SBÍRKA ZÁKONŮ částka 97
rozeslána dne 2.6.2020

261

ZÁKON

ze dne 27. května 2020,

kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o obecní policii

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 248/2017 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „orgány veřejné moci“.

3. V § 4 odst. 2 se slovo „rada“ nahrazuje slovem „zastupitelstvo“.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Strážník může být v základním pracovněprávním vztahu strážníka pouze k jedné obci.“.

5. § 4a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 a 28 zní:

㤠4a
Bezúhonnost

(1) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl
a)   pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu,
b)   v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,
c)   v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky, nebo
d)   v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není dále ten,
a)   jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání a od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
b)   proti němuž bylo vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, ve kterém bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí o tom, zda se osvědčil, nebo do uplynutí lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona, nebo
c)   jehož trestní stíhání pro provinění bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání a od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal provinění, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(3) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu27) nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka hledí, jako by odsouzen nebyl.

(4) Obec si za účelem ověření, že uchazeč o zaměstnání strážníka splňuje podmínky bezúhonnosti, vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů28). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen písemně oznámit osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání nebo mu byl doručen záznam o sdělení podezření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který usnesení nebo záznam vydal. Obdobně postupuje uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník v případě ukončení trestního stíhání.


27) § 105 a 106 trestního zákoníku.
§ 35 a 88 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
§ 363 až 365 trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. § 4b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

㤠4b
Spolehlivost

(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
a)   na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
b)   na úseku obrany České republiky,
c)   proti veřejnému pořádku,
d)   proti občanskému soužití,
e)   proti majetku, nebo
f)   podle zákona o zbraních7),

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, podle odstavce 1 je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nebo za jednání, které má znaky takového přestupku, nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaný týmž pachatelem nebo za jednání, které má znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž pachatelem.

(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

(4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky přestupků, podle odstavce 1. Žádost o vydání opisu z evidence přestupků a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Za účelem posouzení spolehlivosti podle odstavce 3 je obec oprávněna požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko k uchazeči o zaměstnání strážníka, čekateli nebo strážníkovi. Obec toto stanovisko uchovává po dobu 3 let od jeho předání; toto stanovisko nelze dále předat nebo zpřístupnit.

(6) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích podle § 4 odst. 2, do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, uvedeného v odstavci 1. K oznámení podle věty první se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.


7) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 4d odst. 3 větě třetí se slovo „policie“ nahrazuje slovy „Policie České republiky (dále jen „policie“)“.

8. V § 4e odst. 1 ve větě druhé se slova „ , a to“ nahrazují slovy „nejdříve 6 měsíců a“.

9. V § 5a odstavec 1 zní:

„(1) Obec může převést strážníka k výkonu práce čekatele, jiného zaměstnance obce zařazeného do obecní policie nebo jiného zaměstnance obce ode dne oznámení
a)   usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření, které by v případech uvedených v § 4a odst. 1 nebo 2 vedlo ke ztrátě bezúhonnosti, nebo
b)   o zahájení řízení o odnětí osvědčení,

a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí v tomto řízení.“.

10. V § 5a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Podle odstavce 1 postupuje obec i tehdy, zjistí-li skutečnosti zakládající důvod pro převedení strážníka na jinou práci hodnověrným způsobem sama.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

11. V § 5a odst. 3 větě druhé a v § 5a odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „práce čekatele“ vkládají slova „ , jiného zaměstnance obce zařazeného do obecní policie“.

12. V § 5a odst. 3 větě druhé se slova „podle odstavce 1“ zrušují.

13. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a
Odchodné

(1) Strážníkovi, který plnil úkoly podle tohoto zákona v hlavním pracovním poměru po dobu nejméně 15 let a dosáhl věku 50 let, přísluší odchodné při skončení pracovního poměru podle § 48 odst. 1 písm. a) nebo b) zákoníku práce anebo podle § 48 odst. 2 zákoníku práce; to neplatí, pokud pracovní poměr skončí výpovědí podle § 52 písm. f) až h) zákoníku práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 odst. 1 zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů.

(2) Pro účely odchodného se sčítají veškeré předchozí doby pracovního poměru, kdy byl zaměstnanec obce zařazen na pracovní pozici strážník, s výjimkou doby trvání pracovního poměru, který skončil výpovědí podle § 52 písm. f) až h) zákoníku práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 odst. 1 zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů; tyto doby lze započíst pro účely odchodného pouze jednou.

(3) Do doby trvání pracovního poměru podle odstavce 1 se nezapočítává doba pracovního poměru po dobu převedení strážníka na jinou práci podle § 41 zákoníku práce a podle § 5a, vyjma případu uvedeného v § 5a odst. 3.

(4) Odchodné hradí obec, k níž je strážník v pracovním poměru ke dni jeho skončení podle odstavce 1.

(5) Základní výše odchodného činí jeden průměrný měsíční výdělek strážníka uvedeného v odstavci 1. Za každý ukončený rok pracovního poměru podle odstavce 1 nad dobu 15 let se odchodné zvyšuje o jednu třetinu průměrného měsíčního výdělku strážníka; celková výše odchodného nesmí překročit šestinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku.

(6) Odchodné vyplatí obec po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u obce pro výplatu platu, pokud se se strážníkem nedohodne na výplatě v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

(7) Pro účely odchodného se průměrným měsíčním výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný podle zákoníku práce.

(8) Odchodné není složkou platu a nezapočítává se pro účely zjišťování průměrného výdělku podle zákoníku práce.“.

14. V § 9 odst. 1 větě první se za slova „identifikačním číslem“ vkládá slovo „strážníka“ a ve větě druhé se za slova „podle § 3a“ vkládají slova „nebo 3b“ a slovo „zmocněním“ se nahrazuje slovem „pověřením“.

15. V § 9 odst. 2 větě první se za slova „identifikační číslo“ vkládá slovo „strážníka“.

16. V § 10 odst. 2 se za slova „je povinen“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů,“.

17. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Strážník je oprávněn osobu, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, vyzvat
a)   k poskytnutí potřebného vysvětlení,
b)   aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k podání vysvětlení a
c)   aby předložila doklady nebo jiné potřebné dokumenty; strážník může v případě potřeby pořídit kopii předloženého dokladu nebo jiného dokumentu.“.

18. V § 11 odst. 2 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nelze-li jejich přítomnost zajistit a věc nesnese odkladu, musí být zajištěna přítomnost pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

19. V § 11 odst. 9 se slova „žádosti nebo“ zrušují.

20. V § 11 odst. 10 se za slovo „vysvětlení“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. b)“.

21. V § 11 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Jestliže byl podle odstavce 2 zápis o podání vysvětlení sepsán s osobou mladší 15 let bez přítomnosti jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka, vyrozumí strážník tohoto zákonného zástupce nebo opatrovníka bez zbytečného odkladu.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

22. V § 11a odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „občana obce, kde“ nahrazují slovy „osoby, vůči níž“.

23. V § 11a odst. 1 písmeno d) zní:
„d)   evidence občanských průkazů o
1. digitálně zpracované podobě občana, kterého strážník vyzval, aby prokázal svoji totožnost,
2. číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení,“.

24. V § 11a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Obecní policie je dále v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů od orgánů veřejné moci o spáchaných přestupcích z jiných evidencí.“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

25. V § 11a odst. 3 a 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , rodné příjmení“.

26. V § 11a odst. 7 větě třetí se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a slova „1 roku“ se nahrazují slovy „nejdéle 3 let“.

27. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození, rodného čísla, bylo-li přiděleno, adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště a v případě potřeby také sdělení dalších údajů podle § 11a odst. 2 až 5. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.“.

28. V § 13 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nemůže-li strážník v uvedených případech její totožnost zjistit provedením úkonu na místě; nezbytnou součinnost k prokázání totožnosti strážník poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu“.

29. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Strážník je oprávněn předvést osobu na nejbližší útvar policie i mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a nebo 3b. Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění předvedení osoby.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-ce 5 a 6.

30. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) § 60 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

31. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:

㤠14
Oprávnění vyzvat osobu k vydání zbraně a oprávnění zbraň odebrat

(1) Strážník je oprávněn vyzvat osobu k vydání zbraně, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím.

(2) Po předchozí marné výzvě k vydání zbraně je strážník oprávněn se přesvědčit, zda osoba nemá u sebe zbraň, a pokud zbraň u sebe má, tak ji odebrat.

(3) Strážník je dále oprávněn se přesvědčit, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě11) nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování, nemá u sebe zbraň, a pokud zbraň u sebe má, tak ji odebrat.

(4) Osobě, která zbraň vydala nebo jíž byla zbraň odebrána podle odstavců 1 až 3, vystaví strážník potvrzení o jejím převzetí. Vydanou nebo odebranou střelnou zbraň podléhající registraci podle zákona o zbraních7) předá strážník nejbližšímu útvaru policie, jehož název a sídlo uvede v potvrzení podle věty první.

(5) Zbraň vydanou nebo odebranou podle odstavců 1 až 3, s výjimkou střelné zbraně podléhající registraci podle zákona o zbraních7), je strážník povinen vrátit proti podpisu při propuštění osoby, nebrání-li tomu zákonné důvody, anebo ji předat spolu s osobou policii; o vydání nebo odebrání zbraně sepíše strážník úřední záznam.

(6) Jestliže pominuly důvody pro vydání nebo odebrání zbraně podle odstavců 1 až 3 a nebrání-li tomu jiné zákonné důvody, vrátí se zbraň tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odebrána, pokud se tato osoba o vrácení zbraně přihlásí u úřadovny obecní policie, a jde-li o střelnou zbraň podléhající registraci podle zákona o zbraních7), u útvaru policie, uvedených v potvrzení o převzetí zbraně.

(7) Zbraní se rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším12).


12) § 118 trestního zákoníku.“.

32. V § 15 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Strážník je oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, je-li ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek a vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie.“.

33. Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13) Například § 43 zákona č. 273/2008 Sb.“.

34. Nadpis § 17 zní: „Oprávnění vyzvat osobu k vydání věci a oprávnění věc odejmout“.

35. V § 17 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zní:

„(1) Strážník je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, pokud lze mít za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí14) anebo může být zabrána15), nebo jde o věc důležitou pro řízení o přestupku.


14) § 48 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 53 zákona č. 250/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

36. V § 17 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1 je strážník oprávněn tuto věc odejmout.“.

37. V § 17a odstavec 3 zní:

„(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečného odkladu
a)   po projednání přestupku příkazem na místě,
b)   prokáže-li osoba, která vozidlo na místě ponechala, strážníkovi svou totožnost podle § 12, nebo
c)   po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti provozovatele vozidla, pokud o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla požádala jiná k tomu oprávněná osoba, která prokáže právní vztah k vozidlu nebo k jeho provozovateli.“.

38. V § 17a odst. 4 písm. b) se slova „ozbrojených bezpečnostních sborů,“ nahrazují slovy „bezpečnostních sborů, jednotky“.

39. V § 18a odst. 1 písmeno c) zní:
„c)    proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život nebo zdraví, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka nebo bezprostředně po něm.“.

40. V § 20 odst. 3 se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „zákona o zbraních“.

41. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Strážník je v pracovní době oprávněn nosit pouze služební zbraň; to neplatí, pokud strážník při plnění některých činností podle veterinárního zákona29) nosí plynovou nebo mechanickou zbraň kategorie D podle zákona o zbraních7), jejímž vlastníkem je obec.“.
Poznámka pod čarou č. 29 zní:


29) § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

42. Poznámka pod čarou č. 19 zní:


19) § 138 trestního zákoníku.“.

43. Nad § 24a se vkládá nadpis „Zpracování osobních údajů a získávání informací“.

44. Za § 24b se vkládá nový § 24c, který zní:

㤠24c

(1) Obecní policie v souvislosti s odhalováním přestupku podle § 2 písm. h) a přestupku, který je obecní policie podle zvláštního právního předpisu oprávněna projednat příkazem na místě, může vyžadovat
a)   výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích, v případech, ve kterých by předchozí postih mohl vést k posouzení skutku jako trestného činu,
b)   provedení orientačního vyšetření při podezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin anebo potu,
c)   odborné lékařské vyšetření ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky včetně odběru krve, moči, slin nebo potu, a to i v případě, že osobu nelze předem pro její zdravotní stav ke strpění příslušných úkonů vyzvat, nebo
d)   jiné odborné vyjádření.

(2) Úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. b) nebo c) je osoba povinna se podrobit, není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví.

(3) Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo opisu z evidence přestupků a výpis z evidence Rejstříku trestů nebo opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

45. § 25 zní:

㤠25

(1) Orgány činné v trestním řízení bez zbytečného odkladu oznámí obci zahájení trestního stíhání strážníka pro podezření ze spáchání trestného činu a zašlou ministerstvu a obci kopie svých rozhodnutí zakládajících ztrátu bezúhonnosti strážníka podle § 4a odst. 1 nebo 2. Orgány činné v trestním řízení zašlou obci kopie jiných svých rozhodnutí, kterými bylo trestní stíhání strážníka ukončeno.

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu oznámí obci zahájení řízení o odnětí osvědčení.

(3) Ústřední orgán státní správy, krajský úřad a obec bez zbytečného odkladu zašle ministerstvu kopii rozhodnutí zakládajícího ztrátu spolehlivosti strážníka podle § 4b. Rozhodnutí zakládající ztrátu spolehlivosti čekatele nebo strážníka zašle krajský úřad a obec obci, k níž je čekatel nebo strážník v pracovním poměru.

(4) Obec bez zbytečného odkladu zašle ministerstvu kopii lékařského posudku zakládajícího ztrátu zdravotní způsobilosti strážníka podle § 4c.

(5) Obec je povinna ve lhůtě do 15 dnů od skončení pracovního poměru strážníka oznámit tuto skutečnost ministerstvu.“.

46. § 26b se zrušuje.

47. V § 27 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

48. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo při výkonu působnosti podle odstavce 1 může vyžadovat od obce poskytnutí potřebných údajů.“.

49. V § 27 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo v rozsahu své působnosti poskytuje obcím metodickou pomoc v oblasti obecní policie.“.

50. § 27a zní:

㤠27a

(1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17c odst. 4 neumožní strážníkovi vstup do míst podle § 17c odst. 1 až 3.

(2) Obec se dopustí přestupku tím, že
a)   pověří plněním úkolů obecní policie fyzickou osobu, která nemá osvědčení,
b)   pověří plněním úkolů obecní policie podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu, nebo
c)   nezajistí, aby stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie obsahovaly jednotné prvky.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 nelze uložit napomenutí. Od uložení správního trestu podle odstavce 1 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.“.

51. V § 28 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

52. V § 28 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

53. V § 28 odstavec 3 zní:

„(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)   úmyslně vykonává oprávnění a povinnosti strážníka, aniž by k tomu byla oprávněna podle tohoto zákona,
b)   úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem nebo čekatelem, nebo
c)   neoprávněně užívá na vozidle nebo jiném dopravním prostředku barevné provedení nebo označení, které tvoří jednotné prvky označení dopravního prostředku obecní policie, anebo zvláštní barevné provedení nebo označení s ním zřejmě zaměnitelné.“.

54. V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 nelze projednat příkazem na místě.“.

55. § 28a zní:

㤠28a

Přestupky podle § 27a odst. 1 a podle § 28 projednává obecní úřad. Přestupky podle § 27a odst. 2 projednává ministerstvo.“.

56. § 28b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 a 31 zní:

㤠28b
Vztah k jiným právním předpisům

(1) Rada obce, která má zřízenu obecní policii, může svěřit obecnímu úřadu obce, jejímž je obecní policie orgánem, vedení správního řízení, v němž je dána příslušnost obecní policie, a to s výjimkou ukládání pokuty příkazem na místě. Je-li v takovém případě učiněno podání nebo podnět u obecní policie, předá jej obecní policie bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu. Obecní úřad údaj o předání věci pouze poznamená do spisu.

(2) Rada obce, která má zřízenu obecní policii, může usnesením svěřit obecní policii vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím30) týkajících se obecní policie.

(3) Na kontrolní činnost prováděnou obecní policií podle tohoto nebo zvláštního právního předpisu31) se kontrolní řád21) nepoužije.


30) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
31) Například zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.“.
 

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Určený strážník, kterému rada obce svěřila pravomoc jednat jménem obce v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce, kteří nejsou čekatelem nebo strážníkem, podle § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za určeného strážníka, kterému tuto pravomoc svěřilo zastupitelstvo obce podle § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Při posuzování bezúhonnosti strážníka, který byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti a splňoval podmínky bezúhonnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ve vztahu ke skutkům spáchaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle právní úpravy účinné v době jejich spáchání.

3. Při posuzování spolehlivosti strážníka, který byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti a splňoval podmínky spolehlivosti podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ve vztahu ke skutkům spáchaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona postupuje podle právní úpravy účinné v době jejich spáchání.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.