SBÍRKA ZÁKONŮ částka 153
rozeslána dne 31.12.2019

369

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. I

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příslušné předpisy Evropské unie1)“ nahrazují slovy „příslušný předpis Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014.“.

2. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „přímo použitelný předpis Evropské unie67)“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie67), 103)“.
Poznámky pod čarou č. 67 a 103 znějí:


67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
103) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „mechanizačních prostředků na ochranu rostlin (dále jen „mechanizační prostředky“)“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

4. V § 1 odst. 2 se slova „odborné rostlinolékařské činnosti a požadavky na odbornou způsobilost při jejich výkonu“ nahrazují slovy „požadavky na odbornou způsobilost při výkonu odborných rostlinolékařských činností“.

5. V § 2 odst. 1 se písmena a) až h) včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušují.
Dosavadní písmena i) až z) se označují jako písmena a) až r).

6. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)   škodlivými organismy škodlivé organismy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění, (dále jen „nařízení (EU) 2016/2031“) a neparazitické rostliny, které škodí rostlinám nebo rostlinným produktům,“.

7. V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b)   rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty ve smyslu nařízení (EU) 2016/2031,“.

Dosavadní písmena b) až r) se označují jako písmena c) až s).

8. V § 2 odst. 1 se písmena g) až p) zrušují.
Dosavadní písmena q) až s) se označují jako písmena g) až i).

9. V § 2 odst. 2 se písmena a) až c), e), f) a j) až o) včetně poznámek pod čarou č. 4c, 4d a 68 zrušují.
Dosavadní písmena d), g) až i) a p) až v) se označují jako písmena a) až j).

10. V § 2 odst. 2 písm. g) se za slova „mechanizačním prostředkem“ vkládají slova „na ochranu rostlin“ a slova „technická zařízení k hubení škodlivých organismů“ se nahrazují slovy „zařízení k ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů“.

11. Na konci textu poznámky pod čarou č. 69 se doplňují slova „ , čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění, čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)“.

12. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „včetně plevelů“ zrušují.

13. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „mechanizační prostředky“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“ a za slovo „zákona“ se vkládají slova „a nařízení (ES) č. 1107/2009“.

14. V § 3 odst. 2 se slovo „právních“ zrušuje.

15. § 4 včetně nadpisu zní:

㤠4
Monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů

(1) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)
a)   provádí monitoring a na území České republiky průzkum výskytu škodlivých organismů a s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin a podmínek pro šíření škodlivých organismů,
b)   zveřejňuje aktuální informace o výskytu škodlivých organismů včetně upozornění na riziko dosažení hodnot prahů škodlivosti škodlivých organismů a riziko výskytu s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin, a
c)   shromažďuje a zveřejňuje dostupné údaje o riziku vzniku rezistence škodlivých organismů k přípravkům a o opatřeních k zamezení rezistence škodlivých organismů k přípravkům (dále jen „antirezistentní strategie“).

(2) Zaměstnanci Ústavu jsou při provádění monitoringu a průzkumu výskytu škodlivých organismů podle odstavce 1 písm. a) oprávněni
a)   pořizovat fotodokumentaci a
b)   vstupovat a vjíždět dopravními prostředky do objektů, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení, na kterých nebo ve kterých se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a v nezbytném rozsahu odebírat bezplatně vzorky rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, přípravků nebo jiných výrobků.“.

16. V § 5 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „Ústav“.

17. V § 5 odst. 4 se písmena a) až c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena a) až c).

18. V § 6 se slova „a další podrobnosti“ zrušují.

19. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Žádost o provedení průzkumu podle odstavce 1 kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje
a)   identifikaci pozemku, na kterém má být založen porost rozmnožovacího materiálu nebo uznán zdroj reprodukčního materiálu, a
b)   název druhu rostliny, jejíž porost rozmnožovacího materiálu má být založen, nebo druhu rostliny, jejíž zdroj reprodukčního materiálu má být uznán.

Vzor žádosti zveřejní Ústav na svých internetových stránkách.“.

20. Nadpis nad označením § 7 se zrušuje.

21. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.

22. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8
Povolení dovozu, přemísťování, držení a množení škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem jejich použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění

(1) Ústav na základě žádosti v souladu s čl. 8, čl. 32 odst. 2, čl. 48, čl. 49 odst. 5 a čl. 58 nařízení (EU) 2016/2031 a s přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě rozhoduje o povolení dovozu, přemísťování v rámci území České republiky, držení a množení karanténního materiálu, a to
a)   karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii,
b)   škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031,
c)   karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny,
d)   rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které je zakázáno dovážet na území Evropské unie,
e)   rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, nesplňujících stanovené zvláštní a rovnocenné požadavky,
f)   vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů anebo jiných předmětů,
g)   rizikových rostlin, rostlinných produktů anebo jiných předmětů, u nichž byla přijata dočasná opatření podle čl. 49 nařízení (EU) 2016/2031,
h)   rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které je zakázáno dovážet do chráněných zón, nebo
i)   rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, nesplňujících zvláštní požadavky pro chráněné zóny.

Vzor žádosti zveřejní Ústav na svých internetových stránkách.

(2) Ústav může rozhodnutí vydané podle odstavce 1 změnit nebo zrušit, nebudou-li splněny podmínky stanovené v čl. 8 nebo 48 nařízení (EU) 2016/2031, přímo použitelných předpisech Evropské unie přijatých na jeho základě nebo v rozhodnutí Ústavu. Odvolání proti rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.“.

23. § 9 až 11 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zrušují.

24. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12
Registrace profesionálních provozovatelů

(1) Ústav
a)   přijímá žádosti profesionálních provozovatelů uvedených v čl. 65 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 o registraci nebo aktualizaci údajů v souladu s čl. 66 nařízení (EU) 2016/2031 a
b)   vede a aktualizuje úřední registr profesionálních provozovatelů v souladu s čl. 65 až 67 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) Ústav vydá doklad o zápisu profesionálního provozovatele do úředního registru vedeného podle odstavce 1, pokud žádost o registraci obsahuje údaje stanovené v čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, nebo pokud se vyhovuje žádosti o aktualizaci údajů s dopadem na změnu činností podle čl. 66 odst. 2 písm. b) nebo c) nařízení (EU) 2016/2031.

(3) Ústav může na základě čl. 65 odst. 1 nebo 3 nařízení (EU) 2016/2031 stanovit nařízením Ústavu vydaným způsobem podle § 76 odst. 2 věty druhé až čtvrté, že
a)   mají být registrovány další kategorie pěstitelů nebo jiných profesionálních provozovatelů, je-li to opodstatněno rizikem z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, které představují jimi pěstované rostliny nebo jakékoliv jiné jejich činnosti, nebo
b)   výjimka uvedená v čl. 65 odst. 3 písm. a) prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/2031 se neuplatní na všechny nebo určité pěstitele či jiné profesionální provozovatele, je-li to odůvodněno rizikem přenosu škodlivých organismů rostlinami, které pěstují nebo kterých se týkají jakékoliv jiné jejich činnosti.

(4) Za malá množství semen podle čl. 65 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2016/2031 se považují malá balení osiv stanovená v souladu s § 19a zákona o oběhu osiva a sadby.“.
Poznámka pod čarou č. 71 se zrušuje.

25. § 13 až 16 včetně nadpisů znějí:

㤠13
Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

(1) Ústav přijímá žádosti profesionálních provozovatelů o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů v souladu s čl. 89 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) O oprávnění podle odstavce 1 lze požádat společně s žádostí o registraci podle § 12.

(3) Ústav vydá doklad o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů, pouze pokud profesionální provozovatel prokáže, že splňuje podmínky stanovené v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a v přímo použitelném předpise Evropské unie přijatém na jeho základě. Způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí profesionálních provozovatelů nezbytných podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Profesionální provozovatel prokazuje znalosti podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 prostřednictvím alespoň jedné osoby, provádějící šetření podle čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031 nebo pověřené profesionálním provozovatelem k poskytování odpovídajícího školení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031. Jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje této osoby uvede profesionální provozovatel v žádosti podle odstavce 1.

Rostlinolékařské pasy vyžadované pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Evropské unie
§ 14

(1) Těsnou vzájemnou blízkostí provozoven registrovaného provozovatele podle čl. 82 nařízení (EU) 2016/2031 se rozumí celé území České republiky. Při přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci provozoven registrovaného provozovatele a mezi jeho provozovnami v souladu s čl. 82 nařízení (EU) 2016/2031 registrovaný provozovatel vede skladovou evidenci prokazující, že přemisťované rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházejí od tohoto registrovaného provozovatele.

(2) Ústav provádí na základě žádosti registrovaného provozovatele šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů v případech uvedených v čl. 87 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2016/2031. Žádost o provedení šetření Ústavem kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje
a)   adresu provozovny, v níž má být šetření provedeno,
b)   druh a počet rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, u nichž má být šetření provedeno, a
c)   uvedení důvodu pro provedení šetření Ústavem podle čl. 87 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

Registrovaný provozovatel podá žádost ve lhůtě, která umožní provedení šetření ve vhodnou dobu a s ohledem na příslušná rizika podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.

(3) Výsledky šetření provedeného Ústavem podle odstavce 2 uchovává Ústav a registrovaný provozovatel, který Ústav o šetření požádal.

(4) Při zjištění, že nejsou splněny požadavky čl. 85 nebo 86 nařízení (EU) 2016/2031, Ústav nařídí opatření podle § 75 nebo 76 k nápravě zjištěných nedostatků a může odejmout oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů. Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů Ústav odejme v případě, kdy je profesionálnímu provozovateli zrušena registrace udělená podle § 12 nebo na jeho žádost.

§ 15

(1) Ústav na základě žádosti profesionálního provozovatele vystaví formou dokladu rostlinolékařský pas nebo náhradní rostlinolékařský pas v souladu s čl. 84 odst. 2 nebo čl. 93 nařízení (EU) 2016/2031; ustanovení čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 tím není dotčeno.

(2) Ústav může v souladu s čl. 94 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2016/2031 na stanovišti hraniční kontroly nahradit rostlinolékařské osvědčení vydané pro dováženou rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět jeho úředně ověřenou kopií.

(3) Profesionální provozovatel, který v souladu s čl. 95 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 zneplatnil a odstranil rostlinolékařský pas vydaný Ústavem, o tom bezodkladně informuje Ústav.

§ 16
Plány řízení rizik

(1) Ústav na základě žádosti oprávněného provozovatele rozhodne o schválení plánu řízení rizik škodlivých organismů, pokud návrh plánu splňuje podmínky stanovené v čl. 91 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) V případě schválení plánu řízení rizik škodlivých organismů podle odstavce 1 je kontrola Ústavu podle čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 zaměřena rovněž na aktuálnost opatření stanovených tímto plánem a na jejich plnění.“.

26. § 17 až 20 se včetně nadpisů zrušují.
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

27. § 21 včetně nadpisu zní:

㤠21
Obecná ustanovení

(1) Ústav provádí kontrolu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vstupujících do Evropské unie (dále jen „dovozní rostlinolékařská kontrola“) v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (dále jen „nařízení (EU) 2017/625“) a nařízení (EU) 2016/2031.

(2) Pokud při celním řízení vznikne důvodné podezření, že zásilka, která je dovážena ze třetí země do České republiky, obsahuje nebo je kontaminována rostlinami stanovenými v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, v platném znění, (dále jen „nařízení (EU) 2016/1141“), musí být taková zásilka podrobena kontrole provedené Ústavem. Celní úřad o vzniklém podezření neodkladně písemně informuje místně příslušné pracoviště Ústavu a do ukončení kontroly provedené Ústavem v celním řízení nerozhodne. Pokud bylo zjištěno, že zásilka obsahuje rostliny stanovené v příloze nařízení (EU) 2016/1141, jejichž dovoz nebyl povolen na základě odchylky uplatněné podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů pro vstup zásilky na území Evropské unie (dále jen „nařízení (EU) č. 1143/2014“) nebo nejsou splněny podmínky stanovené pro vstup těchto rostlin na území Evropské unie v povolení vydaném podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014, Ústav neodkladně podle § 75 nařídí odmítnutí vstupu zásilky na území Evropské unie nebo zničení zásilky anebo její části.“.

28. § 22 zní:

㤠22

(1) Ústav
a)   je oprávněn odebrat ze zásilky v potřebném rozsahu vzorky za účelem řádného provedení dovozní rostlinolékařské kontroly; § 74 odst. 2 se použije obdobně,
b)   neodpovídá za škody vzniklé zdržením dopravního prostředku nebo zdržením doručení zásilky po dobu nezbytně nutnou k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly; tímto ustanovením není dotčena odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem17), a
c)   vydává závazné stanovisko pro rozhodnutí orgánů, které kontrolují obchod a nakládání s dováženými ohroženými druhy živočichů, rostlin a výrobků z nich, které nesplňují fytokaranténní dovozní požadavky Evropské unie.

(2) Záznamem z dovozní rostlinolékařské kontroly je společný zdravotní vstupní doklad uvedený v čl. 56 nařízení (EU) 2017/625.“.
Poznámky pod čarou č. 16 a 17a až 17c se zrušují.

29. § 23 a 24 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

30. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25
Stanoviště hraniční kontroly

(1) Ústav v souladu s čl. 59 nařízení (EU) 2017/625 a za podmínek uvedených v čl. 62 a 63 nařízení (EU) 2017/625 určuje, pozastavuje určení, ruší pozastavení a ruší určení stanoviště hraniční kontroly, kde se provádí dovozní rostlinolékařská kontrola.

(2) Provozovatel stanoviště hraniční kontroly poskytne za úplatu Ústavu vhodné prostory umožňující splnění minimálních požadavků k výkonu dovozní rostlinolékařské kontroly. Je-li provozovatelem tohoto místa organizační složka státu, poskytuje tyto prostory Ústavu bezúplatně.

(3) Provozovatel stanoviště hraniční kontroly umístí na svůj náklad ve svých prostorách kontejnery určené k odkládání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů dovezených ze třetích zemí v rámci osobního styku a neodpovídajících požadavkům stanoveným nařízením (EU) 2016/2031 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě. Provozovatel stanoviště hraniční kontroly odpovídá za bezpečnou likvidaci obsahu kontejnerů pod dohledem Ústavu.“.
Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

31. § 25a včetně nadpisu zní:

㤠25a
Postup při schvalování míst pro provádění kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilky nebo partie

(1) Ústav schvaluje, pozastavuje platnost schválení, ruší pozastavení platnosti schválení a ruší schválení místa pro kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu zásilek nebo partií prováděných mimo stanoviště hraniční kontroly v souladu s čl. 53 nařízení (EU) 2017/625 a přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě. O těchto rozhodnutích Ústav informuje příslušný celní úřad.

(2) Dovozce zásilky nebo partie, který hodlá předložit tuto zásilku nebo partii ke kontrole totožnosti nebo fyzické kontrole v jiném místě než ve stanovišti hraniční kontroly, požádá Ústav o schválení tohoto místa.

(3) Žádost podle odstavce 2 dovozce zásilky nebo partie podá alespoň 1 měsíc před očekávaným datem prvního vstupu zásilky nebo partie na území Evropské unie. Žádost podle odstavce 2 kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje
a)   registrační číslo dovozce, musí-li být dovozce registrován,
b)   identifikaci místa, kde má být kontrola totožnosti nebo fyzická kontrola provedena,
c)   popis objektů a prostor v místě, kde má být kontrola totožnosti nebo fyzická kontrola provedena, včetně uvedení počtu těchto objektů a místního označení,
d)   druh rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu, které mají být dováženy do místa, kde má být kontrola totožnosti nebo fyzická kontrola provedena,
e)   informaci, zda bude zásilka nebo partie do místa, kde má být kontrola totožnosti nebo fyzická kontrola provedena, zaslána jednorázově nebo opakovaně, a
f)   stanoviště hraniční kontroly pro vstup zásilky nebo partie na území Evropské unie.

Vzor žádosti zveřejní Ústav na svých internetových stránkách.“.

32. § 25b včetně nadpisu zní:

㤠25b
Postup při poukazování zásilky nebo partie do schváleného místa pro kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu a postup provádění kontroly v tomto místě

(1) Ústav může kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu zcela nebo zčásti provést v místě schváleném podle § 25a odst. 1, a to na základě vyjádření úřadu stanoviště hraniční kontroly, že souhlasí s poukázáním zásilky nebo partie ke kontrole totožnosti a fyzické kontrole do tohoto místa.

(2) Má-li být zásilka nebo partie odeslána k provedení kontroly totožnosti a fyzické kontroly ze stanoviště hraniční kontroly na území České republiky do jiného místa, vystaví Ústav na stanovišti hraniční kontroly pro tuto zásilku nebo partii rostlinolékařský doklad o přesunu.

(3) Kontrola totožnosti a fyzická kontrola zásilky nebo partie smí být provedena v místě schváleném v souladu s § 25a odst. 1, jsou-li splněny požadavky týkající se dopravy zásilky nebo partie do schváleného místa a jejího skladování v tomto místě, a je-li tato zásilka na stanovišti hraniční kontroly opatřena rostlinolékařským dokladem o přesunu, vystaveným úřadem stanoviště hraniční kontroly a potvrzeným dovozcem pod dohledem tohoto úřadu.

(4) Má-li být kontrola totožnosti a fyzická kontrola zásilky nebo partie provedena ve schváleném místě podle § 25a odst. 1, smí být dopravena pouze do místa předem schváleného pro tuto zásilku nebo partii. Případná změna místa musí být ještě před zahájením kontroly totožnosti a fyzické kontroly odsouhlasena úřadem stanoviště hraniční kontroly, který rozhodl o původním schváleném místě, úřadem příslušným nově požadovanému místu kontroly a celním úřadem určení příslušným nově požadovanému místu kontroly.

(5) Ústav zajišťuje s využitím rostlinolékařského dokladu o přesunu výměnu údajů o zásilce nebo partii, včetně údaje o způsobu jejich přepravy a balení, mezi příslušným úřadem stanoviště hraniční kontroly, úřadem schváleného místa a celními úřady, a i jinak s nimi za tímto účelem spolupracuje.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky, způsob jeho potvrzení dovozcem a požadavky týkající se dopravy zásilky nebo partie do schváleného místa a jejího skladování v tomto místě.“.

33. § 25b se včetně nadpisu zrušuje.

34. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26
Naložení se zásilkou nebo partií po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

(1) Pokud se dovozní rostlinolékařskou kontrolou zjistí, že zásilka nebo partie odpovídá požadavkům stanoveným na základě nařízení (EU) 2016/2031, propustí se do navrhovaného celního režimu. Pokud těmto požadavkům neodpovídá nebo se v průběhu provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zjistí podezření na nesoulad s těmito požadavky, musí být zásilka nebo partie pod dohledem Ústavu podrobena neodkladně jednomu nebo více z opatření uvedených v čl. 66 nebo 67 nařízení (EU) 2017/625 nařízených podle § 75 nebo 76. Obdobně se postupuje při nařizování opatření podle čl. 69 nařízení (EU) 2017/625.

(2) Nařídí-li Ústav opatření podle odstavce 1 pro zásilku nebo partii rostlin chráněných podle zvláštního právního předpisu20), použije přednostně umístění takových rostlin do karanténní stanice nebo izolačního zařízení na dobu nezbytně nutnou, aby nemohlo dojít k šíření škodlivých organismů.

(3) Opatření podle odstavce 1 nařizuje Ústav dovozci, dopravci nebo příjemci zásilky nebo partie, provozovateli skladů nebo jakýchkoliv dopravních prostředků, kontejnerů a obalů použitých při přepravě nebo k uskladnění příslušné zásilky nebo partie. Náklady spojené s jejich plněním hradí ten, komu byla tato opatření nařízena.“.
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

35. § 27 se včetně nadpisu zrušuje.

36. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28
Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

(1) Žádost o vydání rostlinolékařského osvědčení pro vývoz nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport (dále jen „rostlinolékařské osvědčení“) podává Ústavu profesionální provozovatel, popřípadě jiná osoba, pokud jsou splněny podmínky nařízení (EU) 2016/2031 nejméně 3 pracovní dny přede dnem naložení zásilky. Žádost kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje údaje o druhu a množství vyvážených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. Žadatel spolu se žádostí navrhne místo, ve kterém umožní Ústavu provést potřebné šetření. Ústav toto šetření provádí s cílem ověřit soulad dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů s fytosanitárními dovozními požadavky dotčené třetí země. Pokud Ústav nemá fytosanitární dovozní požadavky dotčené třetí země k dispozici, šetření neprovede a řízení zastaví.

(2) Ústav šetření podle odstavce 1 provede v místě, které splňuje minimální požadavky na technické vybavení stanovené prováděcím právním předpisem. Rozsah šetření stanoví prováděcí právní předpis. Šetření při vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, Ústav provede pouze v místě, které splňuje zvláštní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Za vysokou míru rizika se považuje schopnost škodlivých organismů nevyvolávat viditelné příznaky napadení na rostlinách, rostlinných produktech nebo jiných předmětech. Rostliny, rostlinné produkty, jiné předměty a škodlivé organismy, které na nich nevyvolávají viditelné příznaky napadení, stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Ústav vydá rostlinolékařské osvědčení, které je dokladem garantujícím splnění fytosanitárních dovozních požadavků dotčené třetí země, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 100 odst. 1 nebo v čl. 101 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(4) Vzory rostlinolékařských osvědčení vystavovaných podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Povolení Ministerstva životního prostředí k vývozu uměle vypěstovaných rostlin ohrožených druhů planě rostoucích rostlin může být nahrazeno rostlinolékařským osvědčením, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis20) a za podmínek tímto zvláštním právním předpisem stanovených.

(6) Pěstitel rostlin nebo výrobce rostlinných produktů anebo jiných předmětů může v průběhu jejich pěstování nebo výroby požádat Ústav o posouzení jejich zdravotního stavu v souvislosti s předpokládaným vývozem do třetí země. Výsledek posouzení může být využit k ověření souladu dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů s fytosanitárními dovozními požadavky dotčené třetí země podle odstavce 1.

(7) Dopravce vyvážené zásilky je povinen zajistit její přepravu takovým způsobem, aby při ní nemohlo dojít k napadení zásilky škodlivými organismy ani k případnému rozšíření škodlivých organismů z ní.“.

37. Nadpis nad označením § 29 se zrušuje.

38. § 29 a 30 včetně nadpisů znějí:

㤠29
Předvývozní osvědčení

(1) Žádost o vydání předvývozního osvědčení kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje údaje o druhu a množství dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a specifikaci zvláštních fytosanitárních požadavků podle čl. 102 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) Ústav vydá předvývozní osvědčení formou dokladu, pokud ověří soulad dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů se zvláštními fytosanitárními požadavky podle odstavce 1. K osvědčení souladu dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů se zvláštními fytosanitárními požadavky může sloužit výsledek posouzení zdravotního stavu provedeného podle § 28 odst. 6.

(3) Vzor předvývozního osvědčení vydaného podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 30
Karanténní stanice a izolační zařízení

(1) Ústav může vydat rozhodnutí o oprávnění právnické nebo fyzické osoby provozovat karanténní stanici v souladu s čl. 60 až 62 nařízení (EU) 2016/2031, pokud tato osoba podá na základě výzvy Ústavu žádost. Ústav je oprávněn provozovat také vlastní karanténní stanici.

(2) Ústav může na základě žádosti vydat rozhodnutí o oprávnění právnické nebo fyzické osoby provozovat izolační zařízení v souladu s čl. 60 až 62 nařízení (EU) 2016/2031.“.
Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

39. V § 31 odst. 4 se slova „jejich působení, proti výskytu škodlivých organismů na rostlinách nebo rostlinných produktech, ani o vlivu na působení těchto škodlivých organismů“ nahrazují slovy „použití přípravku, která jsou uvedena v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009“ a slova „takové působení či vliv“ se nahrazují slovy „taková použití“.

40. V § 31a se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

41. V § 31b odst. 2 se za slovo „uvedením“ vkládají slova „obchodního názvu přebalovaného přípravku a obchodního názvu přebaleného přípravku,“.

42. V § 35 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e)   je třeba na základě nových údajů předložených držitelem povolení změnit stávající technickou specifikaci uvedenou v rozhodnutí.“.

43. V § 38 odst. 1 se slova „si Ústav vyžádá od Ministerstva zdravotnictví závazné stanovisko ohledně podmínek použití přípravku relevantních pro území České republiky z hlediska ochrany zdraví lidí. Ústav ve své žádosti informuje Ministerstvo zdravotnictví o podmínkách použití přípravku, za kterých byl přípravek povolen referenčním členským státem“ nahrazují slovy „vydá Ministerstvo zdravotnictví závazné stanovisko do 75 dnů“.

44. V § 38 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

45. V § 43 odst. 2 se za slovo „odebrán,“ vkládají slova „pokud o to ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení výsledků laboratorní analýzy požádá,“.

46. V § 43 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ústav je povinen uchovávat vzorky odebrané v souladu čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 při kontrole uvádění přípravků na trh i jejich používání po dobu 60 dnů ode dne doručení výsledku jejich hodnocení provozovateli.“.

47. V nadpisu § 45 se slovo „dalšími“ nahrazuje slovem „pomocnými“.

48. V nadpisu § 46 se slova „profesionálními uživateli“ zrušují.

49. V § 46 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Fyzická nebo právnická osoba, která v rámci podnikání nakládá s přípravky nebo pomocnými prostředky, pokud nejde o distributora, je povinna“.

50. V § 46 odst. 2 se slova „k uvedení těchto přípravků na trh v České republice“ zrušují.

51. V § 46a odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , případně zdůvodnění skutečnosti, že se jedná o distributora bez provozovny nebo místa pro nakládání s přípravky, který přípravky uvádí na trh prostřednictvím prostředků komunikace na dálku“.

52. V § 46b odst. 9 se slova „je povinen“ nahrazují slovy „a osoba, která uvádí na trh pomocné prostředky, jsou povinni“.

53. V § 47 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nejpozději do 1 roku od doby, kdy prošla doba použitelnosti“ a na konci paragrafu se doplňuje věta „Oznámení musí obsahovat název přípravku, číslo šarže, množství přípravku, velikost obalu a datum, do kdy byla doba použitelnosti prodloužena.“.

54. V § 48a odst. 3 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“.

55. § 50 se včetně poznámky pod čarou č. 37 zrušuje.

56. V § 51 odst. 1 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

57. V § 51 odst. 1 písm. b) se slovo „oprávněnému“ zrušuje.

58. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní: „Pokud je aplikace přípravku prováděna profesionálním uživatelem na pozemcích, které nevlastní ani jiným způsobem neužívá, oznamovací povinnost podle písmene b) a odstavce 2 má vlastník nebo uživatel tohoto pozemku.“.

59. V § 51 odst. 2 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „2“.

60. V § 51 odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

61. V § 51 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to neplatí, je-li taková směs výslovně uvedena na etiketě přípravku, není přitom označena jako zvláště nebezpečná pro včely a není-li na etiketě uvedeno, že Ústav směs neposoudil“.

62. V § 51 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to neplatí, je-li taková směs výslovně uvedena na etiketě přípravku, není přitom označena jako nebezpečná pro včely a není-li na etiketě uvedeno, že Ústav směs neposoudil“.

63. V § 51 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

64. V § 51 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

65. V § 53 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

66. V § 53 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

67. Nadpis nad označením § 54 se zrušuje.

68. V § 55 se slova „které bylo vydáno rozhodnutí o povolení pomocného prostředku“ nahrazují slovy „která uvádí na trh pomocný prostředek“.

69. V § 59 odst. 1 se slova „3 pracovní dny předem“ nahrazují slovy „do 3 pracovních dnů od přemístění nebo dovozu na území České republiky“ a slova „před přemístěním nebo dovozem na území České republiky“ se zrušují.

70. V § 59 odst. 3 se čárka na konci písmene a) nahrazuje slovem „a“, na konci písmene b) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

71. V § 60 odst. 1 písm. a) se slova „3 pracovní dny před přemístěním“ nahrazují slovy „do 3 pracovních dnů od přemístění“, slovo „přemístí“ se nahrazuje slovem „přemístily“ a slovo „dovezou“ se nahrazuje slovem „dovezly“.

72. Na konci nadpisu hlavy V se doplňují slova „na ochranu rostlin“.

73. V § 65 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ústav vede evidenci způsobilých provozoven kontrolního testování.“.

74. § 68 včetně nadpisu zní:

㤠68
Ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům

(1) Ústav na žádost registrovaného provozovatele vydá doklad o oprávnění k provádění označování uvedeného v čl. 96 nařízení (EU) 2016/2031 nebo oprav dřevěného obalového materiálu podle čl. 97 nařízení (EU) 2016/2031, pokud registrovaný provozovatel prokáže, že splňuje podmínky stanovené
a)   v čl. 98 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, pokud hodlá provozovat zařízení k ošetřování, nebo
b)   v čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, pokud hodlá používat dřevo ošetřené v zařízení jiného provozovatele.

(2) Za registrovaného provozovatele se pro účel uvedený v odstavci 1 považuje osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenském rejstříku nebo v registru vedeném Ústavem podle § 12.

(3) Žádost kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje návrh technologického postupu k ošetření a označení dřevěného obalového materiálu, dřeva a jiných předmětů, pokud jde o registrovaného provozovatele podle odstavce 1 písm. a), nebo návrh technologického postupu k označení dřevěného obalového materiálu, dřeva a jiných předmětů, pokud jde o registrovaného provozovatele podle odstavce 1 písm. b). Vzor žádosti zveřejní Ústav na svých internetových stránkách.

(4) Ústav vede a aktualizuje rejstřík provozovatelů oprávněných podle odstavce 1 v souladu s § 87 odst. 4.

(5) Provozovatel oprávněný podle odstavce 1 písm. a)
a)   smí k ošetřování dřeva, dřevěného obalového materiálu nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům používat pouze jím provozované zařízení k ošetřování,
b)   je povinen dodržovat způsob označování stanovený prováděcím právním předpisem, technické a technologické požadavky a postupovat podle technologického postupu schváleného Ústavem,
c)   smí k označování dřeva, dřevěného obalového materiálu nebo jiných předmětů používat pouze jemu Ústavem stanovený jedinečný číselný kód,
d)   je povinen uchovávat záznamy o ošetření dřeva, dřevěného obalového materiálu nebo jiných předmětů po dobu dvou let od provedeného ošetření,
e)   oznamuje Ústavu bez zbytečného odkladu změny údajů v rejstříku vedeném podle § 87 odst. 4, a jakékoliv změny, které mohou vést k nedodržení povinností uvedených v písmeni b), a pozastavení, obnovení nebo ukončení činnosti, ke které byl oprávněn podle odstavce 1,
f)   je povinen dodržovat další povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na základě nařízení (EU) 2016/2031.

(6) Provozovatel oprávněný podle odstavce 1 písm. b)
a)   je povinen dodržovat způsob označování stanovený prováděcím právním předpisem a postupovat podle technologického postupu schváleného Ústavem,
b)   smí k označování dřeva, dřevěného obalového materiálu nebo jiných předmětů používat pouze jemu Ústavem stanovený jedinečný číselný kód,
c)   oznamuje Ústavu bez zbytečného odkladu změny údajů v rejstříku vedeném podle § 87 odst. 4, a jakékoliv změny, které mohou vést k nedodržení povinností uvedených v písmeni a), a pozastavení, obnovení nebo ukončení činnosti, ke které byl oprávněn podle odstavce 1,
d)   je povinen dodržovat další povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na základě nařízení (EU) 2016/2031.

(7) Ústav zruší oprávnění provozovatele vydané podle odstavce 1,
a)   pokud o to tento oprávněný provozovatel Ústav požádá,
b)   pokud Ústav zjistí, že ukončil činnost, ke které byl oprávněn podle odstavce 1, nebo
c)   v souladu s čl. 98 odst. 4 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2016/2031.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví
a)   způsob označování podle odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 6 písm. a) a čl. 96 nařízení (EU) 2016/2031,
b)   technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření podle odstavce 5 písm. b) a čl. 98 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/2031,
c)   způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.“.

75. § 69 a 69a se zrušují.

76. V § 71 odst. 1 písm. e) se slova „monitoringu a ochrany proti šíření invazních škodlivých organismů a“ zrušují.

77. V § 71 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až m), která znějí:
„j)   schvaluje pohotovostní plány pro prioritní škodlivé organismy podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/2031 a akční plány pro prioritní škodlivé organismy podle čl. 27 nařízení (EU) 2016/2031, vypracované nebo aktualizované Ústavem, a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých internetových stránkách,
k)   na návrh Ústavu schvaluje plány simulačních cvičení zaměřených na prioritní škodlivé organismy podle čl. 26 nařízení (EU) 2016/2031 a zajišťuje koordinaci orgánů veřejné správy při jejich provádění,
l)   koordinuje činnost ústředních orgánů státní správy při plnění úkolů souvisejících s předcházením zavlečení a šíření prioritních škodlivých organismů a s jejich eradikací a
m)   na návrh Ústavu podává Komisi žádosti o uznání a změnu velikosti chráněné zóny podle čl. 32 odst. 1 a čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.“.

78. V § 71 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

79. V § 72 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákona“ vkládají slova „a přímo použitelných předpisů Evropské unie“.

80. V § 72 odst. 1 písm. a) se slova „podle § 5 a 6“ zrušují.

81. V § 72 odst. 1 písm. b) se slova „ , popřípadě invazních škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30“ zrušují.

82. V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „na ochranu rostlin“.

83. V § 72 odst. 1 písm. e) se slova „podle § 74 až 77 a § 79a až 79i“ zrušují.

84. V § 72 odst. 1 písm. f) se slova „podle § 79, § 81 až 83 a § 86“ zrušují.

85. V § 72 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

86. V § 72 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).

87. V § 72 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

88. V § 72 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Ústav je příslušným orgánem podle nařízení (EU) 2016/2031 a přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě a v oblasti ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin a v oblasti požadavků na dodávání na trh a používání přípravků podle nařízení (EU) 2017/625 a přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě, s výjimkou toho, kdy je příslušným orgánem ministerstvo podle § 71.

(7) Ústav plní povinnosti a vykonává pravomoci stanovené členským státům podle nařízení (EU) 2016/2031 a přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě a v oblasti ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin a požadavků na dodávání na trh a používání přípravků podle nařízení (EU) 2017/625 a přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě, s výjimkou působnosti, kterou vykonává ministerstvo podle § 71.

(8) Ústav je oprávněn přijmout opatření podle čl. 31, 52 a 60 nařízení (EU) 2016/2031.“.

89. V § 73 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

90. V § 73 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

91. V § 73 odst. 2 se slova „výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů“ nahrazují slovy „škodlivé organismy“.

92. V § 73 odst. 4 se text „1 až 3“ nahrazuje textem „1 a 2“.

93. V § 73a odst. 1 písm. a) se slovo „nepředloží“ nahrazuje slovy „nedoloží vydání platného“.

94. V § 73a odst. 1 písm. a) a b) se za slova „podle čl. 28“ vkládají slova „nebo povolení k souběžnému obchodu podle čl. 52“.

95. V § 73a odst. 1 písm. b) se slovo „předložením“ nahrazuje slovy „doložením vydání platného“.

96. V § 73a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Celní úřad spolupracuje s Ústavem na provádění kontrol označení, které prokazuje, že dřevěný obalový materiál, jenž se používá při dopravě zboží dováženého ze třetích zemí do České republiky, byl řádně ošetřen proti výskytu škodlivých organismů.“.

97. V § 74 odstavec 1 zní:

„(1) Ústav vykonává dozor nad dodržováním
a)   ustanovení o integrované ochraně rostlin,
b)   povinností spojených s ochranou rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin, pokud jde o škodlivé organismy,
c)   požadavků a povinností spojených s ochranou proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů,
d)   požadavků a povinností souvisejících s uváděním na trh a používáním přípravků a pomocných prostředků,
e)   opatření k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků,
f)   ustanovení o používání a kontrolním testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a nad účinností použitých metod hubení škodlivých organismů při provozování zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů,
g)   požadavků týkajících se
1. výkonu odborných rostlinolékařských činností pověřenými fyzickými a právnickými osobami,
2. činnosti poradců nebo osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění včetně dodržování podmínek odborné způsobilosti pro tyto činnosti,
h)   dalších povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám tímto zákonem nebo nařízených na jeho základě a
i)   podmínek poskytování znalostí v rámci pořádání kurzů a školení k získání a prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, podmínek, na jejichž základě byla vzdělávací zařízení pověřena ministerstvem, a povinností zaměstnavatelů pořádajících kurzy pro své zaměstnance.“.

98. V § 74 se odstavce 2 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 2.

99. V § 76 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „vymezeném“ vkládají slova „ , popřípadě v terénu vyznačeném“.

100. V § 76 odst. 1 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „pro výrobu,“ se vkládá slovo „skladování,“.

101. V § 76 odst. 1 písm. h) se za slovo „testování“ vkládají slova „nebo zákaz provozování karanténní stanice nebo izolačního zařízení“.

102. V § 76 odst. 1 písmeno i) zní:
„i)   zákaz provozování zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů nebo zákaz označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů.“.

103. V § 76 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a)   proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/2031 a nařízení (EU) 2017/625,
b)   při kalamitním přemnožení škodlivého organismu, pokud v těchto případech Ústav uznal na základě odborného šetření vyhlášení mimořádných rostlinolékařských opatření za potřebné,“.

104. V § 76 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

105. V § 76 odst. 2 písm. c) se slova „zacházení s přípravky“ nahrazují slovy „nakládání s přípravkem nebo pomocným prostředkem“.

106. V § 76 odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova „mechanizační prostředek není bezpečný“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků nejsou bezpečné“.

107. V § 76 odst. 2 písm. d) bod 4 zní:

„4. zařízení k ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů neodpovídá podmínkám stanoveným v § 68 a v nařízení (EU) 2016/2031.“.

108. V § 76 odstavec 6 zní:

„(6) Kalamitním přemnožením škodlivého organismu podle odstavce 2 písm. b) se rozumí výrazný nárůst výskytu škodlivého organismu, při kterém hrozí nebezpečí značných škod, avšak zároveň nevzniká krizová situace ve smyslu § 77 a zvláštních právních předpisů54).“.

109. V § 76 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10.

110. V § 76 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c)   jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů na napadení škodlivými organismy nebo na rezistenci proti nim.“.

111. V § 76 odst. 8 a 9 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

112. V § 76 odstavec 10 zní:

„(10) Žádost o náhradu nákladů a ztrát podle odstavce 7 kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje
a)   název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele, včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,
b)   identifikaci mimořádných rostlinolékařských opatření,
c)   popis, dobu a rozsah plnění mimořádných rostlinolékařských opatření, za které se požaduje náhrada nákladů a ztrát, a
d)   finanční vyjádření účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát.“.

113. V § 76 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) K žádosti podle odstavce 7 se přiloží doklady
a)   o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,
b)   o zřízení běžného účtu v české měně,
c)   prokazující rozsah plnění nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření a
d)   prokazující vyčíslené účelně vynaložené náklady a způsobené ztráty v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.“.

114. Na konci textu § 77 se doplňují slova „a ministerstva v návaznosti na pohotovostní plány zpracované podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/2031 a zveřejněné ministerstvem“.

115. V § 79 odstavec 1 zní:

„(1) Žadatel o
a)   provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů,
b)   povolení dovozu, přemísťování v rámci území České republiky, držení a množení karanténního materiálu,
c)   vystavení nebo nahrazení rostlinolékařského pasu a o schválení plánu řízení rizik škodlivých organismů,
d)   provedení dovozní rostlinolékařské kontroly,
e)   provedení šetření za účelem vystavení rostlinolékařského osvědčení a posouzení zdravotního stavu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v souvislosti s jejich předpokládaným vývozem do třetí země,
f)   povolení přípravků, s výjimkou přípravků, v nichž jsou účinnou látkou živé mikroorganismy, které mají obecný nebo specifický účinek proti škodlivým organismům,
g)   udělení osvědčení o způsobilosti k provádění úředně uznaných zkoušek,
h)   povolení souběžného obchodu,
i)   povolení pomocného prostředku, s výjimkou bioagens,
j)   posouzení provozovny pro kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,
k)   oprávnění k provádění označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů nebo k provádění oprav dřevěného obalového materiálu,
l)   pověření výkonem působnosti referenční laboratoře pro laboratorní činnosti, nebo
m)   provedení dalších odborných úkonů,

je povinen Ústavu uhradit náklady, které mu vznikly při provádění příslušných odborných úkonů. Náhrada nákladů za odborné úkony, na které se vztahuje nařízení (EU) 2017/625, se vypočte podle tohoto nařízení.“.

116. V § 79 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví paušální částku nákladů za dodatečnou kontrolu podle čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625. O náhradě nákladů za tuto kontrolu rozhodne Ústav na základě tohoto nařízení, přičemž náhrada je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji Ústav.“.

117. V § 79a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z dalších povinností podle nařízení (EU) 2016/2031 nebo nařízení (EU) 2017/625 nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jejich základě, než které jsou uvedeny v § 79b až 79d.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

118. V § 79a odst. 3 se text „odstavce 1“ nahrazuje slovy „odstavců 1 a 2“.

119. V § 79b odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)   jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, poruší povinnost podle § 3 odst. 1,
b)   doveze, přemístí, drží nebo množí karanténní materiál bez povolení podle § 8 odst. 1,
c)   nepoužije při dovozu rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu rostlinolékařské osvědčení podle nařízení (EU) 2016/2031,
d)   nepředloží zásilku rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k úřední kontrole podle nařízení (EU) 2017/625,
e)   nepostupuje při vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v souladu s § 28 odst. 1,
f)   v rozporu s § 46d doveze ze třetí země přípravek pro vlastní potřebu,
g)   neoznámí Ústavu přebalování přípravku podle § 31b odst. 2, nebo
h)   jako vlastník pozemku nebo objektu v území, v němž je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo jako osoba, která takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, neposkytne informace podle § 76 odst. 5.“.

120. V § 79c odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno h) se zrušuje.

121. V § 79d odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)   zavleče, rozšíří, doveze, přemístí, drží, množí nebo vypustí škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět v rozporu s nařízením (EU) 2016/2031 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě,
b)   neinformuje Ústav o škodlivých organismech podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031,
c)   nedodrží opatření uložené Ústavem podle § 75 nebo 76, nebo
d)   označí dřevěný obalový materiál, dřevo nebo jiný předmět nebo opraví dřevěný obalový materiál v rozporu s § 68 odst. 5 nebo 6 nebo nařízením (EU) 2016/2031.“.

122. V § 79e odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , nebo použije pomocný prostředek, který není povolen podle tohoto zákona“.

123. V § 79e odst. 1 písm. b) se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

124. V § 79e odst. 1 písmena l) a m) znějí:
„l)   označí dřevěný obalový materiál, dřevo nebo jiný předmět nebo opraví dřevěný obalový materiál v rozporu s § 68 odst. 5 nebo 6 nebo nařízením (EU) 2016/2031, nebo
m)   při pořádání základního kurzu nebo doplňujícího školení nesplní povinnost podle § 86 odst. 1, § 86a odst. 1 nebo 2 nebo § 86b odst. 2 nebo 3.“.

125. V § 79e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z dalších povinností podle nařízení (EU) 2016/2031 nebo nařízení (EU) 2017/625 nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jejich základě, než které jsou uvedeny v § 79f až 79h.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

126. V § 79e odst. 3 se za číslo „1“ vkládá text „a 2“.

127. V § 79f odstavec 1 zní:

„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)   jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, poruší povinnost podle § 3 odst. 1,
b)   doveze, přemístí, drží nebo množí karanténní materiál bez povolení podle § 8 odst. 1,
c)   v rozporu s § 46d doveze ze třetí země přípravek pro vlastní potřebu,
d)   neinformuje o bezprostředním nebezpečí podle čl. 9 odst. 3 a čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031,
e)   nepřijme opatření a nepostupuje podle čl. 14 nařízení (EU) 2016/2031,
f)   neinformuje zákazníky v rámci prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku podle nařízení (EU) 2016/2031,
g)   provádí činnosti stanovené v čl. 65 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 bez předchozí registrace v souladu s tímto nařízením a § 12 nebo nepředloží aktualizaci údajů a prohlášení podle nařízení (EU) 2016/2031,
h)   nezavede systémy nebo postupy vysledovatelnosti podle nařízení (EU) 2016/2031 nebo informace z nich nezpřístupní podle nařízení (EU) 2016/2031,
i)   při dovozu rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu poruší některou z povinností týkající se rostlinolékařského osvědčení podle nařízení (EU) 2016/2031 nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě,
j)   poruší některou z povinností týkající se rostlinolékařských pasů podle čl. 79 až 95 nařízení (EU) 2016/2031 nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě,
k)   nepředloží zásilku rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k úřední kontrole podle nařízení (EU) 2017/625,
l)   nevyplní pro zásilku rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu společný zdravotní vstupní doklad nebo nezadá její příslušnou část podle nařízení (EU) 2017/625,
m)   nepostupuje při vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v souladu s § 28 a čl. 100 a 101 nařízení (EU) 2016/2031,
n)   provozuje karanténní stanici nebo izolační zařízení v rozporu s nařízením (EU) 2016/2031, nebo
o)   jako vlastník pozemku nebo objektu v území, v němž je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo jako osoba, která takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, neposkytne informace podle § 76 odst. 5.“.

128. V § 79g odst. 1 písm. l) se body 1 a 3 zrušují.
Dosavadní body 2 a 4 se označují jako body 1 a 2.

129. V § 79g odst. 1 písm. l) bodě 1 se slova „odst. 1 až 4 nebo § 52“ zrušují.

130. V § 79g odst. 1 písm. r) se za slovo „obchodu“ vkládají slova „neoznámí zrušení povolení přípravku nebo ukončení jeho uvádění na trh nebo“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“.

131. V § 79g odst. 1 písmeno s) zní:
„s)   přemístí nebo vyrobí přípravek určený k použití v jiném členském státě nebo třetí zemi v rozporu s § 59 nebo přemístí nebo vyrobí přípravek nebo pomocný prostředek za účelem uvedení na trh v rozporu s § 60 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh nebo jako distributor přípravku nebo pomocného prostředku v dokladu o jejich prodeji neuvede údaje podle § 60 odst. 3,“.

132. V § 79g odst. 1 se na konci písmene u) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno w), které zní:
„w)   skladuje přípravky nebo pomocné prostředky v rozporu s § 46.“.

133. V § 79h odstavec 1 zní:

„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)   zavleče, rozšíří, doveze, přemístí, drží, množí nebo vypustí škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět v rozporu s nařízením (EU) 2016/2031 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě,
b)   nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření nařízené podle § 76, nebo
c)   jako provozovatel stanoviště hraniční kontroly neumístí ve svých prostorách kontejner určený k odkládání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo obsah kontejneru bezpečně nezlikviduje pod dohledem Ústavu podle § 25 odst. 3.“.

134. V § 79i odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

135. V části první se hlava VIII včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 57 a 58 zrušuje.

136. V § 81 odst. 1 písm. a) se za slovo „monitoring“ vkládají slova „a průzkum výskytu škodlivých organismů,“ a slova „škodlivých organismů jiných než uvedených v § 10 odst. 1 a škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3“ se zrušují.

137. V § 81 odst. 1 písmeno d) zní:
„d)   diagnostika škodlivých organismů.“.

138. V § 81 odstavec 2 zní:

„(2) Prováděním odborných rostlinolékařských činností podle odstavce 1 lze pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, pokud tato osoba podá na základě výzvy Ústavu žádost a splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 84 a podmínky pro přenesení některých úkolů příslušných orgánů stanovené v hlavě II kapitole III nařízení (EU) 2017/625.“.

139. V § 81 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

140. V § 81 odst. 5 se slova „odstavcích 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavci 2“.

141. § 82 a 83 včetně nadpisu znějí:

„Odborná způsobilost při výkonu státní správy
§ 82

(1) Odbornou rostlinolékařskou činnost na ministerstvu a v Ústavu mohou vykonávat osoby s vysokoškolským vzděláním v oblasti vzdělávání Zemědělství, Biologie, ekologie a životní prostředí nebo Lesnictví a dřevařství nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání.

(2) Odborně způsobilou osobou k
a)   výkonu odborných rostlinolékařských činností podle § 5 odst. 4 písm. a), § 6 odst. 1, § 13 odst. 3, § 14 odst. 2, § 21, § 26 odst. 1, § 28 odst. 1 a 6 a § 29 odst. 2,
b)   výkonu rostlinolékařského dozoru podle § 74 odst. 1 písm. a) až c) a e) a g), dozoru nad dodržováním požadavků a povinností souvisejících s používáním přípravků a pomocných prostředků a nad účinností použitých metod hubení škodlivých organismů při provozování zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů, a
c)   uložení úředního opatření nebo nařízení mimořádného rostlinolékařského opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů nebo na základě výsledků rostlinolékařského dozoru podle písmene b),

je pouze osoba, která splňuje podmínku stanovenou v odstavci 1 a současně kvalifikaci uvedenou v odstavci 3.

(3) Za osobu odborně způsobilou k činnostem uvedeným v odstavci 2 se považuje osoba, která
a)   získala vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Zemědělství nebo Biologie, ekologie a životní prostředí se zaměřením na rostlinolékařství nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
b)   je absolventem programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na rostlinolékařství uskutečňovaného na vysoké škole, která zároveň poskytovala vysokoškolské vzdělávání v oblastech vzdělávání Zemědělství, Lesnictví a dřevařství nebo Biologie, ekologie a životní prostředí nebo obdobné vysokoškolské vzdělávání ve studiu nezařazeném do oblasti vzdělávání určený pro absolventy studijních programů z jiných oblastí vzdělávání,
c)   je držitelem vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin,
d)   získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání Rostlinolékařství nebo Ochrana rostlin,
e)   získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání Vinohradnictví, Zahradnictví nebo Lesnictví nebo vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů vzdělání Zemědělství a lesnictví a praxi nejméně 2 roky v oboru rostlinolékařství, nebo
f)   získala osvědčení o profesní kvalifikaci pro činnost zemědělského poradenství pro ochranu rostlin nebo rostlinolékaře99).

(4) Na služební místo představeného v Ústavu, který je oprávněn vést podřízené státní zaměstnance vykonávající činnosti podle odstavce 2, může být jmenována pouze osoba, pokud získala odbornou způsobilost podle odstavce 3.

(5) Státní správu na úseku rostlinolékařské péče stanovenou tímto zákonem pro obecní úřady mohou vykonávat osoby, které mají zvláštní odbornou způsobilost podle zákona o úřednících územních samosprávných celků61).

(6) Za odborně způsobilé pro výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče se považují též
a)   absolventi zahraničních vysokých škol, kteří získali osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního zákona62) v oblastech a zaměřeních studia uvedených v odstavci 3 písm. a), nebo
b)   osoby, které získaly kvalifikaci k této odborné činnosti v jiném členském státě Evropské unie a tato kvalifikace byla uznána63).

(7) Obsah a rozsah znalostí poskytovaných v rámci vzdělávání podle odstavce 3 písm. a) a b) musí
a)   odpovídat obsahu a rozsahu odborné rostlinolékařské činnosti ve státní správě, a v tomto smyslu být ověřen na základě kladného stanoviska ministerstva, jako uznávacího orgánu podle zákona o vysokých školách, přiloženého k žádosti o akreditaci studijního programu, a
b)   být v souladu s obsahem a rozsahem základního kurzu stanoveného podle § 86b odst. 3 písm. c).

(8) K poskytování znalostí podle odstavce 7 týkajících se ochrany zdraví lidí jsou oprávněny pouze fyzické osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví.

§ 83

(1) Služební orgán může u služebního místa, na němž je vykonávána činnost podle § 82 odst. 2, přijmout do služebního poměru na dobu určitou a zařadit na služební místo na dobu určitou osobu, nebo zařadit na služební místo na dobu určitou státního zaměstnance, i pokud nesplňuje odbornou způsobilost podle § 82 odst. 3. Doba určitá se stanoví v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, pokud nebyla v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uvedena doba kratší, nejdéle však v délce 3 let.

(2) Státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 předloží nejpozději do 2 let ode dne vzniku služebního poměru potvrzení o zápisu ke studiu nebo vzdělávání podle § 82 odst. 3, jinak jeho služební poměr skončí dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Služební poměr skončí rovněž dnem následujícím po dni, kdy se služební úřad dozví, že státní zaměstnanec ukončí vzdělávání nebo studium podle § 82 odst. 3 jiným než řádným způsobem.

(3) Státní zaměstnanec má po doložení získání odborné způsobilosti podle § 82 odst. 3 nárok, aniž by bylo dotčeno ustanovení § 29 zákona o státní službě, na
a)   změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na zařazení na dosavadní služební místo na dobu neurčitou,
b)   zařazení na dosavadní služební místo na dobu neurčitou,
c)   změnu doby trvání služebního poměru na dobu určitou a na zařazení na dosavadní služební místo na dobu určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, nebo v délce doby uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nebo
d)   zařazení na dosavadní služební místo na dobu určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, nebo v délce doby uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

(4) Služební úřad kontroluje průběh vzdělávání nebo studia státního zaměstnance uvedeného v odstavci 1. Střední škola, vyšší odborná škola, vysoká škola nebo autorizovaná osoba99) je povinna sdělit služebnímu úřadu na základě jeho žádosti informaci o průběhu vzdělávání nebo studia státního zaměstnance.“.
Poznámky pod čarou č. 59 a 60 se zrušují.

142. V § 85 odst. 1 písm. a) se text „§ 82 odst. 2“ nahrazuje slovy „§ 82 odst. 3 písm. a) až c) nebo f)“ a text „§ 82 odst. 5,“ se nahrazuje textem „§ 82 odst. 6, nebo“.

143. V § 85 odst. 1 písmeno b) zní:
„b)   splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 82 odst. 3 písm. d) a e) a mají nejméně tříletou odbornou praxi v oboru rostlinolékařství.“.

144. V § 85 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

145. V § 86 odst. 1 se slova „nebo druhého stupně“ a slova „a středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo studia na vysoké škole“ zrušují.

146. V § 86 odst. 2 se text „§ 82 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 82 odst. 3 písm. a) až c)“, text „§ 82 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 82 odst. 6“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Za držitele osvědčení druhého stupně se považuje též osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo studia na vysoké škole, a to v oborech stanovených prováděcím právním předpisem.“.

147. V § 86 odst. 3 se slova „splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Za držitele osvědčení třetího stupně se považuje též osoba v období 5 let po splnění podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 3 písm. a) až c) nebo § 82 odst. 6.“.

148. V § 86 odst. 5 se slova „na základě“ nahrazují slovy „pouze na základě absolvování základního kurzu a“.

149. V § 86a odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , a identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiného provozovatele, který zajišťuje dohled nad touto osobou při nakládání s přípravky v rámci profesních činností, pokud mu bylo identifikační číslo přiděleno“.

150. V § 86a odstavec 2 zní:

„(2) K poskytování odborných rostlinolékařských znalostí v rámci základních kurzů, doplňujících školení a kurzů organizovaných zaměstnavatelem, týkajících se rostlinolékařské péče, je oprávněn pouze odborný školitel; odborným školitelem může být jen fyzická osoba, která je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti podle § 86 odst. 3 a
a)   splňuje podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 82 odst. 3 písm. a) až c) nebo f) nebo § 82 odst. 6, nebo
b)   má vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Zemědělství nebo Biologie, ekologie a životního prostředí nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání, v rámci kterého složila zkoušku z ochrany rostlin, a nejméně pětiletou odbornou praxi ve stejných oblastech.

K poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí jsou oprávněny pouze fyzické osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví.“.

151. V § 87 odstavec 1 zní:

„(1) V úředním registru podle § 12 odst. 1 vede Ústav údaje stanovené v čl. 67 nařízení (EU) 2016/2031 a zpřístupňuje údaje uvedené v čl. 68 nařízení (EU) 2016/2031.“.

152. V § 87 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Evidence provozoven kontrolního testování vedená podle § 65 odst. 6 obsahuje tyto údaje:
a)   obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, pokud není zapsána do obchodního rejstříku,
b)   adresu provozovny,
c)   kód provozovny kontrolního testování,
d)   specializaci provozovny kontrolního testování a
e)   údaje o kontaktní osobě, a to jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

(4) V rejstříku provozovatelů oprávněných podle § 68 odst. 1 vede Ústav tyto údaje:
a)   identifikační číslo osoby a provozovny, pod kterým je provozovatel veden v obchodním nebo živnostenském rejstříku, nebo registrační číslo vedené podle § 12,
b)   adresu sídla nebo místa podnikání a adresu místa, kde se provádí činnosti, ke kterým je provozovatel oprávněn podle § 68 odst. 1,
c)   jedinečný číselný kód pro označování přidělený Ústavem,
d)   rozlišení, zda se jedná o provozovatele, který provozuje technické zařízení k hubení či nikoliv,
e)   datum pozastavení a obnovení nebo ukončení činnosti ze strany oprávněného provozovatele a
f)   datum vydání, popřípadě zrušení oprávnění k činnosti, ke které je provozovatel oprávněn podle § 68 odst. 1.“.

153. V § 87 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j)   identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiného provozovatele, který zajišťuje dohled nad držitelem osvědčení při nakládání s přípravky v rámci profesních činností.“.

154. V § 87 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

155. V § 88 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a)   o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin k provedení § 6 odst. 1, § 13 odst. 3, § 25b odst. 6, § 28 odst. 2 a 4 a § 29 odst. 3,
b)   o ošetřování nebo označování dřevěných obalových materiálů, dřeva a jiných předmětů k provedení § 68,“.

156. V § 88 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)   o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin k provedení § 6 odst. 1, § 13 odst. 3, § 28 odst. 2 a 4 a § 29 odst. 3,“.

157. V § 88 odst. 1 písm. d) se text „5, 6 a 9“ nahrazuje textem „4 a 7“.

158. V § 88 odst. 1 písm. e) se text „odst. 3“ nahrazuje textem „a § 79 odst. 3“.

159. V § 88 odst. 3 se text „§ 31a odst. 5“ nahrazuje textem „§ 31a odst. 3“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Osoby, zapsané před nabytím účinnosti tohoto zákona v úředním registru Ústavu pod registračním číslem podle § 12 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se považují za osoby registrované v souladu s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 i po nabytí účinnosti tohoto zákona. Registrační číslo těchto osob se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvádí ve tvaru „CZ-stávající registrační číslo osoby“. Tyto osoby se považují za osoby oprávněné k vydávání rostlinolékařských pasů, pokud postupem podle § 13 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona prokáží, že disponují znalostmi podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.

2. Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů udělené podle § 17 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává po nabytí účinnosti tohoto zákona nadále v platnosti, pokud jeho držitel postupem podle § 13 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona prokáže, že disponuje znalostmi potřebnými k provádění šetření uvedených v čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031.

3. Vstupní místa podle § 25 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za stanoviště hraniční kontroly určená v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v souladu s čl. 59 nařízení (EU) 2017/625, pokud Ústavem nebude rozhodnuto o pozastavení či zrušení jejich určení.

4. Místa pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie schválená podle § 25a zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za místa schválená pro provádění kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilky nebo partie schválená v souladu s § 25a odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Držitelé rozhodnutí o uznání způsobilosti technického zařízení a o zapsání do rejstříku provozovatelů technického zařízení podle § 68 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou označovat či provádět opravy dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům po dobu platnosti tohoto rozhodnutí. Držitelé rozhodnutí o zapsání do rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle § 69 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou označovat nebo provádět opravy dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, za předpokladu, že budou používat dřevo ošetřené v zařízení jiného provozovatele.

6. Státní zaměstnanec zařazený na služebním místě v Ústavu nebo jmenovaný na služební místo představeného v Ústavu, který v den nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje kvalifikaci uvedenou v § 82 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu odborně způsobilou k činnostem uvedeným v § 82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával v Ústavu odbornou nebo kontrolní činnost související s rostlinami nebo se vstupy do zemědělství alespoň po dobu 4 let nebo byl jmenován na služební místo představeného v útvaru, jehož náplní je provádění odborné nebo kontrolní činnosti související s rostlinami nebo se vstupy do zemědělství.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském

Čl. III

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slovo „vykonává“ vkládají slova „úřední kontrolu28) a“.
Poznámka pod čarou č. 28 zní:


28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

2. V poznámce pod čarou č. 24 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.“.

3. V poznámce pod čarou č. 25 se slova „čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění“ nahrazují slovy „čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách“.

4. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a přímo použitelný předpis Evropské unie28)“.

5. V § 5 se odstavce 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 27 zrušují.
Dosavadní odstavce 6, 8 a 9 se označují jako odstavce 5 až 7.

6. V § 5 odst. 6 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

7. V poznámce pod čarou č. 16a se slova „článek 2 bodu 6, článek 3 odstavec 2 a článek 4 odstavec 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství číslo 882 z roku 2004 ze dne 29. dubna 2004 o ústředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů, o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat“ nahrazují slovy „čl. 3 bod 30, čl. 6, čl. 14 písm. f), čl. 33 písm. a) a čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách“.

8. V § 7 odst. 3 se text „až 4“ nahrazuje textem „a 2“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016, zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb. a zákona č. 255/2019 Sb., se mění takto:

1. Položky 80 až 86 včetně poznámky pod čarou č. 49 znějí:

„Položka 80
a)   Vydání rostlinolékařského osvědčení nebo předvývozního osvědčení na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené pro vývoz podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči 500
b)   Přijetí žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu ze třetí země, nebo jeho přemístění z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné zóny na území České republiky, nebo jeho přemístění v rámci České republiky za účelem jeho použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči 500
c)   Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace
s ním podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči
500
d)   Přijetí žádosti profesionálního provozovatele o registraci podle zákona upravujícího
rostlinolékařskou péči
100
  Osvobození    
  Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k jiným než podnikatelským účelům.    

Položka 81

Přijetí žádosti o
a)   vzájemné uznávání povolení nebo povolení přípravku na ochranu rostlin, obsahuje-li:
   
   - pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) 5 000
   - účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) 6 000
b)   povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) 1 000
c)   schválení plánu letecké aplikace, nebo o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké aplikace přípravku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči 500
  Zmocnění    
  Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o žádost o vzájemné povolení nebo povolení přípravku na bázi mikroorganismů, potravinářských surovin, základních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.    

Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o
a)   povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) 500
b)   povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) 200

Položka 83

Přijetí žádosti o
a)   rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči 300
b)   změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) nebo v povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči včetně převodu těchto povolení 100
c)   zápis do registru distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči 1 000

Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) nebo pomocného prostředku podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči 100

 Položka 85

Přijetí žádosti opovolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) 1 000

Položka 86

Přijetí žádosti o
a)   povolení k souběžnému obchodu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)  
   - pro obchodní použití 1 000
   - pro vlastní potřebu 300
b)   vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči 100
c)   provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči 200


49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.“.

2. V položce 94 písm. a) se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „10 000“.

3. V položce 94 písm. b) se číslo „500“ nahrazuje číslem „2 000“.

ČÁST ČTVRTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. V

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu.
2. Vyhláška č. 380/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu.
3. Vyhláška č. 328/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 33 a ustanovení čl. I bodu 156, která nabývají účinnosti dnem 14. prosince 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.