SBÍRKA ZÁKONŮ částka 134
rozeslána dne 6.8.2020

331

ZÁKON

ze dne 22. července 2020,

kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 234/2020 Sb., zákona č. 262/2020 Sb. a zákona č. 299/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c)   se jedná o výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění.“.

2. V § 2a odst. 2 písmeno b) zní:
„b)   nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou
1. zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem,
2. zaměstnání v oblasti pedagogické,
3. činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění,
4. výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění,“.

3. Za § 2a se vkládá nový § 2aa, který včetně nadpisu zní:

㤠2aa
Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je také osoba, která
a)   vykonávala v rozhodném období práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla alespoň 4 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec,
b)   vedle výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr nevykonává jinou činnost, v jejímž důsledku je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění.

(2) Rozhodným obdobím podle odstavce 1 písm. a) je období od 1. října 2019 do 31. března 2020.“.

4. V § 2b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Dohodou o práci konané mimo pracovní poměr se pro účely tohoto zákona rozumí dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti podle zákoníku práce.“.

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a
Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr

(1) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato práce nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána v obvyklém rozsahu z důvodů na straně
a)   zaměstnavatele, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména v důsledku
1. nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny,
2. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech nebo
3. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti, nebo
b)   subjektu kompenzačního bonusu, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména v důsledku
1. jeho karantény nebo
2. péče o dítě nebo jiného člena domácnosti.

(2) Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu.

(3) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na
a)   podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní den, za který obdržel kompenzační bonus,
b)   kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel
1. podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost, nebo
2. kompenzační bonus podle § 2 nebo 2a.

(4) Subjektu kompenzačního bonusu může nárok na kompenzační bonus vzniknout za kalendářní den pouze jednou v případě, že vykonává činnost na základě více než jedné dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

(5) Zaměstnavatelem podle odstavce 1 se rozumí zaměstnavatel, se kterým měl subjekt kompenzačního bonusu
a)   v rozhodném období uzavřenu dohodu o práci konané mimo pracovní poměr a který mu za toto období zúčtoval započitatelný příjem v částce zakládající účast na nemocenském pojištění a
b)   ke dni 11. března 2020 uzavřenu dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.“.

6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Výše kompenzačního bonusu podle § 2aa činí 350 Kč za každý kalendářní den bonusového období.“.

7. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a
Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr

(1) Žádost o kompenzační bonus podle § 2aa obsahuje kromě náležitostí podle § 7 také
a)   identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho straně nastaly důvody podle § 3a odst. 1 písm. a),
b)   kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr podle § 2aa odst. 1 písm. a),
c)   kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr podle písmene b) v rozhodném období podle § 2aa odst. 2.

(2) Kopii mzdového listu podle odstavce 1 písm. c) lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele prokazujícím splnění podmínek podle § 2aa odst. 1 písm. a).“.

8. V § 9b odst. 1 se číslo „1 200“ nahrazuje číslem „1 250“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu nárok na kompenzační bonus podle zákona č. 159/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a neskončí dříve než uplynutím posledního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Část jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu podle § 9b odst. 1 zákona č. 159/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla Ministerstvem financí poukázána kraji přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poukáže Ministerstvo financí kraji do 60 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.