SBÍRKA ZÁKONŮ částka 153
rozeslána dne 20.12.2018

308

ZÁKON

ze dne 5. prosince 2018,

kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zrušení Fondu národního majetku

Čl. I

Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 31/2008 Sb., zákona č. 112/2009 Sb., zákona č. 15/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 357/2015 Sb., se mění takto:

1. § 4 zní:

㤠4

(1) Finanční prostředky Fondu, které přejdou na stát, finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku, finanční prostředky ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech a doplňkové příjmy převedené ze státního rozpočtu, získané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou vedeny ministerstvem na zvláštních účtech, které jsou podřízeny souhrnnému účtu státní pokladny a nejsou součástí příjmových ani výdajových účtů státního rozpočtu.

(2) Doplňkovým příjmem převedeným ze státního rozpočtu se pro účely tohoto zákona rozumí prostředky, které jsou na zvláštní účty převedeny, pokud objem prostředků na zvláštních účtech nepostačuje k pokrytí výdajů uvedených v § 5 odst. 3.“.

2. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „a zisk z účasti státu v obchodních společnostech lze použít pouze k těmto účelům“ nahrazují slovy „ , zisk z účasti státu v obchodních společnostech a doplňkové příjmy převedené ze státního rozpočtu lze použít pouze k těmto účelům“.

3. V § 5 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 2 doplňuje slovo „nebo“.

4. V § 5 odst. 3 písm. b) se body 4 až 6 zrušují.

5. V § 5 odst. 3 písm. c) bodě 4 se slova „a k úhradě nákladů spojených se záchranou klenotů naší národní identity a architektonického dědictví České republiky,“ nahrazují slovem „ , nebo“.

6. V § 5 odst. 3 písm. c) bod 5 zní:

„5. k převodu do státního rozpočtu“.

7. V § 5 odst. 3 písm. c) se body 6 až 8 zrušují.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Čl. II

V § 12 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. III

V § 4 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 129/2016 Sb., se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až m) se označují jako písmena a) až l).

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.