hlediska účelu rozpočtového přesunu v rámci státního rozpočtu se výdaje státního rozpočtu, ke kterým organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu, které jsou zařazeny do jiných kapitol, třídí podle kapitol, ze kterých se tyto rozpočtové přesuny uskutečnily, a podle roku a pořadí vzniku účelu.

(2) Účelové třídění je povinné pro výdaje, ke kterým organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

(3) V případech, kdy se nepoužije odstavec 2, určí organizační složka státu, zda a které své výdaje bude třídit z hlediska účelu rozpočtového přesunu v rámci státního rozpočtu.

§ 26

(1) Při účelovém třídění výdajů se výdaje třídí na účely.

(2) Účely se pro účely této vyhlášky rozumí jednotlivé rozpočtové přesuny do jiných kapitol, které schvaluje ministerstvo.

(3) Čísla účelů jsou devítimístná. První 2 místa označují rok schválení rozpočtového přesunu, další 3 místa kapitolu, z jejíhož rozpočtu se přesun provádí, a poslední 4 místa pořadové číslo rozpočtového přesunu.

Strukturní třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu

§ 27

(1) Z hlediska věcné podstaty příjmů a výdajů státního rozpočtu se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle strukturovaných celků.

(2) Strukturovanými celky se pro účely této vyhlášky rozumí ukazatele příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, které potřebují správci kapitol nebo ministerstvo pro výkon státní správy v oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu, zejména ke stanovení rozpočtu specifických ukazatelů v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rok a k evidenci jeho plnění.

§ 28

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty se příjmy a výdaje třídí na bloky, okruhy, množiny a výdaje též na podmnožiny, které se stanovují v rozpočtovém systému.

(2) Podmnožiny se seskupují do množin, množiny do okruhů a okruhy do bloků.

(3) Ministerstvo stanoví v rozpočtovém systému okruhy a bloky pro třídění příjmů. Okruhy a bloky pro třídění výdajů stanoví v rozpočtovém systému správci kapitol a ministerstvo je schvaluje.

(4) Podmnožiny a množiny stanoví správci kapitol pro organizační složky státu, které patří do jejich kapitol, a oznámí je ministerstvu.

(5) Čísla podmnožin jsou desetimístná. První 3 místa označují blok, další 3 místa okruh, další 3 místa množinu a poslední místo podmnožinu.

§ 29

Transferové třídění příjmů a výdajů

(1) Z hlediska účelů transferů se výdaje státního rozpočtu a státních fondů, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté, třídí podle toho, z které kapitoly státního rozpočtu, nebo ze kterého státního fondu se transfer poskytuje anebo zda se poskytuje z Národního fondu. Tyto výdaje se třídí podle pořadí transferu.

(2) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů se příjmy a výdaje člení na účelové znaky.

(3) Účelovými znaky jsou jednotlivé transfery, které uvolňují ústřední orgány státní správy nebo jimi zřízené organizační složky státu, státní fondy a Národní fond.

(4) Čísla účelových znaků jsou pětimístná. První 2 místa označují kapitolu státního rozpočtu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer poskytuje, a zbylá 3 místa kód titulu transferu.

(5) Odstavce 1 až 4 se použijí i na půjčené peněžní prostředky.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 30

Používání jednotek třídění

(1) Rozpočtové jednotky používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které odpovídají jejich činnosti.

(2) Pokud příjmy, výdaje nebo financující položky jsou utajovanou informací podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací, zajistí jejich původce v neutajovaných dokumentech využívajících rozpočtovou skladbu použití takových jednotek třídění a jejich úprav, které zabezpečí ochranu utajovaných informací.

§ 31

Podrobnější třídění a další třídění příjmů a výdajů

(1) Organizační složky státu, státní fondy, obce, kraje a dobrovolné svazky obcí mohou použít podrobnější třídění nebo další třídění příjmů a výdajů.

(2) Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v části druhé na ještě nižší jednotky třídění, než jsou jednotky třídění v ní stanovené.

(3) Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle jiných hledisek než jen hledisek stanovených v části druhé.

§ 32

Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů a výdajů uskutečněných do 31. prosince 2021 se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 33

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
2. Vyhláška č. 568/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
3. Vyhláška č. 484/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.
4. Vyhláška č. 440/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 233/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 306/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 175/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 357/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 51/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
10. Vyhláška č. 452/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
11. Vyhláška č. 96/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
12. Vyhláška č. 493/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
13. Vyhláška č. 464/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
14. Vyhláška č. 362/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
15. Vyhláška č. 56/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
16. Vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
17. Vyhláška č. 233/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
18. Vyhláška č. 12/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
19. Vyhláška č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
20. Vyhláška č. 343/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
21.  Vyhláška č. 577/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 34

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 412/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 412/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 412/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 412/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 412/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 412/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 412/2021 Sb.

(Příloha)