SBÍRKA ZÁKONŮ částka 120
rozeslána dne 23.7.2021

275

VYHLÁŠKA

ze dne 13. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 odst. 3 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, se mění takto:

1. V úvodní větě se za text „písm. b)“ vkládají slova „a c)“ a na konci textu věty se doplňují slova „a zákona č. 261/2021 Sb.“.

2. V § 2 se za slovo „moci“ vkládají slova „a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci,“.

3. Na konci nadpisu přílohy č. 2 se doplňují slova „a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci“.

4. V příloze č. 2 sloupci Položka osnovy u položky V jakém případě ve věci jednat se ve sloupci Popis položky za slovo „subjekt“ vkládají slova „nebo orgán veřejné moci“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2021.

Ministr:
Hamáček v. r.