SBÍRKA ZÁKONŮ částka 82
rozeslána dne 17.5.2021

195

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. května 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně -právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb., nařízení vlády č. 41/2020 Sb. a nařízení vlády č. 467/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.
Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES.“.

2. V § 38 odst. 3 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje a na konci písmene g) se doplňuje slovo „nebo“.

3. V § 38 odst. 3 se za písmeno g) vkládá písmeno h), které zní:
„h)   v jiných zařízeních, kde dochází k nezáměrné expozici biologickým činitelům,“.

4. V příloze č. 2 část A včetně nadpisu zní:

(Příloha)

5. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) mimo odvětví tavby mědi“, zrušuje.

6. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku) v odvětví tavby mědi“, nahrazuje řádkem, který zní:

(Příloha)

7. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd mimo oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, zrušuje.

8. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „formaldehyd pro oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb“, nahrazuje řádkem, který zní:

(Příloha)

9. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „beryllium a jeho anorganické sloučeniny“, nahrazuje řádkem, který zní:

(Příloha)

10. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „kadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd“, nahrazuje řádkem, který zní:

(Příloha)

11. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní:

(Příloha)

12. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.

13. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní:

(Příloha)

14. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid dusnatý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.

15. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů“, nahrazuje řádkem, který zní:

(Příloha)

16. V příloze č. 2 části A v tabulce se řádek, který obsahuje slova „oxid uhelnatý při hlubinné těžbě a ražení tunelů“, zrušuje.

17. V příloze č. 7 část A zní:

(Příloha)

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. května 2021, s výjimkou ustanovení čl. I
a)   bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 12. července 2023,
b)   bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti dnem 12. července 2024,
c)   bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 12. července 2026,
d)   bodu 10, které nabývá účinnosti dnem 12. července 2027, a
e)   bodů 11 až 16, která nabývají účinnosti dnem 22. srpna 2023.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, v. r.