SBÍRKA ZÁKONŮ částka 127
rozeslána dne 20.11.2019

300

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. listopadu 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

2. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Zaměstnanci, který je
a)   zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,
b)   pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není
1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo
2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

3. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

4. V § 5 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

5. V § 5 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

6. V § 8 odst. 1 a 3 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

7. Příloha č. 1 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 1 až 5.

8. Přílohy č. 1 až 4 včetně nadpisů znějí:

(Příloha)

9. V příloze č. 5 se ve IV. skupině na konci textu bodu 2.3. doplňují slova „a v přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech zabezpečovací detence“.

10. V příloze č. 5 ve IV. skupině bod 6.3. zní:

„6.3. s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

2. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se odečte státnímu zaměstnanci, který byl na základě ustanovení § 201 odst. 3 zákona o státní službě převeden nebo zařazen na jiné služební místo nebo jmenován na jiné služební místo představeného
a)   v 6. až 9. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání, doba 2 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 4 let,
b)   v 10. platové třídě, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání, doba 4 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 6 let,
c)   v 11. nebo 12. platové třídě, pokud dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, nebo jen středního vzdělání, doba 5 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 7 let,
d)   ve 13. až 16. platové třídě, pokud dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 2 let, nebo jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 5 let, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, doba 6 let, nebo jen středního vzdělání, doba 7 let, nebo jen základního vzdělání anebo základů vzdělání, doba 9 let.

(7) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena.“.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

3. V § 3 se odstavec 10 zrušuje.

4. Přílohy č. 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

(Příloha)

5. V příloze č. 4 se v I. skupině doplňuje bod 10., který zní:

„10. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům spočívající v soustavném přímém styku s občany

10.1. při sepisování žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod,

10.2. v souvislosti s posuzováním a uplatňováním nároků na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací a podle rizik vyplývajících z nepředvídatelnosti jednání osob.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.