SBÍRKA ZÁKONŮ částka 241
rozeslána dne 31.12.2020

591

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci“ nahrazují slovy „podle § 30c odst. 2 energetického zákona a konkrétní hodnoty údajů podle § 30c odst. 4 energetického zákona“.

2. V § 2 písm. b) se za slovo „koncepci“ vkládají slova „a surovinovou politiku státu“.

3. V § 2 písm. c) se slova „Národním akčním plánem České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu České republiky“.

4. V § 2 písm. e) se za slova „předpokládané výrobny elektřiny“ vkládají slova „a jeho soulad s územně plánovací dokumentací“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a soulad s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je-li pro danou výrobnu elektřiny energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracován“.

5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.“.

6. V § 2 písmeno h) zní:
„h)   předpoklady žadatele k zajištění financování výstavby předpokládané výrobny elektřiny z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím cizích zdrojů financování,“.

7. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

(Příloha)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebyla ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky pravomocně skončena, se dokončí podle vyhlášky č. 387/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.