SBÍRKA ZÁKONŮ částka 108
rozeslána dne 26.6.2020

282

ZÁKON

ze dne 10. června 2020,

kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 14 písmeno d) zní:
„d)   projednává přestupky na úseku voleb do Evropského parlamentu,“.

2. V § 62 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

3. V § 62 odst. 1 písm. j) se slovo „nebo“ zrušuje.

4. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l)   požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence ve více než jednom členském státě, nebo
m)   hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.“.

5. V § 62 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) K projednání přestupku podle
a)   odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,
b)   odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil,
c)   odstavce 1 písm. l) a m) je příslušný pověřený obecní úřad podle místa bydliště fyzické osoby.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a)   až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l),
b)   až do výše 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m),
c)   od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k).“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.