SBÍRKA ZÁKONŮ částka 154
rozeslána dne 30.9.2021

347

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. září 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb., a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „ , který není uveden v odstavci 2,“ zrušují.

2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

3. V § 6 odst. 1 a 3 se text „č. 4“ nahrazuje textem „č. 3“.

4. V § 6a odst. 2 se slova „přílohách č. 2 a 3“ nahrazují slovy „příloze č. 2“.

5. V příloze č. 1 bodě 6 se slova „z povolání“ zrušují.

6. V příloze č. 1 se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Zdravotnictví a ochrana zdraví“.

7. V nadpisu přílohy č. 2 se text „odst. 1“ zrušuje.

8. Příloha č. 3 se včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.

9. V příloze č. 3 I. skupině se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4 až 9 a dosavadní podbody 10.1 a 10.2 se označují jako podbody 9.1 a 9.2.

10. V příloze č. 3 ve II. skupině se doplňuje bod 7, který zní:

„7. Provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby spojeného s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávaného mimo sídlo úřadu.

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle nepříjemnosti a kontroverznosti provádění zdravotního dozoru, různorodosti podmínek výkonu služby a pravděpodobnosti vystavení účinkům ztěžujících vlivů, které nelze předem předpokládat.“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc. v. r.