SBÍRKA ZÁKONŮ částka 216
rozeslána dne 10.12.2020

523

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 256/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 46/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 57 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Platnost osvědčení podle odstavce 2 nezaniká z důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. a) do doby rozhodnutí o žádosti podle § 94 odst. 4 nebo § 96 odst. 4, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti osvědčení, pokud byla žádost podána v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“), nebo byl-li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce  9 a 10.

2. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:

㤠60a

Držitel osvědčení fyzické osoby nebo podnikatele je oprávněn v případě, že mu zanikla platnost osvědčení z důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. a), mít do doby vydání rozhodnutí o žádosti podle § 94 odst. 4 nebo § 96 odst. 4, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti osvědčení, přístup k utajované informaci do stupně utajení a v případě podnikatele i ve formě přístupu odpovídajícím dosavadnímu osvědčení, pokud byla žádost podána v době, kdy byl vyhlášen krizový stav, nebo byl-li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti.“.

3. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který zní:

㤠80a

Držitel dokladu je oprávněn v případě, že mu zanikla platnost dokladu z důvodu uvedeného v § 85 odst. 3 písm. a), do doby vydání rozhodnutí o žádosti podle § 99 odst. 4, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti dokladu, vykonávat citlivou činnost nebo mít přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, pokud byla žádost podána v době, kdy byl vyhlášen krizový stav, nebo byl-li krizový stav vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti.“.

4. V § 117 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Lhůty podle odstavců 1 až 7 neběží po dobu, kdy je vyhlášen krizový stav.“.

5. V § 137 se na konci písmene j) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

6. V § 137 se na konci písmene k) tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno l), které zní:
„l)    vede a na svých internetových stránkách zveřejňuje seznam osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele a dokladů, jejichž držitelé jsou oprávněni mít přístup k utajované informaci podle § 60a nebo vykonávat citlivou činnost nebo mít přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 80a.“.

7. V § 150 odst. 1 písm. d) a v § 155 odst. 1 písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Fyzická osoba nebo podnikatel, kteří podali žádost podle § 94 odst. 4 nebo § 96 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, o které Národní bezpečnostní úřad do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodl, a jimž nezanikla platnost osvědčení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou oprávněni mít přístup k utajované informaci podle § 60a zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že žádost byla podána v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo byl válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti, a to do doby vydání rozhodnutí o podané žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti osvědčení.

2. Fyzická osoba, která podala žádost podle § 99 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o které Národní bezpečnostní úřad do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodl, a jíž nezanikla platnost dokladu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněna k výkonu citlivé činnosti nebo k přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 80a zákona č. 412/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za podmínky, že žádost byla podána v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo byl válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu vyhlášen v průběhu řízení o této žádosti, a to do doby vydání rozhodnutí o podané žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby platnosti dokladu.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.