SBÍRKA ZÁKONŮ částka 20
rozeslána dne 24.2.2020

42

VYHLÁŠKA

ze dne 7. února 2020

o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Vymezení zón ochrany přírody

(1) Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen "zóna") Národního parku Šumava, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

(3) Charakteristika zón Národního parku Šumava je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Grafické znázornění zón Národního parku Šumava, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 42/2020 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 42/2020 Sb.

(Příloha)