SBÍRKA ZÁKONŮ částka 15
rozeslána dne 1.2.2021

30

VYHLÁŠKA

ze dne 26. ledna 2021

o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 149/2017 Sb. a zákona č. 545/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a)   rozsah vedení evidencí,
b)   rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí,
c)   minimální rozsah ověření údajů
1. o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a
2. vykázaných autorizované společnosti původci odpadů a osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti a
d)   pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)   dotčenými materiály materiály odpadů z obalů, které jsou zpracovány v rámci dané recyklace na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem,
b)   nedotčenými materiály odpadové materiály, které nejsou v rámci dané recyklace zpracovány na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem,
c)   předběžným zpracováním jakékoli zpracování, kterému jsou materiály odpadů z obalů podrobeny před recyklací; to zahrnuje kontrolu, třídění a jiné přípravné činnosti sloužící k odstranění nedotčených materiálů a k zajištění vysoce kvalitní recyklace,
d)   místem výpočtu místo, kde materiály odpadů z obalů vstupují do recyklace, kterou je odpad přepracován na výrobky, materiály nebo látky, které nejsou odpadem, nebo místo, kde odpadové materiály přestávají být odpadem v důsledku přípravných činností před přepracováním,
e)   místem měření místo, kde je provedeno měření hmotnosti odpadových materiálů s cílem určit množství odpadu v místě výpočtu,
f)   cyklem obrátka, kterou opakovaně použitelný obal provede od chvíle, kdy je uveden na trh spolu se zbožím, které má obsahovat a chránit a jehož manipulaci, dodávku nebo prezentaci má umožnit, až do chvíle, kdy je zaslán zpět k opakovanému použití do systému pro opakovaně použitelné obaly za účelem opětovného uvedení na trh spolu se zbožím,
g)   systémem pro opakovaně použitelné obaly organizační, technická nebo finanční opatření, která zajistí, aby opakovaně použitelné obaly prošly více cykly.

§ 3
Rozsah vedení evidencí

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, vede průběžně evidenci o obalech nejméně v rozsahu údajů stanovených ohlašovací povinností podle § 4 odst. 1 až 3.

(2) Autorizovaná společnost vede nejméně v rozsahu údajů stanovených ohlašovací povinností podle § 4 odst. 4 evidenci
a)   osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění,
b)   množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití,
c)   osob, jež pro autorizovanou společnost zajišťují svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly nebo odpady z obalů, a původců odpadů,
d)   sběrných míst a
e)   nákladů na poradenskou činnost a výzkumné projekty.

§ 4
Rozsah a způsob ohlašování údajů z evidencí

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, pokud není osobou podle odstavce 2 nebo 3, ohlašuje Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) údaje z evidence o obalech podle § 3 odst. 1 v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce; uvádí-li tato osoba na trh nebo do oběhu též opakovaně použitelné obaly splňující podmínky podle § 13 odst. 3 zákona, ohlašuje i údaje z evidence v podobě vyplněného ročního výkazu uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu pouze opakovaně použitelné obaly, splňující podmínky § 13 odst. 3 zákona, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence o obalech podle § 3 odst. 1 v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(3) Osoba, která prokazatelně uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence o obalech podle § 3 odst. 1 v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 4 k této vyhlášce.

(4) Autorizovaná společnost ohlašuje ministerstvu údaje z evidencí podle § 3 odst. 2 v podobě vyplněných výkazů uvedených v přílohách č. 5 a 6 k této vyhlášce. Vyplněné výkazy uvedené v
a)   tabulkách č. 1 až 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce ohlašuje autorizovaná společnost za každé čtvrtletí nejpozději do konce následujícího čtvrtletí,
b)   tabulkách č. 1 až 5 přílohy č. 5 k této vyhlášce ohlašuje autorizovaná společnost za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 30. dubna následujícího roku,
c)   tabulce č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce ohlašuje autorizovaná společnost za každé čtvrtletí nejpozději do konce následujícího čtvrtletí,
d)   tabulkách č. 2 až 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce ohlašuje autorizovaná společnost za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 30. dubna následujícího roku.

§ 5
Minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti

(1) Autorizovaná společnost zajistí, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti osobami, které s ní mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, minimálně tak, že
a)   zajistí každoročně audit nejméně 20 % celého obalového toku obalů pro jedno použití, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu a zpoplatněny autorizovanou společností osobám, které s ní mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění (dále jen „zpoplatněné jednocestné obaly“),
b)   u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně nad 3 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů, zajistí audit nejméně jednou za 3 roky,
c)   u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně mezi 1 000 tun a 3 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů, zajistí audit nejméně jednou za 5 let a
d)   u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně méně než 1 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů, musí audity zahrnout nejméně 10 % obalového toku všech těchto osob.

(2) Pro vymezení skupiny auditovaných povinných osob včetně požadovaného procentního podílu obalového toku zpoplatněných jednocestných obalů slouží v kalendářním roce, kdy se audity provádějí, množství evidovaných zpoplatněných jednocestných obalů za předcházející kalendářní rok.

(3) Pokud množství zpoplatněných jednocestných obalů, které povinná osoba uvedla na trh nebo do oběhu, v jednotlivých letech kolísá a není možné přesně určit, zda patří do skupiny povinných osob podle odstavce 1 písm. b) nebo c), použije se pro její zařazení do příslušné skupiny průměrné množství zpoplatněných jednocestných obalů za poslední 3 kalendářní roky pro zařazení do skupiny podle odstavce 1 písm. b) nebo za posledních kalendářních 5 let pro zařazení do skupiny podle odstavce 1 písm. c).

(4) Pokud byl audit zahájen v jednom roce a dokončen v roce následujícím, má se za to, že audit proběhl v roce, kdy byl zahájen. Audit dokončený v jiném roce se započítává pouze do roku, kdy byl zahájen.

(5) Výběr auditovaného období auditorem nemá vliv na skutečnost, ve kterém roce byl audit proveden.

(6) Auditor vybere vzorek nejméně ze dvou výkazů, které zahrnují nejméně kalendářní pololetí, dodaných povinnou osobou autorizované společnosti podle smlouvy o sdruženém plnění; takto zvolený vzorek je považován za dostatečný k započtení celoročního množství zpoplatněných jednocestných obalů jedné povinné osoby do celkového množství ověřených zpoplatněných jednocestných obalů.

§ 6
Minimální rozsah ověření údajů vykázaných autorizované společnosti původci odpadů a osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti

(1) Autorizovaná společnost zajistí, aby auditor ověřil správnost a úplnost údajů vykázaných autorizované společnosti osobami, které pro autorizovanou společnost zajišťují svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly nebo odpady z obalů, a původci odpadů minimálně tak, že
a)   u původců odpadů, kteří pro autorizovanou společnost zajišťují v průběhu kalendářního roku nakládání s odpady z obalů za účelem využití v množství nad 200 tun, audit proběhne nejméně jednou za 3 roky,
b)   u původců odpadů, kteří pro autorizovanou společnost zajišťují v průběhu kalendářního roku nakládání s odpady z obalů za účelem využití v množství mezi 20 a 200 tunami, audit proběhne nejméně jednou za 5 let,
c)   u původců odpadů, kteří pro autorizovanou společnost zajišťují v průběhu kalendářního roku nakládání s odpady z obalů za účelem využití v množství menším než 20 tun, musí audity zahrnout nejméně 5 % odpadů z obalů, s nimiž tyto subjekty nakládaly za účelem využití, a
d)   u osob oprávněných nakládat s odpady, které pro autorizovanou společnost zajišťují v průběhu kalendářního roku nakládání s odpady z obalů za účelem využití nebo využití
1. v množství nad 5 000 tun, audit proběhne nejméně jednou za tři roky,
2. v množství menším než 5 000 tun, musí audity zahrnout nejméně 10 % odpadů z obalů, s nimiž nakládaly za účelem využití nebo jejichž využití zajistily tyto osoby.

(2) Pro vymezení skupiny auditovaných osob a určení procentního podílu z množství odpadů z obalů podle odstavce 1 je v kalendářním roce, kdy se audity provádějí, rozhodující množství odpadů z obalů, s nimiž nakládaly za účelem využití nebo jejichž využití zajistily tyto osoby v předchozím kalendářním roce.

(3) Pokud množství odpadů z obalů, pro které nakládání za účelem využití nebo využití pro autorizovanou společnost zajišťuje příslušná osoba, v jednotlivých letech kolísá a není možné přesně určit, zda patří do skupiny podle odstavce 1 písm. a), b) nebo písm. d) bodu 1, použije se pro její zařazení do příslušné skupiny průměrné množství odpadů z obalů, s nimiž bylo nakládáno za účelem využití nebo byly využity na základě smluv s autorizovanou společností za předchozí 3 kalendářní roky pro zařazení do skupiny podle odstavce 1 písm. a) nebo písm. d) bodu 1 nebo za předchozích 5 kalendářních let pro zařazení do skupiny podle odstavce 1 písm. b).

(4) Pokud byl audit zahájen v jednom roce a dokončen v roce následujícím, má se za to, že audit proběhl v roce, kdy byl zahájen. Audit dokončený v jiném roce se započítává pouze do roku, kdy byl zahájen.

(5) Výběr auditovaného období auditorem nemá vliv na skutečnost, ve kterém roce byl audit proveden. Předmětem auditu musí být i kontrola, zda není využití týchž odpadů z obalů zařazováno do evidence více povinných osob nebo autorizovaných společností.

(6) V případě působení více autorizovaných společností na území České republiky se hodnoty množství odpadů z obalů vyjádřené v tunách v odstavci 1 upravují podle posledního vyhlášeného tržního podílu dané autorizované společnosti.

§ 7
Pravidla výpočtu využití odpadu z obalů

(1) Odpad z obalů vyvezený mimo Evropskou unii je považován za využitý pouze v případech, kdy existují dostatečné důkazy o tom, že využití proběhlo za podmínek, které jsou všeobecně srovnatelné s podmínkami stanovenými příslušnými přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie2).

(2) Odpad z obalů vzniklý v jiném členském státě nebo ve státě mimo Evropskou unii, který je odeslán k využití do České republiky, se nepovažuje za využitý v České republice.

(3) Hmotnost využitého odpadu z obalů se měří za použití míry přirozené vlhkosti obalových odpadů srovnatelné s vlhkostí odpovídajícího obalu uvedeného na trh.

(4) Hmotnost využitých odpadů z obalů se uvádí bez hmotnosti neobalových materiálů shromážděných společně s odpady z obalů, pokud je to možné.

Pravidla výpočtu recyklace odpadu z obalů
§ 8

(1) Množstvím recyklovaného odpadu z obalů je množství odpadu v místě výpočtu. Množství odpadu z obalů vstupujícího do recyklace zahrnuje dotčené materiály. Nedotčené materiály může zahrnovat pouze v rozsahu, v jakém je jejich přítomnost přípustná pro konkrétní způsob recyklace. Místa výpočtu, která se uplatní pro určité materiály odpadu z obalů a určité způsoby recyklace, jsou uvedena v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Pokud místo měření souvisí s výstupem zařízení, které odesílá odpad z obalů k recyklaci bez dalšího předběžného zpracování, nebo se vstupem zařízení, kde odpad z obalů vstupuje do recyklace bez dalšího předběžného zpracování, nezahrne se do množství recyklovaného odpadu z obalů množství tříděného odpadu z obalů, které je recyklačním zařízením odmítnuto.

(3) Pokud zařízení před místem výpočtu v daném zařízení provádí předběžné zpracování, odpad, který je během předběžného zpracování odstraněn, se nezahrne do množství recyklovaného odpadu z obalů, které dané zařízení vykazuje.

(4) Pokud jsou do recyklovaného množství příslušného materiálu odpadů z obalů zahrnuty odpady z obalů rozložitelné biologickým rozkladem podrobené aerobnímu nebo anaerobnímu zpracování, určí se množství těchto odpadů z obalů v biologicky rozložitelném odpadu pomocí analýz složení biologicky rozložitelného odpadu vstupujícího do těchto procesů. Biologicky rozložitelné odpady z obalů, k jejichž odstranění dojde před začátkem, během nebo po skončení procesu recyklace, se do množství recyklovaného obalového odpadu nezahrnou.

(5) Pokud se míra vlhkosti odpadu z obalů v místě měření liší od vlhkosti obalů uvedených na trh, opraví se množství odpadu z obalů v místě měření tak, aby odráželo míru přirozené vlhkosti odpadu z obalů srovnatelnou s vlhkostí odpovídajícího obalu uvedeného na trh.

§ 9

(1) Množství recyklovaného odpadu z obalů nezahrnuje neobalové materiály shromážděné spolu s odpadem z obalů, zejména odpad ze stejného materiálu, který nepochází z obalů, a zbytky výrobků, které obaly obsahovaly.

(2) Pokud došlo před místem měření nebo místem výpočtu ke smíchání odpadů z obalů vzniklých v České republice s jinými odpady nebo s odpady z jiné země, určí se podíl odpadů z obalů pocházejících z České republiky za pomoci vhodných metod, zejména z elektronických registrů nebo výběrového šetření. Pokud takové odpady prochází dalším předběžným zpracováním, odečte se množství nedotčených materiálů odstraněných tímto zpracováním při zohlednění podílu a případně i kvality odpadových materiálů pocházejících z odpadů z obalů z České republiky.

(3) Pokud vstupují materiály odpadů z obalů do procesů využití, při kterých jsou tyto materiály používány především jako palivo nebo jako jiné prostředky k výrobě energie, nezahrnuje se výstup takových procesů, který podléhá využití materiálu, zejména minerální frakce škváry nebo slínku ze spoluspalování, do množství recyklovaných odpadů z obalů s výjimkou kovů oddělených a recyklovaných po spálení odpadů z obalů. Kovy zahrnuté do minerálního výstupu procesů spoluspalování odpadů z obalů se nevykazují jako recyklované.

(4) Pokud materiály odpadů z obalů vstoupí do procesů využití, při nichž nejsou tyto materiály využívány především jako palivo ani jako jiný prostředek k výrobě energie nebo pro využití materiálů, ale jejich výsledkem je výstup, který obsahuje významná množství recyklovaných materiálů, paliv nebo materiálů pro zasypávání, určí se množství recyklovaného odpadu přístupem hmotnostní bilance, v jehož důsledku se zohlední pouze ty odpadové materiály, které podléhají recyklaci.

§ 10

(1) Za množství recyklovaného odpadu z obalů lze taktéž považovat hmotnost výstupu z třídicího zařízení, který směřuje do procesu recyklace, pokud v tomto procesu nedochází k významnému poklesu hmotnosti skutečně recyklovaných odpadů z obalů oproti výstupu z třídicího zařízení3).

(2) Hmotnost výstupu z třídicího zařízení, který směřuje do procesu recyklace, lze použít pro stanovení množství recyklovaného odpadu z obalů také v případě, že v procesu následujícím po třídícím procesu, včetně recyklace, dochází k poklesu hmotnosti recyklovaných odpadů oproti výstupu z třídicího zařízení, který nelze jednoznačně stanovit, avšak je určen prostřednictvím výpočtu průměrných ztrát a odečten od hmotnosti tohoto výstupu3).

§ 11

(1) Množstvím recyklovaných kovových odpadů z obalů oddělených od škváry ze spalování se rozumí hmotnost kovů oddělených od škváry vznikající na výstupu ze spalovacího procesu zařízení provádějících proces energetického využití nebo spalování a určených k dalšímu materiálovému využití nebo recyklaci. Toto množství nezahrnuje jiné materiály obsažené ve škváře, zejména minerální shluky nebo kovy, které nepochází z odpadů z obalů.

(2) Pro výpočet hmotnosti recyklovaných kovových odpadů z obalů oddělených od škváry ze spalování se uplatní metodiky stanovené v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 12
Přechodná ustanovení

(1) Osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly, a autorizované společnosti ohlásí údaje podle této vyhlášky poprvé za ohlašovací rok 2021.

(2) Pro splnění ohlašovací povinnosti za ohlašovací rok 2020 postupují osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly, a autorizované společnosti podle vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.
2. Vyhláška č. 400/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha)

1) Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (2005/270/ES).
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/896 ze dne 19. června 2018, kterým se stanoví metodika pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a kterým se mění rozhodnutí 2005/270/ES.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 2019 o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
2) Například nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006, v platném znění.
3) Čl. 6a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852.