SBÍRKA ZÁKONŮ částka 239
rozeslána dne 31.12.2020

583

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2020,

kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 2j odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 403/2020 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení, přikládané k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury podle liniového zákona, zpracované v omezeném rozsahu.

§ 2

(1) Podrobnosti obsahu dokumentace, zpracované v omezeném rozsahu, pro vydání společného povolení
a)   stavby dráhy jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   stavby pozemní komunikace jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Jednotlivé části dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr dopravy:
Doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 583/2020 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 583//2020 Sb.

(Příloha)