SBÍRKA ZÁKONŮ částka 192
rozeslána dne 23.11.2020

467

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb. a nařízení vlády č. 41/2020 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňují věty

„Směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833.
Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu.“.

2. V § 54 odst. 5 se věta pátá nahrazuje větou „Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 16, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se zřizuje hygienická smyčka, kterou je oddělený prostor, jehož neexponovaná část musí být oddělena dveřmi a průchozí sprchou mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv.“.

3. V příloze č. 7 části A se ve sloupci „Biologický činitel“ slovo „Viry2)“ nahrazuje slovem „Viry“.

4. V příloze č. 7 části A se řádek „Lidský coronavirus“ nahrazuje řádky

(Příloha)

5. V příloze č. 7 části A se řádek „SARS coronavirus“ zrušuje.

6. V příloze č. 7 části A se v tabulce ve sloupci „Biologický činitel“ slovo „Parazitib)“ nahrazuje slovem „Parazitic)“.

7. V příloze č. 7 části A se v tabulce v řádku „Trypanosoma cruzi“ ve sloupci „Skupina“ číslo „3“ nahrazuje textem „3**“.

8. V příloze č. 7 části A Vysvětlivky k tabulce znějí:
„a)   Požadavky na ochranu zdraví při práci související s klasifikací parazitů se vztahují pouze na stadia životního cyklu parazitů, ve kterých mohou být pro člověka na pracovišti nakažliví.
b)   Laboratorní činnost, při které nedochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zařízení s použitím postupů odpovídajících požadavkům alespoň podle skupiny biologického činitele 2. Laboratorní činnost, při které dochází k pomnožování materiálu zahrnujícího SARS-CoV-2, by měla být prováděna v zabezpečené laboratoři, která odpovídá požadavkům podle skupiny biologického činitele 3, kde se vzduch v porovnání s vnější atmosférou udržuje v podtlaku.
c)   Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů jako skupina 3** mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto se na pracoviště použijí požadavky jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.
   A – Možné alergické účinky.
   D – Seznam zaměstnanců exponovaných těmto činitelům musí být uložen na dobu delší než 10 let po ukončení poslední známé expozice.
   T – Tvorba toxinů.
   V – Je dostupné účinné očkování.
   H – V současnosti neexistuje žádný průkaz nemoci člověka způsobené ostatními retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci s těmito retroviry je doporučená úroveň zajištění jako pro skupinu biologických činitelů skupiny 3.“.

9. V příloze č. 7 část B včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

(Příloha)

10. V příloze č. 10 v tabulce č. 2 se řádek „Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví10)“ nahrazuje řádkem

(Příloha)

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.