SBÍRKA ZÁKONŮ částka 173
rozeslána dne 22.10.2021

391

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 352/2019 Sb., se mění takto:

1. V písmenu A 1. části dílu 1.05 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ“ a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „6-9“.

2. V písmenu B 1. části dílu 1.01 povolání 1.01.13 se v 11. platové třídě doplňuje bod 9, který zní:
„9. Kontrola výstupů projektů Evropské unie v době udržitelnosti po ukončení realizace projektu.“.

3. V písmenu B 1. části se v dílu 1.05 doplňuje povolání 1.05.05, které včetně nadpisu zní:
„1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ
6. platová třída
1. Hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívající v nácviku denních činností, upevňování hygienických návyků a základů společenského chování dětí.
7. platová třída
1. Výchovná činnost v dětské skupině zaměřená na rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti dětí, jejich zájmů, znalostí, dovedností a tvořivých schopností, a směřující k utváření pozitivních mezilidských vztahů, morálních hodnot, vztahu k živým tvorům nebo k rozvoji jemné motoriky dětí.
8. platová třída
1. Komplexní výchovná činnost v dětské skupině zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, jejich zájmů, vědomostí, dovedností a tvořivých schopností s ohledem na jejich individuální potřeby.
9. platová třída
1. Komplexní příprava plánu výchovy a péče o děti v dětské skupině se zaměřením na formování osobnosti a fyzický a psychický vývoj dítěte.“.

4. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 14. platové třídě se v bodu 1 za slovo „Vykonávání“ vkládají slova „nejnáročnější rozhodovací činnosti soudu podle zvláštního zákona po úspěšném vykonání odborné justiční zkoušky nebo zkoušky jí na roveň postavené nebo“.

„3.5. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se ve 14. platové třídě doplňuje bod 3, který zní:
  Komplexní koordinace státní správy a správy personální, organizační, hospodářské a finanční soudů vyššího stupně, včetně metodické činnosti na úseku soudního výkonu s výjimkou soudcovské činnosti v rozsahu vymezeném zvláštním zákonem.“.

6. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.01 se v 10. platové třídě doplňuje bod 17, který zní:
„17. Provádění specializovaných odborných prací v rámci veřejného opatrovnictví, zejména řešení složitých případů právního jednání a zastupování opatrovance v právním jednání nebo řešení zásadních věcí vlastnictví opatrovance včetně řešení jeho dluhů, exekucí, oddlužení a úvěrů.“.

7. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.15 v 9. platové třídě se v bodu 4 slovo „včetně“ nahrazuje slovem „nebo“ a slovo „zástupcem“ se nahrazuje slovy „zmocněncem v působnosti krajského úřadu“.

8. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.28 se v 11. platové třídě doplňuje bod 5, který zní:
„5. Koordinace výkonu silničního správního úřadu.“.

9. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.28 se ve 12. platové třídě doplňuje bod 4, který zní:
4. Koordinace výkonu silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o katalogu správních činností

Čl. II

Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb. a nařízení vlády č. 352/2019 Sb., se mění takto:

1. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se v bodu 2 za slova „pěstounské péče“ vkládají slova „ , dávky náhradního výživného“.

2. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se v bodu 3 za slova „pěstounské péče,“ vkládají slova „dávky náhradního výživného,“.

3. V části 2. dílu 20. v 11. platové třídě se v bodu 1 za slova „pěstounské péče,“ vkládají slova „dávky náhradního výživného,“.

4. V části 2. dílu 20. ve 12. platové třídě se v bodu 1 za slova „hmotné nouzi,“ vkládají slova „náhradního výživného,“.

5. V části 2. dílu 20. ve 12. platové třídě se v bodu 2 za slova „pěstounské péče“ vkládají slova „ , náhradního výživného“.

6. V části 2. dílu 20. ve 13. platové třídě se v bodu 1 za slova „sociální podpory,“ vkládají slova „dávky náhradního výživného,“.

7. V části 2. dílu 20. ve 13. platové třídě se v bodech 2, 14 a 15 za slova „sociální podpory,“ vkládají slova „náhradního výživného,“.

8. V části 2. dílu 20. ve 14. platové třídě se v bodech 1 a 2 za slova „sociální podpory,“ vkládají slova „náhradního výživného,“.

9. V části 2. dílu 33. v 9. platové třídě bod 2 zní:
„2. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.“.

10. V části 2. dílu 33. se v 9. platové třídě bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

11. V části 2. dílu 33. v 10. platové třídě bod 2 zní:
„2. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.“.

12. V části 2. dílu 33. se v 10. platové třídě body 4 a 5 zrušují.

13. V části 2. dílu 33. se v 11. platové třídě doplňuje bod 9, který zní:
„9. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu vyznačující se složitostí jednotlivých faktorů, jako jsou případy s mezinárodním prvkem, odbornou náročností nebo rozsahem šetření.“.

14. V části 2. dílu 33. ve 12. platové třídě bod 14 zní:
„14. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu v obzvláště složitých případech daných odbornou náročností a rozsahem šetření s celostátní působností.“.

15. V části 2. dílu 33. se ve 12. platové třídě doplňuje bod 16, který zní:
„16. Plánování, vyhodnocování úředních kontrol, metodické usměrňování a koordinace výkonu dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.“.

16. V části 2. dílu 33. se ve 13. platové třídě doplňuje bod 15, který zní:
„15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu, a to včetně mezinárodní spolupráce.“.

17. V části 2. dílu 33. se ve 14. platové třídě doplňuje bod 9, který zní:
„9. Tvorba celostátní koncepce v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.