SBÍRKA ZÁKONŮ částka 147
rozeslána dne 20.12.2019

352

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:

1. V písmenu A 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se ve sloupci Platová třída číslo „14“ nahrazuje číslem „13“.

2. V písmenu A 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se ve sloupci Platová třída číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

3. V písmenu A 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.02 se ve sloupci Část, díl, povolání slova „VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ“ nahrazují slovy „PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ“ a ve sloupci Platová třída se text „9, 10“ nahrazuje textem „9-13“.

4. V písmenu A 2. části dílu 2.02 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.02.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ“ a ve sloupci Platová třída text „8-14“.

5. V písmenu A 2. části se v názvu dílu 2.08 za slovo „SOCIÁLNÍ“ vkládají slova „PRÁCE A SOCIÁLNÍ“.

6. V písmenu A 2. části dílu 2.10 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.10.36 KONTROLOR NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU“ a ve sloupci Platová třída text „12-15“.

7. V písmenu A 2. části dílu 2.19 se povolání 2.19.48 a povolání 2.19.49 zrušují.

8. V písmenu A 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.17 se ve sloupci Platová třída text „5,“ nahrazuje textem „4-“.

9. V písmenu A 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.31 se ve sloupci Platová třída text „5-13“ nahrazuje textem „5, 7-13“.

10. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.01 se v 9. platové třídě doplňuje bod 2, který zní:

(Příloha)

11. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.01 se v 10. platové třídě doplňují body 3 a 4, které znějí:

(Příloha)

12. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.01 se v 11. platové třídě doplňuje bod 2, který zní:

(Příloha)

13. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.06 se v 11. platové třídě na konci textu bodu 2 doplňují slova „k veřejnosti“.

14. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se v 11. platové třídě bod 5 zrušuje.

15. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se ve 12. platové třídě bod 4 zrušuje.
Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.

16. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se ve 13. platové třídě bod 2 zrušuje.

17. V písmenu B 1. části dílu 1.01 se v povolání 1.01.08 14. platová třída zrušuje.

18. V písmenu B 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se ve 3. platové třídě doplňuje bod 2, který zní:

(Příloha)

19. V písmenu B 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se doplňuje 4. platová třída, která včetně nadpisu zní:

(Příloha)

20. V písmenu B 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.01 se v 10. platové třídě doplňuje bod 5, který zní:

(Příloha)

21. V písmenu B 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.01 se v 11. platové třídě doplňuje bod 3, který zní:

(Příloha)

22. V písmenu B 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.01 se ve 12. platové třídě doplňuje bod 4, který zní:

(Příloha)

23. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.02 včetně nadpisu zní:

(Příloha)

24. V písmenu B 2. části dílu 2.02 se doplňuje povolání 2.02.03, které včetně nadpisu zní:

(Příloha)

25. V písmenu B 2. části dílu 2.03 povolání 2.03.01 včetně nadpisu zní:

(Příloha)

26. V písmenu B 2. části dílu 2.05 v povolání 2.05.06 se v 9. platové třídě v bodu 1 slova „provozů určených“ nahrazují slovy „zajišťování provozu určeného“.

27. V písmenu B 2. části se v názvu dílu 2.08 za slovo „SOCIÁLNÍ“ vkládají slova „PRÁCE A SOCIÁLNÍ“.

28. V písmenu B 2. části dílu 2.08 v povolání 2.08.02 v 11. platové třídě v bodu 2 se za slova „zaměřená na“ vkládá slovo „cílené“, za slovo „osoby,“ se vkládá slovo „nebo“ a na konci textu bodu se doplňují slova „a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob“.

29. V písmenu B 2. části dílu 2.08 v povolání 2.08.02 se v 11. platové třídě v bodu 3 slova „jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci“ nahrazují slovy „systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu“.

(Příloha)

30. V písmenu B 2. části dílu 2.08 v povolání 2.08.02 se v 11. platové třídě doplňuje bod 6, který zní:

(Příloha)

31. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.13 se v 8. platové třídě na konci textu bodu 2 doplňují slova „organizované formou finanční, organizační a materiálové pomoci“.

32. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.13 se v 10. platové třídě v bodu 3 nahrazuje slovo „prevence“ slovem „práce“.

33. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 se v 10. platové třídě body 5, 8 a 11 zrušují.
Dosavadní body 6, 7, 9, 10 a 12 se označují jako body 5 až 9.

34. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 v 10. platové třídě bod 7 zní:

(Příloha)

35. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.13 se v 11. platové třídě body 4 a 6 zrušují.
Dosavadní body 5 a 7 až 11 se označují jako body 4 až 9.

36. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.13 se v 11. platové třídě doplňují body 10 až 13, které znějí:

(Příloha)

37. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.20 se v 11. platové třídě bodu 4 a ve 12. platové třídě bodu 2 slovo „úřadu“ nahrazuje slovem „orgánu“.

38. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.25 se v 9. platové třídě doplňují body 6 až 10, které znějí:

(Příloha)

39. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.25 se v 10. platové třídě doplňují body 9 až 12, které znějí:

(Příloha)

40. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.25 se v 11. platové třídě doplňují body 5 až 11, které znějí:

(Příloha)

41. V písmenu B 2. části dílu 2.10 se doplňuje povolání 2.10.36, které včetně nadpisu zní:

(Příloha)

42. V písmenu B 2. části dílu 2.16 v povolání 2.16.02 v 10. platové třídě se v bodu 3 slova „ve výchovných skupinách“ zrušují.

43. V písmenu B 2. části dílu 2.16 v povolání 2.16.05 se ve 4. platové třídě v bodu 2 a v 5. platové třídě v bodu 1 za slovo „hygienických“ vkládá slovo „ , sebeobslužných“.

44. V písmenu B 2. části dílu 2.16 v povolání 2.16.08 v 9. platové třídě bod 6 zní:

(Příloha)

45. V písmenu B 2. části dílu 2.16 v povolání 2.16.08 v 10. platové třídě bod 6 zní:

(Příloha)

46. V písmenu B 2. části dílu 2.19 se povolání 2.19.48 a povolání 2.19.49 zrušují.

47. V písmenu B 2. části dílu 2.21 se pod nadpis povolání 2.21.17 vkládá 4. platová třída, která včetně nadpisu zní:

(Příloha)

48. V písmenu B 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.17 se v 5. platové třídě doplňují body 3 a 4, které znějí:

(Příloha)

49. V písmenu B 2. části dílu 2.21 se v povolání 2.21.31 6. platová třída zrušuje.

50. V písmenu B 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.31 v 7. platové třídě bod 1 zní:

(Příloha)

51. V písmenu B 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.31 v 8. platové třídě se vkládá nový bod 1, který zní:

(Příloha)

Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 2 až 5.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o katalogu správních činností

Čl. II

Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:

1. V části 1. v 11. platové třídě se druhý bod 9 označuje jako bod 10.

2. V části 2. dílu 10. ve 12. platové třídě v bodu 7 a ve 13. platové třídě v bodu 8 se slova „obecného mezinárodního práva“ nahrazují slovy „mezinárodního práva veřejného“.

3. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se body 10 a 12 až 14 zrušují.
Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 10.

4. V části 2. dílu 20. se v 11. platové třídě v bodu 1 za slova „nepojistných sociálních dávek“ vkládají slova „v rámci výkonu odvolací agendy nebo“.

5. V části 2. dílu 20. v 11. platové třídě se body 5 a 7 až 11 zrušují.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

6. V části 2. dílu 20. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 15, který zní:

(Příloha)

7. V části 2. dílu 22. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 7, který zní:

(Příloha)

8. V části 2. dílu 22. ve 13. platové třídě se na konci textu bodu 8 doplňují slova „včetně koordinace a sjednocování postupu územních orgánů inspekce práce“.

9. V části 2. dílu 30. v 11. platové třídě v bodu 3 se slovo „státní“ nahrazuje slovy „ve věcech státního“.

10. V části 2. dílu 34. se doplňuje 15. platová třída, která včetně nadpisu zní:

(Příloha)

11. V části 2. dílu 38. v 10. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova „včetně vedení seznamu cestovních kanceláří“.

12. V části 2. dílu 45. v 11. platové třídě se bod 6 zrušuje.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6.

13. V části 2. dílu 45. ve 12. platové třídě bod 7 zní:

(Příloha)

14. V části 2. dílu 45. ve 13. platové třídě bod 5 zní:

(Příloha)

15. V části 2. dílu 45. ve 14. platové třídě bod 3 zní:

(Příloha)

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.