SBÍRKA ZÁKONŮ částka 24
rozeslána dne 12.2.2021

50

ZÁKON

ze dne 28. ledna 2021,

kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 476/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 197/2017 Sb. a zákona č. 100/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se číslice „2018, 2019 a 2020“ nahrazují číslicemi „2021, 2022 a 2023“.

2. V § 2 písm. b) se číslice „2018, 2019 a 2020“ nahrazují číslicemi „2021, 2022 a 2023“.

3. V návětí § 4 se za slova „vybraným živočichem“ vkládají slova „nebo kormoránem velkým v letech 2021, 2022 a 2023“.

4. V § 5 odst. 1 se ve větě druhé číslice „2018, 2019 a 2020“ nahrazují číslicemi „2021, 2022 a 2023“.

5. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

6. V § 10 odst. 3 se ve větě první za slova „vybraný živočich“ vkládají slova „nebo kormorán velký“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

V případě škody způsobené na rybách kormoránem velkým v roce 2020 se náhrada poskytne postupem podle zákona č. 115/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.