SBÍRKA ZÁKONŮ částka 80
rozeslána dne 12.5.2021

190

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2021,

kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 9 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 129/2016 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Členové dozorčí rady mohou být přítomni na všech jednáních Výboru.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.