SBÍRKA ZÁKONŮ částka 24
rozeslána dne 12.2.2021

52

VYHLÁŠKA

ze dne 5. února 2021

o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 44 odst. 9 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 51/2021 Sb.:

§ 1
Vzor tiskopisu

Vzor tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

Ministr:
Hamáček v. r.

Příloha k vyhlášce č. 52/2021 Sb.

(Příloha)