SBÍRKA ZÁKONŮ částka 162
rozeslána dne 8.10.2021

364

ZÁKON

ze dne 14. září 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. I

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l)   prevencí a regulací zavlékání nebo vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů (dále jen „invazní nepůvodní druh“) do krajiny v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014“),
m)   stanovením podmínek používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře v návaznosti na nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění, (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 708/2007“).“.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova „část přírody“ vkládají slova „vymezená v písmeni h)“ a slova „(písmeno f)“ se zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , semena nebo jiná vývojová stádia a jejich části“.

4. V části druhé se pod nadpis části druhé vkládá označení a nadpis hlavy první, které znějí:

„Hlava první

Obecná územní a druhová ochrana přírody a krajiny, ochrana dřevin, jeskyní a paleontologických nálezů“.

5. V § 4 odst. 3 se číslo „17“ nahrazuje číslem „24“.

6. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Orgán ochrany přírody posuzuje v rámci závazného stanoviska podle odstavce 3 dotčení zájmů chráněných podle částí druhé až páté tohoto zákona. Navrhované využití nepůvodních druhů dřevin v rámci lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov posuzuje tak, aby nedošlo k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo původních druhů rostlin anebo živočichů; v případě modřínu opadavého a douglasky tisolisté se jejich využití v lesích mimo území chráněná podle části třetí nebo čtvrté tohoto zákona řídí jiným právním předpisem21c).“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 5 odst. 2 se za slova „nevztahuje na“ vkládají slova „invazní nepůvodní druhy a nepůvodní druhy, pro které byla stanovena opatření k regulaci podle odstavce 6, a na“.

8. V § 5 odst. 4 se slova „geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha“ nahrazují slovy „nepůvodního druhu“, na konci textu věty první se doplňují slova „ , pokud jsou vysazovány v zastavěném území obce a při využití vybraných nepůvodních druhů ryb stanovených nařízením vlády vydaným podle zákona o rybářství54)“ a věta poslední se nahrazuje větou „Platnost povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny zaniká zařazením příslušného druhu na unijní seznam.“.
Poznámka pod čarou č. 54 zní:


54) § 12 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 5 odst. 5 se za slovo „živočichů“ vkládají slova „(dále jen „kříženec“)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; to neplatí pro křížence druhů rostlin, pokud je vysazován v zastavěném území obce“.

10. V § 5 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:

„(6) Orgán ochrany přírody může stanovit opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, je-li to s ohledem na místní dopady na přírodu a krajinu nezbytné. V opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence stanoví také podmínky jeho provádění. Opatřením k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence není dotčeno opatření stanovené podle jiného právního předpisu55).


55) Například zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 5 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 56 znějí:

„(7) Pro účely vydání povolení podle odstavce 4 nebo 5 anebo stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6 si orgán ochrany přírody v případě, že vydaným povolením nebo stanoveným opatřením mohou být dotčeny zájmy na lesním hospodaření, myslivosti nebo rybářství, vyžádá závazné stanovisko příslušného orgánu státní správy podle jiného právního předpisu56).

(8) Opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6 provádí v rámci běžné péče o pozemek jeho nájemce nebo jiný uživatel, uživatel honitby nebo rybářského revíru (dále jen „uživatel pozemku“). Není-li takového uživatele pozemku, odpovídá za provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6 vlastník pozemku. Neprovede-li uživatel pozemku, popřípadě jeho vlastník, opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6, neprovede-li je v souladu se stanovenými podmínkami, není-li schopen provedení těchto opatření zajistit, nelze-li to na něm spravedlivě požadovat nebo vyžaduje-li provedení těchto opatření činnost přesahující rámec běžné péče o pozemek, může provedení těchto opatření zajistit orgán ochrany přírody; ustanovení § 68 odst. 4 se použije obdobně.

(9) Vyžaduje-li provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6 činnost přesahující rámec běžné péče o pozemek, orgán ochrany přírody může za účelem zajištění provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence podle odstavce 6 uzavřít s uživatelem pozemku, popřípadě jeho vlastníkem, písemnou dohodu podle § 68 odst. 2.


56) Zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 10 až 14.

12. V § 5 odst. 13 se číslo „8“ nahrazuje číslem „12“.

13. V § 5b odst. 4 se slova „Ministerstvo životního prostředí“ nahrazují slovy „orgán ochrany přírody“ a věta poslední se zrušuje.

14. V § 5b se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „prostřednictvím evidence druhové ochrany“.

15. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 57 zní:

„(2) Ochrana podle odstavce 1 se nevztahuje na nepůvodní druhy dřevin při provádění opatření k jejich regulaci podle § 5 odst. 6 a na invazní nepůvodní druhy dřevin při kácení a dalších zásazích nezbytných k předcházení nebo omezení jejich šíření podle § 13d až 13l. Ochrana podle odstavce 1 se dále nevztahuje na případy kácení prováděného v rámci úředních opatření nebo mimořádných rostlinolékařských opatření k předcházení šíření nebo k vyhubení škodlivých organismů rostlin podle zákona o rostlinolékařské péči57).


57) § 75 a 76 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 13 odst. 1 se slova „svým rozhodnutím“ nahrazují slovy „opatřením obecné povahy“ a slovo „rozhodnutí“ se nahrazuje slovy „opatření obecné povahy“.

17. V části druhé se za hlavu první vkládá nová hlava druhá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 58 až 60 zní:

„Hlava druhá

Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy

Díl 1

Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

§ 13a

(1) Žádost uvedenou v čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu (dále jen „přesun“) podává žadatel u orgánu ochrany přírody.

(2) Pro účely vydání povolení k přesunu si orgán ochrany přírody k žádosti podle odstavce 1 vyžádá
a)   vyjádření podle čl. 6 odst. 2 a čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 od společné meziresortní komise pro nepůvodní a invazní nepůvodní druhy (dále jen „společná komise“),
b)   vyjádření k délce doby sledování podle čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 od společné komise a
c)   závazné stanovisko krajské veterinární správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uvádějící, zda jsou naplněny požadavky čl. 13 nebo 19 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 z hlediska jeho souladu s jinými právními předpisy58).

(3) V případě výjimečného přesunu stanoví orgán ochrany přírody lhůtu, v níž je žadatel povinen předložit posouzení rizik pro životní prostředí zpracované v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Náklady spojené s posouzením rizik pro životní prostředí nese žadatel. K předloženému posouzení rizik pro životní prostředí si orgán ochrany přírody vyžádá vyjádření společné komise o riziku pro životní prostředí zpracované podle přílohy II nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Je-li riziko spojené s navrhovaným výjimečným přesunem na základě vyjádření společné komise střední nebo vysoké, navrhne společná komise opatření k jeho zmírnění. Navržená opatření ke zmírnění rizika stanoví orgán ochrany přírody jako podmínky povolení výjimečného přesunu. Do doby předložení posouzení rizik pro životní prostředí a vydání vyjádření společné komise může orgán ochrany přírody řízení o žádosti přerušit.

(4) Orgán ochrany přírody na základě závazného stanoviska krajské veterinární správy nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského podle odstavce 2 písm. c) rozhodne o provedení pokusného vypuštění. V rozhodnutí o provedení pokusného vypuštění stanoví orgán ochrany přírody v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 délku sledování a určí osobu odpovědnou za toto sledování. O povolení k přesunu rozhodne orgán ochrany přírody na základě výsledků pokusného vypuštění. Podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody je také vyjádření společné komise podle čl. 18 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, které se zveřejňuje prostřednictvím evidence druhové ochrany.

(5) O provedení pokusného vypuštění může orgán ochrany přírody rozhodnout také na základě vyjádření společné komise, není-li v rozporu se závazným stanoviskem krajské veterinární správy nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

(6) V rozhodnutí o provedení pokusného vypuštění nebo v povolení výjimečného přesunu stanoví orgán ochrany přírody délku trvání karantény. Umístění cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře do karantény může orgán ochrany přírody na základě vyjádření společné komise jako podmínku povolení uložit také v případě rutinního přesunu podle čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 708/2007.

(7) V případě výjimečného přesunu a pokusného vypuštění předloží žadatel orgánu ochrany přírody ke schválení rovněž pohotovostní plán zpracovaný podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Výrok o schválení pohotovostního plánu je součástí povolení výjimečného přesunu a rozhodnutí o provedení pokusného vypuštění. Náležitosti a způsob zpracování pohotovostního plánu stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.

§ 13b

(1) Orgán ochrany přírody rozhodne o žádosti ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007.

(2) Jedná-li se o přesun s možným vlivem na sousední členský stát Evropské unie, který je na základě závazného stanoviska krajské veterinární správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského podle § 13a odst. 2 písm. c) a vyjádření společné komise možné povolit, postoupí orgán ochrany přírody žádost k rozhodnutí Ministerstvu životního prostředí, které zajistí projednání navrženého přesunu s příslušnými orgány dotčených členských států Evropské unie a Komisí postupem podle čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Ministerstvo životního prostředí přeruší řízení o žádosti do doby vyjádření Komise.
§ 13c

(1) Provedení opatření proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 zajistí ten, kdo cizí nebo místně se nevyskytující druh v akvakultuře využívá; neučiní-li tak, vyzve jej orgán ochrany přírody k nápravě, a je-li to nezbytné, provedení opatření uloží rozhodnutím.

(2) Nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, orgán ochrany přírody vydané povolení k přesunu zruší.

(3) Pro účely vydání rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 si orgán ochrany přírody vyžádá závazné stanovisko orgánu státní správy rybářství podle zákona o rybářství59).

(4) Platnost povolení k přesunu zaniká zařazením příslušného cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře na unijní seznam.

Díl 2

Ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy

§ 13d

Využívání invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu

(1) Povolení k využívání invazního nepůvodního druhu s významným dopadem na Evropskou unii, který byl zařazen na unijní seznam (dále jen „invazní nepůvodní druh na unijním seznamu“), podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 vydává orgán ochrany přírody na žádost. Z žádosti musí být patrné, že činnost, pro kterou má být povolení vydáno, splňuje podmínky uvedené v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. V povolení orgán ochrany přírody stanoví na základě čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 podmínky využívání invazního nepůvodního druhu; součástí povolení je také výrok o schválení pohotovostního plánu. Náležitosti a způsob zpracování pohotovostního plánu stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.

(2) Povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu může být uděleno také zařízením, která invazní nepůvodní druh na unijním seznamu využívají pro vědeckou produkci a následné léčebné účely ve smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

(3) Orgán ochrany přírody si k obdržené žádosti vyžádá závazné stanovisko krajské veterinární správy nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z hlediska splnění podmínek uvedených v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

(4) V případech uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 musí žádost obsahovat všechny údaje požadované podle čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení. Jsou-li dány důvody a splněny podmínky uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, podá orgán ochrany přírody Komisi žádost o udělení oprávnění k provádění činností, které nejsou uvedeny v čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení. Bez oprávnění vydaného Komisí nelze vydat povolení podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Do doby udělení oprávnění Komisí orgán ochrany přírody řízení o žádosti o povolení přeruší. Proti rozhodnutí, kterým byla žádost o povolení podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 zamítnuta z toho důvodu, že Komisí nebylo uděleno oprávnění, nelze podat opravný prostředek podle správního řádu.

(5) Dozví-li se orgán ochrany přírody skutečnosti uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, může vydané povolení zrušit.

(6) Orgán ochrany přírody je oprávněn provádět průběžné kontroly v zařízení, v němž probíhá využívání invazního nepůvodního druhu na základě vydaného povolení nebo na základě čl. 31 nebo 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, z hlediska dodržování podmínek stanovených tímto nařízením nebo vydaným povolením.

(7) Úřední kontroly podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 provádějí orgány Celní správy České republiky, krajská veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský; informace o výsledcích úředních kontrol předávají do evidence druhové ochrany.

§ 13e

Mimořádná opatření

(1) V případech uvedených v čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 vláda nařízením stanoví, mění a ruší mimořádná opatření. V nařízení vláda stanoví, jaká z omezení uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 mají být vůči invaznímu nepůvodnímu druhu, jehož výskyt byl na území České republiky zjištěn nebo jehož zavlečení nebo vysazení na území České republiky bezprostředně hrozí, uplatňována a v jakém rozsahu. Podkladem pro stanovení, změnu nebo zrušení mimořádných opatření je odborné vyjádření společné komise.

(2) Ministerstvo životního prostředí
a)   v případech uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 poskytne Komisi a ostatním členským státům Evropské unie informaci o přijatých mimořádných opatřeních a
b)   v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 zajistí provedení posouzení rizik.

§ 13f

Sledování výskytu a způsobu šíření invazních nepůvodních druhů

(1) Sledování invazních nepůvodních druhů a vyhodnocení míry jejich rozšíření na území České republiky zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“). Zjistí-li orgány státní správy nebo pověřená osoba podle lesního zákona60) při své činnosti výskyt invazního nepůvodního druhu, bez zbytečného odkladu o tom informují Agenturu. Agentura ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody shromažďuje informace o výskytu invazního nepůvodního druhu také od odborných institucí a veřejnosti. Informace o výskytu a rozšíření invazního nepůvodního druhu Agentura zveřejňuje na svých internetových stránkách.

(2) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními orgány státní správy zajistí na území České republiky analýzu způsobů šíření invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu. V souladu s čl. 13 odst. 2 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 zpracuje a v souladu s čl. 13 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 následně aktualizuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími dotčenými ústředními orgány státní správy Akční plán zaměřený na způsoby šíření invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu (dále jen „akční plán“). Podkladem pro zpracování akčního plánu je odborné vyjádření společné komise. Akční plán schvaluje vláda. Schválený akční plán Ministerstvo životního prostředí bez zbytečného odkladu zašle Komisi.

§ 13g

Opatření při včasném zjištění výskytu invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu

(1) Dojde-li na území České republiky k včasnému zjištění zavlečení, vysazení nebo výskytu invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, poskytne Ministerstvo životního prostředí Komisi a ostatním členským státům Evropské unie informaci podle čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 bez zbytečného odkladu. Ministerstvo životního prostředí rovněž informuje Komisi a ostatní členské státy Evropské unie, hrozí-li vážné riziko, že se invazní nepůvodní druh na unijním seznamu, který se vyskytuje na území České republiky, rozšíří na území jiného členského státu Evropské unie.

(2) Ministerstvo životního prostředí v souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 stanoví rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož zavlečení, vysazení nebo výskyt byl včas zjištěn. Za podmínek uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 může Ministerstvo životního prostředí stanovit, že opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož výskyt na území České republiky byl včasně zjištěn, nebudou uplatňována; v takovém případě stanoví, jaká izolační opatření mají být přijata. Ministerstvo životního prostředí bez zbytečného odkladu informuje o svém postupu Komisi.

§ 13h

Regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu

(1) Za účelem regulace invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, který je na území České republiky značně rozšířen, vypracuje Ministerstvo životního prostředí zásady regulace značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu (dále jen „zásady regulace“). Podkladem pro zpracování zásad regulace je odborné vyjádření společné komise. Součástí zásad regulace je stanovení postupů regulace a vymezení prioritních území, v nichž je potřeba regulace s ohledem na výskyt a šíření invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu zvlášť naléhavá. Zásady regulace se aktualizují na základě výsledků sledování podle § 13f odst. 1, dostupných poznatků o způsobech regulace nebo v souvislosti se změnami unijního seznamu.

(2) Bližší podmínky uplatňování zásad regulace stanoví v rozsahu své územní působnosti příslušný orgán ochrany přírody opatřením obecné povahy. V opatření obecné povahy orgán ochrany přírody upřesní zejména priority postupu regulace podle podmínek daného území, jednotlivá opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu a, je-li to potřebné, lhůty pro jejich provedení.

(3) Komerční využívání značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu je možné jen na základě povolení orgánu ochrany přírody a za splnění podmínek stanovených v čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. V žádosti o povolení je žadatel povinen uvést způsob navrhovaného využití a opatření k zabránění šíření tohoto invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu ve všech fázích nakládání s ním.

§ 13i

Náhrada nákladů

Náhradu nákladů, které orgán ochrany přírody vynaložil na opatření nezbytná k prevenci, minimalizaci nebo zmírnění nepříznivých dopadů na životní prostředí, zdraví nebo majetek, vzniklých v důsledku úniku a volného rozšiřování invazního nepůvodního druhu způsobeného porušením povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 nebo tímto zákonem, včetně náhrady nákladů na obnovu poškozených ekosystémů, je povinna příslušnému orgánu ochrany přírody uhradit osoba, která stanovenou povinnost porušila. Výši náhrady nákladů stanoví orgán ochrany přírody rozhodnutím.

Společná ustanovení o invazních nepůvodních druzích

§ 13j

(1) Pro účely vydání povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 si orgán ochrany přírody v případě, že vydaným povolením mohou být dotčeny zájmy na lesním hospodaření, myslivosti nebo rybářství, vyžádá k obdržené žádosti závazné stanovisko příslušného orgánu státní správy podle jiného právního předpisu56). Pokud opatřením obecné povahy podle § 13h odst. 2 mohou být dotčeny zájmy na lesním hospodaření, myslivosti nebo rybářství, je příslušný orgán státní správy podle jiného právního předpisu56) dotčeným orgánem k projednání návrhu tohoto opatření obecné povahy.

(2) Vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu je povinen pro účely prokázání toho, že jej měl v držení již před zařazením tohoto druhu na unijní seznam, zaregistrovat tohoto jedince prostřednictvím evidence druhové ochrany. Registraci je nutno provést do 1 roku ode dne zařazení druhu na unijní seznam.

(3) Vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, u něhož byl stanoven zákaz takový druh držet nebo chovat, je oprávněn umístit jej do zařízení určeného k tomu Ministerstvem životního prostředí. Umístěním do zařízení přechází vlastnické právo k jedinci invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu na zařízení.

(4) Opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 provádí v rámci běžné péče o pozemek uživatel pozemku. Není-li takového uživatele pozemku, odpovídá za provedení těchto opatření vlastník pozemku. Neprovede-li uživatel pozemku, popřípadě jeho vlastník, tato opatření, neprovede-li je v souladu se stanovenými podmínkami, není-li schopen provedení těchto opatření zajistit, nelze-li to na něm spravedlivě požadovat nebo vyžaduje-li provedení těchto opatření činnost přesahující rámec běžné péče o pozemek, může provedení těchto opatření zajistit orgán ochrany přírody; ustanovení § 68 odst. 4 se použije obdobně.

(5) Vyžaduje-li provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2 a opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 činnost přesahující rámec běžné péče o pozemek, orgán ochrany přírody může za účelem zajištění provedení těchto opatření uzavřít s uživatelem pozemku, popřípadě jeho vlastníkem, písemnou dohodu podle § 68 odst. 2.

(6) Po provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2, opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13h odst. 2 nebo jiného zajištění invazního nepůvodního druhu je vlastník nebo uživatel pozemku povinen postupovat tak, aby nedošlo k jeho opětovnému rozšíření. Orgán ochrany přírody může, je-li to účelné, vlastníka nebo uživatele pozemku vyzvat, aby sám nebo ve spolupráci s orgánem ochrany přírody zajistil provedení opatření k obnově dotčených ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014; k provedení těchto opatření může orgán ochrany přírody uzavřít s vlastníkem nebo uživatelem pozemku písemnou dohodu podle § 68 odst. 2. Jedince invazního nepůvodního druhu, který byl odchycen nebo jinak odebrán z přírody a krajiny, nelze do přírody a krajiny znovu vypustit nebo využít způsobem, který by vedl k opětovnému rozšíření invazního nepůvodního druhu.

§ 13k

(1) Návrh akčního plánu a zásad regulace zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na své úřední desce. K návrhu akčního plánu nebo zásad regulace může Ministerstvu životního prostředí každý zaslat písemné připomínky. Lhůta pro zaslání připomínek činí 60 dnů ode dne zveřejnění návrhu akčního plánu nebo zásad regulace na úřední desce Ministerstva životního prostředí; k připomínkám zaslaným po lhůtě se nepřihlíží. Vyhodnocení zaslaných připomínek Ministerstvo životního prostředí zveřejní na svých internetových stránkách; v případě, že připomínce nebylo vyhověno, zveřejní rovněž důvod.

(2) Na internetových stránkách dotčených obcí a krajů a způsobem v místě obvyklým se zveřejňují informace o
a)   včasném zjištění zavlečení, vysazení nebo výskytu invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu,
b)   opatřeních, která mají být přijata k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož zavlečení, vysazení nebo výskyt byl včas zjištěn, podle § 13g odst. 2,
c)   vyhlášení opatření obecné povahy, kterým se stanoví bližší podmínky uplatňování zásad regulace, a
d)   opatřeních k regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, který je na území České republiky značně rozšířen, podle § 13h odst. 2.

§ 13l

(1) V případech, kdy Česká republika bude vyzvána ke spolupráci týkající se invazního nepůvodního druhu, který byl zařazen na vnitrostátní seznam invazních nepůvodních druhů některého členského státu Evropské unie a který tento členský stát určil jako druh vyžadující posílenou regionální spolupráci podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, vláda nařízením stanoví tento druh jako invazní nepůvodní druh vyžadující regionální spolupráci. V nařízení může vláda stanovit, která z omezení uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 mají být vůči tomuto invaznímu nepůvodnímu druhu uplatňována a v jakém rozsahu.

(2) Ustanovení § 13f až 13h se použijí obdobně na
a)   invazní nepůvodní druh vyžadující regionální spolupráci stanovený v nařízení vlády podle odstavce 1 a
b)   invazní nepůvodní druh, který určí Komise prováděcím aktem vydaným na základě čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

(3) Ustanovení § 13f se použije obdobně na druh, který je
a)   na území České republiky původní,
b)   zařazen na vnitrostátní seznam invazních nepůvodních druhů některého členského státu Evropské unie a
c)   členským státem Evropské unie uvedeným v písmeni b) určen jako druh vyžadující posílenou regionální spolupráci podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.


58) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.59)*Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60) § 28a zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 16 odst. 1 písm. f), § 18a odst. 1 písm. a), § 26 odst. 1 písm. d), § 29 písm. e) a v § 34 odst. 1 písm. d) se slovo „geograficky“ zrušuje.

19. V § 18a odst. 1 písm. a) se na konci textu písmene doplňují slova „a cizím a místně se nevyskytujícím druhům v akvakultuře“.

20. V § 26 odst. 1 písm. d), § 29 písm. e) a v § 34 odst. 1 písm. d) se na konci textu písmene doplňují slova „a cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře“.

21. V § 42 odst. 2 se slova „v přítomnosti pověřeného pracovníka nebo“ a věta druhá zrušují.

22. V § 42 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

23. V § 45c odst. 2 se za slova „neplatí-li pro ně“ vkládá slovo „přísnější“.

24. V § 45f odst. 1 a v § 79 odst. 3 písm. b) se číslo „7“ nahrazuje číslem „10“.

25. V § 45h odst. 2 se text „§ 4 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 5“

26. V § 50 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Zákaz držení a dopravy se nevztahuje na mrtvé jedince zvláště chráněného druhu živočicha, jeho části nebo výrobku z něho, dovezeného do České republiky, pakliže držitel prokáže zákonný původ jedince v souladu s § 54 odst. 1 tohoto zákona. Tyto zákazy se rovněž nevztahují na mrtvé jedince zvláště chráněného druhu živočicha odebraného z přírody na území České republiky před datem přistoupení k Evropské unii, pakliže držitel prokáže zákonný původ jedince v souladu s právní úpravou platnou v době jeho nabytí.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

27. V § 61 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „na základě potvrzení o vzniku předkupního práva, které vydá Ministerstvo životního prostředí a ve kterém uvede výčet pozemků označených údaji katastru nemovitostí, ke kterým má Česká republika předkupní právo, podle jednotlivých katastrálních území a důvod vzniku předkupního práva“.

28. V § 66 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Orgán ochrany přírody může ve zvláště chráněném území, s výjimkou národních parků, v ochranném pásmu zvláště chráněného území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti nebo v jejich částech rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy omezit nebo zakázat provádění ohňostrojů nebo používání zábavní pyrotechniky z důvodů umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek anebo biotopů, které jsou citlivé a zranitelné působením rušivých vlivů spojených s těmito činnostmi.“.

29. Za § 72 se vkládají nové § 72a až 72d, které včetně nadpisů znějí:
Evidence chráněných území v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
§ 72a

(1) Účelovými územními prvky, o nichž se vedou údaje v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“), jsou
a)   zvláště chráněná území,
b)   zóny ochrany přírody národních parků,
c)   zóny odstupňované ochrany přírody chráněných krajinných oblastí,
d)   klidová území národních parků,
e)   ochranná pásma zvláště chráněných území,
f)   evropsky významné lokality,
g)   ptačí oblasti,
h)   památné stromy,
i)   ochranná pásma památných stromů,
j)   smluvně chráněná území,
k)   smluvně chráněné památné stromy.

(2) Editorem údajů o účelových územních prvcích uvedených v odstavci 1 je Agentura.

§ 72b

(1) O zvláště chráněném území se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je zvláště chráněnému území přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo zvláště chráněného území, pod kterým je vedeno v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod zvláště chráněného území,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o právním předpisu, kterým bylo zvláště chráněné území vyhlášeno.

(2) O zónách ochrany přírody národního parku se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je zónám ochrany přírody národního parku přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo národního parku, o jehož zóny ochrany se jedná, pod kterým je tento národní park veden v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod zón ochrany přírody národního parku,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o právním předpisu, kterým byly zóny ochrany přírody národního parku vyhlášeny.

(3) O zónách odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je zónám odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo chráněné krajinné oblasti, o jejíž zóny odstupňované ochrany se jedná, pod kterým je tato chráněná krajinná oblast vedena v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod zón odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o právním předpisu, kterým byly zóny odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti vyhlášeny.

(4) O klidovém území národního parku se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je klidovému území národního parku přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo národního parku, o jehož klidové území se jedná, pod kterým je tento národní park veden v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod klidového území národního parku,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o opatření obecné povahy, kterým bylo klidové území národního parku vyhlášeno.

(5) O ochranném pásmu zvláště chráněného území se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je ochrannému pásmu zvláště chráněného území přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo zvláště chráněného území, o jehož ochranné pásmo se jedná, pod kterým je toto zvláště chráněné území vedeno v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod ochranného pásma zvláště chráněného území,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o právním předpisu, kterým bylo ochranné pásmo zvláště chráněného území vyhlášeno.

(6) O evropsky významné lokalitě se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je evropsky významné lokalitě přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo evropsky významné lokality, pod kterým je vedena v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod evropsky významné lokality,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o právním předpisu, kterým byla evropsky významná lokalita vyhlášena.

(7) O ptačí oblasti se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je ptačí oblasti přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo ptačí oblasti, pod kterým je vedena v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod ptačí oblasti,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o právním předpisu, kterým byla ptačí oblast vyhlášena.

(8) O památném stromu se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je památnému stromu přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo památného stromu, pod kterým je veden v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaj, kterým je definiční bod památného stromu,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o rozhodnutí o vyhlášení památného stromu.

(9) O ochranném pásmu památného stromu se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je ochrannému pásmu památného stromu přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo památného stromu, o jehož ochranné pásmo se jedná, pod kterým je tento památný strom veden v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod ochranného pásma památného stromu,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma památného stromu.

(10) O smluvně chráněném území se v registru územní identifikace vedou
a)   identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je smluvně chráněnému území přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo smluvně chráněného území, pod kterým je vedeno v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod smluvně chráněného území,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o smlouvě, kterou byla ochrana tohoto území zřízena.

(11) O smluvně chráněném památném stromu se v registru územní identifikace vedou
a)  identifikační údaje, kterými jsou
  1. kód, který je smluvně chráněnému památnému stromu přiřazen v registru územní identifikace,
  2. název a evidenční číslo smluvně chráněného památného stromu, pod kterým je veden v ústředním seznamu,
b)   lokalizační údaj, kterým je definiční bod smluvně chráněného památného stromu,
c)   údaje o vazbách na ostatní územní prvky,
d)   údaje o smlouvě, kterou byla ochrana památného stromu zřízena.

§ 72c

(1) Orgány ochrany přírody předávají dokumentaci o účelových územních prvcích uvedených v § 72a odst. 1 Agentuře. Zjistí-li Agentura, že předaná dokumentace obsahuje chybné technické údaje, které neumožňují provedení evidence v registru územní identifikace, vyzve příslušný orgán ochrany přírody, aby do 30 dnů zjednal nápravu. Do doby zjednání nápravy nelze evidenci provést.

(2) O údajích ústředního seznamu o vzniku a poloze účelových územních prvků uvedených v § 72a odst. 1 se má za to, že jsou zapsány v souladu se skutečným právním stavem a že jsou úplné.

§ 72d

Informační systém ochrany přírody

(1) Zřizuje se informační systém ochrany přírody. Informační systém ochrany přírody je informačním systémem veřejné správy. Správcem a provozovatelem informačního systému ochrany přírody je Agentura.

(2) Informační systém ochrany přírody je jednotný celostátní informační systém určený ke zpracování údajů o ochraně přírody a krajiny vedený především za účelem
a)   podpory výkonu státní správy,
b)   podávání zpráv a informací vyžadovaných právními předpisy Evropské unie Komisi,
c)   tvorby politik v oblasti ochrany přírody a krajiny,
d)   poskytování údajů o území pořizovatelům územně analytických podkladů,
e)   poskytování informací v oblasti ochrany přírody a krajiny,
f)   podpory vědy a výzkumu,
g)   podpory péče o přírodu a krajinu.

(3) Součástí informačního systému ochrany přírody jsou
a)   nálezová databáze ochrany přírody, která slouží k ukládání dat a publikaci výsledků o rozšíření a stavu druhů, zejména zvláště chráněných, invazních nepůvodních a evropsky významných druhů a přírodních stanovišť,
b)   evidence druhové ochrany, jejímž prostřednictvím orgány ochrany přírody plní informační povinnosti podle § 5b odst. 5 a § 56 odst. 7, zajišťují evidenci osvědčení podle § 54 odst. 4 a vedou informace stanovené čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a čl. 24 odst. 1 písm. f) a h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014; prostřednictvím evidence druhové ochrany rovněž vlastník nebo držitel jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu provádí jeho registraci podle § 13j odst. 2,
c)   ústřední seznam, který slouží k evidenci údajů stanovených v § 42 a 47,
d)   jednotná evidence speleologických objektů, která slouží k evidenci krasových a pseudokrasových jevů na území České republiky a shromažďuje základní, polohové, měřické a popisné údaje o jednotlivých lokalitách, dokumentaci, přehled o významu lokalit, jejich využití a stavu, možnosti ohrožení a výsledky výzkumu a průzkumu lokalit,
e)   evidence opatření péče o přírodu a krajinu, která slouží k evidenci opatření ke zlepšení stavu přírody a krajiny realizovaných z veřejných finančních zdrojů a jako podklad pro jejich plánování a vedení informací podle čl. 24 odst. 1 písm. d), e), g) a i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.“.

30. V § 77 odst. 1 písmeno e) zní:
„e)   vydávají rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy povolení k rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, do krajiny podle § 5 odst. 4 nebo 5,“.

31. V § 77 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:
„f)   stanovují rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 6,
g)   zajišťují provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu, podle § 5 odst. 8,“.

Dosavadní písmena f) až q) se označují jako písmena h) až s).

32. V § 77 odst. 1 písm. i) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

33. V § 77 odst. 1 písmeno m) zní:
„m)   vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje přechodně chráněná plocha podle § 13 odst. 1 z jiného důvodu, než je ochrana zájmu chráněného v části páté tohoto zákona,“.

34. V § 77a odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c)   vydávají opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje přechodně chráněná plocha podle § 13 odst. 1 z důvodu ochrany zájmu chráněného v části páté tohoto zákona,“.

Dosavadní písmena c) až x) se označují jako písmena d) až y).

35. V § 77a odst. 4 písm. j) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

36. V § 77a odst. 4 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:
„u)   vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu provádění ohňostrojů nebo používání zábavní pyrotechniky podle § 66 odst. 3,“.

Dosavadní písmena u) až y) se označují jako písmena v) až z).

37. V § 77a odst. 5 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až i), která znějí:
„c)   vydávají rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy povolení k rozšiřování křížence zvláště chráněného druhu do krajiny podle § 5 odst. 5,
d)   stanovují rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu podle § 5 odst. 6,
e)   zajišťují provedení opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu podle § 5 odst. 8,
f)   vydávají opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup při ochraně ptáků, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, podle § 5b odst. 4,
g)   vydávají opatření obecné povahy, kterým stanoví bližší podmínky uplatňování zásad regulace podle § 13h odst. 2,
h)   rozhodují o povolení komerčního využívání značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014,
i)   zajišťují provedení opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13j odst. 4 a spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014,“.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena j) až r).

38. V § 77a odst. 5 písmeno r) zní:
„r)   rozhodují o odebrání nedovoleně držených jedinců podle § 89.“.

39. V § 78 odst. 3 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m)   vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu provádění ohňostrojů nebo používání zábavní pyrotechniky podle § 66 odst. 3.“.

40. V § 78 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Agentura dále na celém území České republiky poskytuje finanční příspěvky ze státního rozpočtu k zajištění ochrany přírody a krajiny podle § 2 odst. 2 v rozsahu požadavků stanovených Ministerstvem životního prostředí.“.

41. V § 78 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Agentura a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavců 1 a 2 zajišťují zpracování, projednávají a schvalují plány péče o přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma podle § 38.“.

42. V § 78 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavce 2 na základě zadání Ministerstva životního prostředí zpracovávají záměry na vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek nebo ochranných pásem těchto zvláště chráněných území. Správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavce 2 na základě zadání Ministerstva životního prostředí zpracovávají, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení přírodních rezervací, přírodních památek nebo ochranných pásem těchto zvláště chráněných území.

(10) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavce 2
a)   rozhodují o
  1. povolení k přesunu,
  2. provedení pokusného vypuštění podle § 13a odst. 4 a 5,
  3. umístění do karantény podle § 13a odst. 6,
  4. uložení provedení opatření podle § 13c odst. 1 a
  5. zrušení vydaného povolení k přesunu podle § 13c odst. 2,
b)   schvalují pohotovostní plán podle § 13a odst. 7 a
c)   zajišťují provedení opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13g odst. 2.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 11 až 13.

43. V § 78a odst. 2 písm. e) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

44. V § 79 odst. 3 písm. c) se slova „8 až 11“ nahrazují slovy „11 až 14“.

45. V § 79 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d)   rozhoduje o povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle § 13d odst. 1, podává Komisi žádost o udělení oprávnění podle § 13d odst. 4 a rozhoduje o zrušení povolení podle § 13d odst. 5,“.

Dosavadní písmena d) až v) se označují jako písmena e) až w).

46. V § 79 odst. 3 písmeno f) zní:
„f)   oznamuje a projednává záměry na vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek nebo ochranných pásem těchto zvláště chráněných území,“.

47. V § 79 odst. 3 písm. h) se slovo „vyhlášky“ nahrazuje slovy „opatření obecné povahy“ a slova „ , vymezují nebo mění zóny ochrany přírody národního parku podle § 18 odst. 5 nebo zóny ochrany přírody chráněné krajinné oblasti podle § 27 odst. 2“ se zrušují.

48. V § 79 odst. 3 písm. j) se slova „zajišťuje zpracování“ nahrazují slovem „projednává“ a slova „a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou a se správami národních parků“ se zrušují.

49. V § 79 odst. 3 písm. l) se slova „ , dále přírodních památek a přírodních rezervací nebo jejich ochranných pásem na území národních parků a jejich ochranných pásem“ a slova „a dále přírodních památek a přírodních rezervací nebo jejich ochranných pásem na území národních parků a jejich ochranných pásem“ zrušují a na konci textu písmene l) se doplňují slova „podle § 42“.

50. V § 79 odst. 3 písm. l) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

51. V § 79 odst. 3 se na začátek písmene q) vkládají slova „vydává potvrzení o vzniku předkupního práva státu, podává na jeho základě návrh na zápis předkupního práva do katastru nemovitostí a“.

52. V § 79 odst. 5 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f)   stanoví náležitosti a způsob zpracování pohotovostního plánu podle § 13a odst. 7 a § 13d odst. 1,“.

Dosavadní písmena f) až w) se označují jako písmena g) až x).

53. V § 79 odst. 5 písm. g) se za slovo „vymezují“ vkládají slova „nebo mění“ a text „§ 17 odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 18 odst. 5“.

54. V § 79 odst. 5 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a dále vyhlašují nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, není-li příslušné Ministerstvo obrany nebo Agentura“.

55. V § 79 odst. 5 písm. i) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

56. V § 79 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy odpovědným za provádění nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Ministerstvo životního prostředí plní úkoly příslušného orgánu pověřeného uplatňováním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

(7) Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy z hlediska ochrany zvířat a požadavků veterinární péče určí zařízení, do nichž lze umisťovat jedince invazního nepůvodního druhu živočicha, který byl zařazen na unijní seznam, u něhož byl stanoven zákaz takový druh držet nebo chovat. Určit lze pouze zařízení, která splňují podmínky stanovené v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Ministerstvo životního prostředí vede evidenci určených zařízení a zveřejňuje ji na svých internetových stránkách.

(8) Ministerstvo životního prostředí jako svůj poradní orgán v oblasti prevence a zmírnění nepříznivých vlivů invazních nepůvodních druhů zřizuje společnou komisi. Předsedu a členy společné komise jmenuje ministr životního prostředí po dohodě s ministrem zemědělství ze zástupců obou ministerstev a z dalších odborníků v oblasti invazních nepůvodních druhů navržených z řad pracovníků dalších dotčených orgánů státní správy, vědeckých a jiných odborných pracovišť. Další podrobnosti o složení společné komise stanoví její statut, její činnost se řídí jednacím řádem; statut i jednací řád společné komise vydává Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství. Společná komise plní úkoly poradního výboru podle čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 708/2007.“.

57. V § 80 odst. 1 se za slova „právních předpisů“ vkládají slova „ , přímo použitelných předpisů Evropské unie,“ a slova „odebírat nedovoleně držené jedince“ se nahrazují slovy „rozhodnout o odebrání nedovoleně držených jedinců“.

58. V § 80 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Inspekce provádí průběžné kontroly podmínek používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře podle nařízení Rady (ES) č. 708/2007, využívání invazních nepůvodních druhů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a poskytuje odbornou podporu orgánům státní správy vykonávajícím úřední kontroly podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

59. V § 81 odst. 7 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e)   zastavit ve zvláště chráněném území, ochranném pásmu zvláště chráněného území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti, mimo dálnice, silnice a místní komunikace, motorové vozidlo a obytný přívěs, jiné vozidlo nebo loď, je-li důvodné podezření, že byl porušen zákaz vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů, zákaz vjezdu jiných vozidel nebo zákaz splouvání stanovený tímto zákonem, nebo je-li důvodné podezření, že došlo k vjezdu motorového vozidla a obytného přívěsu, jiného vozidla nebo lodě, který je vázán na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

60. V § 87 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m)   zavleče, vysadí nebo šíří invazní nepůvodní druh na unijním seznamu.“.

61. V § 87 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až m), která znějí:
„j)   úmyslně rozšíří do krajiny jedince nepůvodního druhu nebo křížence bez povolení orgánu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 nebo 5 nebo v rozporu s ním,
k)   neprovede opatření proti nepříznivým účinkům uložená rozhodnutím vydaným na základě § 13c odst. 1,
l)    provede přesun bez povolení orgánu ochrany přírody nebo v rozporu s ním, nebo
m)   v případě nepředvídané události s nepříznivými účinky na životní prostředí nebo na původní populace nepostupuje podle pohotovostního plánu vypracovaného podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007.“.

62. V § 87 odst. 3 písm. f) a § 88 odst. 2 písm. h) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

63. V § 87 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:
„p)   úmyslně poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014,
q)   poruší podmínky povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu nebo nepostupuje podle pohotovostního plánu v případě úniku nebo rozšíření invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu v rozporu s čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo
r)   poruší omezení stanovené nařízením vlády podle § 13e odst. 1.“.

64. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až s), která znějí:
„o)   rozšíří do krajiny jedince nepůvodního druhu nebo křížence bez povolení orgánu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 nebo 5 nebo v rozporu s ním,
p)   neprovede opatření proti nepříznivým účinkům uložená rozhodnutím vydaným na základě § 13c odst. 1,
q)    provede přesun bez povolení orgánu ochrany přírody nebo v rozporu s ním,
r)   v případě nepředvídané události s nepříznivými účinky na životní prostředí nebo na původní populace nepostupuje podle pohotovostního plánu vypracovaného podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, nebo
s)   zavleče, vysadí nebo šíří invazní nepůvodní druh na unijním seznamu.“.

65. V § 88 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až s), která znějí:
„q)    poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014,
r)    poruší podmínky povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu nebo nepostupuje podle pohotovostního plánu v případě úniku nebo rozšíření invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu v rozporu s čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo
s)    poruší omezení stanovené nařízením vlády podle § 13e odst. 1.“.

66. Na konci textu nadpisu § 89 se doplňují slova „a jedinců invazních nepůvodních druhů“.

67. V § 89 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Orgán ochrany přírody může odebrat jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, pokud,
a)   jde-li o jedince v zájmovém chovu,
  1. vlastník nesplňuje podmínky stanovené v čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 pro to, aby si jej mohl ponechat v držení do konce jeho přirozeného života, nebo
  2. při jeho přepravě na území Evropské unie neprokáže jeho vlastník, že jej měl v držení již v době před zařazením druhu na unijní seznam, nebo
b)   jde-li o jedince v chovu pro obchodní účely,
  1. jeho držitel nepřijme opatření uvedená v čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, nebo
  2. jeho držitel jej neprodá nebo nepředá do některého ze zařízení uvedených v čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, případně jej neutratí či neusmrtí ve stanovené lhůtě.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

68. V § 89 odstavec 3 zní:

„(3) Ustanovení § 71 odst. 3 se pro řízení o odebrání nedovoleně drženého jedince zvláště chráněného druhu rostlin, živočichů a ptáků a jedince invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu nepoužije.“.

69. V § 89 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Převádí-li stát odebranou věc podle odstavce 1 na nového nabyvatele, posoudí Ministerstvo životního prostředí při uzavírání smlouvy o převodu odebrané věci podle odstavce 1, je-li dán důvod k udělení výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 1. Je-li důvod k udělení výjimky ze zákazů podle § 56 odst. 1 dán, ve smlouvě o převodu odebrané věci podle odstavce 1 smluvní strany vymezí podmínky, které ve svém rozsahu nahrazují výjimku ze zákazů podle § 56 odst. 1.“.

70. V § 90 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Vydává-li Ministerstvo životního prostředí opatření obecné povahy podle tohoto zákona pro celé území České republiky nebo pro území více krajů, vyvěsí veřejnou vyhlášku, kterou se doručuje návrh opatření obecné povahy, a veřejnou vyhlášku, kterou se opatření obecné povahy oznamuje, pouze na své úřední desce a na úředních deskách krajských úřadů, jichž se opatření obecné povahy týká. Při projednávání takového návrhu opatření obecné povahy mají krajské úřady postavení dotčeného orgánu podle správního řádu.“.
Dosavadní odstavce 5 až 18 se označují jako odstavce 6 až 19.

71. V § 90 se na konci textu odstavce 15 doplňují slova „ , a to včetně dálkového přístupu k nim“.

72. V § 90 se za odstavec 18 vkládají nové odstavce 19 až 23, které znějí:

„(19) Ochrana podle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 se nevztahuje na činnosti prováděné pracovníky orgánů ochrany přírody v zájmu ochrany přírody v rámci
a)   opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany ve zvláště chráněných územích,
b)   opatření na zabezpečení zvláště chráněných území před nepříznivými vlivy okolí v jejich ochranných pásmech,
c)   zjišťování údajů o dosavadním stavu a vývoji předmětů ochrany ve zvláště chráněných územích a
d)   provádění opatření ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech z některého z důvodů stanovených v § 56 odst. 2.

(20) Ochrana podle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 se dále nevztahuje na činnosti prováděné v rámci
a)   zásahů orgánu ochrany přírody prováděných na základě § 68 odst. 3 prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby a
b)   dohod uzavíraných s jinými fyzickými nebo právnickými osobami k provádění činností uvedených v § 77a odst. 4 písm. e) a k) a § 78 odst. 5, 10 a 11.

(21) Činnosti podle odstavců 19 a 20 mohou být prováděny jen tehdy, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, prováděné činnosti neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a jsou v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území.

(22) Uzavře-li orgán ochrany přírody s vlastníkem nebo nájemcem pozemku dohodu k provádění péče o pozemky podle § 68 odst. 2 a v rámci této dohody prověří a, vyžaduje-li to zájem na ochraně přírody a krajiny, stanoví podmínky odchylného postupu u ochrany ptáků podle § 5b odst. 1, povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1, výjimky podle § 10 odst. 2, povolení podle § 10 odst. 3, souhlasu podle § 37 odst. 1 až 3, výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43 odst. 1, souhlasu podle § 44 odst. 3 nebo § 44b, souhlasu podle § 45c odst. 2, souhlasu podle § 46 odst. 2 nebo 3, souhlasu podle § 50 odst. 3, povolení podle § 51 odst. 2, souhlasu podle § 54 odst. 3 nebo výjimky podle § 56 odst. 1, nahrazuje tato dohoda vydání příslušného odchylného postupu, povolení, souhlasu nebo výjimky.

(23) Je-li to z důvodu zajištění péče o rostliny, živočichy, přírodní stanoviště, zvláště chráněná území podle § 38 nebo 38a nebo v rámci provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence nezbytné, jsou orgány ochrany přírody oprávněny provádět vypalování porostů. Při vypalování jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Vypalování porostů včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky.“.
Dosavadní odstavec 19 se označuje jako odstavec 24.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Opatření obecné povahy vydaná Ministerstvem životního prostředí na základě § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu v nich stanovenou; k jejich změně nebo zrušení jsou oprávněné orgány ochrany přírody příslušné k jejich vydání podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Registraci podle § 13j odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jde o jedince invazního nepůvodního druhu živočicha, který byl zařazen na unijní seznam přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provede jeho vlastník nebo držitel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro zápis předkupních práv, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána.

4. Pokud v dokumentaci o zvláště chráněných územích, zónách ochrany přírody národních parků, zónách odstupňované ochrany přírody chráněných krajinných oblastí, klidových územích národních parků, ochranných pásmech zvláště chráněných území, evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech, památných stromech a jejich ochranných pásmech, smluvně chráněných územích a smluvně chráněných památných stromech (dále jen „chráněná lokalita“) předané do ústředního seznamu ochrany přírody (dále jen „ústřední seznam“) orgánem ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou obsaženy
a)   seznam souřadnic v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální podle nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb., vrcholů uzavřených geometrických obrazců s přímými stranami s uvedením způsobu určení souřadnic a přesnosti, kterými jsou stanoveny hranice zvláště chráněných území, zón ochrany přírody národních parků, zón odstupňované ochrany přírody chráněných krajinných oblastí, klidových území národních parků, ochranných pásem zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, smluvně chráněných území nebo ochranných pásem památných stromů anebo poloha definičního bodu památného stromu nebo smluvně chráněného památného stromu, nebo
b)   kopie katastrální mapy platné v době vyhlášení s vyznačením hranic zvláště chráněných území, zón ochrany přírody národních parků, zón odstupňované ochrany přírody chráněných krajinných oblastí, klidových území národních parků, ochranných pásem zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, smluvně chráněných území nebo ochranných pásem památných stromů anebo poloha definičního bodu památného stromu nebo smluvně chráněného památného stromu,
převezme Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) do ústředního seznamu katastrální mapu, která tvoří přílohu příslušného plánu péče o zvláště chráněné území, zpracovaného v souladu s prováděcím právním předpisem k zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Není-li pro zvláště chráněné území zpracován plán péče, jehož přílohu tvoří katastrální mapa, vyzve Agentura do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušný orgán ochrany přírody k dodatečnému předání alespoň jednoho z dokumentů podle písmene a) nebo b) do ústředního seznamu. Příslušný orgán ochrany přírody předá na základě výzvy jím ověřený dokument podle písmene a) nebo b) do ústředního seznamu nejpozději do 18 měsíců ode dne obdržení výzvy.

5. Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, památné stromy, smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné stromy, u kterých nebude do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokumentace uložená v ústředním seznamu obsahovat dokumenty uvedené v bodě 4, zanikají dnem následujícím po dni, kterým uplyne tato lhůta. To neplatí, nebude-li dokumentace uložená v ústředním seznamu obsahovat dokumenty uvedené v bodě 4 pouze v případě zón ochrany přírody národních parků, zón odstupňované ochrany přírody chráněných krajinných oblastí, klidových území národních parků, ochranných pásem zvláště chráněných území nebo ochranných pásem památných stromů.

6. Agentura zapíše údaje o chráněné lokalitě do informačního systému územní identifikace nejpozději do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Agenturou provedení kontrol a odstranění nesouladů mezi údaji o chráněné lokalitě zapsanými do informačního systému územní identifikace a údaji vedenými v katastru nemovitostí. Pokud z provedených kontrol vyplyne, že v katastru nemovitostí jsou zapsány údaje o již zaniklých chráněných lokalitách, oznámí Agentura příslušnému katastrálnímu úřadu jejich zánik do 37 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po provedení kontrol a odstranění nesouladů, nejpozději do 38 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí den, kdy dojde k zápisu údajů o chráněné lokalitě do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

Čl. III

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. f) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

2. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:
„k)   provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu zvířete nebo opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu zvířete, který byl zařazen na unijní seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii36) stanovených podle jiného právního předpisu4c).


36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.“.

3. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ustanovení odstavce 1 písm. f), j), k) a l) a zákaz odchytu pomocí sítí a smyček se nevztahuje na provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu zvířete a opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu zvířete, který byl zařazen na unijní seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii24) stanovených podle jiného právního předpisu4c), pokud je přitom zabezpečeno, že účinek opatření se bude vztahovat cíleně na stanovený druh zvířete a nezpůsobí utrpení jiným zvířatům.“.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

4. V § 27 odst. 1 písm. j) a v § 27a odst. 1 písm. h) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

5. V § 27a odst. 20 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

ČÁST TŘETÍ

Změna lesního zákona

Čl. IV

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 90/2019 Sb., zákona č. 314/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 se slovo „geograficky“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Závazné stanovisko ústřední orgán státní správy ochrany přírody nevydá v případě zavádění modřínu opadavého a douglasky tisolisté, nejde-li o jejich zavádění na území chráněných podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny.“.

2. V § 27 odst. 1 se za větu druhou vkládají věty „V rámci schvalování lesních hospodářských plánů orgán státní správy lesů posuzuje navrhované využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté, nejde-li o jejich využití na území chráněných podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny. Navrhované využití vybraných nepůvodních druhů dřevin posuzuje tak, aby nedošlo k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo původních druhů rostlin anebo živočichů.“.

3. Za § 28 se vkládají nové § 28a a 28b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41 znějí:

㤠28a

Pověřená osoba

(1) Pro účely tohoto zákona se pověřenou osobou rozumí organizační složka státu nebo právnická osoba pověřená ministerstvem prováděním odborných činností stanovených v odstavci 3.

(2) Pověřenou osobou může být organizační složka státu zřízená podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích podléhající dohledu a kontrole ministerstva nebo právnická osoba, která má nejméně 10 let praxe s prováděním inventarizace lesů a která je způsobilá
a)   v rámci inventarizace lesů sledovat výskyt invazního nepůvodního druhu dřeviny a získané údaje zpracovávat,
b)   sledovat nepříznivé dopady působené invazním nepůvodním druhem dřeviny na stav a vývoj lesních ekosystémů,
c)   vyhodnocovat účinnost opatření k regulaci značně rozšířených invazních nepůvodních druhů dřeviny podle zákona o ochraně přírody a krajiny41) realizovaných k minimalizaci dopadů invazního nepůvodního druhu dřeviny,
d)   vést přehled o výskytu a šíření invazních nepůvodních druhů dřevin rostoucích v lesích na území České republiky a o dalších nepůvodních druzích dřevin, u kterých je vzhledem k jejich vlastnostem možné očekávat rozvoj invazního chování, a tento přehled každoročně poskytovat Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, a
e)   ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky shromažďovat a zpracovávat odborné údaje; praxe v této nebo obdobné spolupráci činí nejméně 5 let.

(3) Pověřená osoba
a)   shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o výsledcích sledování výskytu invazního nepůvodního druhu dřeviny,
b)   zajišťuje aktuálnost, bezpečnost a ochranu údajů vedených v rámci přehledu podle odstavce 2 písm. d) před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou,
c)   vyhodnocuje dopady invazního nepůvodního druhu dřeviny na stav a vývoj lesních ekosystémů,
d)   vyhodnocuje účinnost regulačních opatření realizovaných k minimalizaci dopadů invazního nepůvodního druhu dřeviny,
e)   přijímá oznámení orgánů státní správy a vlastníků lesů o výskytu a nepříznivých dopadech invazního nepůvodního druhu dřeviny a o účinnosti regulačních opatření realizovaných k minimalizaci dopadů invazního nepůvodního druhu dřeviny,
f)   předává údaje a poznatky získané v rámci výkonu své činnosti Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a
g)   v případě zrušení nebo zániku pověření předá veškeré údaje a doklady ministerstvu a o tomto předání provede zápis.

§ 28b

(1) Ministerstvo zruší pověření pověřené osobě, jestliže pověřená osoba
a)   opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně,
b)   změní-li se okolnosti rozhodné pro její pověření, nebo
c)   ukončí-li pověřená osoba provádění odborných činností podle § 28a odst. 3.

(2) Pověření pověřené osoby zaniká zánikem organizační složky státu nebo právnické osoby.


41) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 39 odstavec 2 zní:

„(2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna
a)   zastavit dopravní prostředek, je-li důvodné podezření, že osoba užívající dopravní prostředek porušuje ustanovení tohoto zákona,
b)   v souvislosti s výkonem dohledu dle § 39 odst. 1 písm. b) požadovat předložení souhlasu nebo výjimky vlastníka lesa pro příslušnou činnost,
c)   zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,
d)   pořídit zvukový, obrazový nebo jiný záznam osob a věcí nacházejících se na veřejně přístupném místě a zvukový, obrazový nebo jiný záznam o průběhu úkonu, je-li to nezbytné pro plnění jejího úkolu,
e)   projednat příkazem na místě přestupky podle § 53 tohoto zákona,
f)   zadržet osobu, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona, nelze-li jinak zjistit její totožnost, a bezodkladně přivolat orgán Policie České republiky nebo zadrženou osobu bezodkladně orgánu Policie České republiky předvést,
g)   požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.“.

5. V § 48 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l)   oznamují pověřené osobě podle § 28a nově zjištěná místa s výskytem invazního nepůvodního druhu dřeviny.“.

6. V § 48a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňují se písmena l) a m), která včetně poznámek pod čarou č. 42 až 44 znějí:
„l)   oznamuje pověřené osobě podle § 28a zjištěný výskyt invazního nepůvodního druhu dřeviny, jeho šíření a dopady na hospodaření v lesích,
m)   je dotčeným orgánem podle zákona o ochraně přírody a krajiny
  1. při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se povoluje rozšíření nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu do krajiny42),
  2. při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu43), a
  3. při vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu44).


42) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
43) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
44) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 49 odst. 3 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 45 znějí:
„h)   rozhoduje o pověření osoby podle § 28a odst. 1 a o zrušení pověření pověřené osoby podle § 28b odst. 1,
i)   podílí se spolu s Ministerstvem životního prostředí na shromažďování informací o invazních nepůvodních druzích dřevin a hodnocení jejich dopadů na stav a vývoj lesních ekosystémů,
j)   je dotčeným orgánem při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, jehož zavlečení, vysazení anebo výskyt byl včas zjištěn, podle zákona o ochraně přírody a krajiny45),


45) § 13g odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písmena k) až u).

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vodního zákona

Čl. V

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 113/2018 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 3 se slovo „nepůvodních,“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě nepůvodních druhů se postupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny14a).“.

2. V § 116 odst. 1 písm. j) a v § 125a odst. 1 písm. j) se slovo „nepůvodních,“ zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o myslivosti

Čl. VI

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno j) zní:
„j)   podmínky usmrcování živočichů, kteří nejsou zvěří a vyžadují regulaci (dále jen „živočich vyžadující regulaci“),“.

2. V § 2 písm. c) se za slova „(Lynx lynx),“ vkládají slova „tchoř stepní (Mustela eversmannii),“.

3. V § 2 písm. d) se slova „ondatra pižmová (Ondatra zibethica),“ a slova „ , tchoř stepní (Mustela eversmannii)“ zrušují.

4. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
„p)   živočichem vyžadujícím regulaci živočich, jehož druh je vymezen prováděcím právním předpisem.“.

5. V § 3 odst. 2 se slova „ , a zároveň tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří“ zrušují.

6. V § 3 odst. 4 se slova „nadměrného poškozování lesních ekosystémů zvěří,“ a slova „a způsob vymezení oblastí chovu“ zrušují.

7. V § 4 odst. 2 se věta druhá a poslední nahrazují větami „K dovozu a vypouštění nepůvodních druhů37) živočichů za účelem mysliveckého hospodaření je nutné také povolení orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny38) a dodržení veterinárních předpisů5). V souhlasu k dovozu a vypouštění nepůvodního druhu živočicha stanoví orgán státní správy myslivosti podmínky pro myslivecké hospodaření s tímto druhem.“.
Poznámky pod čarou č. 37 a 38 znějí:


37) Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.
38) § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V nadpisu § 11 se za slovo „Povinnosti“ vkládají slova „a oprávnění“.

9. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Uživatel honitby je v rámci mysliveckého hospodaření oprávněn usmrcovat živočichy vyžadující regulaci.“.

10. V § 14 odst. 1 písmeno f) zní:
„f)   usmrcovat živočichy vyžadující regulaci,“.

11. V § 35 odst. 4 písm. e) se slova „další zvířata škodlivá myslivosti“ nahrazují slovy „živočichy vyžadující regulaci“.

12. § 36 včetně nadpisu zní:

㤠36

Vypracování plánu

(1) Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti [§ 59 odst. 2 písm. c)] sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti (§ 60). Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se se svým zástupcem sčítání a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům. Pokud některý držitel honitby nesouhlasí s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání.

(2) Uživatel honitby je povinen vypracovat každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen „plán“). Při vypracování plánu vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledku porovnání kontrolních a srovnávacích ploch a výše škod způsobených v uplynulém období zvěří na lesních a zemědělských porostech, z výsledků sčítání zvěře, ze stanovených minimálních a normovaných stavů zvěře, poměrů pohlaví a koeficientů očekávané produkce, jakož i ze záměrů, které byly uvedeny v návrhu na uznání honitby. V části týkající se mysliveckého hospodaření se uvádí i zamýšlené zazvěřování, výstavba mysliveckých zařízení, opatření v péči o zvěř a při ochraně a zlepšování životních podmínek zvěře. Jestliže je honitba v oblasti chovu zvěře, vychází plán ze závěrů a doporučení orgánu státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře.

(3) Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli honitby k vyjádření. Jestliže se držitel honitby do 15 dnů od doručení plánu k němu nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. Pokud po vyjádření držitele honitby nedojde mezi ním a uživatelem honitby k dohodě o plánu, určí jej na návrh některého z nich orgán státní správy myslivosti rozhodnutím. Odsouhlasený, popřípadě dohodnutý plán je uživatel honitby povinen zaslat orgánu státní správy myslivosti.

(4) Orgán státní správy myslivosti je oprávněn kontrolovat plnění plánů zaslaných mu podle odstavce 2 nebo 3 a změněných plánů podle § 37. Za tím účelem, není-li dohodnuto jinak, mu uživatel honitby předkládá měsíční písemná hlášení o plnění plánu, a to do pátého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k lovu došlo.

(5) V honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze po vyjádření orgánu státní správy myslivosti u těchto druhů zvěře lovit samičí zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let ve stanovené době lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu.

(6) Vyhláška stanoví podmínky, vzor a bližší pokyny vypracování plánu.“.

13. § 37 včetně nadpisu zní:

㤠37

Změny a plnění plánu

Za změny plánu se považují samostatná rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o snížení stavů zvěře v honitbě nebo zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě a o povolení lovu zvěře v době hájení. Na plnění plánu se započítává zvěř získaná lovem na nehonebních pozemcích, při dohledávce zvěře a nalezená zvěř uhynulá.“.

14. V nadpisu § 41 se za slova „Povolení lovu“ vkládají slova „zvěře a usmrcování jiných živočichů“.

15. V § 41 odst. 1 větě první se slova „(například zdivočelých holubů ve městech)“ zrušují, za slova „povolí lov“ se vkládají slova „zvěře nebo usmrcování jiných živočichů“, ve větě třetí se za slova „Provedením lovu“ vkládají slova „nebo usmrcením“, za slova „ ; ulovená zvěř“ se vkládají slova „nebo jiný usmrcený živočich“, na konci textu věty třetí se doplňují slova „ , není-li jejich držení upraveno zákonem o ochraně přírody a krajiny nebo rozhodnutím vydaným na jeho základě“ a ve větě čtvrté se za slova „provedení lovu“ vkládají slova „nebo usmrcení“.

16. V § 41 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Neprovádí-li uživatel honitby, popřípadě uživatel nejbližší honitby, nebo osoba pověřená podle odstavce 1 lov nebo usmrcování v souladu s uděleným pověřením, pověří orgán státní správy myslivosti prováděním lovu nebo usmrcováním jiného uživatele honitby nebo jinou osobu, která má lovecký lístek. Pro pověření platí odstavec 1 věta čtvrtá obdobně.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

17. V § 42 odst. 1 se slova „rozhodne o odlovu živočichů, kteří nejsou zvěří“ nahrazují slovy „stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence39) nebo povolí usmrcení jiného živočicha, který není zvěří“, slova „tento odlov“ se nahrazují slovy „usmrcení živočichů, kteří nejsou zvěří, v rámci těchto opatření nebo povolení“ a slova „(držitel loveckého lístku)“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 39 zní:


39) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 44 odst. 2 se slova „po povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů“ nahrazují slovy „s povolením“.

19. V § 45 odst. 1 písm. a) se slova „chytat ondatry do vrší,“ zrušují.

20. V § 45 odst. 1 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:
„t)   střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a v přezimovacích objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí,“.

Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písmena u) až w).

21. V § 46 odst. 1 se za slova „loví zvěř“ vkládají slova „nebo usmrcuje jiného živočicha“ a za slova „při lovu“ se vkládají slova „nebo usmrcování“.

22. V § 46 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Uživatel honitby může povolenku k lovu vydat také k usmrcování živočichů vyžadujících regulaci a umožnit celoroční usmrcování těchto živočichů i jiným osobám oprávněným podle tohoto zákona než myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři.“.

23. V § 59 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 40 až 42 zní:

„(3) Krajský úřad je dotčeným orgánem podle zákona o ochraně přírody a krajiny
a)   při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se povoluje rozšíření nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu do krajiny40),
b)   při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu41), a
c)   při vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu42).


40) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

24. V § 62 odst. 1 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

25. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i)   zařízení pro selektivní lov a odchyt dalších živočichů vyžadujících regulaci.“.

26. V § 64 odst. 3 písm. d) se za slova „mysliveckého hospodaření,“ vkládají slova „pokud tím dochází k překročení normovaného stavu tohoto druhu zvěře,“.

27. V § 64 odst. 3 písm. e) se text „§ 36 odst. 3“ nahrazuje slovy „§ 36 odst. 2 a 3“.

28. V § 68 se za text „§ 2 písm. k)“ vkládají slova „a p)“.

29. V § 68 se text „§ 35 odst. 8, § 36 odst. 12, § 37 odst. 6,“ nahrazuje textem „§ 35 odst. 7, § 36 odst. 6,“.

30. V § 68 se slova „a v dohodě s Ministerstvem životního prostředí vyhlášku k provedení § 14 odst. 1 písm. f)“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o rybářství

Čl. VII

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno s) zrušuje.
Dosavadní písmena t) a u) se označují jako písmena s) a t).

2. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud se rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vztahuje také na vysazování nepůvodních druhů, vyžádá si příslušný rybářský orgán k žádosti závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

3. V § 9 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Není-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva ve výběrovém řízení Ministerstvo životního prostředí, podmínky v oznámení o povolení výkonu rybářského práva týkající se vysazování nepůvodních druhů stanoví příslušný rybářský orgán po dohodě s orgánem ochrany přírody.“.
Dosavadní odstavce 9 až 15 se označují jako odstavce 10 až 16.

4. V § 9 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

5. V § 9 odst. 14 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.

6. V § 9 odst. 16 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

7. V § 11 odst. 2 se za slova „druhu ryb“ vkládají slova „ , z důvodu provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence druhů nebo opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu s významným dopadem na Evropskou unii, který byl zařazen na unijní seznam36) (dále jen „invazní nepůvodní druh na unijním seznamu“),“.
Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36) § 5 odst. 6, § 13g odst. 2 a § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 12 odstavec 6 zní:

„(6) Vláda nařízením stanoví vybrané nepůvodní druhy ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny10). Vysazování vybraných nepůvodních druhů ryb musí být v souladu s platným rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva. V případě zařazení některého z vybraných nepůvodních druhů ryb mezi invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu se postupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny.“.

9. V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d)   vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu,
e)   za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh na unijním seznamu.“.

10. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) V rybářských revírech se osobám provádějícím lov zakazuje přisvojit si v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více ryb, než stanoví denní limit počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb. Tento zákaz se nevztahuje na lov hromadně účinnou metodou lovu, který je prováděn na základě výjimky povolené příslušným orgánem státní správy rybářství podle odstavce 6 nebo § 11 odst. 2. Prováděcí právní předpis stanoví denní limity počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb.“.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.

11. V § 13 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo je-li stanoveno opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle zákona o ochraně přírody a krajiny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ministerstvo může na základě žádosti uživatele rybářského revíru povolit, v nezbytném rozsahu a nelze-li požadovaného účelu dosáhnout jinak, také výjimku ze zákazu podle odstavce 3 písm. c).“.

12. V § 13 odst. 6 se slova „z odstavce 2 písm. b) a c) a z odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům“ nahrazují slovy „ , v nezbytném rozsahu a nelze-li požadovaného účelu dosáhnout jiným způsobem, z odstavce 1 a ze zákazů podle odstavce 2 písm. b) a c), odstavce 3 písm. a), b), d), f), g), i) až k) a odstavce 4 z důvodu chovu ryb nebo jiných vodních organismů, jejich záchrany při mimořádných situacích, údržby a stavebních úprav plavebních komor, přehrad nebo rybích přechodů, k vědeckým účelům, pro účely provádění monitoringu, včetně sledování účinnosti rybích přechodů, k zajištění provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci zjištěného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu“.

13. V § 13 odst. 8 se slova „4 nebo 5“ nahrazují slovy „5 nebo 6“.

14. V § 13 odst. 10 se slova „a hmotnost ulovených ryb“ nahrazují slovy „ , hmotnost ulovených ryb a údaje o úlovku invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu uloveného v rámci provádění opatření k jeho odstranění, izolaci nebo regulaci stanovených podle zákona o ochraně přírody a krajiny“.

15. V § 21 odst. 2 písm. d), § 22 odst. 3 písm. d), § 23 odst. 1 písm. e) a v § 24 odst. 3 písm. d) se text „odst. 5“ nahrazuje textem „odst. 6“.

16. V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámek pod čarou č. 37 a 38 zní:
„h)   je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/200737) a o zrušení povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle zákona o ochraně přírody a krajiny38).


37) Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění.
38) § 13c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V § 21 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 39 až 42 zní:

„(4) Krajský úřad je v obvodu své působnosti dotčeným orgánem podle zákona o ochraně přírody a krajiny
a)   v řízení o vydání povolení k rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence druhů rostlin nebo živočichů do krajiny39),
b)   při stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence druhů rostlin nebo živočichů40),
c)   v řízení o vydání povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu41) a
d)   při vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu42).


39) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
40) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41) § 13d odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.


Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

18. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h)   je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/200737) a o zrušení povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle zákona o ochraně přírody a krajiny38).“.

19. V § 22 odst. 4 písmeno b) zní:
„b)   povoluje výjimky podle § 13 odst. 5.“.

20. V § 22 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo předává Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky údaje z evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech v České republice týkající se invazních nepůvodních druhů na seznamu.“.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

21. V § 22 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 až 10, které znějí:

„(8) Ministerstvo vede evidenci rybářských revírů a rybníkářství. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob vedení evidence rybářských revírů a rybníkářství.

(9) Ministerstvo může vedením evidence podle odstavce 8 pověřit organizační složku státu, která
a)   má k vedení evidence podle odstavce 8 odbornou a technickou způsobilost a
b)   podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

(10) Za účelem vedení evidence podle odstavce 8 ministerstvo využívá nebo poskytuje pověřené osobě podle odstavce 9 nezbytné údaje z evidence podle odstavce 7 a údaje o invazních nepůvodních druzích z evidence podle odstavce 5.“.
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 11 až 14.

22. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i)   je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/200737) a o zrušení povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle zákona o ochraně přírody a krajiny38).“.

23. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j)   je dotčeným orgánem v řízení o uložení provedení opatření proti nepříznivým účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/200737) a o zrušení povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle zákona o ochraně přírody a krajiny38).“.

24. V § 30 odst. 1 písm. c) a d) se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.

25. V § 30 odst. 1 písm. f) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

26. V § 30 odst. 1 písm. g) a § 31 odst. 1 písm. d) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

27. V § 30 odst. 1 písm. h) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

28. V § 32 se text „§ 8 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 8 odst. 8“, slova „§ 13 odst. 5 a 11“ se nahrazují slovy „§ 13 odst. 4, 6 a 12“ a text „§ 22 odst. 9“ se nahrazuje slovy „§ 22 odst. 8 a 13“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. VIII

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 369/2019 Sb. a zákona č. 36/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 54a odst. 3 písm. g) se slova „Ministerstva životního prostředí“ nahrazují slovy „Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky“.

2. V § 72 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 104 zní:
„f)   vydává závazné stanovisko, v němž pro účely řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny posuzuje splnění požadavků rostlinolékařské péče104).


104) § 13a odst. 2 písm. c), § 13a odst. 4, § 13b odst. 2 a § 13d odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čl. IX

V zákoně č. 314/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část třetí, Změna zákona o myslivosti, zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. VI bodů 5, 6, 12, 13, 20, 24, 26, 27 a 29 a části osmé, která nabývají účinnosti dnem 28. listopadu 2021, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 22, 35, 43, 50 a 55, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.