SBÍRKA ZÁKONŮ částka 244
rozeslána dne 31.12.2020

601

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatře- ních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 18 se text „§ 19“ nahrazuje textem „§ 20“.

2. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení § 19 se použije do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.